Naar deel 1>>

Bron: FAW


Het vermoedelijke deel 2 van een Journaal handelend over de periode augustus 1844- 1857 geschreven door Lucia Maria Weerts (1812-1902) ongehuwde dochter van het echtpaar Weerts-de Jongh.

Aantekeningen:

Transcriptie: Interpunctie aangepast aan huidig gebruik; [.. ] =verklarende toevoeging; Referentie = xx(blz.nr)- yy (Regelnr. per blz.)

In Nederland was het sinds 1849 de regeringsperiode van Koning Willem III (1817-1890) constitutioneel vorst gehuwd met Sophie van Württemberg.(1818-1877)

22-26 pêle mêle : Allegaartje, mengelmoes
76-25 Besognekamer: Sociëteit Buitenhof 21 Den Haag
77-17 Reamur : Een in ongebruik geraakte temperatuurschaal. 0 R = 0 C; 80 R=100 C	blz. 1 	  
		  
1	Nadat al gedurende verscheidene	  
	jaren het plan gemaakt was dat wij	  
	met papa een groote reis zouden doen	  
	kwam het eindelijk tot een besluit en wij vertrok-	  
5	ken de 4de augustus 1844 met de stoom-	  
	boot. Papa, Erdwin, Dorothee en ik. Het	  
	weder was niet zeer gunstig die zomer,	  
	meestal regenachtig en koud later in het	  
	saison werd het iets beter zoodat wij over	  
10	het algemeen geen reden tot klagen hadden.	  
	Het plan was om 5 weken uit te blijven	  
	en tot Dresden en Praag te gaan. Maar	  
	reeds te Wiesbaden kwam er verandering.	  
	Daar ontmoetten wij onze neef George Gleich-	  
15	man uit Hamburg. Hij raadde papa zeer	  
	aan München te bezoeken. Dit deden	  
	wij en zoo werd de reis langzamerhand	  
	uitgebreid daar wij toen verder naar Hal- 	  
	lein, Salzburg, Ischl ja zelfs naar 	  
20	Weenen gingen en over Praag, Dresden	  
	en Cassel terug. Wij hielden ons ook	  
	nog eenige dagen te Barmen bij de familie	  
	Wupperman op, maar verlangden toen	  
	zeer naar huis daar Dorothea wel wat	  
25	oververmoeid was en te Barmen eene	  
		  
	blz. 2	  
		  
1	flauwte kreeg. Mijne gezondheid was	  
	op reis beter geworden. Ik had sedert april	  
	hinder van koorts in het hoofd. De 24ste	  
	sept[ember] kwamen wij in welstand te huis, regt	  
5	dankbaar voor al het genotende en blijde de 	  
	vaderlandsche bodem weer te betreden waar	  
	de broeders en oud gedienden ons afhaalden.	  
	De eerste 8 dagen werd meest met goede vrien-	  
	den doorgebragt en keerden we toen tot onze dage-	  
10	lijksche bezigheden terug.	  
	De 7de oct[ober] 1844 had de eerste prijsuitdee-	  
	ling op onze naaischool plaats, hetwelk waar-	  
	lijk een eenvoudig doch lief feest was.	  
	De 15de julij 1844 was Alexander de 	  
15	Jongh zijne vrouw geb[oren] Heemskerk voorspoe-	  
	dig van een zoon bevallen te Samarang.	  
	Heden de 9de dec[ember] 1844 ten 9 uuren kre-	  
	gen wij de blijde tijding dat Santje Besier 	  
	geb[oren] Weerts voorspoedig van een zoon beval-	  
20	len is. Moge deze, papa's eerste kleinkind,	  
	tot geluk van zijne ouders en betrekkingen	  
	naar wensch opgroeijen ! Het was geducht koud	  
	Annet Verstege was bij hun gelogeerd.	  
	De 18de jan[uarij] 1845 is Louise van Hoytema	  
25	geb[oren] de Jongh van hare 2de dochter voorspoe-	  
	dig bevallen en de 29ste daarop Mary van	  
		  
	blz. 3	  
		  
1	Hoytema geb[oren] de Jongh van hunnen eersten zoon.	  
	De 9de febr[uarij] 1845 is de lieve Jaques Arnoud	  
	in de Luth[erse] kerk door d[ominee] Schröder gedoopt.	  
	De oude heer Besier was ook overgekomen en	  
5	hadden wij er een klein doopmaal.	  
	De winter van 1845 is buitengewoon koud ge-	  
	weest. Het was één der strengste winters die 	  
	men zich konde herinneren. De rivieren heb-	  
	ben driemaal vastgezeten. In het laatst van	  
10	maart zat nog alles toe zoodat ik de 16de in	  
	een schuitje op den IJssel tusschen de ijsschol-	  
	len door naar Zutphen ging. Toen echter sloeg 	  
	het weder om en wij hadden eenige mooije da-	  
	gen waarvan wij er twee bijzonder aangenaam	  
15	doorbragten. De 2de april met freule van Pal-	  
	landt en haar hondje Flappij op het Jagdhuis	  
	achter Zutphen en de 5de te Vorden met de	  
	familie Mispelblom Beijer, waar ik 3 we-	  
	ken zeer aangenaam en rustig heb doorgebragt.	  
20	Ik had niet gerekend, zoolang te blijven maar	  
	konde eerst de 9de april naar huis terug-	  
	keeren daar alles onder water stond en 	  
	zelfs op verscheidene plaatsen doorbraken wa-	  
	ren of de dijken ondergeloopen. Echter is 	  
25	alle gevaar van ijsgang of watersnood door de 	  
	hand der voorzienigheid afgewend. Men	  
		  
	blz. 4	  
		  
1	heeft getracht het ijs op 3 plaatsen door	  
	kruid te laten springen maar het water was	  
	zoo laag dat het geen nadeel kon doen. De	  
	maand mei is scherp en guur geweest.	  
5	In februarij had ik eerst drie weken zeer	  
	gezellig bij mijne lieve sukkelende tante	  
	van der Aa op den Hemelschen Berg doorgebragt.	  
	De 14de mei 1845 heeft de opening der	  
	Rhijnspoorweg plaats gehad. Reeds vroeg-	  
10	tijdig was ons huis opgevuld met menschen,	  
	daar Mariënberg, door deszelfs ligging	  
	vlak tegenover het station, het beste gezigt	  
	aanbood. Ten 1/2 één uur kwam de trein aan	  
	maar de Koning liet zich vergeefsch wachten.	  
15	Hij was ongesteld geworden te Amsterdam	  
	zoodat de prinsen alleen kwamen. De mi-	  
	nister Schimmelpenninck kwam ook mede	  
	en ontmoette zijne moeder bij ons, die op het	  
	balcon de trein had zien aankomen. Men was	  
20	echter algemeen zeer teleurgesteld en de tijding 	  
	dat de Koning aan Engelsche huizen de spoor-	  
	weg had verkocht koelde de geestdrift zeer .ef.	  
	Ik heb er nog een spotprent van ! Wij brag-	  
	ten die dag verder in afwisselende drukte	  
25	door daar wij met een groot gezelschap eerst naar	  
	de Buitensocieteit en 's avonds naar de va.s.h.l	  
	gingen.	  
		  
