Naar deel 1>>

Bron: FAvW


Deel 1 van een Journaal handelend over de periode mei 1819 tot en met 1844 geschreven door Lucia Maria Weerts (1812-1902) ongehuwd gebleven dochter van het echtpaar Weerts-de Jongh.

Aantekeningen:

Transcriptie: Interpunctie aangepast aan huidig gebruik; [.. ] =verklarende toevoeging; Referentie = xx(blz.nr)- yy (Regelnr. per blz.)
blz 1B			
				I

							
1	 Journaal van 
	 Lucia Weerts
	 begonnen den 5 
	 mei van het 
5	 jaar 1819

blz 2B

1 	 Den 5 mei 1819 is de lieve 
	 Mari Weerts, oud negen jaren 
	 aan een zinkingkoorts overleden. 
	 Den 25 november 1820 
5	 is mijn lieve grootmama Weerts 
	 geboren Wenthold, oud 80 jaar 	
	 en 8 maanden overleden.
	 Den 27 junij 1822 zijn overleden 
	 Deborah Johanna Weerts oud 
10	 21 jaar en Zwanida Mechtild 
	 Geertruida Weerts oud 20 jaar. 
	 Beide zusters beide reeds volwassen 
	 en beide op den zelfden dag aan 

blz 3A

1	 den roodgrond gestorven. Die arme 
	 oom en tante Weerts! Het einde 
	 is nog niet daar, want kort daarna,
	 den 14 julij, stierf Arnold Ja-
5	 cob Weerts. Mijn neef, oud 7 jaar
	 hun eenigste zoon en hun lieveling.
	 Den 1 januarij 1825 heb ik 
	 gehoord dat onze lieve Jufvrouw Swaan 
	 heengaat. Den 25 februarij is 
10	 zij jarig. Den 25 mei is die beste 
	 jufvrouw vertrokken.
	 Den 23 junij is onze nieuwe 
	 jufvrouw, Caroline Koch, eene 

blz. 3B

1	 Duitsche, aangekomen. Den 20 is
	 zij jarig.
	 Heden den 1 november 1825 
	 heeft Papa, uit de Amsterdam-
5	 sche loterij, door Gods goedheid
 	 2 ton, dat is 200.000 gulden, ge-
	 trokken.
	 Emilie Weerts en Hein Cramer 
	 zijn heden den 26 januarij 
10	 1826 te Rozendaal getrouwd. 
	 Heden den 1 mei 1826 is mijn 
	 lieve nichtje Santje Wenthold aan
	 eene uitteerende ziekte gestorven. 

blz. 4A

1	 Zij was een engel van een meisje, 
	 zoo beeldig schoon, zoo zacht en zoo 
	 goed. Zij was 18 jaren oud. Hare 
	 ouders gingen spoedig daarna te 
5	 Maastricht woonen.
	 Den 24 julij 1826 is mijne 
	 tante Wupperman, met hare 
	 dochter Pauline uit Duitschland 
	 gekomen. Zij heeft hier tien dagen 
10	 gelogeerd, waarna zij te Scheve-
	 ningen de zeebaden is gaan ge-
	 bruiken.
	 Den 6 augustus 1826 is 
	 hier een verschrikkelijk ongeluk 

blz. 4B

1	 gebeurd. Het was des zondags dat
	 de stoomboot van Arnhem naar 
	 Rotterdam voor het eerst zou varen. 
	 De voornaamste regeringsleden 
5	 van deze stad waren tot een ver-
	 maaktogtje naar Nijmegen er 
	 op verzocht. De gouverneur, de 
	 burgermeester, mijn oom Weerts, 
	 enz[ovoort] waren er. Des smorgens 
10	 voer de stoomboot met muzijk weg
	 en zij keerde des middags om 
	 vier uur met dezelve terug. Doch 
	 hoe spoedig veranderde deze vro-

blz. 5A

1	 lijkheid in droefheid, ja in schrik 
	 en wanhoop, door het ontzettendst 
	 ongeval. Mevrouw Brantsen, 
	 die weduwe was, want haar man 
5	 jonkheer Brantsen was voor een 
	 jaar aan eene beroerte overleden, 
	 woonde op haar landgoed Hulke-
	 stein, dat aan de kanten van den 
	 Rijn ligt. Zij verwelkomde het 
10	 gezelschap door eenige geweerschoten 
	 in 't voorbijvaren. Dit werd zoo 
	 aardig gevonden dat men voort het 
	 voorstel deed haar met eene boot af te 
	  
blz. 5B	  
	  
1	 halen en dan te zamen in de tent thee 
	 te drinken. Dit voorstel werd aan-
	 genomen. Mijnheer de Colonel 
	 Kuik, de jonge heer Rappard 
5	 en Mijnheer Nahuis gingen er 
	 met twee schippers in. Aan den oe-
	 ver gekomen, vonden zij er mevrouw 
	 Brantsen met hare twee kinderen 
	 Dientje en Jan, twee kinderen van 
10	 oom Weerts: Wilhelmina en Jan, 
	 een jonge heer Dijkmeester en eene 
	 jonge jufvrouw Weis. Deze zouden 
	 alle medegaan. Twaalf in eene 
	
blz. 6A

1	 kleine boot was te veel, doch de schip-
	 pers zeiden indien men stil zat, zoude 
	 het wel goed gaan. Doch op eens, in 
	 het midden van de rivier, zonk de boot
5 	 of zij sloeg om, door de beweging van 
	 het water, veroorzaakt door het rad 
	 van den stoomboot, of door dat men 
	 niet stil zat. Beide weet men niet zeker. 
	 Ten minste er gebeurde een vreesselijk 
10	 ongeluk, want van de twaalf werden 
	 er vijf gered en de overige zeven ver-
	 dronken. De twee schippers, Mijn-
	 heer Nahuis, Dijkmeester en Juf-
	 vrouw Weisz werden gered, doch 

blz. 6B

1	 mevrouw Brantsen, Dientje en Jan 
	 oud 13 en 11 jaar, de colonel Kuik, 
	 mijnheer Rappard, en ... Wilhel-
	 mina Johanna Theodora Anna, 
5	 Margaretha Helena Weerts, oud 
	 13 jaar, 1 jaar jonger als ik, mijne 
	 dierbare beste vriendin, en mijn lieve 
	 neefje, haar broeder Johannes Alexan-
	 der, oud 7 jaar eenigst overge-
10	 bleven en zoo geliefd zoontje van 
	 mijne ongelukkige tante en oom 
	 Weerts, verdronken. Voor hunne oogen zagen zij 
	 hunne kinderen verdrinken, zonder 

blz. 7A

1	 hen te kunnen redden. O! Lieve Wilhel-
	 mina, beste vriendin, ik zal u nooit 
	 vergeten. Nu sta ik verlaten in het 
	 huis van oom. Eerst mijne lieve Mari,
5	 mijne eerste vriendin. Nu gij mijne 
	 tweede nooit vergetene. O ! het is vreesse-
	 lijk. Doch het is Gods wil ! Ik wil 
	 braaf en deugdzaam leven. Dan 
	 zien wij ons eens in den hemel weder 
10	 waar niets ons meer scheiden zal.
	 Den 20. Augustus 1826 is 
	 Mama de zeebaden gaan gebrui-
	 ken, voor de krampen. Ik ben met 
	 haar medegaan. Te Rotterdam 

blz. 7B

1	 vonden wij oom en tante Wupper-
	 man en Pauline, die reeds op hunne 
	 terugtogt waren. Wij bleven er eene week 
	 bij oom Daan en gingen daarna naar 
5	 den Haag, bij oom Gleichman logeeren. 
	 Daar bleven wij vier weken. Mama ge-
	 bruikte alle dagen een bad en ik ben 
	 ook twee maal in zee geweest. Vervol-
	 gens kwam Papa ons afhalen en 
10	 wij gingen noch een paar dagen naar 
	 Amsterdam, waar ik het schoone 
	 stadshuis, Felix Meritus, het graf 
	 van onzen grooten Nederlandschen 
	 zeeheld de Ruiter gezien heb. Na vijf weken 

blz. 8A

1	 keerden wij naar huis terug. Ik 
	 gedenk dit reisje nog altijd met genoe-
	 gen. 
	 Heden den 5 february 1827 is 
5	 onze lieve tante Wupperman ge-
	 storven, nalatende tien kinderen. 
	 Heden den 27 mei 1827 is
	 mijne lieve tante Theodora Wil-
	 helmina IJssel de Schepper, gebo-
10	 ren Weerts, overleden.
	 Den 13 September 1827 is 
	 mijn oom IJssel de Schepper 
	 gestorven. Hij heeft zijne vrouw 
	 dus 3 maanden overleefd. Zij 

blz. 8B

1	 laten éénen zoon na, Gerrit genaamd, 
	 die kort voor tante's dood met Ursule 
	 Op ten Noort getrouwd is. 
	 Het noodlot had nog niet opgehou-
5	 den oom en tante Weerts te vervol-
	 gen, want heden den 27 September 18-
	 27 is hunne dochter Florentine, eene 
	 tweeling, oud 9 jaren aan koortzen 	
	 overleden.
10	 Heden den 1 october is oom 
	 Gleichman aan eene beroerte ge-
	 storven. 1827.
	 Heden den 8 mei 1828 is 
	 mijne lieve broertje Coenraad Alexan-

blz. 9A

1	 der Weerts aan eene uitteerende ziekte 
	 overleden, oud 8 jaar en 8 maanden. 
	 Te voren was hij de gezondheid zelve, 
	 doch voor twee jaren kreeg hij de kroep.
5	 Sins die tijd is hij nooit weder recht ge-
	 zond geweest, tot hij in het begin van october
	 de kamer heeft moeten houden waar 
	 hij dan ook niet meer uitgekomen is, 
	 want hij kreeg eindelijk de teering. Die 
10	 voorheen zoo dikke en blozende jongen 
	 was op 't laatst zoo mager en bleek dat 
	 hij niet meer te kennen was. Reeds 
	 eenige dagen te voren kreeg hij het 
	 water en verergerde oogenschijn-
	 
blz. 9B	  
	  
1	 lijk, tot donderdag morgen om zes uur, 
	 toen hij geheel buiten kennis lag en om
	 half negen, nog eens mama met 
	 zijnen laatsten blik aanziende en haar 
5	 schijnende te herkennen, gaf hij zijnen 
	 geest. O! Ik zal dezen dag nooit 
	 vergeten! Lieve beste Alexander, wat 
	 waart gij in al uw lijden geduldig. 
	 Nooit kwam er een klagt over uwe lip-
10	 pen. Ik zal trachten u daarin te 
	 volgen.
	 Heden den 19 Juny 1828 is 
	 mijne lieve grootpapa, oud 87 jaar 
	 en 7 maanden, overleden. Hij is 
	  
blz. 10A	  
	  
1	 niet ziek geweest, doch in eene flaauwte,
	 die hij onverwachts kreeg, is hij gebleven.
	 Papa en Mama zijn naar Ems 
	 geweest, dewijl Mama de baden 
5	 moest gebruiken. Zij zijn vijf weken 
	 uitgebleven.
	 Heden den 10 September 1828 
	 is onze lieve meester van den Bor 
	 overleden. Hij heeft verscheidene 
10	 beroertes gehad, waaronder hij ein-
	 delijk, na lang lijden, bezweken is. 
	 Hij was 50 jaar oud. Die goede 
	 brave man heeft mij elf jaar onder-
	 wezen. O! ik zal nooit het geduld 
15	 en de goedheid vergeten, die hij 
	 met mij had.
 
blz. 10B	  
  	 		  
1 	 Heden den 6 december 1828 heeft 
	 Mama weder zulk een sterke aanval 
	 van krampen gehad, dat wij voor haar, 
	 ons zoo dierbaar leven beducht waren. 
5	 Doch nu is h[are] ed[e]l[e]weder als te voren, na-
	 menlijk redelijk.
	 Heden den 31 maart 1829 heeft
	 ons weder eene harde slag getroffen. 
	 Onze hartelijke geliefde Nicht Maria 
10	 Elizabeth Bogaars, geboren Gleichman, 
	 is in de kraam van tweelingen, welke 
	 beide nog leven, overleden. Bijkomen-
	 de ...taale koortsen maakten een 
	 einde aan haar nog slechts 24 jaar 
15	 kort leven. Zij liet hare moeder, 
	 hare nog van drie eenig overgeblevene 
	 dochter, betreurende na als ook haar 
	 man, welke slechts 10 maanden het 
	 geluk had haar te bezitten. 
		
blz. 11A	
		
1	 Den 3 augustus 1829 is mama 
	 naar den Haag vertrokken, om de 
	 zeebaden van Scheveningen te gebrui-
	 ken. H[are] e[dele] is zes weken uitgebleven. 
5	 De baden hebben Mama een weinig 
	 geholpen.
	 Heden den 5 october 1829 
	 is één der gedenkwaardigste dagen 
	 van mijn leven geweest. Ik heb 
10	 namelijk mijne belijdenisse gedaan. 
	 God geve mij de kracht om het 
	 beloofde getrouwelijk na te komen. 
	 Den 11 ben ik aan het heilig avond-
	 maal geweest. Mogte de indruk 
15	 welke ik toen gevoelde, duurzaam 
	 blijven, om altijd het pad der 
	 deugd te bewandelen, en dus op het 
	 einde mijns levens de zaligheid 

blz. 11B
		
1	 te beërven, door Jesus voor ons ver-
	 kregen.
	 Den 22 december 1829 ben ik 
	 naar 's Gravenhage vertrokken om 
5	 daar eenige tijd door te brengen. Eene 
	 nacht ben ik te Utrecht bij tante 
	 Roschet gebleven. Ik heb acht weken 
	 bij m[eneer] en mev[rouw]. Sijpkens gelogeerd. 
	 Ik ben heel dikwijls uit geweest, onder 
10	 anderen op het koncert de Diligentia, 
	 waar ik de heer Hoofd op de klarinet 
	 en een zekeren heer de Fiennes op de 
	 piano heb hooren spelen. Het is een 
	 jong mensch van 20 jaar, een Brus-
15	 selaar, die bij Herz geleerd heeft. Hij 
	 speelt overheerlijk mooi. Eene mev[rouw] 
	 Kuffenrath heeft gezongen.

