Bron: FAFdJ ( Familie-archief Felix de Jongh in het Nationaal Archief)
Brief geschreven in het Frans d.d. 4 augustus 1834 van hertog Karel Bernhard van Saksen Weimar-Eisennacht aan Coenraad Alexander de Jongh. De herog feliciteert De Jongh met zijn benoeming als ambtenaar in Nederlands Indië .

Voor achtergrond van de brieven van de hertog in het familie-archief zie ... . De hertog is per 14 april 1849 effectief legercommandant in Nederlands Indië.

Hieronder volgt de vrije Nederlandse vertaling. De Franse brieven zijn eerst in het Engels vertaald om de zeer gewaardeerde hulp te kunnen inroepen van een Franse kennis. Voor de Franse tekst met de Engelse vertaling zie...
1			Au camp de Heijen le 4 aout 1834
			[In kamp de Heijen 4 augustus 1834]	

	Mon chèr Monsieur
	[Beste heer]

	C'est avec un véritable satisfaction
	[Het is met oprechte tevredenheid]

	que j'ai appris par votre honorée en date du 2 aout que
	[dat ik leerde van uw geëerde [brief] gedateerd 2 augustus dat]

5	S.M. vous a nommé employé de 2e Class dans ces poses-
	[Z[ijne] M[ajesteit] u benoemd heeft tot employee 2de klas in zijn overzeese bezit-]

	ions d'outre-mer. Je vous en félicite bien sincè-
	[tingen. Ik feliciteer u oprecht]

	rement et je forme des voeux pour votre prospérité dans 
	[en ik wens u voorspoed in]

	la carriëre où vous allez entrer.
	[de loopbaan waarin u gaat beginnen.]

	La nouvelle de l'amélioration de votre santé
	[Het nieuws van de verbetering van uw gezonheid]

10	m'a été extrêment agréable d'apprendre et j'espère que
	[is extreem plezierig om te vernemen en ik hoop dat]

	cette amélioration vous permettra de venir nous voir avant
	[deze verbetering u in staat stelt om ons te zien voor]

	votre départ pour java
	[uw vertrek naar Java.]

	je saisis cette occasion pour vous réitrer mon chèr 
	[Ik neem deze gelegenheid mijn beste heer om]

	monsieur l'assurance de ma parfaite considération.
	[u de verzekering van mijn hoge waardering te herhalen.]

								Van Saxen Weimar
	
      


[Adress:]
	Monsieur 
	Monsieur De Jongh 
	Officier d'ordonance de Mr. le Général-Major b[a]r[on] Des Tombes 
	à 
	Bois le Duc
	['s-Hertogenbosch]

	hô tel de Lion d'or

Naar brieven index

<<< Terug <<<
hdebie45.deds.nl/Genea