<----- Terug naar de Eeftinck Schattenkerk start pagina

Naar de genealogie Eeftinck Schattenkerk -----> opent in eigen venster

Jean Charles Philippe Eeftinck Schattenkerk (JCP ES)


In 1829 woont hij nog bij zijn ouders in Buitendorp te Zwammerdam. Uit de volkstelling van 1839 blijkt dat hij sinds januari 1830 bij de Bierbrouwerij de Zwaan in de Steekterpolder bij het Goudsche Rijpad woonde. In de volkstelling van 1839 staat vermeld dat in 1830 zijn toekomstige vrouw Pieternella Kwakernaak daar ook al woonde. Een ambtelijke vergissing of was JCP zijn tijd aanzienlijk vooruit ? Hoe dan ook feit is dat Pieternella zwanger raakte omstreeks oktober 1831. Dat hij in 1830 al een verhouding had met Pieternella komt overeen met het verwijt dat vader Jacob op laat tekenen door notaris Ooijkaas in december 1831, dat zijn zoon al meer dan een jaar wist dat hij tegen de verbintenis was. Het paar woont na hun huwelijk in januari 1832 tijdelijk in Aarlanderveen waar ze ook hun huwelijk hebben laten registreren. Hun eerste kind Jacob wordt er in juli van dat jaar geboren.

Zakelijk
 • In de volkstelling van 1839 geeft hij als beroep nog bierbrouwer op.
 • Begin 1844 wordt meester-brouwersknecht Leemkoel ontslagen. Wat is er gebeurt ?

 • Coll. CBG
 • In 1844 wordt er een houtzaagmolen van het type bovenkruier genaamd De Nijverheid gebouwd vóór de gebouwen van de bierbrouwerij.
 • In 1850 bouwt hij nog een houtzaagmolen. In de in de nacht van 15 op 16 oktober 1881 werd deze door een Zuid-Westerstorm totaal verwoest.
 • 	
  Molen de Nijverheid.

 • In 1849 breekt hij de oude villa Buitendorp af en laat er in 1850 een nieuw gebouw neerzetten, dichter bij de weg.
 •          
            Villa Buitendorp op de grens van Zwammerdam en Alphen (rechts de grenspaal). 
  

 • In 1866 gaat Buitendorp over aan zijn zoon Jacob. Deze verkoopt de buitenplaats die 80 jaar in de familie geweest was in 1875 aan magarinefabrikant Van Dam.
 • In 1877 wordt molen De Nijverheid ingrijpend gerenoveerd.




  Publieke functies
 • In oktober 1851 wordt hij raadslid van de gemeente Alphen en wordt in de loop der tijd in verschillende commissie benoemd zoals voor de armenzorg, gemeentelijke gebouwen en de bouw van een nieuwe school.
 • Vanaf september 1865 is hij wethouder van Alphen.
 • In 1868 wordt hij hoofdingelanden van het 10de district (hoofdplaats Alphen)
 • In 1869 wordt hij tevens ambtenaar van de burgerlijke stand.
 • In 1871 is hij tijdelijk burgemeester na vertrek van de, door schandalen geplaagde, burgemeester Varossieau.
 • In mei 1875 wordt hij benoemd tot Dijkgraaf van de Steekterpolder.
 • In september 1875 wordt hij niet herkozen als wethouder maar blijft wel deel uitmaken van de raad.
 • In 1878 wordt hij toch weer hij herkozen als wethouder en zal dat blijven tot zijn overlijden in 1890.
 • In datzelfde jaar maakt hij deel uit van de gemeentelijke commissie voor de feestelijke ontvangst van de eerste trein van de spoorweg Leiden - Woerden waarvoor hij een deel van zijn land verkocht heeft.
 • In 1883 wordt hij weer herkozen hij staat dan o.a. op de lijst van de 4 jaar eerder door Abraham Kuyper opgerichte Anti Revolutionaire Partij. Ook in 1887 en 1889 wordt hij herbenoemd.
  ref. Rijnbode

  De familie:

 • In 1841 overlijdt vader Schattenkerk en in 1846 zijn moeder waarna hij een aanzienlijk vermogen erft. Zie verder bij de ouders...
 • De laatste van zijn schoonouders overlijdt in 1845.
 • Oudste zoon Jacob (1832-1913) vertrekt na zijn huwelijk in juli 1863 naar Harmelen. Hij zal later terugkeren en in Zwammerdam wonen.
 • Zoon Marinus (geb 1833) overlijdt jong in 1852.
           