blz. 12A

1	 's Gravenhage is eene heerlijke 
	 plaats, zoo vrolijk en ruim, vooral 
	 het Voorhout en Vijverberg. De omstre-
	 ken zijn beeldig, het bosch, de duinen 
5	 en de zee maken een tooverachtig schoon 
	 geheel uit. De menschen zijn er zeer 
	 voorkomend en vriendelijk. 
	 Ik heb het geluk gehad de konink-
	 lijke familie vooral in de kloosterkerk 
10	 goed te zien. Onze geliefde koning is 
	 van middelmatige grootte, dik, heeft 
	 grijs haar, en een lief, eerwaardig, 
	 en ernstig gezicht, Hij is zeer vrien-
	 delijk. De koningin is ziekelijk. 
15	 De kroonprins is een lang mager 
	 man, met een heerlijk figuur en gang. 
	 De geheele familie is zeer lief onder el-
	 kander, zij is zeer bemind en geëerd, 

blz. 12B	
	
1	 vooral onzen dierbaren koning.
	 Ik ben op eenen dag naar Delft geweest 
	 Heb het beroemde klokkespel, het Prinsen-
	 hof en de graven van onze voorouders in 
5	 de kerken gezien. Het graf van Willem 
	 de 1, Vader des Vaderlands is overheerlijk. 
	 Daar ligt hij, die held, die Nederland 
	 van de Spaansche slavernij bevrijdde, die 
	 alles voor ons opofferde, gedood door een 
10	 gekochte moordenaar, met zijnen ge-
	 trouwen hond aan de voeten. Daar 
	 is ook de graftombe van Hugo de Groot 
	 dat wonder van wijsheid. Vervolgens 
	 zagen wij het graf van onzen grooten 
15	 zeeheld, M.H.tsz Tromp, hij die 
	 zoo dapper voor zijn vaderland streed 
	 en er zijn leven voor liet. Welk is 
	 die man, die daar op die Spaansche 
	 zoo heerlijk bewerkte mat ligt ? Daar 
20	 rust Piet Hein, die Nederlandsche 
		
blz. 13A
		
1	 zeeheld, welke de Spaansche zilvervloot 
	 veroverde. Wat opregt Neerlands hart 
	 zoude niet kloppen bij zulk een gezigt, en 
	 bij de herinnering aan die dappere, eerlijke,
5	 wijze, getrouwe en vaderlandslievende 
	 voorouders, die wij in zulk eene menigte 
	 kunnen aanwijzen en die wij behooren 
	 na te streven. O! mogten nog vele 
	 zulke mannen onzen vaderlandschen 
10	 bodem versieren.
	 Den 13 maart heb ik de kroonprins 
	 in het Voorhout ontmoet. Hij groette 
	 zeer vriendelijk en 
	 lagchte tegen mij. O! Ik was zoo gelukkig!
15	 Den 27 february 1830 is oom Da-
	 niel de Jongh, koopman te Rotter-
	 dam aan een verval van krachten, in 
	 de ouderdom van 52 jaar overleden. Hij 
	 laat eene weduwe met 4 kinderen na. 
20	 Een paar dagen tevoren waren tante 
		
blz. 13B
		
1	 en ik naar hem toe geweest, hij was zeer 
	 zwak. Wij bleven des nachts over, en 
	 vertrokken de volgende morgen, met de 
	 droevige zekerheid van hem nooit weder te 
5	 zien, daar hij des nachts merkelijk verer-
	 gerd was. Twee dagen daarna was 
	 die goede oom niet meer.
	 Zaterdag den 27 maart hebben 
	 wij een aangenaam dagje te Leiden 
10	 doorgebragt, bij nicht van den Bergh, 
	 waar wij tante Gleichman met hare 
	 zonen ook vonden. Wij hebben het 
	 museum gezien, dat heerlijk mooi was. 
	 Maandag daaraanvolgende heb ik 
15	 het kabinet van zeldzaamheden en 
	 schilderijen van onzen geliefden koning 
	 te 's Gravenhage gezien. Het is onmo-
	 gelijk om hiervan eene beschrijving te 
	 geven. Onder anderen de kleederen, die 
20	 onzen lieven Willem, stamvader van 

blz. 14A		
		
1	 het zoo geliefde huis van Oranje-Nas-
	 sau, Vader des Vaderlands aan had, toen 
	 hij zoo verraderlijk vermoord werd, een 
	 armstoel van Jacoba van Beijeren, en 
5	 één van Oldenbarneveld, een mapje van 
	 de Geuzen, en eenige kunstige geknipte 
	 platen. Doch het heerlijkst van alles 
	 was een schildpadden kast, welk een 
	 oud Hollandsch huis van binnen voor-
10	 stelde, met negen kamers, en alle hare 
	 toebehooren in het klein sierlijk gewerkt. 
	 Dit kunststuk is gemaakt door 
	 een Amsteldammer, Brandt genaamd. 
	 Tcaar Peter had het tot een geschenk 
15	 voor Katharina bestemd, doch liet er de 
	 kunstenaar mede zitten. Toen kocht 
	 het eenen rijken Hollander voor 30,000 f 
	 in wiens familie het gebleven is tot dat 
	 de koning het voor zijne museum 
20	 gekocht heeft.

blz. 14B	
		
1	 Er waren ook overheerlijke schilderijen 
	 en de portretten van onze stadhouders en
	 de Ruiter. 
	 Woensdag zijn wij naar Rotterdam
5	 geweest. Wij hebben ons heel goed ver-
	 maakt. Ik heb met oom Ertwin de
	 stad eens doorgewandeld en het beeld van
	 Erasmus, het huis waarin die groote
	 man geboren is en de schoone nieuwe
10	 Beursbrug gezien. Het is eene schoone
	 volkrijke en levendige stad. Al die
	 schepen die drukte en dat gewoel
	 deed mij nog denken aan onze voorheen
	 zoo bloeijende koophandel waarvan
15	 mijn lieve vaderland het middelpunt was.
	 Het badhuis en het Paviljoen te Sche-
	 veningen heb ik ook gezien. Het eerste is
	 een schoon groot gebouw en het Paviljoen
	 is zeer smaakvol en lief. Daar stond een 
20	 piano van Marianne waarop ik een


blz. 15A

1	 weinig gespeeld heb. Alle sieraden waren
	 schulpvormig gemaakt en de voortbrengse-
	 len der zee gelijkend.
	 Den 25 augustus 1830 is
5	 te Brussel een opstand uitgebro-
	 ken. Het hotel van den minister
	 van Maanen verbrand, de wapens
	 van onzen goeden koning afge-
	 rukt. Heden den 29 hebben
10	 wij gehoord dat geheel Brabant in
	 [o]proer is. O! Moge de goede God ons
	 beschermen en de boosdoeners 
	 vernietigen. Mogen wij nog lang
	 onzen dierbaren vorst en zijn geslacht
15	 tot onzen koning behouden!
	 Hollanders herdenk den roem
	 uwer dappere voorouders welke
	 zoolang voor vaderland en gods
	 dienst gestreden en volg hun
	 	 
blz. 15B
	 
1	 voorbeeld na met uw vorst en 
	 vaderland tegen de booze jesuiten
	 en hunnen aanhang te verdedigen!
	 Na verscheidene dagen in groote
5	 onrust doorgebragt te hebben is
	 eindelijk heden den 2 september 1830
	 de tijding dat de dappere kroonprins
	 in Brussel ingetrokken is doch
	 zonder troepen en alleen onder geleide
10	 van zijnen staf en. eener burgerwacht.
	 De oproervlag is ingenomen.
	 Heden den 3 september 1830 heb- 
	 ben Betsij Sijpkens en ik eenen
	 nameloozen brief aan den koning
15	 der Nederlanden Willem den 1
	 geschreven om hem te smeeken toch
	 standvastig te zijn en die oproerige
	 Brabanders niet toe te geven maar
	 op zijn getrouwe Hollanders te
20	 vertrouwen.
	 
blz. 16A

1	 Den 4 september hebben wij
	 gehoord dat kroonprins alleen met
	 zijn staf in Brussel gegaan is,
	 en dat zij hem verradelijk gevan-
5	 gen gehouden hadden. Dit versprei-
	 de eene algemeene en diepe neer-
	 slagtigheid. Doch heden den 5 heb-
	 ben wij gehoord dat de kroonprins
	 uit Brussel gekomen en over Rot-
10	 terdam naar 's Gravenhage is ge-
	 gaan waar hij met geestdrift is 
	 ontvangen. Het geheele Noordne-
	 derland is als in vervoering en bied
	 goed en bloed voor vorst en vaderland
15	 aan. Prins Frederik ligt met 
	 25.000 man voor Brussel. De
	 minister van Maanen heeft zijn
	 ontslag gevraagd daar de Braban-
	 ders zoo verbitterd op hem zijn om

blz. 16B

1	 dat hij den koning raad niet toe te
	 geven. Men hoopt dat de koning zijn
	 ontslag niet aan zal nemen. Dan zou-
	 den de Brabanders meester worden
5	 en welk een ijslijk ongeluk zoude dat
	 zijn dat Jezuïtische gebroed regeeren.
	 Neen zoo zullen de Hollanders zich
	 niet laten trappen. Zij zullen moeten
	 opstaan en ziedaar ons dierbaar
10	 vaderland aan alle de woede eener
	 burgeroorlog overgegeven. Moge 
	 de goede God dit toch verhoeden !
	 Van Maanen is geen minister 
	 meer maar de koning houdt zich
15	 anders nog al standvastig.

blz. 17A

1	 Den 13 zijn de Staten Generaal
	 te 's Gravenhage vergaderd om
	 over den opstand raad te pleegen.
	 Men spreekt van eene afscheiding
5	 van het noorden en zuiden. Antw-
	 werpen en Gent hebben er zich te-
	 gen verzet. Deze steden en vele ande-
	 re Brabantsche steden zijn aan
	 den koning trouw gebleven. 
10	 Princes Marianne is heden
	 den 14 september 1830 met
	 Prins Albert van Pruissen in
	 den echt getreden. Moge zij zoo
	 gelukkig zijn als hare deugden
15	 verdienen.
	 Heden den 20 september 1830

blz. 17B

1	 ben ik met tante M. de Jongh naar 
	 Rotterdam vertrokken om haar e[edele]
	 te helpen verhuizen naar Deventer.
	 Mijne lieve mama is weder min-
5	 der wel. De badreis naar Schevenin
	 gen heeft haar e[edele] geen goed gedaan.
	 H[are] e[dele]is zoo geplaagd met rhumatique
	 pijnen. Heden de 22 heb ik gehoord
	 dat de troepen onder bevel van
10	 prins Frederik op Brussel
	 aanrukken om dezelve in te nemen.
	 De oproermakers maken zich nu
	 onderling dood. Dus hebben wij on-
	 zen wijzen en goeden koning ten
15	 onregte van lafheid beschuldigt daar zijn edel
	 doel was het bloed vergieten zoo lang
	 mogelijk uit te stellen het bloedvergieten zoo lang
	 gezindheid der groote mogendheden
	 te onderzoeken. Heil hem!
	 
blz. 18A

1	 Onzen dapperen troepen hebben
	 Brussel den 27 september 1830
	 stormenderhand ingenomen. Doch
	 hebben veel volk verloren door het
5	 verradelijke gedrag der Brusse-
	 laren die met steenen, vitriool en olie op
	 hen gooiden. Zij hebben bevel het 
	 tot het uiterste te drijven en de 
	 oproerige stad plat te schieten en in
10	 de asch te leggen. Het is wel jam- 
	 mer voor zulk eene schoone stad
	 doch de inwooners hebben het aan
	 zich zelf te wijten. Onze troepen
	 hebben het in Brussel niet kun-
15	 nen uithouden daar de inwooners hen 
	 zoo verraderlijk behandelden. Zij zijn
	 tot Mechelen teruggetrokken. Gent
	 is ook trouweloos geworden en in
	 Antwerpen is het ook niet pluis.
20	 De koningin heeft den 2 october
	 
blz. 18B

1	 princes Marianne en prins Albert
	 tot Arnhem begeleid alwaar zij den
	 3 afscheid van hare kinderen heeft
	 genomen die naar Pruissen zijn
5	 vertrokken.
	 Den 1 october 1830 ontving ik
	 in Rotterdam een brief van papa
	 waarin z[ijne] e[dele] mij schreef voort te			
	 komen daar onze dierbare moeder
10	 minder wel was. Ik ging den volgen-
	 den dag op reis tot Utrecht waar
	 ik tot mijne grote verrassching mij-
	 nen broeder Arnold vond die kort te
	 voren uit Duitschland was geko-
15	 men. Wij bleven dien nacht bij
	 tante Roschet en kwamen de 
	 volgende dag te Arnhem aan waar
	 wij onze lieve mama zwakker
	 vonden als wij dachten.