	blz. 5	  
		  
1	De 29ste mei is Erdwin door de goede God	  
	voor een groot ongeluk bewaard gebleven. Hij	  
	is uit een Tilburij geslagen terwijl zij een an-	  
	der rijtuig voorbijreden. Met moeite werden die	  
5	paarden ingehouden anders had alles over-	  
	hem heengegaan. Hij werd bewusteloos weg-	  
	gedragen maar was gelukkig vrij gekomen	  
	met ligte kwetsuren en een wond aan het hoofd. 	  
	De eerste tijding hoorden de broeders op de So-	  
10	cieteit van Jasper van Zuijlen en vertrok 	  
	Daan toen dadelijk naar Utrecht. Maar hij	  
	werd trouw door zijne vrienden opgepast.	  
	De 30ste mei 1845 zijn papa Dorothee en ik	  
	per spoor naar Amsterdam en Den Haag ver-	  
15	trokken om in de laatste plaats de tentoonstel-	  
	ling van schilderijen te zien. Dezelve was zeer 	  
	mooi en wij hebben ons op ons korte toertje, dat	  
	door mooi weder begunstigd werd, zeer geamu-	  
	seerd. De 6de junij te huis gekomen na ook eerst	  
20	te Haarlem in de stad en omstreken al het	  
	merkwaardige bezigtigd te hebben. Dorothee	  
	bleef nog in den Haag bij m[eneer] en mevr[ouw] Van	  
	Manen logeeren.	  
	De 15de mei 1845 is mijne nicht Fannij	  
25	Weerts in den echt getreden met de heer	  
	van Marle, regter te Deventer. Papa	  
		  
	blz. 6	  
		  
		  
1	is getuige bij het huwelijk geweest.	  
	De 3de Julij 1845 is Laurent van de 	  
	Spiegel te Stuttgard overleden.	  
	De 5de julij hebben wij een alleraange-	  
5	naamsten dag op den Bosch bij Verstege door-	  
	gebragt om er zijn geboortefeest te vieren.	  
	Wij hebben een overheerlijke warme zomer.	  
	Soms een onweder dat de lucht zuiverd maar	  
	geen koude aanbrengt zoodat het de strenge	  
10	winter bijna doet vergeten.	  
	De 13de julij 1845 is mijne lieve vriendin	  
	Betsij Barchman Wuijtiers geb[oren] van Meurs 	  
	voorspoedig van eene dochter bevallen.	  
	De 21ste aug[ustus] 1845 is Jans Reigersman	  
15	geb[oren] Nairac voorspoedig van eene dochter bevallen.	  
	Het latere gedeelte van de zomer laat	  
	veel te wenschen over. Eerst veel regen en voor-	  
	al veel afwisseling van koude en warmte	  
	zoodat de veldvruchten veel geleden hebben.	  
20	Voornamelijk de aardappelen die bijna over-	  
	al bedorven zijn. Men ziet dus gebrek en	  
	duurte temoet. Reeds hier en daar oproerig-	  
	heden tegen de grutters die hunne waren opslaan.	  
	Acht dagen in sept[ember] heb ik regt plezierig	  
25	bij de familie Verstege doorgebragt en ben	  
	toen de 16de naar Hulse bij Nijmegen	  
		  
	blz. 7	  
		  
1	gaan logeeren met Dorothea waar wij uit-	  
	genodigd waren om het huwelijk van Engel	  
	de Bruijn met den heer Drijfhout van Hooff	  
	met de familie Weerts en Van Zuijlen	  
5	mede te vieren. Wij waren er met 19 gelo-	  
	geerd. Het huwelijk had de 26ste plaats	  
	en werd in de Fransche kerk ingezegend. Mog-	  
	gen zij beide regt gelukkig zijn ! Het waren 	  
	prettige, vrolijke dagen.	  
10	De 3de aug[ustus] 1845 is Alexander de Jongh	  
	zijne 2de dochter Henriette Wilhelmine	  
	Johanna geboren.	  
	De eerste drie weken van nov[ember] 1845 heb ik	  
	alleraangenaamst en gezellig doorgebragt bij 	  
15	de lieve oom en tante de Jongh op de Kopermo-	  
	len en zoude nog gaarne gebleven zijn indien	  
	ik niet alweder eene bruiloft zoude bijwonen.	  
	Namelijk van Debora van Zuijlen met 	  
	haar neef Joost van der Niepoort welke	  
20	plaats had op 27 nov[ember]. Vele toasten werden	  
	op hun geluk ingesteld en gedronken.	  
	De 5de dec[ember] 1845 is ons lief hondje Cora	  
	overleden. Zij had zich op eene wandeling	  
	versprongen. Het deed ons allen leed.	  
25	Zondagmorgen 21 dec[ember] 1845 werden wij	  
	verheugd door de tijding dat Erdwin zijn	  
		  
	blz. 8	  
		  
1	candidaatsexamen de vorige dag ten 3	  
	uuren had afgelegd en de tweede graad verkregen.	  
	De winter van [1845] op [18]46 is zoo zacht en 	  
	kort geweest als men zich bijna niet herin-	  
5	nerd. Geen vorst zoodat de vogels in jan[uarij]	  
	al zongen en wij de 25ste febr[uarij] al viooltjes	  
	plukten. Zoo liefderijk zorgde God. Terwijl	  
	men algemeen voor hongersnood vreesde daar	  
	de aardappelenteelt geheel mislukt was.	  
10	Alles sloeg ineens op van f4 tot f10 het mud	  
	en dan nog klein en slecht. Daarbij kwam 	  
	eene ongekende schaarste in geld zoodat 	  
	het goud opgeld deed en men haast geene	  
	kleine munt kan krijgen. Echter heeft zich	  
15	nu alles ten beste gekeerd en ziet men een	  
	heerlijk voorjaar tegemoet	  
	De 14de maart 1846 is Clementine Schneither	  
	geb[oren] Weerts bevallen van eene dochter en	  
	de 16de daaraanvolgende Louise van Hoij-	  
20	tema geb[oren] de Jongh zoodat het gemis	  
	van haar 2de dochtertjes Betsij in dec[ember]	  
	overleden hierdoor verzacht werd.	  
	Heden de 20ste maart 1846 zijn Santje	  
	en Besier naar Maastricht hunne nieu-	  
25	we bestemming vertrokken. Hij is daar	  
	adjudant bij de generaal Serraris, Chef	  
		  
	blz. 9	  
		  
1	van de Generale Staf geworden. Twee jaren	  
	waren zij te Arnhem in garnisoen geweest	  
	zoodat wij hen en de lieve Jacques zeer zullen	  
	missen. De laatste 8 dagen hebben zij op	  
5	Mariënberg doorgebragt.	  
	De maand april was guur en onaangenaam.	  
	Tevens bij ons gedenkwaardig door twee treu-	  
	rige omstandigheden op Mariënberg. Onze	  
	oude bediende Frans of Bart van Donselaar	  
10	is de 18de april, bij ons huis, in den 	  
	ouderdom van 61 jaren overleden. Hij had 	  
	ons 17 jaren met hartelijkheid gediend. Kreeg	  
	toen het water in de borst en verval van krach-	  
	ten en na 4 weken bedlegerig te zijn geweest 	  
15	sliep hij zachtjes in, dankbaar voor onze zorgen.	  
	Hij had onze keukenmeid Betje Martini erf-	  
	gename gemaakt en werd uit ons huis begra-	  
	ven . Buitendien hadden wij 13de april	  
	2de paaschdag eene grote schrik, daar 	  
20	mijne lieve zuster Dorothea op het onverwachts	  
	een flauwte kreeg, welke 3 uur duurden.	  
	Men bragt haar met moeite bij daar zij geheel	  
	bewusteloos was. Die dag was het druk-	  
	kend warm toen wij uit de Luthersche kerk	  
25	kwamen. Zondag de 19de herhaalde	  
	het zich in geringe mate maar daarna 	  
		  
