Bron: FAFdJ ( Familie-archief Felix de Jongh in het Nationaal Archief)
Brief geschreven in het Frans d.d 27 oktober 1832 van leger commandant 2de divisie hertog Karel Bernhard van Saksen (Saxen)-Weimar-Eisennacht aan Coenraad Alexander de Jongh. Het is een condoleance in verband met het overlijden van zijn stiefmoeder, Aemilia Alida de Jongh -Weerts (1780 - 22-10-1832). Kennelijk had hij vanwege haar ernstige ziekte permissie gekregen voor een bezoek aan het ouderlijk huis en vreesde hij te laat te komen om haar nog in leven te zien wat bewaarheid werd.

Voor achtergrond van de brieven van de hertog in het familie-archief zie ... . De hertog is per 14 april 1849 effectief legercommandant in Nederlands Indië.

Hieronder volgt de vrije Nederlandse vertaling. De Franse brieven zijn eerst in het Engels vertaald om de zeer gewaardeerde hulp te kunnen inroepen van een Franse kennis. Voor de Franse tekst met de Engelse vertaling zie...
	

[page 1]
 
1		Eijndhoven le 27 octobre 1832
		[Eindhoven 27 Oktober 1832]

	Monsieur 
	[Mijnheer]

	C'est avec bien de la peine que j'apprends par 
	[Het is met groot verdriet dat ik leerde van]

	votre honorée en date du 24 d'oct. que vos craintes en partant d'ici
	[uw geëerde [brief] gedateerd 24 oktober dat uw vrees uitgesproken toen u vertrok]

5	n'étaient que trop fondées et qu'à  votre arrivée à Rotterdam votre
	[maar al te gefundeerd was en dat bij aankomst in Rotterdam uw]

	respectable mêre avait déjà rendu le dernier soupir.
	[respectabele moeder al de laatste adem had uitgeblazen.]

	Ayant eu le malheur de perdre en peu de temps mes deux parents
	[Het ongeluk gehad hebbende om in een korte tijd mijn beide ouders te verliezen]

	je suis en état d'apprécier votre triste douleur et je sais qu'il 
	[ben ik in staat om uw droeve pijn te appreciëren en weet dat]

	n'y aura que le temps et les consolations que la réligion nous
	[alleen tijd en de troost dat religie ons]

10	offre qui pouvront la rendre supportable.
	[bied het dragelijk kan maken]

	En vous temoignant ma reconnaissance pour l'attention que vous
	[In uw verhaal herken ik de attentie dat u gehad ] 

	avez eu de me faire part de ce triste évênement. Je vous réitère
	[moet hebben om mij van deze droeve gebeurtenis in kennis te stellen. I herhaal]  

	monsieur l'assurance de ma parfaite considération.
	[mijnheer de volledige verzekering van mijn hoge waardering.]

								Van Saxen Weimar
	
 

[Adress:]
	Monsieur 
	Monsieur C.A. de Jongh 
	Chevalier de l'ordre de Guillaume, Officier d'ordonance 
	du Général-Major b[a]r[on] Des Tombes à 
	Rotterdam.

Naar brieven index

<<< Terug <<<
hdebie45.deds.nl/Genea