blz. 19A

1	De ziekte en zwakte namen hand
	overhand toe gedurende 10 dagen die
	wij tuschen hoop en vrees doorbrag-
	ten. Onze beste moeder leed veel aan
5	de sprew en aan rhumatische pijnen
	Doch die engel was altijd geduldig en 
	tevreden in al haar lijden en stil
	berustende in de wil van God en
	met haar gerust geweten zag zij
10	de dood gelaten tegemoet. Woensdag
	de 13 des middags had onze beste
	mama voor het eerst geen koorts 
	en de sprew werd beter, zoodat wij 
	ons aan de hoop overgaven en blij- 
15	moedig ons ter ruste begaven. Maatje
	lief bragt een vrij geruste nacht
	door en de volgende morgen vroeg
	dachten wij Moeske gerust sliep.
	Doch die slaap duurde zoo lang 
	    
blz. 19B

1	dat de Munck die juist hier was er 
	ongerust over wierd. Wij gingen zien en
	verbeeld u onze schrik daar lag die 
	lieve engel reeds stervende. Onze 
5	dierbare had een beroerte gekregen
	en konde niet meer spreken. Doch wan-
	eer wij bij haar kwamen drukte 
	die lieve schat ons de hand zoodat
	wij merkten zij niet geheel bewusteloos
10	was. Ook zeide die engel nog. "ik ga
	heen". De vorige dag had zij het mij
	ook al te kennen gegeven. Tante
	Meurs was ook overgekomen. Eerst
	om half vijf des middags ontsliep
15	die dierbare moeder zachtkens. Zij
	stierf den 14 october 1830 in den ou-
	derdom van 48 jaren waarvan
	zij 21 jaren in de gelukkigsten echt
	met papa heeft doorgebragt . Te-

blz. 20A

1	voren is mama ook getrouwd geweest
	met den heer van Oven, doch die stierf
	binnen het jaar. Ach nu zijn wij 
	moederloos en ik die nog zoo zeer hare
5	wijze raad behoef en morgen den 23 oct.
	pas achttien jaar word moet nu hare
	plaats bekleeden en voor papa en
	mijne 6 broeders en zusters zorgen.
	Moge de goede God. mij hiertoe ster- 
10	ken en mij ondersteunen om mij-
	nen pligt te doen en onze
	voorbeeldelooze moeder in alles te
	evenaren. Die lieve engel was
	door elkeen bemind en word harte-
15	lijk betreurd. O! Zij was ook zoo, lief
	altijd in hetzelfde humeur, altijd
	vriendelijk en deelnemend voor ie-
	dereen, de engel des vredes voor de 
	familie waardoor zij ook wierd
	
blz. 20B

1	aangebeden. Altijd even werkzaam
	en ijverig, eene voorbeeldelooze zorg
	dragende en zachtmoedige moeder
	voor ons en vooral opregt en van
5	harte godsvruchtig. De leeraar die
	gedurende hare ziekte bij haar was
	geweest zeide hevig aangedaan het
	een waar genoegen was bij zulk eene
	zieke te komen. Ook voor de dienst- 
10	boden en armen was zij eene goed-
	doende engel. Slechts zij die onze 
	dierbare moeder van nabij en in de huis-
	selijke kring kenden kunnen hare 
	waarde en ons verlies beseffen. Doch
15	die engel is nu volmaakt gelukkig
	en bevrijd van smart en pijn die zij
	hier zoveel heeft moeten lijden.
	Hare geest omzweeft ons en zal mij
	wel bijstaan en eens, o gelukkig
	
blz. 21A

1	zaligend vooruitzigt, zien wij haar
	weder om nooit weder gescheiden
	te worden. Hoe verlang ik naar dit
	oogenblik! Wat is de godsdienst
5	toch troostrijk!
	Den 26 oktober kwamen de muiter[s]
	door verraad der Antwerpenaars
	binnen deze stad, welker citadel
	door den braven grijzen Chassé werd
10	bezet. Zij mishandelelden onze troepen
	die in de stad waren en schonden
	het gemaakte verdrag. Toen liet
	onzen dapperen generaal de stad hevig
	beschieten van 6 tot 11 uur zoodat
15	ze op verscheidene plaatsen brandde.
	Toen vroeg men eene wapenstilstand
	en dezelve werd toegestaan en duurd
	ook nog. Heden 8 november 1830
	
blz. 21B

1	begon het congres der muiters. De prins 
	van Oranje die geene schoone rol ge-
	speeld heeft is naar Engeland.
	Papa heeft een huis in Amsterdam
5	gehuurd om wanneer hier onlusten ko-
	men daar heen te kunnen gaan.
	Arnold is naar 's Gravenhage ver-
	trokken om daar eene plaats te zoeken
	en anders gaat hij aan boord want
10	alle jonge lieden trekken uit om hun
	dierbaar vaderland te dienen. Och!
	was ik ook maar een jongen. Hoe
	gaarne ging ik mede om voor vader-
	land en koning te strijden. De mo-
15	genheden schijnen zich noch niet
	met onze zaken te willen bemoeijen.
	Zij hebben eene wapenstilstand van
	3 maanden voorgeslagen doch op
	voorwaarde dat wij het kasteel van

blz. 22A

1	 Antwerpen zoude ontruimen dit even-
	 wel heeft onzen braven koning
	 afgeslagen. De muitelingen hebben
	 Venlo door verraad van binnen in-
5	 genomen. De overlooper Daine is
	 voor Maastricht. De Roomschen
	 beginnen ook onrustig te worden
 	 het is waarlijk wel te wenschen
	 dat de godsdienst niet in het spel
10	 komt anders zullen er nog meer
	 ijsselijkheden gebeuren. Elkeen
	 is nog steeds vol geestdrift de een 
	 geeft geld een ander pluksel en linnen.
	 Vele geven hun pensioen en alle
15	 jongelieden zijn uitgetrokken. Er
	 zijn reeds 30.000 vrijwiligers.
	 Arnold heeft den 28 november
	 1830 zijne aanstelling als luite-
	 nant kwartiermeester gekregen
	 
blz. 22B	

1	 Hij is de volgende dag naar Zut-
	 phen vertrokken waar zijn garnisoen-
	 plaats is. Dus heb ik nu ook een
	 broeder die het dierbaar vaderland
5	 en den koning dient.
	 Gisteren den 6 december 1830 is
	 tante de wed[uwe] Kallenberg van den
	 Bosch, de jongste zuster van onze
	 lieve moeder hertrouwd met den
10	 heer Robidé van der Aa uit Leeu-
	 waarden. Mogen zij lange jaren
	 gelukkig met elkander leven en
	 nooit geen verdiet van hunne
	 wederzijdsche kinderen hebben.
15	 Heden den 13 december 1830 is
	 neef Adrianus Cremer van Rust-
	 plaats in de ouderdom van [niet ingevuld] jaren
	 overleden. Hij is gedurende bijna 
	 zijn geheele leven ziekelijk geweest en
	 
blz. 23A

1	 heeft heel veel aan het water ge-
	 leden. De dood van mijn lieve
	 moeder heeft hem diep getroffen
	 daar die engelachtige vrouw hem
5	 zoo dikwijls in zijn lijden kwam
	 bezoeken en opbeuren. Slechts twee
	 maanden heeft hij die lieve mama
	 overleefd.
	 Den 27 december 1830 is Arnold	
10	 Jacob Wentholt in den ouderdom
	 van 21 jaren aan de teering te Hat-
	 tem overleden. Hij was eenen lieven
	 braven jongeling die door elkeen be-
	 mind was. Zijne ouders waren uit
15	 Maastricht komen vlugten en toen
	 heeft hij een klein ontvangerspostje
	 in Hattem gekregen waar hij dan 
	 ook na een verblijf van omtrent
	 3 weken overleden is.
20	 Heden den 7 januari hadden

blz. 23B

1	 wij hier een schoon en zeldzaam schouw-
	 spel. De lucht wierd eensklaps zo won-
	 derlijk met witte streepen en toen	 	  
	 kwam er zulk een rooden gloed
5	 dat wij dachten er brand was. Doch
	 eindelijk wierd de geheele lucht aldus 
	 en hoewel het des avonds was wierd
	 het heel licht. Toen ontdekten wij
	 dat het Noorderlicht was een
10	 zeldzaam verschijnsel hier te lande.
	 Het was heel mooi. Er waren overal
	 roodachtige bogen die gedurig ver-
	 anderden. Het duurde van 8 tot
	 elf uuren.
15	 De muiters hebben de hertog van 
	 Nemours tot hun koning benoemd
	 doch hij heeft bedankt. De 5de fe-
	 bruarij 1831 heeft weder een heer-
	 lijk bewijs opgeleverd dat wij niet 
20	 van onze dappere voorvaderen ont-
	 aard zijnd en wij even als voormaals 

blz. 24A

1	 nog brave zeehelden bezitten die
	 de eer van het dierbaar vaderland
	 boven hun leven stellen. Een kanon-
	 neerboot gekommandeerd door eenen
5	 van Speijk strandde door eenen
	 sterken storm gedreven tegen de 
	 kust van Antwerpen. De muiters
	 vielen dadelijk op hen aan en rukten
	 onze Hollandschen vlag er van af,
10	 waarop de dappere en heldhaftige
	 van Speijk naar onder ging, een
	 pistool in de kruidkamer afschoot
	 en met vriend en vijand in de lucht
	 sprong. Hij was een weeskind en
15	 in het Amsterdammer weeshuis
	 opgevoed en 28 jaar oud. Er wordt een
	 gedenkteeken voor dien Hollandschen
	 held opgerigt. Wat ben ik grootsch
	 tot zulk eene natie van helden
20	 te behooren. O God help ons dier-
	 
blz. 24B

1	 baar vaderland en den koning !
	 Ten behoeve van het dierbaar va-
	 derland zijn er verscheidene loterijen
	 opgerigt onder anderen eene te Amster-
5	 dam, te Velp, te Rotterdam, Leeuwaar-
	 den en te Middelharnis van vrou-
	 welijke handwerken. De laatste bevatte
	 de 3.520 stuks en heeft over de
	 f 10.000 opgebragt. Nu is er eene
10	 loterij van schilderijen te Amster-
	 dam welke zoo groot is, dat dezelve
	 niet op de zalen der tentoonstelling
	 geplaatst konden worden. Er is
	 reeds over de drie millioen vrijwil-
15	 lig opgebragt. Nu kan men zien
	 wat de Noordnederlanders voor
	 hun vaderland over hebben. Mogt
	 dit alles maar helpen!
	
blz. 25A

1	 Heden den 23 mei 1831 is oom
	 Verstege te Valkenswaard overleden.
	 Den 7 julij 1831 is de toren van
	 Velp door de blixem getroffen en
5	 afgebrand. Het was een ijsselijk 
	 gezicht. Wij blijven nog altijd in de
	 onzekerheid omtrent de zaken van	 
	 ons dierbaar vaderland. Er is weder
	 eene vrijwillige geldleening geopend.
10	 Het water wast ook zeer, hoewel
	 wij over het algemeen een lief droog
	 zomer hebben.
	 Den 2 julij 1831 hebben wij Santje 
	 en Mietje naar Wageningen op
15	 school bij dominé en jufvrouw
	 van Dolder gebragt.
	 Heden den 1 augustus 1831 is
	 onze waarde gouvernante mejuf-
	 vrouw Koch vertrokken. Zij is


blz. 25B	

1	 zes jaren bij ons geweest en heeft vreugde
	 en leed met ons gedeeld. wij waren
 	 zeer aangedaan toen zij vertrok.
	 Den 1 augustus 1831 is er een einde
5	 gemaakt aan de onderhandelingen
	 met die valsche mogendheden. Onze
	 dierbare koning heeft tegen de laatste
	 protocollen geprotesteerd en de muiters
	 de oorlog verklaard. Onze kroonprins,
10	 die zijn gehouden gedrag verklaard en
	 eene schoone proclamatie uitgevaardigd
	 heeft, is tot opperbevelhebber benoemd.
	 Zijne benoeming en het bevel tot 
	 strijden is door onze dappere land-
15	 genooten met groot gejuich ontvangen.
	 Reeds hebben zij Turnhout en Hoog-
	 straten ingenomen en eene menigte
	 gevangene gemaakt. Mogt de goede
	 God hunne wapenen zegene en
	 
blz. 26A

1	 ons dierbaar vaderland redden en
	 ons de overwinning zonder veel bloed-
	 verlies geven. O! God sta onze dierbare
	 troepen dan bij en strijd aan onze
5	 spitze gelijk gij weleer onze vaderen
	 bijstond. De 14 aug[ustus] is er een
	 biddag uitgeschreven. Onze troe-
	 pen hebben alle plaatsen tot Hasselt,
	 Tongeren en Leuven mede ingeno-
10	 men. De prins van Oranje heeft
	 Daine geheel en al verslagen. Wij
	 hebben niet heel veel verlies geleden.
	 Onze troepen zijn vol geestdrift en
	 strijden als leeuwen. Ja zij gedra-
15	 gen zich hunne voorvaderen waardig.
	 Juist op biddag terwijl de koning en
	 het geheele Noordnederlandsche
	 volk in de kerken verzameld was
	 om Gods zegen over ons dierbaar
	 
blz. 26B

1	 vaderland af te smeeken ontving z[ijne] m[ajesteit]
	 de tijding dat Leuven zich overgeven
	 had en dat wij een volslagene
	 overwinning behaald hadden en Leo-
5	 pold op de vlugt was. Wij streden met
	 25.000 tegen 25.000, maar God gaf 
	 ons de overwinning. Mogten wij ons
	 geheelen leven door er regt dank-
	 baar voor zijn en den 12 augustus
10	 1831 nooit vergeten.
	 Heden den 24 augustus 1831 is
	 de verjaardag van onze dierbaren
	 koning met luister gevierd. Des
	 morgens reden wij naar Wagenin-
15	 gen om Mietje te feliciteren die 
	 ook jarig is overal zagen wij vlag-
	 gen en eerbogen met . vliegende
	 vaandels en muzijk ontmoetteden
	 
blz. 27A

1	 wij geheele troepen. Des avonds
	 was hier de stad heerlijk verlicht
	 en groen gemaakt. Geen huis zag
	 men zonder vlag. Hier en daar
5	 een portret van onzen koning
	 met het opschrift leve de beste
	 der koningen, vader des vaderlands
	 of oud Neerlands roem ook. Trouw
	 moet blijken. Alle bewijzen onze 
10	 liefde voor vorst en vaderland.
	 De studenten van Leiden, U-
	 trecht en Groningen, die vrijwil- 
	 lig ter verdediging van den ouden
	 vaderlandschen grond uitgetrok-
15	 ken waren, hebben heden tot nader
	 order hun ontslag gekregen. 
	 Overal zijn zij met luister ontvan-
	 gen en ingehaald. De Leidsche

blz. 27B

1	 studenten hebben van de jonkvrouw-
	 wen uit de stad elkeen zilveren
	 medalje gekregen. Te Utrecht
	 hebben er ook vele feesten bij hunne 
5	 terugkomst plaats gehad. De Gro-
	 ningsche studenten zijn hier door
	 getrokken, de stedelijke schutterij 
	 is hen een half uur tegemoet
	 getrokken en zij zijn met veel eer
10	 en gejuich ingehaald en bij de
	 eerste lieden uit de stad ingekwar-
	 tierd. De volgende dag hadden
	 zij hier rustdag en des avonds
	 collation en bal, hetgeen alles naar
15	 genoegen is afgeloopen. Des ander-
	 daags morgens zijn zij met
	 rijtuigen naar Zutphen gebragt.
	 Dit gebeurde te Arnhem de
	 22 en 23 september 1831

blz. 28A

1	 Nu zijn wij weder aan het onder-
	 handelen hetgeen tot de 10 october
	 duren moet. Zal dien dag ons
	 vrede of oorlog aanbrengen ?
5	 In Parijs is alles onrustig en
	 Warschau is door de Russen stor-
	 menhand ingenomen.
	 De zomer van 1831 is een heerlijk
	 mooi en droog zomer geweest
10	 hetwelk voor mij nog veraan-
	 genaamd werd door het gezelschap
	 van lieve logeergasten, namelijk
	 oom Meurs en Betsij, Kootje
	 Wentholt en Betsij Sijpkens.
15	 De 23 september 1831 is oom 
	 Meurs door de familieraad tot
	 onzen toezienden voogd aangesteld.
	 Emilie Cramer is heel erg ziek ge-
	 weest zoodat men eenige dagen
	 
blz. 28B

1	 alle hoop had opgegeven. Doch God
	 heeft haar voor haren man en vijf
	 kindertjes bewaard. Deze ziekte heeft
	 plaats gehad in het einde van novem-
5	 ber en begin van december 1831.
	 Heden de 28 november 1831 is Mietje
	 hare klier, die zij aan de hals had, door
	 mijnheer Werneke geopereerd.
	 Wij zijn nog altijd in dezelfde toe-
10	 stand. het laatste protokol is door
	 de Belgen aangenomen maar
	 door onzen koning verworpen daar
	 het voor ons zeer nadeelig was.
	 Wij hebben nu al de maand december
15	 en nog bijna geene koude gehad. Hoe
	 gelukkig voor onze troepen die nog
	 altijd aan de grenzen liggen.