	blz. 10	  
		  
1	was het geheel over. Die dag was ook papa	  
	weer ongesteld zoodat het hier een waar	  
	rusthuis was waarover wij anders geen reden	  
	tot klagen hebben. maar wel dankbaarheid	  
5	van den goeden God dat hij ons voor ziekte 	  
	en sterfgevallen tot nu toe bewaarde.	  
	Nadat Dorothea geheel hersteld was, zijn	  
	wij de feesten te Utrecht gaan bijwonen.	  
	Wij logeerden er zeer aangenaam met onze 	  
10	neef en nicht IJssel de Schepper. de 12de junij 	  
	vertrokken wij daar wij de 13de het huwelijk	  
	van onze nicht Lucie de Jongh met den heer	  
	Julius Vitringa mede zouden vieren waar 	  
	over wij eene vriendelijke uitnoodiging hadden	  
15	ontvangen. Des morgens ten één uur had	  
	de inzegening des huwelijks in de Luthersche 	  
	kerk door d[ominee] Milius zeer plegtig plaats	  
	en om 4 uur begon het feest op de zaal van	  
	het station hetwelk zeer vrolijk en genoege-	  
20	lijk afliep. De 16de was er een studenten-	  
	concert in de zoologische tuin. Maar zelden	  
	heb ik zulk een foule bijelkander gezien.	  
	Men zegt dat er 7000 en meer menschen ge-	  
	teld werden ! Broeder Erdwin was commis-	  
25	saris en konde ons daardoor steeds goede plaats-	  
	sen bezorgen. Woensdag de 17de was eigenlijk	  
		  
	blz. 11	  
		  
1	de groote dag waarop de gecostumeerde optogt	  
	der studenten plaats had voorstellende de in-	  
	togt van Philips de 2de in 15.. te Utrecht	  
	Dezelve begon ten 6 uur en was beeldig. De	  
5	costumes der hoofdpersonen Phillips (Wielinck),	  
	Alba (Cats) Prins van Oranje (Martens)	  
	waren prachtig en die der edelen zeer elegant.	  
	Ook de commissarissen muntten uit door eene	  
	zeer nette en gracieuse kleeding. De optogt 	  
10	duurde tot één uur naderhand met fakkel-	  
	licht hetgeen evenwel minder mooi was. Al-	  
	les ging in goede orde. Natuurlijk werd het drin-	  
	ken niet vergeten doch men zag en hoorde van	  
	geene ongeregeldheden hetgeen anders bij	  
15	zulk een feest dikwijls het geval is. De jonge	  
	Ruisch is bij eene der reunies van de tafel	  
	in eenige flesschen gevallen en verkeerd	  
	in eene gevaarlijke toestand daar hij in zijn	  
	rug zwaar gekwetst is. Donderdag en vrij-	  
20	dag waren alleen drukke dagen voor de 	  
	oud en jong studenten. Wij passeerden de	  
	eene zeer genoegelijk bij Ariane en Maurits	  
	de Bruijn en de andere op de Darthuiserberg	  
	met de Hoytema's . Zaterdag gaven de 	  
25	studenten als einde van het feest een con-	  
	cert met vuurwerk in de zoologische tuin,	  
		  
	blz. 12	  
		  
1	hetwelke laatste zeer prachtig was. De foule	  
	was zoo mogelijk nog grooter als dingsdag, het	  
	weder allerheerlijkst en hierdoor begunstigd ge-	  
	lukte het vuurwerk volkomen. Iedereen was	  
5	tevreden en alles liep in goede orde af. Wij	  
	waren echter doodmoede vooral door de buiten-	  
	gewone warmte en kwamen eerst om 1/2 2 tehuis.	  
	Zondag middag reden wij naar Driebergen	  
	(Dennenoord) waar het enorm vol was. De meeste	  
10	studenten kwamen er weder in costuum het-	  
	geen een aardig gezicht bij de andere menschen	  
	opleverde. Maandag vertrokken wij na met	  
	zeer veel genoegen 10 dagen te Utrecht te heb-	  
	ben gepasseerd. Het trof slechts ongelukkig dat	  
15	mevrouw Op ten Noort gedurende die tijd onge-	  
	steld was. Die dag bragten wij verder op 	  
	Zuijlenstein bij Cecile en Van Manen door 	  
	waar wij regt hartelijk ontvangen werden en 	  
	kwamen eerst 1/2 12 met de spoor terug.	  
20	Dingsdag hield ik rustdag maar woensdag	  
	vertrok ik weer met papa naar de Koperm-	  
	olen waar wij 5 dagen regt gezellig in het	  
	aangenaam bijzijn van oom en tante de 	  
	Jongh doorbragten. De 25ste reden wij naar de	  
25	heide om de Valkenjagt te zien hetgeen zeer	  
	aardig maar vermoeijend was, evenals de wedren.	  
		  
	blz. 13	  
		  
1	De volgende dag vroeg opgezeten daar wij	  
	2 uur rijden moesten. Een schilderachtige weg	  
	door het Soerenschebosch. Midden op de 	  
	heide zagen we daar eene menigte vlaggende	  
5	tenten en loodsen. De koning Willem 2 	  
	was er met de prinses van Oranje en de prin-	  
	sen in eene menigte menschen. Wij vonden het	  
	niet zeer interessant of amusant en waren 	  
	dus blijde toen we 's avonds weer rustig op de	  
10	lieve Molen zaten. Zondag reden wij eene	  
	toer naar het oude kasteel van de Cannenburg	  
	en maandag keerden wij regt tevreden naar 	  
	huis terug. Daar vonden we Betsij en Wuij-	  
	tiers met hun zoontje Johan die een week 	  
15	op Mariënberg bleven en vervolgens hun 	  
	reisje naar Baden Baden voortzette[n]de. Het 	  
	waren regt genoegelijke dagen.	  
	De 13de julij 1846 had hier de eerste	  
	wedren plaats op de heide voorbij Reyerskamp.	  
20	Reeds ten 8 uur reden er alle menschen	  
	heen. De foule was groot. Men telde alleen	  
	wel 500 rijtuigen. De prinsen en prinses van 	  
	Oranje waren erbij tegenwoordig. De laatste	  
	kwam eerst na 12 uur zoodat men zijn	  
25	geduld wel moest oefenen. De wedloop zelf	  
	was weinig beduidend. Ten 3 uur was die [afgelopen]	  
		  