      
 • Ongehuwd gebleven zoon, houtkoper, George (1834-1917) blijft bij zijn ouders wonen en vertrekt in 1891, na afhandeling van de nalatenschap van zijn vader naar Amersfoort.
 • Naamgenoot van vader, Jean (JCP ES-2)(1839-1903) studeert voor arts te leiden en vertrekt eind 1861 uit het ouderlijk huis naar Uithoorn.
 • Dochter Catharina (1838-1899) huwt in 1862 te Alphen met houthandelaar Jacob Olie. Het paar gaat in de Amsterdamse Warmoesstraat wonen. Sinds haar scheiding in november 1871 woont zij weer bij haar ouders met haar in 1863 resp 1866 geboren kinderen. Zij vertrekt na het overlijden van haar vader in 1890 naar Amersfoort.
 • Pieter (1839-1882) studeert ook voor arts en verlaat het ouderlijk huis in september 1863 om er in november 1864 voor enkele maanden terug te komen. Na een stage in Nederland vestigde hij zich eind 1867 als geneesheer in Nederlands Indië waar hij hetzelfde jaar in het huwelijk treedt. Zijn vrouw en kinderen bezoeken hun schoon- resp grootouders in 1878 maar Pieter is er dan niet bij. Het gaat niet goed met hem en hij overlijd jong in het Indische Buitenzorg in 1882. Zie verder ...
 • De laatste 4 kinderen van het echtpaar E.S.-Kwakernaak geboren in resp. 1840,1843,1844 en 1848 sterven binnen het jaar.
 • In 1885 overlijdt zijn vrouw Pieternella Kwakernaak. Er is een langstlevende testament maar er wordt wel een boedelbeschrijving gemaakt.
 • Vader JCP E.S. wijzigt zijn testament in januari 1890 sterk ten voordele van met name zijn bij hem inwonende kinderen George en Catharina. Zoon George wordt benoemd tot executeur testamentair.
 • In november 1890 komt vader JCP ES te overlijden. Notaris Maarschalk krijgt van zoon George de opdracht de verdeling van de ouderlijke nalatenschap te begeleiden. Deze bestaat onder andere uit : De heerehuizing, houtzaagmolen, bouwmans en arbeiders woningen met loodsen en ander getimmerte in de Steekterpolder tot aan de Rijn inclusief meer dan 28 hectaren land. Verder uit de nalatenschap van moeder Petronella Kwakernaak, verkregen van haar ouders, ruim vijf hectaren land etc in de Zuideinderpolder te Aarlanderveen. J. van Aalst koopt het herenhuis Landlust en de houtzaagmolen voor f3.500 en W Los koopt 4 hectare land voor 10.520. De rest blijft in de familie (JCP ES 2 en George). De netto nalatenschap bedraagt circa f 40.000. (akte van notaris Maarschalk 127 d.d. 19-10-1891 ) Voor details van de nalatenschap van JCP en zijn vrouw zie verder ....

  Heer Van Aalst verkocht de houtzaagmolen vrijwel direct door aan heer Huurman. In 1895 kwam hij in handen van de heer Herngreen die er een lokaal bekende houthandel stichtte. Begin twintigste eeuw kwamen er stoommachines bij. In 1909 werd de molen nog eens gerestaureerd maar in 1924 verloor hij voorgoed zijn functie. Tenslotte verdween het molenrestant in 1931 ten gevolge van een brand. Het houtbedrijf van Herngreen bleef tot na de tweede wereldoorlog bestaan. In 1971 vestigde zich Vapotherm (polyurethaan hardschuimplaten) op die locatie.
  (Ref De viersprong 51 blz 56 e.v.)


  Grappige advertentie uit de Rijnbode van 29 maart 1891, gevonden tussen de vele waarbij goederen uit de nalatenschap te koop werden aangeboden. Het model uit 1876 was buiten Engeland zeer zeldzaam en zal destijds beslist de aandacht hebben getrokken. Als driewieler was het stabiel en doordat de twee voorste wielen hetzelfde spoor gebruikte was er minder wrijvingsweerstand. High tech destijds !
  (Met dank aan André van Bosbeke van www.3wielweb.be)

 • Rijnbode 1 maart 1891 p5/6



 • Over de grafkelder van de familie Eeftinck Schattenkerk - Kwakernaak Zie ...
 • Voor zijn in 1882 te Buitenzorg overleden zoon Pieter en zijn gezin Zie ...


 • <<< Terug <<<



  Behoort bij de genealogische homepage van Henk de Bie: hdebie45.deds.nl/Genea