blz. 29A

1	 Heden de 4 februarij 1832 heb-
	 ben wij Mietje, die hier wegens
	 hare klier negen weken heeft moe-
	 ten blijven, naar Wageningen
5	 teruggebragt. De klieren waren
	 nog niet geheel beter.
	 Er is weder eene nieuwe leening
	 van 138 millioen geweest. Er is
	 slechts voor 82[?] millioen ingeschre-
10	 ven waarvan de koning twee.
	 Er zijn nog gedurig nieuwe loterijen. 
	 Eene te Zutphen eene te Rotterdam
	 te Amsterdam en Leeuwaarden.
	 De koning heeft standvastig de
15	 24 artikelen verworpen en hij
	 met zijn volk nemen een ontzag in-
	 boezemende houding aan. Geene
	 mogendheid durft ons aan te randen
	 daar zij weten dat wij allen voor
20	 ons vaderland zoude sneven.

blz. 29B	

1	 Er is eene nationale Hollandsche
	 kleeding uitgevonden welke met 1832
	 een aanvang zal nemen.
	 Er heerscht tegenwoordig eene
5	 akelige ziekte, de cholera genaamd.
	 Dezelve bestaat uit sterke krampen
	 en veroorzaakt eene spoedige dood.
	 Zij heeft Polen, Rusland en Pruis-
	 sen reeds bezocht en is nu in Enge-
10	 land. Moge ons dierbaar vaderland
	 er van verschoond blijven, gelijk
	 tot nu toe. Nu is zij al in Pa-
	 rijs waar zij sterker woedt als
	 elders.
15	 Heden den 23 mei 1832 is
	 tante van der Aa van eenen
	 zoon bevallen, juist op de ver-
	 jaardag van onze lieve beste
	 moeder. 

blz. 30A	

1	 Heden de 30 mei 1832 heeft onze
	 lieve nicht Annette Verstege ons 
	 verlaten en is gegaan naar Amster-
	 dam bij den heer Bijleveld. Zij 
5	 is mij sedert de dood mijner lieve
	 moeder eene lieve en trouwe hulp
	 en raadgeefster geweest. Moge 
	 haar volgende leven meer rozen
	 opleveren dan tot heden gebeurd is!
10	 Heden den 17 junij 1832 is
	 het oudste zoontje van Emilie en
	 Cramer, Henrij oud vijf en een
	 half jaar na eene korte ongesteld-
	 heid gestorven. Juist waren oom
15	 en tante Weerts voor een paar
	 dagen naar Amsterdam met Aria-
	 ne en Clemence die daar beiden
	 de koorts kregen zoodat zij eerst
	 na de dood van Henrij terug konde
20	 komen.
	 
blz. 30B

1	 De 25ste junij 1832 heeft de cholera
	 of Asiatische braakloop ook ons
	 dierbaar vaderland bezocht. Te 
	 Scheveningen heeft zij zich het eerst
5	 vertoond. Er waren 30 zieken en
	 5 dooden. Mogt zij zich niet verder
	 verspreiden en ons lieve land be-
	 waard blijven voor die vreesselijke
	 ramp. Alles laat zich weder oor-
10	 logzuchtig aanzien daar onzen
	 goeden koning steeds blijft volhouden.
	 Den 16 julij heeft de cholera zich 
	 ook in 's Gravenhage vertoond.
	 er zijn voort 5 gestorven en vele
15	 zieken. De ziekte neemt zeer in
	 hevigheid toe. Mietje die naar
	 Zandvoord zoude gegaan zijn
	 om de zeebaden te gebruiken

blz. 31A

1	 is om deze reden niet gegaan.
	 Santje en zij, zijn de 10 julij weder
	 naar school gegaan en Erdwin
	 vertrekt zondag naar Elburg.
5	 De metalen kruizen welke
	 van veroverde Belgische kanonnen
	 gemaakt zijn. Zjn aan aan allen
	 die 't voor het vaderland zijn
	 uitgetrokken tot eene herinnering
10	 aan den Belgischen veldtogt uitge-
	 reikt en met geestdrift ontvangen.
	 De cholera neemt zeer toe in 's Gra-
	 venhagen.
	 Heden den 22 julij 1832 is Erd-
15	 win naar Elburg vertrokken. Mog-
	 ge het hem welgaan en de 
	 goede God hen in zijne vader-
	 lijke hoede nemen.
	 
blz. 31B

1	 Den 18 september 1832 is Daan naar
	 Deventer vertrokken om daar te studeeren
	 Heden den 23 october 1832 ont-
	 vingen wij de tijding dat tante 
5	 Emilie de Jongh geb. Weerts te
	 Rotterdam gisteren was overleden.
	 Zij was 52 jaar oud en eene lieve
	 brave vrouw. Het is een groot
	 verlies voor oom die zoo alleen
	 achterblijft en zoo onbegrijpelijk
10	 veel van haar hield. Door een
	 bijzonder bestel der Voorzienigheid
	 had zij nog juist dit zomer een
	 reisje door Gelderland gedaan
	 en als het ware van al hare fa-
15	 milie afscheid genomen. Ik heb
	 dus weder een treurige verjaar-
	 dag. Betsij Meurs en Theodoor

blz. 32A

1	 Wupperman zijn hier juist geloge[erd]
	 De 31 october 1832 ben ik met
	 papa een acht dagen naar Am-
	 sterdam geweest en heb mij heer-
5	 lijk vermaakt. Ik heb het mo-
	 nument van Van Speijk, het
	 museum De Werf waar ik op
	 het groote schip de Jupiter ge-
	 klommen ben, enz[ovoort] gezien.
10	 De 2 december 1832 is er 
	 eene biddag geweest. De Fran-
	 schen waren Belgie ingetrokken
	 om de citadel te veroveren.
	 De 2 dec[ember] was het eerste vuur
15	 en nog hooren wij gedurig schie-
	 ten evenwel heeft Chassé noch
	 niet op Antwerpen gebombar-
	 deerd. ook kruist er eene Fran-

blz. 32B

1	 sche en Engelse vloot op onze
	 kusten. De 14 hebben de Fran-
	 schen de Lunette St. Laurent inge-
	 nomen, doch veel verlies geleden.
5	 De 24 december 1832 is Chassé
	 genoodzaakt geweest de citadel
	 over te geven. Dezelve was heel
	 plat geschoten. Zij hebben zich
	 zoolang mogelijk gehouden. De
10	 zeemacht op de Schelde heeft zich
	 ook over moeten geven doch zij
	 hebben alvorens de 12 kanonneer-  
	 booten in de grond geboord of ver-
	 brand dus hebben de Franschen
15	 niets dan ééne kleine vlag gekre-
	 gen. Onze brave soldaten en
	 de grijze Chassé worden door de
	 Franschen met achting en min-
	 zaamheid behandeld. 

blz. 33A

1	 Zij worden als gijzelaars naar
	 Frankrijk gebragt daar de ko-
	 ning geweigerd [heeft] de forten Lillo en
	 Liefkenshoek over te geven.
5	 De 21 mei 1833 is het prelimi-
	 naire tractaat de [door?] Frankrijk
	 Engeland en Holland ondertee-
	 kend om het embargo op te 
	 heffen, de gevangenen terug
10	 te doen keeren en de Schelde
	 vrij te verklaren.
	 De 16 junij zijn de gevange-
	 nen te Vlissingen aangekomen
	 en overal met de grootste geest-
15	 drift en eer ingehaald en ver-
	 welkomd. De 24 zijn hier te
	 Arnhem 2.000 man met achttien sch[e]-
	 pen aangekomen. Zij zijn door
	 alle Arnhems burgers met

blz. 33B

1	 gejuich ontvangen en bij de 
	 eersten der stad ingekwartierd.
	 Overal wapperden de vlaggen.
	 De volgenden dag wierden de
5	 gemeenen op het St. Walburg's
	 plein op pijpen tabak, wijn en
	 brood onthaald. Dat was eene 
	 vreugde en gejuich. Des mid-
	 dags hadden de officieren een
10	 diner in de Societeit. Alles liep
	 rustig en ordentlijk af. Vijf
	 dagen later kwamen er 1.200 die
	 even zoo ontvangen werden.
	 Dat was een heerlijk nationaal
15	 feest die het hart verheugde.
	 In het laatst van julij 1833 is
	 de cholera die langzamerhand
	 zich weder hier en daar in ons
	 dierbaar vaderland vertoonde
	 
blz. 34A

1	 ook te Arnhem gekomen. Wij
	 moeten ons sterk menageren.
	 Mogt deze vresselijke ziekte ons
	 toch spoedig weder verlaten!
5	 Te Rotterdam, Schiedam en
	 Defshaven woedt dezelve zeer
	 sterk. Ook heeft iedereen bijna
	 de griep, dat echter niet veel
	 te beduiden heeft. De cholera
10	 tast vooral het scheepsvolk aan.
	 Te Arnhem zijn er over de 200
	 menschen aan gestorven.
	 Nadat dezelve bijna geheel
	 over was heeft mijne zoolang
15	 besprokene Duitsche reis einde-
	 lijk plaats gehad. De 25 au-
	 gustus 1833 zijn wij name-
	 lijk papa, Diederik en Jans
	 van leeuwen en ik per stoom-

blz. 34B

1	 boot naar Keulen vertrokken.
	 Onze reis heeft zich tot Baden
	 Baden uitgestrekt. Wij hebben
	 onbegrijpelijk veel schoons gezien
5	 en ons heerlijk geamuseerd. Vier
	 weken heeft dezelve geduurd
	 na welken papa mij naar Barm-
	 men bragt alwaar ik zeven
	 weken bleef zoodat ik eerst
10	 de 16 november weder te huis
	 gekomen ben. In dien tijd zijn 
	 oom Erdwin de Jongh en tante 
	 Verstege gestorven. Oom de 13-
	 de sept[ember] en tante de 4 october.
15	 Oom was 62 jaar oud en is zijne
	 vrouw binnen een jaar tijd gevolgd.
	 De winter van 1833 en 34 heb
	 ik aller aangenaamst doorge-
	 bragt. Wij hebben veel gedanst

blz. 35A

1	 en ook hier een danspartijtje
	 gehad. Alexander de Jongh en
	 Betsij Meurs waren ook eenige
	 weken bij ons gelogeerd.
5	 De maand april 1834 ben
	 ik in 's Gravenhage bij de fa-
	 milie Sijpkens geweest waar ik
	 mij heel goed geamuseerd heb.
	 Ik heb de koning en zijne 
10	 familie ook gezien als mede
	 het Huis in het Bosch en het
	 kabinet van den baron Verstolk
	 van Soelen. Beide bevatten heerlijke
	 meesterstukken vooral de
15	 Oranjezaal is brillant geschil-
	 derd, voornamelijk door Jordaan.
	 Dit huis is gebouwd door Ame-
	 lia van Solm gemalin van
	 Frederik Hendrik.

blz. 35B

1	 De Pinkersterdagen van 1834 heb
	 ik met papa, Arnold en Santje
	 allerplezierigst te Cleef gepas-
	 seerd. De natuur is er heerlijk
5	 mooi en die dagen was het er
	 heel vrolijk.
	 Gedurende de Staten vergadering
	 heeft Mina van Manen hier eeni-
	 ge dagen gelogeerd. na dezelve heb
10	 ik met haar en mijnheer weder
	 een tourtje naar Cleef gemaakt
	 alwaar wij ons extra best gea-
	 museerd hebben. Wat later heb
	 ik 14 dagen op Hulshorst gepas-
15	 seerd. oom had juist eene erge
	 ziekte gehad maar won dage-
	 lijks weder in krachten aan.
	 In de laatste dagen van aug[ustus]
	 en de eerste van sept[ember] hadden

blz. 36A

1	 wij het genoegen onze schutters,
	 die nu 4 jaren uitgetrokken
	 waren, weder terug te zien komen.
	 Zij wierden met onbegrijpelijk
5	 veel vreugde en gejuich ingehaal[d].
	 De klokken luidden, de vlaggen
	 wapperden, enz[ovoort]. Onze stedelijke
	 schutterij wierd buiten de Velper-
	 poort op brood, wijn enz[ovoort] ont-
10	 haald en de officieren hadden
	 een diner in het Zwijnshoofd.
	 	 


blz. 36B [Deel 1B]

	 Vervolg van het
	 Journaal van Lucia
	 Weerts begonnen den
	 6 october 1834.

blz. 37A

blz. 37B

1	 Weder moet ik mijn Jour-
	 naal met iets treurigs aan-
	 vangen. Met het vertrek na-
	 melijk van onzen lieven neef
5	 Alexander de Jongh naar
	 de Oost. Heden den 6 october
	 1834 heeft hij ons des mor-
	 gens, zonder afscheid te nemen
	 om alle aandoening te bespa-
10	 ren, verlaten. Hij heeft een
	 aanstelling als ambtenaar
	 van de 2de klasse naar Bata-
	 via gekregen en daar hij zijne
	 ouders kortgeleden verloren
15	 had en om met de ontbin-
	 ding der schutterij, waar hij
	 de rang van luit[enant] adj[udant] bij den

blz. 38A

1	 generaal des Tombes bekleedde,
	 geen post meer had, heeft hij
	 maar besloten het vaderland
	 voor eenige jaren te verlaten.
5	 Moogt het er hem welgaan
	 en geluk en voorspoed zijne
	 schreden achtervolgen! Hoe
	 hartelijk wij zijn vertrek 
	 betreuren laat zich alleen
10	 gevoelen en kunnen slechts
	 die beoordelen welke onzen
	 besten vriend nader hebben
	 leeren kennen!    
	 Den 15 october 1834 is
15	 Diederik van Leeuwen met
	 Antoinette Bouricius, eene
	 mijner liefste kennissen, in
	 den echt getreden.