	blz. 14	  
		  
1	Toen waren wij blijde een weinig uit te rusten	  
	alvorens ons toilet voor het bal te maken dat	  
	ten 8 uur begon. Er waren eene menigte	  
	vreemden. Later kwamen de prinses van	  
5	Oranje en de prinsen welke eenige 24 cadrilles	  
	mede dansten en na het souper vertrokken.	  
	De zaal op Bellevue was beeldig ge-orneerd.	  
	Aan de tent was ook muzijk en vuurwerk,	  
	zoodat het een waar feest voor de Arnhem-	  
10	mers was. Broeder Daan was commissaris 	  
	en had dus veel drukte met het bal.	  
	De 18de julij 1846 ontvingen wij de treurige	  
	tijding dat de lieve Clara Wupperman	  
	de 15de te Barmen was overleden. Een jaar	  
15	te voren was hare ziekte met bloedspuwingen	  
	begonnen. In de maand mei 1846 is	  
	onze trouwe tuinman Jan Lap ook gevaarlijk	  
	ziek geweest. Hij heeft veel bloed opgegeven	  
	en moet zich zeer in acht nemen.	  
20	De 24ste julij 1846 is papa naar Pijrmont	  
	op reis gegaan om eenige baden te gebruiken.	  
	Z[ijne] e[dele] is daarna naar Berlijn en Hamburg 	  
	gegaan en de 30ste aug[ustus] in welstand teruggekomen.	  
	De 28ste aug[ustus] 1846 is onze lieve tante	  
25	Lucia Maria Robidé van der Aa geboren 	  
	de Jongh na een langdurig en smartelijk	  
		  
	blz. 15	  
		  
1	lijden in den ouderdom van 57 jaren overle-	  
	den. Wij hebben haar dagelijks bezocht en 	  
	vele uuren aan haar ziekbed doorgebragt.	  
	Kort voor haar dood reden Erdwin en ik er nog	  
5	heen want steeds was zij met hartelijke lief-	  
	de aan de kinderen harer zoo zeer betreurde	  
	zuster, mijne lieve moeder, gehecht en wij	  
	wederkeerig en zullen haar zeer missen.	  
	De geheele zomer had ik mij al eenigzints 	  
10	ongesteld gevoeld en de schok van tante 	  
	Lucie hare dood maakte mijne zenuwen	  
	geheel van streek en kreeg ik binnenkoortsen.	  
	Toen ik wat beter was ging ik de 17de sep[ember]	  
	naar Culenburch bij Louise van Hoijtema	  
15	geb[oren] de Jongh logeeren en bragt er eene aange-	  
	name 14 dagen door . In die tusschentijd	  
	kreeg Anette Verstege het st. Antonies	  
	vuur en Dorothea weer eene korte flauwte	  
	op Zuijlenstein zoodat wij toen naar 	  
20	Mariënberg terugkeerden.	  
	De 30ste oct[ober] 1846 is mijne nichtje	  
	Rudolphine Weerts aangetekend met	  
	den heer van Doorn uit Utrecht, wedu-	  
	naar met 3 kinderen. Reeds had meenig	  
25	feest plaats gehad en was de trouwplegtig-	  
	heid op 12 nov[ember] bepaald en alle invitaties	  
		  
	blz. 16	  
		  
1	voor het daaropvolgend dejeuner gedaan,	  
	toen de bruid de nacht voor die gewigtige	  
	dag zoo ongesteld werd dat alles afgezegd	  
	moest worden. Langzamerhand bedaarde de	  
5	opgewondenheid der zenuwen en 9 dagen la-	  
	ter de 20ste had het huwelijk plaats bij	  
	hare moeder aan huis waarbij alleen de naas-	  
	te familieleden tegenwoordig waren. Ik konde	  
	er niet heengaan daar ik weder koorts had	  
10	gekregen. Annet Verstege is hersteld na 	  
	8 weken veel pijn uitgestaan te hebben.	  
	De 6de nov[ember] is de oom van De Veije 	  
	de heer Eichholz te Nijmegen overleden	  
	en heeft hem universeel erfgenaam gemaakt.	  
15	In de loop van de volgende week kregen	  
	wij de tijding dat Besier door de Koning ge-	  
	durende Z[ijne] M[ajesteit]s verblijf in Maastricht tot	  
	Ridder van de Nederlandsche Leeuw is benoemd	  
	wegens dienstijver en tevredenheid van zijn chef.	  
20	De aardappelenoogst is dit jaar beter 	  
	geweest, daarentegen zijn er bijna geen	  
	appelen en peren. De laatsten worden per	  
	stuk verkocht en voor een zak pa.adijzen	  
	geeft men van f 4 tot f 6. Wij hebben ook	  
25	bijna niets.	  
	De 13de dec[ember] 1846 is mijne lieve zuster	  
		  
	blz. 17	  
		  
1	Santje Besier ten 1/2 11 uur voorspoedig	  
	van eene dochter bevallen te Maastricht.	  
	Zij zal de namen Anna Maria Arnol-	  
	dine krijgen daar zij juist op Arnolds verjaar-	  
5	dag geboren is.	  
	Het winter van [18]46 op [18]47 is wel het te-	  
	gendeel van het vorige jaar want de koude	  
	schijnt niet te kunnen eindigen. De rivier is	  
	eens los en verscheidene malen met drijfijs	  
10	bedekt geweest. Er valt vooral eene groote me-	  
	nigte sneeuw. De armoede is dus zeer groot,	  
	temeer daar dit jaar de rogge zeer duur is.	  
	Doch er wordt veel in tegemoet gekomen	  
	door de commissie van werkzaamheid welke	  
15	zorgt dat de mannen 40 ct daags kunnen	  
	verdienen door hout zagen en graven en de 	  
	vrouwen door naaijen spinnen en breijen.	  
	Broeder Daan is er secretaris van. Zij heb-	  
	ben wel 500 menschen hierdoor werk ver-	  
20	schaft. Ook heeft men concerten en loterij	  
	voor de armen.	  
	De 4de febr[uarij] 1847 hebben wij de tijding	  
	vernomen dat onze nicht Cornelia Kallen-	  
	berg van den Bosch tot haren verderen	  
25	leidsman op haar levenspad heeft gekozen	  
	haar en onze neef Piet van Meurs. Moge	  
		  
	blz. 18	  
		  
1	deze verbintenis tot beider geluk dienen !	  
	De 13de febr[uarij] 1847 is mijne geliefde nicht	  
	Betsij Barchman Wuijtiers geb[oren] van Meurs	  
	ten 4 uur zeer voorspoedig van een zoon bevallen.	  
5	Heden de 18de maart 1847 is onze goede 	  
	tante Wentholt geb[oren] Weerts ten 1/2 6 uuren	  
	te Nijmegen overleden. Zij had een verval 	  
	van krachten en bijkomende koortsen zoodat	  
	men dit verlies langzamerhand tegemoet zag.	  
10	Papa ging haar ook nog kort voor haar dood	  
	bezoeken. Allen hielden veel van de goede	  
	tante, wier levenslot meer met doornen als	  
	met rozen was bezaaid, zoodat men haar de	  
	rust, na een 72jarig moeitevol leven, in betere	  
15	gewesten met stille hoop mag toewenschen.	  
	Haar verlies is evenwel te betreuren voor 	  
	haar echtgenoot die zeer hulp behoevend en bijna	  
	verkindsd is en hare kinderen. Papa is	  
	dus nu nog de eenige van de 9 kinderen	  
20	van grootpapa en grootmama Weerts	  
	De 14de maart [18]47 zijn Annet Verstege en 	  
	ik naar Deventer gaan logeeren zij bij hare	  
	tante van der Wijck en ik bij Fannij en Van	  
	Marle en het deed ons leed binnen de 14 da-	  
25	gen te moeten retourneeren om vergadering 	  
	der school en schoonmaak want wij waren	  
		  
