Bron: FAW
Verklaring:

Brief d.d. 30 september 1830 van Coenraad Alexander Weerts (*1782) aan zijn dochter Lucia Maria (Lucie, *1812) die in Rotterdam bij haar tante Mary logeert. Zijn vrouw respectievelijk Lucie's moeder Anna Maria (Mietje) Weerts -de Jongh (*1782) is ernstig ziek.

De brief is zeker naar het einde toe zeer moeilijker leesbaar waardoor er wat lacunes zijn.

Uit Lucies Journaal: "Den 1 october 1830 ontving ik in Rotterdam een brief van papa waarin z[ijne] e[dele] mij schreef voort te komen daar onze dierbare moeder minder wel was. Ik ging den volgen den dag op reis tot Utrecht waar ik tot mijne grote verrassching mijnen broeder Arnold vond die kort te voren uit Duitschland was gekomen. Wij bleven dien nacht bij tante Roschet en kwamen de volgende dag te Arnhem aan waar wij onze lieve mama zwakker vonden als wij dachten."

Personen:
De generaal: Mogelijk is Prins Frederik opperbevelhebber van het leger bedoeld. Anders is het generaal Schuurman die het bevel voerde over de achteraf gezien mislukte poging het oproer in Brussel de kop in te drukken.
Oom Erdwin / Oom de Jongh: Erdwin Adrianus de Jongh (*1777),in Rotterdam woonende zwager van Weerts.
Tante: Adriana Sophia Henriette Roschet - Raeber (*1758), zuster van de schoonmoeder van Weerts. Zij woonde in Utrecht.
De Munck: Arts
Annette: Toekomstige hulp in de huishouding/gezelschapsdame. Zie aantekening bij de brief van mevrouw Weerts aan Lucia van (vermoedelijk) eind augustus 1830.
Tante Mary: de Weduwe Mary de Jongh - Smith(*1790). Zij woont in Rotterdam op de Boompjes, een aldaar bekende straat aan de Maas.
Arnold: Arnold Jacob Frans (*1810),oudste zoon van het echtpaar Weerts de Jongh. Hij is op bezoek bij de familie Wupperman in Duitsland.
Daan: Daniel (*1814) zoon van het echtpaar Weerts de Jongh.
Geert Wentholt en Heemshus: Geert W zal familie zijn van Weerts moederskant. Heemhus is mij onbekend.
V[an] der Aa: Christianus Petrus Eliza Robidé van der Aa (*1791)verloofde van de weduwe Lucia Maria Kallenberg van den Bosch - de Jongh (*1789),jongste zus van Weerts vrouw.
Sander de L[?]: Mogelijk Coenraad Alexander (Sander) de Jongh (* 1803) waarbij we moeten aanemen dat de slordige L eigenlijk een J is.) Hij was sinds 1825 advocaat te Antwerpen.
Oom Wentholt: familie van Weerts moederskant.
Van Jeetze: Ludwig Carl Heinrich von Jeetze (*1800), infanterie officier. Hij was de echtgenoot van nicht Eveline Alexandrine Weerts een dochter van Weert's broer Johan burgemeester van Arnhem.

Estafette: In dit geval zal hiermee een eilbericht bedoeld zijn.

De situatie in Belgie: Zie de aantekeningen bij brieven van 21,23 en 26 september 1830. In de nacht van 26 op 27 september is het Nederlandse leger dat Brussel binnentrok bloedig verslagen en heeft zich moeten terugtrekken.[adres]
		Mademoiselle 
		Mademoiselle L.M. Weerts
		Chez madam de Dou[ariere] de Jongh
		      né Smit
		Boompjes á Rotterdam
  	        [postmerk Arnhem 30 sept. Rotterdam 1 oct.]


			
			
			
		Marienb[erg] donderdagmorgen 9 uur

	Lieve Luc,

1	Ofschoon wij hier in het geheel niet opgemonterd zijn over de zaken onzes
	vaderland en wegens de aanhoudende ongesteldheid van uwe lieve moeder
	deed ons dan uwen [brief] aan het ontbijt nog meer ter nederdrukken daar er veel
	waarheid wegens de berigten onderligt geloven wij het echter zoo erg niet.
5	De g[eneraal] heeft om gegronde redenen B[russel] verlaten om z. even te sparen en de stad
	van buiten te bombarderen. Van het gelukken daarvan zal veel afhangen.
	En doch eer de communicatie gestremd wordt is deze [brief] dienend u te verzoeken
	uw goedje te pakken en de rijs na hier te aanvaarden. Over de manier
	op welk, weet ik waarlijk niet. Overleg zulks eens met oom Erdwin.
10	Gij zegt met de stoomboot wilde gij niet gaarne. Over dan met d[e] deligence
	op Utrecht en dan moet gij eene nacht bij tante blijven.
	Mama heeft weer een onrustige nacht gehad. De pijnen willen
	maar niet wijken wat middelen men ook in het werk steld. Zij had veel
	koorts en zweet geweldig het wel haar zeer afmat. Zij gevoeld overal pijn
15	en heeft geen trek tot eeten. Altijd drinken ! De Munk welke waarlijk
	zeer medelijdend is, kwam gisteren 3 maal. Gij kunt ons begrijpen l[ieve] L[ucie]
	hoe wij over een en ander te moede zijn. Schoon hij er evenwel nog geen
	gevaar in ziet. Annette doet ook haar best. Ons ontbreekt het aan geen
	zorgen en oppassing en daarvoor behoefd gij ook gans niet te retourneren
20	en toen ik haar vroeg om u te laten overkomen was het antwoord "waar
	zal dat toe dienen". Ik geloof echter dat dit antwoord alweer tot haar
	gewoon edel karakter voortkomt om tante Mary geen displassier te doen	 			
	daar zij altijd het goed wil en , onbegrijpelijk voor een ander, ten koste van
	haar zelve veel over heefd.
25	Arnold schreef gisteren hij vrijdag te huis dagt te koomen doch dat men
	op zijn komst niet vast moest rekenen. Ik kan hem nu niet meer antwoord[en]
	anders had ik hem bevolen over te komen. Hij zoud u dan hebben kunnen