blz. 38B

1	 De 5 november kreeg ik
	 eenen brief van onzen goeden
	 Alexander dat hij den vori-
	 gen dag scheep was gegaan
5	 en heden den 17 nov[ember]1834
	 ontving ik zijnen laatsten brief
	 op vaderlandschen bodem ge-
	 schreven de 14 was hij uitge-
	 zeild. Hij is op het schip Borneo
10	 kap[itein]Charlau. God geve dat
	 zijne reis voorspoedig mooge zijn
	 en dat wij hem weldra in
	 gezondheid weder zullen zien!
	 De 12 nov[ember] 1834 is mijn
15	 nichtje Kootje Wentholt
	 woonachtig te Nijmegen ge-
	 trouwd met den luitenant
	 adj[udant] de Haan

blz. 39A

1	 De 15 nov[ember] 1834 heeft papa
	 zijne oliemolen aan den heer
	 Vollenhoven uit Rotterdam,
	 die denzelve gekocht heeft, over
5	 geleverd.
	 Den [21] nov[ember] 1834 is te U-
	 trecht overleden mijne oud tan-
	 te Jeanne Roschet, geb[oren] Raeber
	 in den ouderdom van 76 jaren.
10	 De 17 nov[ember] 1834 is hier het
	 25 jarig bestaan der "Maat-
	 schappij tot Nut van het Alge-
	 meen" in de Groote-kerk gevierd.
	 Er was heel lief muzijk en
15	 zang door de kinderen van de
	 tusschenschool. m[eneer] de Kempenaar
	 hield eene heerlijke redevoering.
	 De kerk was opgepropt met
	 menschen. Des middags was
20	 er een diner voor de leden.

blz. 39B

1	 Dezen nacht van den 5 op den
	 6 februarij 1835 had er een sterk
	 onweder plaats verzeld met zwa-
	 ren hagel.
5	 De 9 februarij 1835 is ons
	 nichtje Emilie Wentholt, oud
	 18 jaren, te Nijmegen overleden.
	 Zij had na zware gevatte koude
	 eene sterke inflammatie gekregen
10	 en is na 14 dagen altijd durende 
	 koorsten bezweken. Dit is nu
	 het derde volwassene kind dat 
	 oom en tante verliezen.
	 De 13 julij 1835 ontving de
15	 familie de eerste brief van Ale-
	 ander de Jongh. Hij was na 
	 eene voorspoedige reis van 103
	 dagen gezond en wel te vre-
	 den te Batavia aangeko-
20	 men.
	
blz. 40A	 

1	 De 11,12 en 13 julij heb
	 ik aller plezierigst met mijne
	 oom en tante Meurs en Betsij
	 te Cleef gepasseerd. Er was
5	 juist schuttersfeest, hetgeen
	 heel aardig en vrolijk was.
	 De maand september 1835
	 heb ik allerplezierigst doorge-
	 bragt. Jans Nairae en ik wa-
10	 ren vijf weken bij de lieve
	 familie van Zuijlen op den
	 Briellard gelogeerd.
	 De 5 dec[ember] 1835 kreeg ik
	 eene zware ontsteking op de
15	 oogen vergezeld door koorts
	 zoodat ik zes weken het huis 
	 heb moeten houden. Regt dank-
	 baar ben ik de goede God dat
	 hij mij zoo geheel hersteld heeft.
	 
blz. 40b

1	 De 28 febr[uari] 1836 ben ik per
	 stoomboot naar Rotterdam ver-
	 trokken waar ik vier weken
	 bij Marij Collings gelogeerd heb.
5	 Ik heb mij heerlijk geamuseerd
	 en veel mooi's gehoord zooals
	 de gebroeders Eichhorns op de
	 viool, jongetjes van negen en elf
	 jaren en de zestienjarige Vieu
10	 temps Dotzaner op de violon-
	 cel en madame Ponchard
	 welke zeer mooi zong. Daarop
	 ben ik naar 's Gravenhage
	 gegaan en vier weken bij de fami-
15	 lie Sijpkens gepasseerd. In 
	 dien tijd hebben negentien Arn-
	 hemsche jongeheeren aldaar een
	 bal gegeven hetwelk zeer
	 goed is uitgevallen.

blz. 41A

1	 De 15 mei 1836 hadden wij
	 hier een zon-eclips welke van
	 half twee tot vijf uur duurde.
	 Dezelve was zeer goed zigtbaar.
5	 De maand junij heb ik
	 zeer aangenaam bij de lieve
	 familie van Meurs doorgebragt.
	 Oom Wupperman heeft hier
	 in julij eenige dagen gepas-
10	 seerd. Pauline was geluk-
	 kig aan het herstellen van
	 zware bloedspuwingen wel-
	 ke haar tot aan de rand
	 van het graf gebragt hadden.
15	 De 13 augustus 1836 hebben
	 papa en ik Dorothea naar
	 Ijsselstein gebragt waar zij
	 bij jufvrouw Swaan school
	 is gaan leggen en de 15

blz. 41B

1	 daaraanvolgende is Erdwin
	 naar den heer H. Terpstra te Har-
	 derwijk gegaan.
	 De 29 november 1836 was
5	 een dag om nooit te vergeten.
	 Toen woei er zulk eenen ver-
	 schrikkelijke storm als se-
	 dert de 9 nov[ember]1800 niet geweest
	 was. Vooral tuschen drie en 
10	 zes uur was het allerhevigst.
	 Het lood en de pannen vlogen
	 van de huizen af, schoorstee-
	 nen en ruiten sloegen in. De
	 grootste boomen woeijen omver
15	 zoodat op de meeste buiten-
	 plaatsen groote schade is aan-
	 gerigt. Verscheidene menschen
	 wierden gekwetst en op zee
	 zijn vele ongelukken gebeurd.
20	 Het was vreesselijk het loeijen
	 van de wind te hooren. De
	 
blz. 42A

1	 storm kwam uit het wes-
	 ten en zuidwesten. De
	 volgende dag volgde er een
	 onweder op.
5	 De 20 december 1836 heeft
	 Daan zijn examen als candi-
	 daat gedaan en heeft de twee-
	 de graad gekregen.
	 Heden de 29 januarij
10	 1837 is de lieve mijnheer
	 van Zuijlen overleden. Hij
	 had al vijf jaren gesukkeld.
	 Zijne dood wordt zeer betreurd
	 want hij was algemeen geacht.
15	 Hij was 57 oud.
	 Heden de 26 januarij 1837
	 ontving ik tijding uit Bata-
	 via van den 31 aug[ustus] 1836
	 dat Sander als lid van

blz. 42B	 

1	 de Raad van Justitie te Sou-
	 rabaja was benoemd. Ook
	 meldde hij mij zijn engage-
	 ment met Johanna Wilhel-
5	 mine Henriette van Heems-
	 kerk. Zijn huwelijk was op
	 de 12 januarij 1837 bepaald.
	 De 20 maart 1837 is Wil-
	 lem van Zuijlen burgermees-
10	 ter van Barneveld geworden.
	 De 12 febr[uari] 1837 ben ik
	 met Arnold eene 14 dagen
	 naar Amsterdam geweest waar
	 ik bij mevrouw Verbeek te ge-
15	 lijk met mijne lieve vriendin
	 Betsij van Meurs gelogeerd heb.
	 Ik heb mij goed geamuseerd
	 maar trof het ongelukkig

blz. 43A

1	 daar de griep er sterk heer-
	 schende was.
	 Den winter van 36 op 37 is
	 niet zoo aangenaam voor mij
5	 geweest als de vorigen. Ten min-
	 sten heb ik mij niet zoo goed
	 geamuseerd. Het weder was
	 ook meestal al heel slecht. Storm
	 en regen zelden zonder wind.
10	 Kerstmis hebben wij een felle
	 noordoostewind met sneeuw
	 gehad. Met Paasschen was
	 alles wel een voet hoog met
	 sneeuw bedekt en thans
15	 eene acht dagen na Pinksteren
	 is het nog koud en slecht we-
	 der zoodat nog bijna niets
	 groen is. Het water is ook zeer
	 hoog geweest en men is ver-
20	 legen met voedsel voor men-
	 schen en beesten.

blz. 43B	 

1	 Eene drie weken in het voor-
	 jaar van 1837 heb ik in 's Gra-
	 venhage bij de familie Sijp-
	 kens zeer rustig en plezierig door-
5	 gebragt. Mijnheer was zeer ge-
	 vaarlijk ziek geweest en nog
	 zeer zwak. Papa is mij op zijne
	 terugreis van Amsterdam waar
	 z[ijne] e[dele] het afloopen van het schip
10	 Oostindië had gezien komen
	 terughalen. Ik heb in den Haag
	 de opera Anne Boulein en 
	 la Juive gezien, beide heerlijk.
	 Heden de 4 junij 1837 was
15	 het weder zoo koud en guur
	 met noordenwind dat wij de
	 kagchel weder aangelegd hebben.
	 De 16 junij 1837 was
	 eene ware feestdag voor

blz. 44A

1	 Arnhems ingezeten toen
	 heeft onze dierbare koning
	 deze stad bezocht. Dagen
	 te voren was alles groen ge-
5	 maakt en met eereboogen en
	 mooije opschriften versierd.
	 Ook waren er 25 gardes
	 d'honneur te paard onder com-
	 mando van Ranzow. Ten
10	 12 uur begaven wij ons naar de
	 stad waar een vreeslijk gewoel
	 was. De koning kwam de
	 Velperpoort binnen en reed door
	 de Koningstraat naar de 
15	 markt. Wij stonden op de stoep
	 van de Zuijlens en hebben dus
	 alles goed gezien. De gardes
	 waren de koning tegemoet
	 gereden en voorafgegaan

blz. 44B

1	 door hen door het corps mu-
	 zijkanten van Nijmegen, eene
	 juichende menigte welke
	 de voorste paarden afgespannen
5	 had en gevolgd van de burger-
	 meester en raad der stad reed
	 de koning Arnhem binnen.
	 Het luiden der klokken af-
	 steken van geschut, hoezee
10	 roepen des volks was waarlijk
	 verdoovend. Op het gouver-
	 nement gaf de koning au-
	 dientie, ging voorts de nieuw
	 te bouwen caserne bezigtigen
15	 en eindelijk bij de gouveneur
	 dineeren. des avonds was
	 de geheele stad beeldig geïl-
	 lumineerd en een brillant

blz. 45A

1 	 vuurwerk op de markt. Tegen
	 het einde kwam de koning
	 nog op de stoep. Er was eene
	 geïllumineerde tempel en
5	 het laatste vuurwerk heer-
	 lijk mooi met Bengaalsch
	 vuur prijkte met het op-
	 schrift. Hulde van Arn-
	 hems ingezetene aan hun-
10	 nen geliefden vorst. De
	 koning van[was?] zeer tevreden
	 over zijne receptie in Arnhem.
	 De volgende dag is z[ijne] m[ajesteit]
	 reeds ten zeven uur met het
15	 koninklijk stoomjagt naar
	 Rotterdam vertrokken.

blz. 45B

1	 Woensdag de 21 junij is er
	 weder een feest in Arnhem ge-
	 weest toen is de burgerij te
	 Clarenbeek getracteerd geworden
5	 en de eerewacht heeft eene 
	 serenade aan hunnen comman-
	 dant van Ranzow en dan den
	 burgemeester Weerts gegeven.
	 Het was een allerliefst gezigt,
10	 die muzijkanten omringd
	 door flambouwen en vergezeld
	 door alle de gardes d'honneur.
	 Zij gaven eerst de serenade aan
	 Ranzow en kwamen toen met
15	 hem bij oom Weerts die hen
	 omringd door de raad en de 
	 wethouders ontving. m[eneer] Schei-
	 dius deed eene aanspraak
	 waarop oom antwoordde over

blz. 46A

1	 en weder dank behelzde voor
	 de goede bezorging der feesten
	 ter eere van den koning. Ver-
	 volgens gingen allen wel 40
5	 in getal aan een collation, de
	 noodige eerbewijzen en zoo
	 hebben wij ons tot twee uur
	 heerlijk geamuseerd. Er wier-
	 den verscheidene toasten ge-
10	 dronken en er heerschtte eene
	 gulle en gepaste vrolijkheid.
	 De 31ste julij 1837 des
	 avonds ten zes uure is de 
	 lieve Mietje Engelenburg
15	 aan eene langdurige uitteering
	 overleden. Daar zij voor hare
	 gezondheid de buitenlucht
	 moest inademen kwam zij
	 hier in de buurt en leerde ik
	 	 
blz. 46B

1	 haar kennen het was een
	 engelachtig meisje hetwelk
	 door iedereen bemind was. Zij
	 heeft slechts de ouderdom van
5	 29 jaren bereikt.
	 De 20 augustus 1837 ben
	 ik met papa naar Barmen
	 vertrokken waar ik zes weken
	 allernoegelijkst bij mijne
10	 lieve famille Wuppermann
	 hebt doorgebragt. De 3 october
	 ben ik onder geleide van
	 beste papa weder in gezondheid
	 op Marïenberg aangekomen.
15	 Ik verliet de lieve Pauline re-
	 delijk wel maar nog zeer 
	 zwak. Bij de minste vermoeije-
	 nis hoestte zij sterk en gaf
	
blz. 47A

1	 bloed op hetgeen zij geduren-
	 de hare ziekte wel zestien
	 maal gedaan had.
	 Heden den 12 october 1837
5	 is onze brave koningin Wil-
	 helmina van Pruissen in den
	 ouderdom van 63 jaren overleden.
	 De 3 januarij 1838 heb-
	 ben wij eene groote danspar-
10	 tij gegeven er waren 100 invi-
	 taties gedaan waarvan 30
	 bedankten. Wij hebben ons
	 heel goed geamuseerd en eerst
	 ten twee uur nam het bal
15	 een einde.
	 Het winter van 1838 was
	 buitengewoon streng de 6 jan[uari]
	 begon het te vriezen en eerst zes
	 weken naderhand kwam de
	 
blz. 47B

1	 eerste dooi. Het heeft tot 7
	 graden onder 0 gevroren. Alle
	 rivieren, de Zuiderzee en alles
	 was toe. het was waarlijk ver-
5	 scrikkelijk koud. In het be-
	 gin van maart begon het wa-
	 ter geducht te wassen zoodat
	 een groot gedeelte van het
	 Graafschap overstroomd is, de
10	 Betuwe echter is gelukkig ver-
	 schoond gebleven. De maan-
	 den maart en april zijn ook
	 bijzonder koud en guur geweest.
	 De 8 maart 1838 ben ik
15	 naar Harderwijk gegaan en
	 eerst de 24 april teruggekomen.
	 Zeven weken dus heb ik er
	 alleraangenaamst doorgebragt.
	 De menschen waren er zeer 
20	 voorkomend en vriendelijk. 