	blz. 19	  
		  
1	er met veel genoegen. Eens reden wij een 	  
	mooije toer naar Olst, Twello enz[ovoort] en eens	  
	naar Brinkgreve, dat grootpapa Weerts ge-	  
	bouwd heeft en waar Fannij en ik geboren zijn.	  
5	Het voorjaar is koud en ongunstig. Heden	  
	de 18de april is de grond bedekt met sneeuw.	  
	De aardappels zijn f 5 het mud, de weit f 36	  
	en de rogge f 11-75 zoodat het brood ook opslaat.	  
	2 mei 1847. De weit en de rogge zijn 	  
10	weder opgeslagen en daar het weder zoo	  
	guur blijft vreest men voor de aanstaande oogst.	  
	Er is dus heden een biddag uitgeschreven	  
	in Nederland. D[ominee] Schröder heeft ingevol-	  
	ge daarvan heerlijk gepreekt over 1 Kon[ingen]	  
15	19 vers 11 en 12. Er heerscht op vele	  
	plaatsen totaal gebrek en om de belastin-	  
	gen te ontgaan vertrekken ook uit ons land	  
	eene menigte en welgezeten burgers naar	  
	Amerika.	  
20	De Luthersche gemeente heeft eenige	  
	dagen in groote onzekerheid en angst	  
	doorgebragt daar hun geliefde leeraar	  
	d[ominee] Schröder een beroep naar Utrecht	  
	had gekregen. De 18de junij heeft hij be-	  
25	dankt en de 20ste daaraanvolgende was	  
	de godsdienstoefening zeer plegtig. De kerk	  
		  
	blz. 20	  
		  
1	was stampvol en toen de preek over 1 Corinthe	  
	3 vers 9 uit was en de domine zijn besluit	  
	kenbaar maakte verhief zich onverwacht op	  
	het orgel een koor van zangers zoodat d[ominee]	  
5	Schröder door deze verrasching welke hem	  
	de liefde zijner gemeente toonde zeer getroffen was.	  
	Heden de 24ste junij 1847 kregen wij	  
	de blijde tijding dat Erdwin zijn doctoraal	  
	examen de 21ste en 23ste gelukkig gedaan heeft	  
10	De 11de julij terwijl ik op de vergadering was	  
	werd Dorothee weder ongesteld doch in een	  
	veel ligtere graad als vroeger. Des avonds kwam	  
	Erdwin van Utrecht hetgeen ons zeer verheugde.	  
	Ik heb weder een tijdlang met tiek douleureux	  
15	gesukkeld en gevoel mij buitendien koorts-ach-	  
	tig ongesteld. Ik had meerdere beterschap met	  
	de warmte verwacht. Sedert verleden jaar ben	  
	ik weer 8 #[pond] afgevallen.	  
	De 15de julij ben ik met oom v[an] Meurs een	  
20	toertje naar Utrecht gaan doen om er de ten-	  
	toonstelling van voortbrengselen der inland-	  
	sche nijverheid te zien. In de omstreken van 	  
	Arnhem had die dag de 2de wedren plaats	  
	die geen 3de van de toeschouwer van het vorige	  
25	jaar trok. Des avonds was er muzijk en eenige	  
	illuminatie aan de Buitensocieteit waar wij	  
		  
	blz. 21	  
		  
1	tot 11 uur bleven. Oom van Meurs en Hijte-	  
	ma uit Utrecht bij ons gelogeerd.	  
	De 20ste julij ben ik 8 dagen op Den Bosch	  
	bij onze neef en nicht Verstege gaan logeeren.	  
5	Zeer genoegelijk. En daarna op Dalstein bij	  
	neef en nicht Mispelblom. Keerde toen	  
	met Sara drie dagen naar huis terug om eene	  
	soiree op het station bij te wonen die door de 	  
	Waalsche kerkeraad aan de heeren predikanten	  
10	en afgevaardigden van de onderscheidene gemeen-	  
	ten bij gelegenheid van de sijnode werd gege-	  
	ven en zeer naar genoegen afliep. Slechts kort	  
	kon ik tot mijn leedwezen daarna op Dalstein	  
	blijven maar de installatie eener nieuwe	  
15	naaister op onze school riep mij terug.	  
	Van Santje kregen wij berigten uit Maas-	  
	tricht dat Besier een dag een kolijk gehad	  
	had en nu naar Rotterdam vertrokken was	  
	omdat zijn vader zeer gevaarlijk ziek lag.	  
20	De Hemelsche Berg welke nu verkocht	  
	word na overlijden van tante Van der Aa	  
	is de 2de aug[ustus] ingezet om de 26ste verkocht	  
	te worden. De prijs is reeds tot f 90.000 opge-	  
	klommen.	  
25	De 18de aug[ustus] 1847 is Marij van Hoijtema	  
	geb[oren] de Jongh voorspoedig van een zoon bevallen.	  
		  
	blz. 22	  
		  
1	De 14de en 15de aug[ustus] 1847 heeft het Duitsch	  
	en Hollandsche zangersfeest alhier plaats gehad	  
	Het beantwoorde geheel aan de verwachting. De	  
	muzujk was allerbeeldigst vooral de eerste dag	  
5	toen alle zangers in koor zongen. De tweede	  
	dag zong elke liedertafel alleen. Die van	  
	Amsterdam, Rotterdam, Elberfeld en Crefeld	  
	waren de mooisten. Meer dan 600 zangers waren	  
	er in, iedere stad had hare eigene banier. Toen	  
10	de Hollandsche en Duitsche volksliederen ge-	  
	zongen werden was er eene oorverdoovende toe-	  
	juiching. Het gebouw was smaakvol versierd	  
	en bevatte bij de 4000 toehoorders. De geheele	  
	stad was in feestgewaad gedurende het verblijf 	  
15	der zangers, van vrijdag tot woensdag vlaggende.	  
	Zij kwamen met een extra trein en aparte stoom-	  
	boot. De eerste beschilderd met de wapens van	  
	iedere stad. De tweede ingehaald met eerescho-	  
	ten. Wij hadden de nichtjes Op ten Noort uit	  
20	Utrecht en Van Manen bij ons gelogeerd en	  
	met hen volgden wij alle feesten. De Va..chal	  
	bij Jäger in het Zwijnshoofd en het bal tot besluit	  
	van het feest in de concertzaal. Hier was het	  
 	zoo stampvol dat men zich niet bewegen kon.	  
25	Alles was pêle mêle en toch had er geen	  
	wanorde plaats. Wij gingen echter ten 1/2 2 heen.	  
		  