blz 2
	
	
1	afhaalen, 't welk Daan nu zal doen. Meld mij ons per omgaande
	wel gij met oom Erdwin overlegd hebt en of hij ook kans ziet u tot
	Utrecht te laten convooijen Schrijft dan een paar woorden aan tante. 
	Gij weet immers wel weer haare vrind de kruijer die gij na de deli-
5	gence voor een vijf stuiver stukje kunt krijgen zal u daar wel heen
	brengen op de Nieuwe Gragt.
	Ik kom zo van boven, mama had een dudje gehouden dat haar ver-
	kwikt heeft. De pijnen gingen nu nog wel. Als ik u schreef moet ik 
	u  melden dat gij aan tante moest schrijven dat gij om haar, mij[n]e
10	sleed[s]heid en de troublen beide, zij gaarne had gij overkwam en verzogt
	daar een nacht te mogen kunnen logeeren zonder de juiste dag even-
	wel te bepaalen.
	Uwe berichten van Geert Wentholt en Heemshus verheugen ons. Wij
	wisten niets van hun en waren hem niet op de lijst der gesneuvelden
15	of geblesseerden te vinden
	Gisteren kwam hier voor dat alle soldaten onlangs opgekomen  moesten
	marcheren en 8 uur hedenmorgen vertrekken die per karren zeer
	geanimeerd zingende. Wij hebben nu niet meer dan eenig jonge
	ca...fiers. Dus hier is alles rustig doch diep ter neergedrukt. De 
20	Beurs is gisteren te Ams[terdam] ellendig geweest en den .l. slap. De laatste
	vergadering van de S S 97[??] is zeer onstuimig geweest en de B
	hebben eenen ..tem gevoerd. Ik ga eens even na A ......
	of daar ook tijdingen zijn die eenigermaate opbeuren en die voeg ik
	hier dan onderaan. V[an] der Aa is vertrokken.
25	Ik ontvang van de stad komend een brief van Sander dat te
	An. eene estafette daar gekomen is uit Den Haag. welke den, de aldaer

blz 3

1	geblesseerd leggende, generaal Schuurman gezegt had dat zig nu weldra 
	allen spoedig zoude schikken zonder meerder bloed vergieten.
	Ook van oom Wentholt van de 28 om 12 uur des avond dat tante wel
	beter was. Dat zij goede tijding van see. dan om en uit Brussel hadden
5	aan daar alles nog rustig was. Ook dat men sterk zoude schieten den-
	kelijk het ..... de citadel. Van Jeetze is wel en was ... van B
	opgetrokken.
	Bij het sluiten dezes is Moesken nog al minder pijnelijk. Zij en allen groete
	u hartelijk. Ik had gedagt oom de Jongh zelve te schrijven doch de tijd
10	ontbreekt mij. Wilt met hem nu overleggen en meld mij dan morgen wat 
	gij[lieden[ besloten hebt en wat ik van mijn zijde doen moet om u hier te
	hebben ik lees deze niet weer ... adi..

				[ Onduidelijke initialen CAW]>

Naschrift :

Uit Lucies journaal: "De ziekte en zwakte namen hand overhand toe gedurende 10 dagen die wij tuschen hoop en vrees doorbragten. Onze beste moeder leed veel aan de sprew en aan rhumatische pijnen Doch die engel was altijd geduldig en tevreden in al haar lijden en stil berustende in de wil van God en met haar gerust geweten zag zij de dood gelaten tegemoet. Woensdag de 13 des middags had onze beste mama voor het eerst geen koorts en de sprew werd beter, zoodat wij ons aan de hoop overgaven en blij moedig ons ter ruste begaven. Maatjelief bragt een vrij geruste nachtdoor en de volgende morgen vroeg dachten wij Moeske gerust sliep. Doch die slaap duurde zoo lang dat de Munck die juist hier was er ongerust over wierd. Wij gingen zien en verbeeld u onze schrik daar lag die lieve engel reeds stervende. Onze dierbare had een beroerte gekregen en konde niet meer spreken. Doch waneer wij bij haar kwamen drukte die lieve schat ons de hand zoodat wij merkten zij niet geheel bewusteloos was. Ook zeide die engel nog. "ik ga heen". De vorige dag had zij het mij ook al te kennen gegeven. Tante Meurs was ook overgekomen. Eerst om half vijf des middags ontsliep die dierbare moeder zachtkens. Zij stierf den 14 october 1830 in den ouderdom van 48 jaren waarvan zij 21 jaren in de gelukkigsten echt met papa heeft doorgebragt". Voor het integrale journaal van Lucia Weerts en de familie Weerts - de Jongh in het algemeen Klik hier

De Belgische toestand: Op 4 oktober werd de onafhankelijkheid van Belgie uitgeroepen.

Naar brieven index

<<< Terug <<<


hdebie45.deds.nl/Genea