blz. 48A

1	 Met groot leedwezen verliet
	 ik hen en vooral mijne lieve
	 vriendin Betsij en betreurde
	 dat de tijd zoo spoedig om-
5	 vliegt. Ik woonde er twee con-
	 certen van Tijrolers bij waar
	 ik mij bijzonder goed amuseer-
	 de. Ook trof ik juist een inte-
	 ressant hoewel treurig schouwspel.
10	 Het vertrek namelijk van een 
	 transport van 200 man en
	 verscheidene officieren naar de 
	 kust van Guinea. Deze wier-
	 den onder heerlijk militair mu-
15	 zijk ingescheept. Het was waar-
	 lijk aandoendelijk het afscheid
	 te zien. Mijne terugreis heb ik
	 onder geleide van de heer Mul-
	 lert Massis en W. en J. van
20	 Zuijlen gedaan.

blz. 48B

1	 De 14 october 1837 is onze 
	 neef Daniel de Jongh met
	 het schip Oostindië uitgezeild.
	 Moge hij eene voorspoedige
5	 reis gehad hebben en het hem daar
	 goed gaan. Kort voor hem
	 zijn nog twee goede kennissen
	 van ons Leonard van Loenen
	 en Rudolph van Zuijlen naar
10	 de Oost vertrokken.
	 Heden de 9de mei 1838 is
	 mijn lieve Lorre gestorven. Tien
	 jaar heb ik hem gehad dus had
	 ik [een] groot zwak voor hem te meer
15	 daar hij bijzonder aan mij ge-
	 wend was. Arm vergeten zieltje.
	 De 12 julij 1838 ben ik
	 met Santje en m[eneer] en mevr[ouw]
	 de Schepper naar 's Gravenhage
20	 vertrokken om te Schevenin-

blz. 49A

1	 gen de zeebaden te gebruiken
	 24 heb ik er gekomen en heb
	 de terugreis de 10 aug[ustus] 
	 alleen ondernomen. Ik kwam 
5	 in welstand op Marïenberg
	 aan en vond er tante Went-
	 holt. In den Haag hebben 
	 wij meestal slecht weder ge-
	 had zoodat het aan het strand
10	 meestal een storm woei. Het
	 heeft ons echter niet terugge-
	 houden om verscheidene merk-
	 waardige dingen te zien als
	 het museum het paleis des
15	 konings en van den kroonprins
	 Zorgvliet de zalen der Staten
	 Generaal der eerste kamer en
	 der ministers. Ook zijn
	 
blz. 49B

1	 wij eenen dag naar Leijden ge-
	 weest waar wij het museum
	 het stadhuis en de Hortes ge-
	 zien hebben.
5	 In augustus hebben wij
	 oom Wuppermann met zijn
	 dochter Annchen en jufvr[ouw]
	 Goll en Bijleveld benevens
	 Annette Verstege eenige dagen
10	 te logeeren gehad.
	 De 15 september 1838 is
	 de regterlijke organisatie ein-
	 delijk tot stand gekomen. De
	 28 hebben de nieuwe raadsheer-
15	 en en regters hunnen eed afge-
	 legd.
	 De 12 october 1838 is de
	 lieve Jeanette Roukens met
	 den heer van de Spiegel uit

blz. 50A

1	 's Gravenhage te Oosterbeek
	 getrouwd. Wij hebben bij die
	 gelegenheid verscheidene ple-
	 zierige partijtjes gehad.
5	 De 18 october 1838 heeft er
	 een allertreurigst ongeluk
	 plaats gehad. Het Harlinger
	 beurtschip namelijk is dien
	 nacht door de vreesselijke
10	 storm vergaan. Tegen negen uur
	 verloor het schip het roer en
	 kreeg zulk een lek dat zij die
	 in de kajuit waren dadelijk
	 verdronken. Daarop klemden
15	 de andere ongelukkigen zich
	 aan de masten vast en rie-
	 pen om hulp hetgeen daade-
	 lijk te Harlingen konde

blz. 50B

1	 gezien en gehoord worden, als
	 zij rede digt bij aan het Noorder-
	 hoofd. Doch de wind was zoo
	 hevig dat men het niet waag-
5	 de ter hulp te snellen. Ja zelfs
	 de loodslieden weigerden hunnen
	 boot aan sommigen die de red-
	 ding des ongelukkigen wilden
	 beproeven. Eindelijk om mid-
10	 dernacht gingen 3 Engelsche ka-
	 piteins Charrosin, Atkins en
	 Disneij ter redding uit en red-
	 den 3 schipbreukelingen. Bij
	 het aanbreken van den dag
15	 werden er nog 6 gered door
	 twee Harlingers, van der
	 Jagt en van der Meer, doch
	 de overige zeventien schepe-
	 
blz. 51A

1	 lingen zijn allen verongelukt.
	 Onder hen telt men de schipper
	 en zijnen knecht die door een
	 stortzee van het roer afgesla-
5	 gen wierden en Mr. Willem
	 Jacob Sijpkens, regter te Leeu-
	 waarden in den ouderdom van
	 35 jaren. Dit laatste verlies
	 treft ons allen ontzettend.
10	 De overledene was zulk een
	 braaf, lief en solide jong mensch.
	 De eenigste steun van zijnen
	 blinden, zieken vader, oude
	 moeder en zwakke zuster.
15	 Ach God ! Hoe ondoorgronde-
	 lijk zijn uwe wegen ! Waarom
	 moest zulk een achtingswaardig
	 
blz. 51B

1	 mensch zoo vroeg en ongeluk-
	 kig aan zijn einde komen. Door
	 allen die hem kenden en achtten
	 word hij diep betreurd. Wij ook
5	 zullen hem nooit vergeten!
	 De 14de december 1838
	 is de lieve Pauline Wupper-
	 mann overleden. Zij was 25
	 jaren oud. Reeds twee jaren
	 leed zij aan bloedspuwingen
10	 en daaruit gevolgde teering zij
	 is echter zeer zacht en kalm
	 ontslapen.
	 Ik heb vergeten aan te tee-
	 kenen dat Lucietje Heems-
15	 kerk een half jaar bij ons aan
	 huis is geweest van dec[ember] 1837
	 tot mei 1838.

blz. 52A

1	 De 28 dec[ember] 1838 is Dorothea
	 van Ijsselstein teruggekomen
	 om verder in huis te blijven,
	 waar zij meesters en eene juf-
5	 vrouw krijgt. Moge dit tot
	 haar welzijn en geluk mede-
	 werken en zij eens een
	 verstandig en lief meisje
	 worden opdat ik eenmaal
10	 gerust rekenschap kan geven
	 voor het gene ik mijne dierbare
	 moeder op haar sterfbed beloofd
	 heb.
	 De 1 februarij 1839 is 
15	 Daan gepromoveerd tot doc-
	 tor in de regten. Hij heeft
	 de 2de graad cum laude

blz. 52B

1	 gekregen. Daarop is hij naar 
	 de audientie bij den koning
	 geweest. 
	 De 7de febr[uari] 1839 heeft
5	 onze beste papa ons op z[ijne] e[dele]'s
	 verjaardag zijn portret ten
	 geschenke gegeven.
	 De 3de maart 1839 is
	 Eefje Engelenburg aan eene
10	 kwijnende ziekte in den ouder-
	 dom van 26 jaren overleden.
	 De 4de maart 1839 is
	 Emilie Cramer geb[oren] Weerts
	 in den ouderdom van 33 ja-
15	 ren overleden. Het is een treu-
	 rig verlies voor hare 5 nog
	 jonge kinderen en voor de
	 
blz. 53A

1	 arme oom en tante Weerts
	 die in haar hun negende
	 kind verloren. Zij heeft lange
	 jaren gesukkeld. Ruste zij
5	 nu zacht !
	 De 12 en de 16 april 1839 heb-
	 ben wij twee heerlijke concerten
	 te Arnhem gehad. Het eerste
	 was van den heer Ernst alleen,
10	 die onbegrijpelijk schoon, kundig
	 en gevoelvol op de viool speelde.
	 Het tweede hadden wij nog
	 tevens het genoegen van Vrugt
	 en jufrouw Buijs te hooren.
15	 Beide zongen overheerlijk mooi
	 en het spel van Ernst was we-
	 der boven alle beschrijving! Ook
	 marse speelde beeldig op de 
	 piano.

blz. 53B

1	 De 19 april 1839 is het eindtrac-
	 taat der Londensche conferentie
	 geteekend en is de vrede tusschen
	 Belgie en ons eindelijk gesloten.
5	 De 30 mei 1839 zijn Dorothea
	 en ik op De Kopermolen gaan
	 logeeren en veertien dagen gebleven.
	 Wij hebben er ons heerlijk geamu-
	 seerd want oom en tante waren
10	 allerliefst hartelijk jegens ons. Wij
	 zijn ook nog eenen dag naar het Loo
	 geweest waar wij het heerlijke park
	 gezien hebben en ook nog de 18
	 valken welke er sedert eenige da-
15	 gen waren om de valkenjagt te 
	 houden. De 13de junij zijn wij
	 weder naar huis terruggekeerd.
	 
blz. 54A

1	 De 20ste junij 1839 is mijne
	 lieve vriendin Jans Nairae
	 met den heer Reigersman
	 in den echt getreden. Wij zijn
5	 er bij tegenwoordig geweest in
	 de kerk en op het dejeuner. Moge
	 de goede God hun huwelijk zege-
	 nen en heen steeds voorspoed en
	 geluk doen genieten.
10	 De 27 junij 1839 is mijne
	 nicht Clemence Weerts met
	 mijnen neef Alexander Weerts
	 getrouwd. Mogen zij lang
	 en gelukkig zamen leven.
15	 De 18de junij 1839 is onzen
	 erfprins in den echt getreden
	 met prinses Sophia van Wur- 

blz. 54B

1	 temberg. De 13de julij zijn zij hier
	 per stoomboot aangekomen. Aan 
	 de Sabelspoort stonden de schut-
	 terij, de soldaten en eene menigte 
5	 burgers. Zij wierden op eene be-
	 hoorlijke wijze verwelkomd en reden
	 toen naar het huis van den gouver-
	 neur. Vervolgens kwamen zij op
	 de stoep waarop de militairen voor
10	 hen defileerden. De volgende dag
	 zondag woonden zij de godsdienst-
	 oefening in de Groote kerk bij dom[inee]
	 Overduin bij, gebruikten toen het
	 dejeuner op Clarenbeek, reden
	 eene toer, ook voorbij Marïenberg
15 	 en gingen dineeren op Sonsbeek.
	 Des avonds was er receptie voor
	 de dames en illuminatie waarna
	                 
blz. 55A

1	 zij de volgende morge weder
	 vertrokken.
	 De 17de junij 1839 is mijne
	 lieve vriendin Betsij van Meurs
5	 hier komen logeeren en vijf weken
	 gebleven, in welke tiijd ik het zeer
	 druk gehad heb daar oom van
	 Meurs , mevrouw Pillera met 
	 hare dochter en meid en vervol-
10	 gens ook Cevile Huber hier kwamen
	 logeeren. Mijne zusters waren
	 in Duitschland en ik mistte
	 dus zeer hunnen hulp doch het
	 heeft zich alles goedgeschikt.
15	 De 25ste julij 1839 heeft Arn-
	 hem een onherstelbaar verlies ge-
	 leden. Onze brave algemeen be-
	 minde en vereerde Dominé Don- 		

blz. 55B

1	 ker Curtius is in den laten avond van
	 dien dag overleden. Hij was 65 jaren
	 oud waarvan hij 37 jaar alhier.
	 predikant was. De 29ste is zijn
5	 lijk ter aarde gebragt, begeleid door
	 eene groote menigte vrienden en ver-
	 eerders van den geliefden. Dominé.
	 Dom[inee] Overduin heeft eene aandoene-
	 lijke aanspraak bij zijn graf ge-
10	 houden. Zondag zal er eene lijkrede
	 voor hem zijn. Hij was bekend
	 wegens zijne groote kunde, werk-
	 zaamheid en verlichtte godsvrucht.
	 De 6de september 1839 is onzen
15	 lieven neef Alexander Frans 
	 Weerts te Nijmegen overleden.
	 Zijne gezondheid was sedert lang 
	 niet goed, zoodat men voor teering
	 vreesde, niet te min is hij de

blz. 56A

1	 27 junij met Clemence getrouwd
	 doch de onverbiddelijke dood heeft
	 dien band spoedig verbroken. Hij
	 is slechts drie dagen bedlegering ge-
5	 weest en het water aan de borst
	 heeft een einde aan zijn, voor velen
	 zoo dierbaar leven gemaakt.
	 Regt te beklagen zijn zijne jonge
	 vrouw en eenige zuster. Hij was 
10	 38 jaren oud.
	 De 3 julij zijn Santje en
	 Mietje uit Duitschland terugge-
	 komen. Zij hebben er bijna zes
	 weken heel genoegelijk doortgebragt.
15	 Toen ben ik de 7de naar 's Graven-
	 hage vertrokken om er nogmaals
	 de zeebaden te gebruiken. Het we-
	 der was meestal slecht even-
	 wel heb ik er 22 genomen. Ik

blz. 56B

1	 heb er heel veel genoegen gehad,
	 vooral bij m[eneer] en mevr[ouw] La Sarrah
	 Met konings verjaardag was Het 
	 Bosch beeldig geïllumineerd wij
5	 gingen met m[eneer] van Tuijll naar de
	 tent waar het vol was en beeldig
	 muzijk. Wij spraken er vele goede
	 kennissen. Naderhand ben ik
	 nog eene veertien dagen naar Voor-
10	 burg bij majoor Verstege gaan
	 logeeren en ben juist met de zes 
	 weken te huis gekomen. Gedu-
	 rende mijne afwezigheid hebben
	 papa en Daan ook een reisje
15	 naar Belgie gedaan.
	 Terwijl ik in 's Gravenhage was
	 verspreidde zich het gerucht dat
	 de koning zoude gaan trouwen 
	 met eene Freule d' Oultremont

blz. 57A

1	 en ongelukkig was dit gerucht
	 waarheid. De vroeger zoo beminde
	 vorst verbeurde geheel de achting
	 en liefde van zijn volk. Hij overleefd
5	 zijnen roem. Iedereen is even
	 verontwaardigd, te meer daar zij
	 Roomsch en Belgisch is. Prinses
	 Marianne houd het zoo veel moge-
	 lijk tegen. Men zegt dat zij naar
10	 Rome is en zich om de woede van 
	 het volk hier niet zal durven ver-
	 toonen.
	 De 9de jan[uari] 1840 ben ik met
	 Piet Meurs naar Harderwijk ver-
15	 trokken terwijl het zeer koud
	 was. Mijne lieve Betsij wenscht-
	 te zeer mijn bijzijn daar zij zich
	 tot de gewigtigste stap van haar
	 leven moest decideeren. De

blz. 57B

1	 heer Barchman Wuijtiers deed
	 aanzoek om hare hand en de 21-
	 ste jan[uari] heeft zij hare toestemming 
	 gegeeven, daar hij ons allen als een 
5	 braaf en solide mensch voorkwam.
	 De 23ste was er een armencon-
	 cert waar verscheidene heeren en
	 dames zich hebben doen hooren. Ik
	 heb ook een quatremains met de 
10	 heer van der Upwich gespeeld en
	 alles is goed afgeloopen. De 30ste
	 jan[uari] hebben de heeren te Harder-
	 wijk eene danspartij gegeven
	 waar ik mij perfect geamuseerd
15	 heb. De 6de febr[uari] ben ik weder
	 naar huis geretourneerd. Mijn
	 aanstaande neef heeft mij tot
	 Amersfoort begeleid.
	 