	blz. 23	  
		  
1	De Hemelsche Berg is de 26 aug[ustus] voor	  
	f 125.000 aan de heer Knepelhout verkocht.	  
	De 30ste aug[ustus] kregen wij berigt dat Ma-	  
	rietje van Santje en Besier zoo erg ziek was 	  
5	dat men voor het behoud vreesde. Papa besloot 	  
	dus dadelijk om met Dorothee en mij naar	  
	Maastricht te vertrekken. De 1ste sep[ember] gingen	  
	wij des morgens ten 6 uur op de stoomboot naar	  
	Keulen. Van Duisburg met de spoor zoodat wij 	  
10	ten 1/2 9 te Keulen aankwamen. De volgende 	  
	morgen ten 9 uur met de spoor naar Aken. Daar	  
	om 1/2 2 uur komende troffen we steeds regen.	  
	Wij lieten ons dus per rijtuig naar de Louisberg	  
	brengen waar wij het heerlijk uitzigt bewonderden	  
15	Echter begonnen wij zeer naar eenige versterking	  
	te verlangen en lieten ons naar het hotel Des	  
	Bains de la Rose brengen waar men juist aan	  
	de table d'hôte zat. Wij dineerden zeer lekker.	  
	Gingen toen de warme bronnen zien maar on-	  
20	derweg overviel ons een stortregen zoodat wij 	  
	een rijtuig ontmoetende ons spoedig naar de	  
	post lieten brengen waar onze goederen stonden.	  
	Daar lieten wij de extra post inspannen en ver-	  
	lieten Aken om 1/2 5. Halverwege te Wittem	  
25	kregen wij een zeer slecht rijtuig van de Holland-	  
	sche post zoodat wij nat en koud ten 9 uur	  
		  
	blz. 24	  
		  
1	te Maastricht aankwamen. Met diepe 	  
	treurigheid vernamen wij dat de kleine Anna	  
	Maria Arnoldine de 30ste aug[ustus] 1847 des	  
	middags ten 2 uur was overleden, slechts 8 	  
5	maanden oud. Wij gingen dadelijk naar San-	  
	tje en Besier en vonden hen diep bedroeft. De	  
	volgende morgen zagen wij het lijkje nog dat ver-	  
	volgens eenigzints gebalsemd werd omdat Santje	  
	en Besier zwak hadden dat het naar Arnhem	  
10	getransporteerd en in onze grafkelder bij onze 	  
	lieve overledene moeder bijgezet zoude worden.	  
	Zes dagen bleven wij in Maastricht bij hun, na-	  
	tuurlijk zeer treurig, in het logement Le Levrier.	  
	Des morgens deden wij eenige wandelingen en	  
15	bezagen de Pieterskerk , Slavante en de glasfa-	  
	briek van den heer Regout. Daarna namen	  
	papa en ik onze terugreis aan met het lijkje het-	  
	welk natuurlijk zeer pijnlijk voor ons gevoel was.	  
	Dorothee bleef om Santje en Besier nog wat ge-	  
20	zelschap te houden. Wij verlieten om 11 uur	  
	Maastricht per diligence en kwamen om 1/2 11	  
	te Venlo aan. Passeerden Zusteren, Sittard 	  
	waar wij goed doch haastig dineerden en Roer-	  
 	mond. Toen dadelijk brood en boter besteld en	  
25	spoedig naar bed daar wij des nachts ten 4 uur	  
	met het stoombootje moesten vertrekken. Onder	  
		  
	blz. 25	  
		  
1	een stortregen gingen wij er heen. De mist	  
	was zoo sterk dat wij wel 12 maal aan de wal	  
	stootten of vastzaten en de boot al luidende voort-	  
	voer om andere schepen te waarschuwen. Half	  
5	9 kwamen wij te Mook aan waar een wagen	  
	oms naar Nijmegen bragt. Treurige reis met	  
	dat kistje dat als fragile geteekend was.	  
	Te Nijmegen was de diligence weg en namen	  
	we dus een rijtuig waarmede wij om 1/2 1 weder	  
10	op Mariënberg terugkwamen. Doch onze te	  
	huiskomst was ook treurig. Doortje lag met de 	  
	koorts te bed. Betje naar hare zieke moeder	  
	en de broeders op kantoor en stadhuis. Ook	  
	papa en ik kwamen dadelijk onder docters han-	  
15	den. De 10de sept[ember] 's avonds is het lijkje bijgezet	  
	De 14de sept[ember] 1847 des nachts ten 3 uur	  
	is oom Jan Wentholt in den ouderdom	  
	van 73 jaar te Nijmegen overleden.	  
	Heden ontvingen wij de treurige tijding dat	  
20	de lieve Marie Boninger geb[oren] Mispelblom 	  
	Beijer de 27ste sept[ember] 1847 des avonds ten 5 uur	  
	te Duisburg in den ouderdom van 24 jaar is 	  
	overleden. Eene zenuwzinking koorts welke	  
	21 dagen duurde maakte een einde aan het 	  
25	leven van een ideaal van schoonheid en beminne-	  
	lijkheid. God sterke hare betrekkingen in deze	  
		  
	blz. 26	  
		  
1	zware beproeving !	  
	De 26ste sept[ember] 1847 heeft de dankdag voor de 	  
	oogst, die zoo ruim en gelukkig door Gods goed-	  
	heid is uitgevallen, plaats gehad. D[ominee] Schröder	  
5	preekte heel treffend over Psalm 103 veers 2.	  
	De 10de oct[ober] 1847 is Clementine Scneither	  
	geb[oren] Weerts zeer voorspoedig bevallen van 	  
	een zoon. Diezelfde dag hadden wij het ver-	  
	lies te betreuren van mevrouw Van Zuijlen geb[oren]	  
10	van der Niepoort door ons allen geacht en bemind.	  
	Zij overleed ten 11 uur in den ouderdom van 66 jaar .	  
	Het was een verval van krachten die haar de twee 	  
	laatste maanden geheel ondermijnde. Alle hare	  
	kinderen waren aan haar sterfbed tegenwoordig.	  
15	Steeds hartelijk voor mijne lieve moeder is zij dit	  
	ook altijd voor ons gebleven en mij tot steun geweest.	  
	De 12de oct[ober] 1847 trof mij opnieuw eene treu-	  
	rige tijding. Het overlijden van onze goede vrien-	  
	din Antje Scheltema oud 43 jaar. Zij was ..e-	  
20	de directrice van onze school en wij hielden sedert	  
	lange jaren opregt veel van haar. Eene hevige koorts	  
	maakte binnen 4 dagen een einde aan haar	  
	nuttig leven. Juist toen wij het jaarlijksche 	  
 	feest op school vierden werd zij aan hare betrek-	  
25	kingen en vrienden ontnomen.	  
	ik sukkel tegenwoordig veel aan tiek douleureaux	  
		  
	blz. 27	  
		  
1	en pijn in de rug waarvoor M. Werncke mij	  
	22 oct[ober] 6 koppen langs de ruggegraad zette, na-	  
	dat een paar maal bloedzuigers niet geholpen had.	  
	Ik heb dus mijn 35ste verjaardag halfziek door-	  
5	gebragt. Evenwel regt dankbaar voor al het goede	  
	dat mij door de voorzienigheid is geschonken in	  
	de liefde mijner betrekkingen en vrienden.	  
	De 22ste oct[ober] 1847 is mijne nicht Rudolphine	  
	van Doorn geb[oren] Weerts voorspoedig van een	  
10	zoon bevallen te Utrecht.	  
	De 26ste oct[ober] [18]47 is Engel van Hooff geb[oren] de	  
	Bruijn voorspoedig van eene dochter bevallen.	  
	De 31ste october [18]47 is de goede vrouw Brink	  
	aan de teering overleden. Zij had vroeger als kin-	  
15	dermeid bij ons gedient daar hare dochtertjes op 	  
	onze naaischool gingen ontdekte ik dit toeval-	  
	lig en bezocht haar menigmalen. Treurig lot had 	  
	zij daar haar man aan de drank verslaafd was.	  
	1 nov[ember] heeft Arie Buitenhuis onze dienst	  
20	verlaten.	  
	Daar de goede oom en tante de Jongh	  
	op de Kopermolen vernamen dat ik zoo onge-	  
	steld bleef en de koorts mijne krachten onder-	  
	mijnde deden zij mij de vriendelijke uitnoo-	  
25	diging om eens eenige tijd rustig bij hen bui-	  
	ten te komen. Ik dit gaarne aan en	  
		  
