Bron: FAW
Verklaring:

Brief met rouwrand zonder datum van Anna Maria Weerts -de Jongh (*1782) aan haar dochter Lucia Maria (Luukie,*1812)

De brief is vermoedelijk eind augustus 1830 geschreven. Mevrouw Weerts bevond zich toen voor haar gezondheid in Scheveningen terwijl haar dochter Lucia (*1812) de honeurs van vrouw des huizes waarnam. Waarom de brief een rouwrand heeft is mij niet duidelijk. De emotie van Lucia over Robidé van der Aa zou verklaard kunnen worden uit bewondering voor de dichter die op 19 augustus als verloofde van haar tante Lucia (de weduwe Kallenberg van den Bosch - de Jongh, (*1789) op bezoek was bij de familie in Marienberg en daar een gedicht schreef aan de afwezige mevrouw Weerts . Klik hier

Personen:
Papa: Coenraad Alexander Weerts (*1782)
Heer Van der Aa: De dichter/schrijver Christianus Petrus Eliza Robidé van der Aa (*1791), verloofd met de weduwe Lucia Maria Kallenberg van den Bosch - de Jongh (*1789), schoonzus van Weerts.
Daan Brouwer: ?
Mevrouw Gobius: Waarschijnlijk Debora Johanna Gobius schoonmoeder van Weert's broer Johan.
Mevrouw en Betsy Sijpkens: Waarschijnlijk is mevrouw Sijpkens een vriendin van moeder en Betsij een vriendin van haar dochter Lucia. Kennelijk komen zij logeeren maar moeten nog even wachten. Ze zijn er begin september, tenminste Lucia en Betsy Sijpkens schrijven op 3 september gezamelijk een anonieme brief aan koning Willem I Zie het journaal van Lucie. klik hier
Annet: Toekomstige hulp in de huishouding/gezelschapsdame. Waarschijnlijk Anna Arnoldina (Annette) Verstege (*1794), dochter uit het het gezin Verstege-Forsten. Na het overlijden van zijn vrouw in 1802 hertrouwde haar vader Mr. Govert Anne Verstege in 1805 met de weduwe van de jong overleden broer van C.A. Weerts Arnold(1771-1803), Nicola Theodora van der Wijck. Het gezin raakte door slecht financieel beheer van Verstege financieel aan lager wal waardoor het verklaarbaar is dat zij een baantje moest hebben. (zie ook Aantekeningen Weerts van hr Scheurleer o.a blz 104). Lucia Weerts schrijft over haar in haar journaal: "Heden de 30 mei 1832 heeft onze lieve nicht Annette Verstege ons verlaten en is gegaan naar Amsterdam bij den heer Bijleveld. Zij is mij sedert de dood mijner lieve moeder eene lieve en trouwe hulp en raadgeefster geweest. Moge haar volgende leven meer rozen opleveren dan tot heden gebeurd is!" Opmerkelijk is dat ze nicht genoemd werd terwijl ze feitelijk geen bloedverwant was.
Santje en Erdwin en de beide Daanen, : De aanwezige kinderen Weerts - de Jongh te weten Daniel (*1814), Eva Alexandria (Santje, *1816) en Erdwin Frederik Alexander (*1821) en verder waarschijnlijk Daniel(*1817), zoon van het echtpaar de Jongh- Smith.

booien:Huispersoneel/
blz 11	Lieve Lucia. Ik durf dese niet aan papa adresseeren. Zijn e[dele]
	mogt eens niet 't huis zijn en welk een verdriet dan voor
	u l[ieden] mijne brief niet te kunnen openen als 't aan papa was. Ik
	merk duidelijk aan uwe brief gij het zeer druk hebt want 
5	't is een warboeltje dooreen. Uwe geheelen ziel is thans
	met de heer van der Aa vervuld. Nu niet al te enthousiast
	lieve kind vooral niet wanneer gij er met andere menschen
	over spreekt. Aan Moeske durft gij het wel zeggen zoo als gij
	het meent, maar dat gij er dien morgen zoo weinig met
10	Daan Brouwer ge-ocupeerd hebt is niet goed. Daar gij nu mijne
	plaats in de huiselijke honeurs vervangt moet gij u
	[me]t iedereen occupeeren en te woord staan. Papa schreef
	..... men zig woensdag middag zoo weinig met m[e]vr[ouw] Gobius
	bemoeid had. Dit spijt mij. Dan zal zij u misschien niet 
15	gunstig beoordeelen. Wanneer gij haar nog eens ziet, maakt
	dit dan goed. En zorg tog vooral lieve Luukie dat papa
	niet te veel last van de drukte heeft, Zijn e[dele] schijnt niet zeer
	opgeruimd. Doe tog u best om zijn e[dele] genoegen te geven en
	wat op te beuren.
20	Wat zeide m[e]vr[ouw] Sijpkens omtrent Betsy ? Konde zij nog wat
	daar blijven ? Wanneer het nu zoo wat bepaald is dat Annet
	gaat moet gij haar maar dadelijk schrijven. Zij moet dan
	op de logeerkamer weer logeeren want heb liever niet
	dat de balkonkamer langer gebruikt wordt.
25	Hebt gij nog wat bessennat voor t[ante] Mary laten wringen
	en ook nog enige flesjes voor ons ? Vooral ook wit als
	er nog bessen genoeg zijn.
	De koets staat dus heb ik geen oogenblik tijd meer.
	Zoent Santje en Erdwin die ik nader schrijf en de beide Daanen
30	hartelijk voor mijn. Verder de groeten aan de booien
	en denk veel aan uwe hartelijk liefhebbende Moeske.

	

<<< Terug <<<hdebie45.deds.nl/Genea