blz. 58A

1	 De geldmiddelen van het land
	 zijn in slechte toestand zoodat
	 er bij de militairen en ambtenaren
	 vele bezuinigingen worden ingevoerd.
5	 De 7de maart 1840 is mijne
	 lieve vriendin Jans Reigersman
	 geb[oren] Nairae, allervoorspoedigst van 
	 eene dochter bevallen. Moge zij
	 tot zegen harer ouders opwassen!
10	 De 3de april 1840 is de heilige
	 doop toegediend aan Anna Wilhel-
	 mina Reigersman. Ik was er 
	 niet bij tegenwoordig daar ik 5
	 dagen op de Pietersberg bij de nicht-
15	 jes de Jongh gelogeerd heb. De lieve
	 tante van der Aa is sedert eenige
	 tijd zeer aan het sukkelen. Zij
	 soufreerd veel aan rhumatisme
	 en binnenkoortsen ondermijnen

blz. 58B

1	 hare krachten.
	 Tot groote vreugde van het Ne-
	 derlansche volk heeft de koning
	 van zijn voorgenomen huwelijk af-
5	 gezien.
	 De 23ste april 1840 is onze
	 lieve jongste broeder, Erdwin te 
	 Thiel aangenomen. Zondag daarop
	 is hij bevestigd en heeft deel aan 
10	 het heilig avondmaal genomen
	 Geve de goede God dat de indruk
	 van deze plegtigheid duurzaam mo-
	 ge blijven en hij steeds het pad
	 van deugd en godsdienst getrouw
15	 moge bewandelen.
	 De 23ste junij 1840 is Anette
	 Verstege met Daatje Schümer hier
	 komen logeeren. Wij hebben die tijd
	 regt aangenaam doorgebragt.

blz. 59A
	 	 				
1	 De 25 julij 1840 is Marij de 
	 Jongh met Willem van Hoijtema
	 op den Hemelschen Berg door den
	 echt verbonden. Moge God hun
5	 huwelijk zegenen en hun vele
	 gelukkige dagen schenken. Bij die
	 gelegenheid hebben wij drie vrolij-
	 ke feesten gevierd. Een jongelui
	 partij door den bruidegom op de 
10	 koepel van Roëll gegeven. Een krui-
	 denwijn partij bij ons en het dejeu-
	 ner op de Pietersberg na het huw-
	 lijk, welke alle drie heel aange-
	 naam zijn geweest.
15	 De 29ste aug[ustus] 1840 ben ik naar
	 Harderwijk vertrokken om bij
	 het huwelijk van mijne geliefde
	 vriendin en nicht Betsij van Meurs

blz. 59B

1	 tegenwoordig te zijn. Zij is in het
	 huwelijk getreden met den heer
	 Barchman Wuijtiers, ontvanger 
	 der registratie te Harderwijk. De
5	 6 sep[ember] is het eerste gebod gegaan en
	 de 16de zijn ze getrouwd. Hoe 
	 hartelijk is mijn wensch dat het
	 geluk steeds hunne schreden moge
	 achtervolgen. Dat de goede Voor-
10	 zienigheid hun met zegen en
	 voorspoed moge overladen en dat
	 zij de vriendin mijner vroegste
	 jeugd nimmer dezen dag dan
	 met blijde dankbaarheid moge
15	 herdenken. Na hun trouwen
	 zijn zij op reis naar Belgie ge-
	 gaan. Veel feesten hebben er bij 

blz. 60A
1	 dit huwelijk niet plaats gehad.
	 Een landelijk avondfeest op Hulst-
	 horst met vuurwerk en illuminatie
	 en een allergenoegelijkst dagje op
5	 De Kopermolen bij de lieve oom en
	 tante de Jongh.
	 Wij hebben de treurige tijding
	 gekregen dat de vrouw van onze
	 goeden neef Alexander de Jongh
10	 de 14de de jan[uari] 1840 te Samarang
	 kort na de geboorte van eenen 
	 zoon is overleden.
	 De zomer van 1840 is omge-
	 vlogen, weinige zeer weinigen
15	 schoone en warme dagen hebben
	 wij er in gehad doch hebben vele
	 goede vrienden Marïenberg bezocht
	 als Annet V[erstege] met Daatje Schumer,

blz. 60B

1	 Cootje de Haan, Mathilde Auffer-
	 mann en Jufrouw Koch.
	 De 13de sept[ember]1840 is onze lieve
	 broeder Erdwin naar Utrecht ver-
5	 trokken om te gaan studeeren.
	 In de laatste dagen van sept[ember]
	 1840 heeft z[ijne] m[ajesteit] oom Weerts tot
	 lid van de eerste kamer benoemd.
	 De 7de october 1840 heeft z[ijne] m[ajesteit]
10	 de koning geabdiceerd op het Loo en
	 heeft de regering overgedragen aan
	 zijnen zoon Willem de tweede
	 terwijl hij zelf de naam van ko-
	 ning Frederik Willem, graaf van 
15	 Nassau blijft voeren. Het einde
	 heeft zijn werk niet bekroond want
	 hij heeft het land vol schulden ach-
	 tergelaten, zoodat men ook niet veel
	 rouw over zijn abdicatie heeft.

blz. 61A

1	 De inhuldiging van Willem de
	 tweede heeft plaats gehad te Am-
	 sterdam, de 28ste november 1840.
	 Het is met vele plegtigheden verge-
5	 zeld gegaan, de trein was brillant,
	 de kerk indrukmakend, het bal
	 en de gala comedies zeer luisterijk
	 ook de illuminatie moet heerlijk
	 mooi geweest zijn. Echter kan ik 
10	 over niets oordeelen daar ik er zelve
	 niet geweest ben.
	 Ruim 14 dagen heb ik in 
	 het voorjaar van 1841 op den
	 Hemelschen Berg met zeer veel
15	 genoegen doorgebragt. Mijne
	 lieve tante souffreerde veel aan
	 rhumatisme. Reeds meer dan
	 twee jaar is dit hare kwaal. Hoe
	 hartelijk wensch ik dat de 
	 voorzienigheid haar weldra

blz. 61B

1	 eenige beterschap doe[t] ondervinden.
	 Vervolgens heb ik eene aangena-
	 me 14 dagen bij mevr[ouw] Pillera
	 te Utrecht gepasseerd.
5	 Heden de 14de april 1841
	 heeft mijne lieve jongste zuster
	 Dorothea hare belijdenis bij dom[inee]
	 de meijier afgelegd. Ach had 
	 onze beste moeder dit moge be-
10	 leven! Hoe zoude zij zich verheugd
	 hebben als alle hare kinderen die
	 gewigtige stap gedaan hadden.
	 Moge de goede God haar met 
	 zijner geest bijblijven om haar
15	 getrouw te doen zijn in het ver-
	 vullen harer pligten en de op-
	 regte belijdenis van haar geloof,
	 waar zij morgen openlijk in
	 zal bevestigd worden, door

blz. 62A

1	 hare daden gedurende haar
	 geheele leven toonen.
	 Heden de 27ste april 1841 is
	 oom Weerts aan papa komen
5	 zeggen dat Daan archivarius
	 van Arnhem georden is.
	 Dit laatste is een valsch gerucht
	 geweest daar Daan slechts eenig
	 traktement maar geen titel
	 heeft gekregen.
10	 De 30ste mei 1841 heeft de
	 tuinman ons de eerste meikers
	 gebragt.
	 De 23ste december 1840[=1841]is het
	 zoontje van Alexander de Jongh
15	 overleden nog geen jaar oud.
	 De 3 en 4de junij 1841 waren
	 voor Arnhem ingezeten feestda-
	 gen daar toen Willem de tweede
	 deze stad bezocht. De intogt had

blz. 62B

1	 donderdag om zes uur plaats. Alles
	 was mooi versierd en de koning
	 wierd met gejuich ontvangen. Des
	 avonds waren wij op de markt, waar
5	 mooi militair muzijk was. Vrijdag
	 was er audientie groot diner, recep-
	 tie en heerlijk illuminatie. Op 
	 de markt vooral waren 8 stellaad-
	 jen en eerebogen, welke prachtig
10	 verlicht waren. Wij doorwandelen
	 de stad even als de vorigen avond
	 in gezelschap van de Zuijlens en
	 kwamen eerst over half één te huis
	 De 30ste julij 1841 is Anna
15	 van de Aa met Jordens in
	 het huwelijk getreden
	 De 21 julij 41 zijn Marij
	 en Hoijtema hier eenige dagen
	 komen doorbrengen. 

blz. 63A

1	 De 22ste julij 1841 zijn Mietje
	 en ik naar Harderwijk vertrok-
	 ken waar wij ruim vier weken al-
	 ler aangenaamst hebben doorgebragt.
5	 Mietje was op Hulsthorst en ik bij
	 Betsij gelogeerd. Eén dag zijn
	 wij gezamenlijk naar Kampen
	 geweest waar wij Betsij en Wuij-
	 tiers afhaalden en ons heerlijk ge-
10	 amuseerd hebben.
	 Erdwin heeft de 25ste october
	 1841 zijn mathesis examen ge-
	 daan en heeft de tweede graad
	 gekregen.
15	 De 24ste jan[uari] 1842 zijn Ur-
	 sele IJssel de Schepper en Jans
	 Reigersman beiden voorspoedig
	 bevallen van eene dochter.
	 De 7de febr[uari] 1842 is Marij van
20	 Hoijtema voorspoedig van eene

blz. 63B

1	 dochter bevallen.
	 De 3de maart 42 zijn Dorothea
	 en ik naar Amsterdam vertrok-
	 ken waar wij drie weken aller-
5	 plezierigst bij de familie Roelofs
	 gelogeerd hebben. Wij hebben al 
	 het merkwaardige gezien en
	 comedies en concerten bezocht.
	 De 14de april 1842 is Clemen-
10	 ce Weerts weduwe van Alexander
	 hertrouwd met de heer Schnei-
	 ther raadsheer te Arnhem.
	 De 6de mei 1842 is er een
	 vreesselijke brand in Hamburg
15	 uitgebarsten. Dezelve heeft 5 da-
	 gen geduurd. Er was geen blus-
	 schen aan zoodat er 25 á 30
	 straten, omstreeks 3.000 huizen,
	 zijn afgebrand en zooals men

blz. 64A

1	 zegt 30.000 menschen zonder dak
	 en voedsel zijn. Ook verscheidene
	 kerken, de beurs en andere gebou-
	 wen zijn afgebrand. Welk een
5	 schrikkelijk schouwspel moet dit
	 zijn en hoezeer beklaag ik die er-
	 me menschen.
	 Deze nacht om 3 uur is oom
	 Jan Weerts, oud burgemeester
10	 der stad Arnhem, lid van de
	 eerste kamer der Staten Generaal,
	 aan een beroerte overleden. Hij
	 was 73 jaar en had de laat-
	 ste tijd van zijn leven al veel
15	 gesukkeld. Het is een groot ver-
	 lies voor de familie daar nu de
	 band zoo geheel weggezakt is.
	 Het gebeurde geheel onverwacht
	 de 14de mei 1842.