	blz 28	  
		  
1	de 12 nov[ember] 1847 vertrok ik goed ingepakt	  
	naar de Kopermolen vergezeld door Mietje en	  
	De Veije en Dorothea. Oom en tante ontvingen	  
	ons allerhartelijkst en 5 weken bleef ik met 	  
5	innig veel genoegen bij hen. Jammer dat mijne	  
	gezondheid zooveel te wenschen overliet. De eer-	  
	ste 3 weken had ik onophoudelijk tiek en bin-	  
	nen koortsen daarna erge rugpijn. Toen daar-	  
	op mijn neef en nicht van Marle uit Deventer	  
10	mij op de Kopermolen eens kwamen bezoeken	  
	en mij hartelijk proponeerden eens bij hun	  
	te komen om d[octe]r Themmen te consulteeren	  
	nam ik dit volgaarne aan. De 15de dec[ember] ge-	  
	leidden de lieve oom en tante mijzelf naar	  
15	Deventer waar ik met veel leedwezen afscheid	  
	van hen nam. Regt dankbaar voor al het goede	  
	bij hen genoten. Reeds spoedig overviel mij	  
	eene geweldige buij van tiek en inwendige pijn	  
	door een toertje naar de Noordijk en de 1ste	  
20	jan[uarij] 1848 een heele erge door een toertje naar	  
	Hunderen zoodat het de waarheid bewees	  
	van hegeen d[octe]r Themmen gezegd had dat het	  
	mij in de zenuwen van het ruggemerg zat en ik	  
 	dus geene dreuning kon verdragen. Hij kwam	  
25	toen bijna dagelijks een garon en zijne midde-	  
	len bragten met de goede zorgen van Fanny en	  
		  
	blz. 29	  
		  
1	Van Marle mijn zenuwgestel tot rust. De tiek	  
	koorts en rugpijn verdwenen langzamerhand.	  
	Gaarne had ik dus de 7de febr[uarij] papa's ge-	  
	boortefeest te huis gevierd maar werd hierin	  
5	tot mijne groote teleurstelling verhinderd. Eerst	  
	door de scherpe koude en naderhand door de	  
	ijsgang en het afnemen van de brug over den 	  
	IJssel. Ik konde dus eerst de 18de febr[uarij] ver-	  
	trekken. Fannij en Van Marle geleidden	  
10	mijzelf naar Arnhem terug. Wij vertrokken	  
	ten 1/2 4 uit Deventer en kwamen om 1/2 9 op 	  
	Mariënberg aan waar ik allen Gode zij dank	  
	in welstand terug zag en met open armen ont-	  
	vangen werd. Eenige veranderingen had-	  
15	den daar echter plaats gehad waarvan mij de	  
	tijdingen reeds in Deventer gewierden, namelijk	  
	het engagement van mijne lieve zuster	  
	Dorothea met jonkh[eer] von Weiler.	  
	De 27ste febr[uarij] 1848 was de gewigtige dag	  
20	waarop hare verloving plaats had. Arnold von	  
	Weiler van Poelwijk was ontvanger gewor-	  
	den aan de Reek en daarop werd het engage-	  
	ment nu aan de familie bekend gemaakt.	  
 	Moge de goede God deze aanvankelijke ver-	  
25	bintenis zegenen en hun steeds een geluk-	  
	kig levenslot schenken !	  
		  
	blz. 30	  
		  
1	Iedereen zit in angstige verwachting	  
	der volgende gebeurtenis sedert het oproer	  
	dat de 23ste febr[uarij] 1848 in Parijs is uitgebroken.	  
	Louis Philippe en zijne familie zijn gevlugt.	  
5	De Hertogin van Orleans heeft zich vergeefsch	  
	met haren zoon aan het opgewonden volk vertoond.	  
	Het kasteel van Neuilly en palais Royal zijn	  
	verbrand, barricades opgeworpen en de sporen ver-	  
	nield. Er is eene republiek opgerigt. Het heeft	  
10	natuurlijk eene grootte sensatie op alle beursen	  
	teweeg gebragt, die de eerste 3 dagen gesloten	  
	zijn gehouden. Wij zullen die dagen ook blijven	  
	gedenken, vooral de 2de en 3de maart want mijn	  
	oudste broeder Arnold heeft hier een kassiers-	  
15	kantoor met Van Der Sluys en zal zich met deze	  
	katastrophe denkelijk niet staande kunnen	  
	houden hoewel wij daartoe alle middelen aan-	  
	wenden en in eene angstige spanning zijn.	  
	De 8ste maart 1848 kwam het tot eene beslis-	  
20	sing en moesten zij hun kantoor sluiten. Welk	  
	een vreeselijk gevoel dit voor onzen besten vader	  
	en ons allen was zal ik niet trachten te beschrij-	  
	ven. Het geloop der crediteuren die wij zooveel	  
 	mogelijk te woord [stonden]. Die dagen zal ik niet ligt	  
25	vergeten de 2 broeders Daan en Erdwin waren	  
	naar Amsterdam om nog gelden te zien krij-	  
		  
	blz. 31	  
		  
1	gen. Papa was desparaat en wilde niemand	  
	spreken. Alleen onze goede neef van Hoijtema	  
	uit Utrecht die als een trouwe vriend ons met 	  
	raad en daad bijstond. Arnold was die 5 da-	  
5	gen ook afwezend. Treurige dagen en slape-	  
	looze nachten. Daarna is er eene commissie van	  
	3 heeren is de boedel benoemd. Advocaat Schiff,	  
	m[eneer] Bossert en Diederik van Leeuwen. Toen	  
	is Arnold teruggekomen maar Van der Sluys	  
10	was met zijne familie naar Amerika vertrok-	  
	ken. De 1ste mei was een allerakeligste	  
	dag vol onrust. Toen de boeken opgemaakt wa-	  
	ren was er een enorm tekort is het kantoor.	  
	De crediteuren zouden die dag zamen komen	  
15	om de voorwaarden te teekenen waarbij de goe-	  
	de papa f 50.000 aanboodt en de boedel dan	  
	niet failliet verklaard zoude worden hetgeen	  
	zijne kinderen en schoonzoons ook goed vonden.	  
	29 crediteuren ontbraken echter aan de lijst.	  
20	Toen heeft onze arme beste vader aan het drin-	  
	gend verzoek der commissarissen gehoor ge-	  
	geven om de termijn nog 8 dagen te verlengen.	  
	De 3de mei 1848 is Louise van Hoijtema	  
 	geb[oren] de Jongh te Culenborch voorspoedig	  
25	van eene dochter bevallen.	  
		  