blz. 64B

1	 De begravenis van onzen ach-
	 tingswaardige oom Weerts de
	 18de mei was zeer plegtig. Vijf
	 koetsen reden achter het lijk. Aan
5	 het graf deed de burgemeester
	 van Palland eene lieve aanspraak
	 aan de familie en de burgerij.
	 Oom was 17 jaren burgemeester
	 van Arnhem geweest en heeft
10	 de stad in dien bloei en welvaart
	 gebragt waarin zij nu is. Bij
	 de begravenis werkte de aandoe-
	 ning op eenige leden der fami- 
	 lie zeer weldadig. Basta.
15	 De eerste junij heeft papa
	 Santje naar Leeuwaarden ge-
	 bragt om daar eenige tijd te
	 blijven logeeren bij mevr[ouw] de
	 douairiëre van der Haer en hare dochter 

blz. 65A

1	De 9 junij 1842 is Antje va
	Zuijlen met den heer van He-
	mert in den echt getreden. Mogt
	het hun steeds wel gaan! Wij
5	zijn op de bruiloft en bij alle par-
	tijen geweest en hebben ons al-
	tijd heerlijk geamuseerd. Even-
	wel was het alles slechts en
	famille daar er wegens de
10	zoo korts geleden dood van oom
	Weerts natuurlijk geene fees-
	ten plaats hadden.
	De avond van den 11de junij
	zal ik blijven gedenken door
15	iets dat mij diep griefde.
	Het zomer van 1842 is over-
	heerlijk. Te mooi om te beschrijven,
	altijd warm, geen enkelde guuren

blz. 65B

1	 dag. Wel wordt er zeer naar
	 regen verlangt want alles droogt
	 uit. De 15de aug[ustus] was zulk
	 een beeldigen avond dat wij bui-
5	 ten met de lamp gesoupeerd heb-
	 ben en tot half 12 van de goddelijk
	 schoonen sterrenhemel genoten
	 hebben.
	 In het laatst van november 18-
10	 41 is op den huize Mariënberg door
	 eenige dames jonge [jongedames ?] het voornemen
	 opgevat om te Arnhem eene be-
	 waarschool van arme kinderen op
	 te rigten. Hiertoe hebben wij eerst
15	 eenige vergaderingen gehad om het 
	 eerst uit eigene fondsen te doen
	 maar vervolgens hebben wij ons
	 vereenigd met het "Nut van het

blz. 66A

1	 Algemeen" om daardoor meer
	 uitbreiding aan deze inrigting te
	 geven.
	 De 20ste september 1842
5	 zijn Santje en ik naar 's Gravenha-
	 ge vertrokken waar wij zes weken
	 zeer genoegelijk doorgebragt hebben.
	 Ik bij mevrouw van Manen en
	 Santje bij mevr[ouw] Gobius. Wij heb- 
10	 ben er de feesten bijgewoond wel-
	 ke bij het huwelijk van prinses
	 Sophie met de hertog van Saxen
	 Weimar plaats hadden. De 8ste
	 october was de groote dag. Ten 12
15	 uur wierd de hertog in eene glaze
	 koets met zes paarden bespannen af-
	 gehaald naar het paleis des ko-
	 nings waar in de nieuwe kapel
	 het huwelijk ingezegend wierd,

blz. 66B

1	hetgeen om één uur door 101 ka-
	nonschoten afgekondigd wierd. Ten
	3 uur had er eene maskerade van
	turfdragers plaats, welke heel ge-
5	regeld afliep en grappig was om te
	zien. Des avonds was er eene beel-
	dige illuminatie. De volgende dag
	zondag was er in de Kloosterkerk
	een dankstonde voor de koninklijke
10	familie, welke heel plegtig was.
	D[ominee] Dermont had zijne text uit
	de 123ste psalm welke laatste
	vers wij naderhand staande zon-
	gen. De 13de october zijn wij in
15	de Fransche Galacomedie geweest
	waar wij veel pracht en weelde za-
	gen. Maandag de 17de woonden
	wij de opening der Staten Generaal

blz. 67A

1	 bij hetgeen voor ons die het nooit
	 gezien hadden zeer belangrijk was.
	 Wij hebben ook meermalen de Opera 
	 bezocht. De 2de nov[ember] hebben wij
5	 den Haag verlaten en na éénen
	 dag in Utrecht stil geweest te zijn
	 de 4 op Mariënberg in gezondheid
	 teruggekeerd.
	 De 13de nov[ember] 1842 is de brave
10	 vrouw Groenemeijer na een uit-
	 teerende ziekte van 2 jaren in
	 vrede ontslapen.
	 De 11de augustus 1842 is
	 Louise de Jongh met Aleid van
15	 Hoijtema in den echt getreden
	 mogen zij regt gelukkig leven.
	 Heden de 9de jan[uari] 1843 is bij ons
	 het gemeste kalf geslagt. Moge

blz. 67B

1	 alles naar papa en onzer aller
	 wenschen uitvallen. Dit geve de
	 goede Voorzieningheid !!
	 De 21ste jan[uari] 1842 is in
5	 de vergadering van &Het Nut" het
	 plan om eene bewaarschool op te
	 richten aangenomen.
	 Heden den 21ste februarij 1843
	 hebben wij de gelukkige tijding
10	 ontvangen dat mijne geliefde nicht
	 en vriendin Betsij van Meurs
	 vrij voorspoedig des nachts ten 2
	 uur van eenen zoon is verlost.
	 Regt dankbaar zijn wij de goede
15	 God dat hij deze gebeurtenis zoo
	 naar onze beste wenschen heeft
	 doen uitvallen en hopen wij
	 dat hij de lieve ouders steeds in
	 
blz. 68A

1	 hunnen zoon zal zegenen.
	 De 28ste maart 1843 is Theodoor
	 van Heemskerck naar de Oost ver-
	 trokken. Moge hij eens in gezond-
5	 heid terug keeren.
	 Heden den 18den april 1843
	 is de eerste steen voor onze
	 bewaarschool door het jongste lid
	 der damesvereeniging gelegd.
10	 De heeren der commissie ontvingen
	 ons en de heer de Kempenaer
	 deed een korte aanspraak. Wij
	 hopen dat des hemels zeggen op
	 deze onze inrichting moge rusten.
15	 De weken voor Paasschen zijn
	 in ons huisgezin gedenkwaardig
	 geweest door een paar gebeurte-
	 nissen welke in het vervolg
	 
blz. 68B

1	 tot deszelfs geluk of ongeluk
	 veel kunnen toebrengen. Het be-
	 treft voornamelijk drie leden van
	 het zelve. Mogen zij tot hun heil
5	 uitvallen.
	 De 14 en 15de mei 1843
	 heeft papa zijne toestemming
	 tot het engagement van Santje met
	 Besier en Mietje met De Veye
10	 gegeven en hebben het daarop aan
	 de familie gecommuniceerd. Van 
	 harte wensch ik dat dit besluit
	 tot geluk van hun en allen mo-
	 ge dienen!
15	 Erdwin bragt van 8 tot 22
	 mei geene vrolijke tijd door.
	 Daniel de Jongh is de 14de

blz. 69A

1	 maart 1842 in gezondheid
	 in zijn vaderland teruggekeerd.
	 De 7de september 1843 is
	 Clemence Schneither geb[oren] Weerts
5	 van een zoon bevallen.
	 De 4de september 1843 is de 
	 bewaarschool geopend. Moge de
	 zelve tot nut van ieder strekken.
	 De 1ste octobber zal de naaischool
10	 ook beginnen.
	 De 2de julij 1843 is Louise
	 Hoijtema geb[oren] de Jongh voorspoe-
	 dig van eene dochter bevallen mo-
	 gen zij steeds geluk in dit kind
15	 beleven!
	 De 10de sept[ember] 1843 is Anna
	 Wuppermann te Creuznach
	 overleden na vier jaren veel gele- 

blz. 69B

1	 den te hebben.
	 Heden de 15de sep[ember] 1842 over-
	 leed op onverwachst Hein Cra-
	 mer aan een besloten kolijk.
5	 Hij was met Emilie Weerts ge-
	 trouwd en laat vijf kinderen na.
	 De 13de october 1843 is A-
	 riane van Zuijlen met Maurits 
	 de Bruijn in den echt getreden.
10	 Zoo mijne hartelijke wenschen
	 vervuld worden, zullen zij regt
	 gelukkig zijn. Haren bruiloft
	 was heel vrolijk.
	 De 15de october 1843 is Johan
15	 Agathou Alexander Schneither
	 gedoopt. Wij zijn op zijn doopfeest
	 geweest.
	 De 12de dec[ember] 1843 is Willem
	 de eerste, graaf van Nassau
	 
blz. 70A

1	 heel onverwacht aan eene beroer-
	 te te Berlijn in zijn 71ste jaar
	 overleden. Zijne assche ruste in vrede.
	 De 17de dec[ember] 1843 zijn wij, de
5	 gezusters, nog eens voor het laatst
	 tezamen aan de bediening in de
	 Luthersche kerk geweest. De
	 aanspraak van den dominé ver-
	 eenigd met onze inwendige gevoe-
10	 lens waren zoo plegtig dat ze eene
	 diepe indruk op ons maakten.
	 Moge die indruk er onuitwischbaar
	 in ons hart gegrifd blijven en
	 wij ons steeds herinneren aan de 
15	 gelofde die wij des avonds aflegden 
	 en welke gewis invloed op ons
	 wezenlijk en duurzaam geluk
	 zal uitoefenen.

blz. 70B

1	 De 2de dec[ember] 1843 zijn Erdwin
	 en Dorothea bij besluit des koning
	 meerderjarig verklaard.
	 De 19de jan[uari] 1844 zijn San-
5	 tje en Mietje aangeteekend het-
	 welk gevierd is door een groot fa-
	 miliediner van 29 gasten. Des
	 avonds vertoonden 8 der jongelieden
	 eene kleine comedie waarvan
10	 Erdwin met een orgel de aan-
	 voerder was. Alles viel goed uit
	 en men amuseerde zich perfect.
	 Eerst om 12 uur eindigde het feest.
	 De bruiden kregen mooie ca-
15	 deaux welke alle geëtaleerd 
	 wierden. Annet Verstegen, Daan
	 de Jongh en Daan Meurs zijn

blz. 71A

1	 hier gelogeerd. Zij hebben ons trouw
	 met arrangeeren en groen maken
	 geholpen. Dingsdag de 23ste
	 was het receptie. Het was eene
5	 onbegrijpelijke drukte. 156 men-
	 schen werden geteld waarvan
	 117 aan het souper bleven. We-
	 der liep alles naar wensch af. 
	 Tot 2 uur is men blijven dansen.
10	 Vrijdag de 26ste hebben m[eneer] en
	 mevr[ouw] IJssel de Schepper eene
	 beeldige partij ter eere der
	 bruidsparen gegeven. De kinde-
	 ren ontvingen hen met een lief
15	 veersje en bestrooiden hen met
	 bloemen. Ieder was vrolijk en
	 geamuseerd en men danste tot
	 twee uur. Aan het souper reci-

blz. 71B

1	 teerde Schepper een allerliefst
	 veers door hem gemaakt. Dings-
	 dag daaraanvolgende gaven m[eneer]
	 en mevr[ouw] Besier een mooi diner
5	 in het Zwijnshoofd, waar wij ons
	 perfect amusserden en ten 12
	 uur met den dans eindigden.
	 Donderdag de 1ste febr[uari] was
	 eindelijk de gewigtige dag om 11 
10	 uur reden wij met 5 rijtuigen
	 naar het stadhuis waar de bur-
	 gemeester van Pallandt hen
	 plegtig aan elkander verbond.
	 Toen reden wij naar de kerk. De-
15	 zelve was reeds gevuld met
	 bekenden, vrienden en familie.
	 Dom[inee] de Meijier hield een lieve
	 toespraak en bij het geven der 

blz. 72A

1	 regterhand zag ik mijne lieve
	 zusters als mevrouwen hunne
	 levensweg vervolgen. Het dejeu-
	 ner bestond uit 48 leden. Ten
5	 vier uur vertrokken de jonge pa-
	 ren. Ik geleide hen naar de rij-
	 tuigen waar wij zeer aangedaan
	 van elkander afscheid namen.
	 Mijne hartelijke en opregte wen-
10	 schen voor hun geluk achtervolgen
	 hen en ik bid de goede God dat
	 zij nooit reden mogen hebben deze
	 dag te berouwen maar dat zij
	 steeds in de mannen harer keuze
15	 dien moge gevonden hebben
	 welke hun verder levenspad met
	 bloemen van liefde en geluk
	 zullen bestrooijen!! Ook dit
	 
blz. 72B

1	 laatste en gewigtigste feest liep
	 allerbest af. De vreugde was
  	 algemeen en men scheidde. Eerst
	 om 11 wieren wij allen doodmoede
5	 van de laatste veertien dagen,
	 welke verloopen waren in feesten
	 en drukke dagelijksche zorgen.
	 Heden den 7de maart 1844 heeft
	 de goede Annet Verstege ons ver-
10	 laten nadat wij twee maanden
	 zeer aangenaam zamen hadden
	 doorgebragt. Zij was ons eene 
	 trouwe hulp in die drukke da-
	 gen. Wij zagen haar dan ook met
15	 veel leedwezen vertrekken. Maar
	 de laatste dag zal mij om eene grie-
	 vende scene gedenkwaardig
	 blijven !
	 
blz. 73A

1	 De wet van eene buitengewone
	 belasting der eigendommen, zoo
	 de vrijwillige geldleening niet
	 doorgaat, is de 29ste febr[uari] in
5	 de tweede kamer, de 6de maart
	 in de eerste kamer aangeboden.
	 Veel is er over gediscutieerd daar
	 de opinie van het volk algemeen
	 tegen deze belasting was. Moge 
10	 dezelve geene wrange vruchten op-
	 leveren.
	 De vrijwillige leening van 
	 127 millioen voor 3 perc[en]t is
	 de 29ste februarij 1844 binnen
15	 een tijdsverloop van 10 dagen vol-
	 gekomen. Ieder heeft het zijne
	 vrijwillig tot ondersteuning van
	 het land en tot voorkoming van
	 
blz. 73B

1	 de hatelijke belastingnood bij
	 gedragen. dus heeft het Neder-
	 landsche volk weder deszelfs
	 vaderlandsliefde getoond.
5	 De 20ste april 1844 zijn
	 Mietje en de Veije van hun hu-
	 welijks reisje teruggekeerd. Zij
	 hebben het ongelukkig getroffen
	 daar Mietje 6 weken te Brussel
10	 zeer erg ziek is geweest en De
	 Veije in die tuschentijd zijne
	 moeder te Nijmegen heeft ver-
	 loren en zijn broeder te Breda
	 zwaar gewond werd.
15	 De 5de junij 1844 ben ik naar
	 Harderwijk gegaan waar ik
	 vier weken zeer genoegelijk bij
	 
blz. 74A

1	 mijne nicht Betsij Wuijtier
	 heb doorgebragt. In die tijd had 
	 in Arnhem een treurig ongeluk
	 in de familie plaats. Jan von
	 Jeetse was in de vroege morgen
	 van de 16de junij in de Rhijn
	 gaan zwemmen en is toen tot
	 grievend leed zijner ouders in
	 de veelbelovende leeftijd van 16
	 jaren verdronken. Nog ont-
	 ving ik daar de communicatie
	 voor het tweede huwelijk van
	 Aexander de Jongh met Au-
	 guste Gehne op de 6de dec[ember]
	 1844. Moge hij ditmaal lan-
	 ger gelukkig als met zijne
	 vorige echtgenoot zijn!
	 De 15de julij 1844 is Jans Reijers-
	 man voorspoedig van een zoon bevallen.	 

Naar deel 2>>

<<< Terug <<<hdebie45.deds.nl/Genea