	blz. 32	  
		  
1	De 8ste mei 1848 was de laatste termijn.	  
	Nog 18 crediteuren ontbraken die niet hadden	  
	willen teekenen zoodat alle hoop op eene min-	  
	lijke schikking vervlogen was. De firma 	  
5	Weerts en Van der Sluys moest dus zelf eene procu-	  
	ratie bij de regtbank inleveren waarbij zij zich	  
	failliet verklaarden en woensdag de 10de mei	  
	lazen wij hun naam in de Arnhemsche courant.	  
	Welk gevoel wij hierbij hadden even als de	  
10	morgen daarop toen de verzegeling van Arnold	  
	zijn goed plaats had zal ik niet behoeven te	  
	zeggen. Haast te veel om te dragen vooral voor	  
	onzen armen vader. Maar iets opmerkelijks	  
	was er bij dat de goede papa die morgen tot 10 	  
15	uur rustig doorsliep toen de verzegeling om 9	  
	uur plaats had en wij zorgden hij niets hoorde.	  
	Arnold heeft aan ons dringend verzoek ge-	  
	hoor gegeven om zich te verwijderen daar men	  
	niet kon voorzien hoever de kwaadwilligheid	  
20	van sommigen zich konde uitstrekken en hij	  
	toch ook de dupe van Van der Sluijs zijne bedrie-	  
	gelijke handelwijze was geweest. Hij was 	  
	dus de 7de vergezeld van Erdwin naar Dal-	  
 	stein gegaan waar hij die nacht passeerde	  
25	bij de familie Mispelblom. De volgende	  
	dag zijn Mietje en De Veije er heen gereden	  
		  
	blz. 33	  
		  
1	en de laatste heeft hem tot Doetichem weggebragt	  
	waarop hij dadelijk verder doorgegaan is naar	  
	Hamburg waar een neef Gleichman woont.	  
	Het afscheid van ons allen was hartroerend in	  
5	die zenuwachtige toestand en ons onvergetelijk.	  
	De 12de mei is papa nogmaals is eene	  
	schikking met de crediteuren getreden door	  
	het aanbieden van een concordaat als wanneer	  
	slechts één derde van de crediteuren behoeft ge-	  
10	teekend te hebben en de andere dan door de wet	  
	gedwongen worden, blijvende papa zijn vroeger	  
	aanbod van f 50.000 gestand en afziende van	  
	zijne pretensie op het kantoor van f 20.000.	  
	Wij allen stemden mede in het genereuse	  
15	aanbod van papa en het deed ons innig ge-	  
	noegen dat papa daardoor in het verlies van	  
	zoo velen gedeeltelijk tegemoet komt en broeder	  
	Arnold gerehabiliteerd kan worden door de	  
	regtbank. De 3de julij is het verslag inge-	  
20	diend van den regter commissaris nopens het	  
	bevinden van het kantoor van Weerts en Van	  
	der Sluys hetwelk zeer gunstig luidde.	  
	Papa heeft ook het concordaat geteekend	  
 	en alles is ter griffie gedeponeerd.	  
25	De 2de julij 1848 is onze oude vriend	  
	Mr. Ulrich Herman Sijpkens, vroeger lid	  
		  
	blz. 34	  
		  
1	van de Hooge Raad in 's Gravenhage in den	  
	ouderdom van 74 jaren. Zijn leven was een	  
	langdurig lijden. De laatste 18 jaar was hij 	  
	blind. Zijn eenige zoon verdronk de 18de oct[ober]	  
5	1838 bij het vergaan van het beurtschip in	  
	een storm voor Harlingen. Daarna kwam hij	   
	met zijne vrouw en dochter in Gelderland wonen.	  
	Papa had natuurlijk een hypotheek op	  
	Mariënberg moeten nemen want het was 	  
10	uiterst moeijelijk in die dagen van spanning	  
	geld te krijgen. Z[ijne] e[dele] wilde er toen ook niet lan-	  
	ger blijven wonen en verlangde naar Arnhem	  
	te verlaten. De 10de junij verhuurde papa 	  
	dus Mariënberg aan den baron van Knob-	  
15	belsdorff en gingen wij naar den Haag om	  
	eene woning te zoeken. Wij dachten eerst	  
	over Apeldoorn maar vonden toch beter Den	  
	Haag daar de goede papa er meer afleiding	  
	door de schilderkunst zoude vinden. Een paar	  
20	maal vergeefs rondgezien tot we eindelijk in 	  
	het Willemspark eene woning vonden en huurden.	  
	De 9de aug[ustus] 1848 was de laatste verga-	  
	dering in Arnolds zaak wegens het stemmen	  
 	over het concordaat. Reeds om 11 uur was het	  
25	afgeloopen daar van de 140 crediteuren	  
	2 tegenstemden, Alberdingh Thijm en Chabot	  
		  
	blz. 35	  
		  
1	en 14 afwezig waren. Wij waren zeer verheugd	  
	over deze afloop daar nu papa toch eenigzints	  
	de menschen tegemoet konde komen in de	  
	geleden schade. het zijn tegenwoordig dagen	  
5	waar in wij zooveel te bedenken en te bezorgen	  
	hebben dat men haast niet weet hoe men	  
	alles zonder verwarring de noodige tijd en en gedach-	  
	ten kan geven. De 10de aug[ustus] kregen wij meer	  
	zekerheid omtrent de benoeming van Erdwin	  
10	tot burgemeester van Westervoort waar-	  
	over wij ons zeer verheugden. Dan de ver-	  
	huizing der vrienden Sijpkens. Mevrouw	  
	en Betsij naar Oosterbeek. Het zoeken van	  
	Daan naar kamers in Arnhem en het	  
15	in orde brengen van Dorothea haar uitzet	  
	en huishouding. In een woord haast te veel	  
	opeens. Gelukkig dat onze gezondheid	  
	goed blijft en de goede God ons kracht	  
	schenkt. Zonder zijne hulp hadden wij dit	  
20	alles niet kunnen dragen !	  
	Heden de 13de aug[ustus] hebben Dorothea en	  
	ik nog een plegtige dag beleefd daar wij tezamen	  
	in de Luthersche kerk bij d[ominee] Schröder aan de	  
 	bediening des avondsmaal gingen. Mischien	  
25	is dit wel het laatst tezamen daar onze levens-	  
	weg nu uiteen loopt, zij naar 's Gravendeel	  
		  
	blz. 36	  
		  
1	ik naar den Haag. Maar mogten wij ons 	  
	toch steeds daaraan blijven herinneren !	  
	De 31ste aug[ustus] 1848 is mijne zuster Santje	  
	Besier te Maastricht voorspoedig van een 	  
5	zoon bevallen juist op den dag dat een jaar	  
	geleden de kleine Marie overleden was. Nota-	  
	bene door eene vergissing is hij op de burger-	  
	lijke stand aangegeven als op 1 sept[ember] geboren.	  
	De 22ste aug[ustus] [18]48 is mijne nicht Betsij	  
10	Barchman Wuijtiers geb[oren] van Meurs	  
	voorspoedig van eene dochter bevallen.	  
	4de sept[ember] 1848. Het faillissement is opge-	  
	heven en zoo is heden de vergadering ter aflos-	  
	sing van de rekeningen en heeft papa het	  
15	eerste termijn van f 25.000 voldaan waarvan	  
	op de 12de sept[ember] de eerste uitbetaling gedaan	  
	wordt van 20 p[ro]c[en]t 	  
	Het huwelijk van mijne geliefde jongste	  
	zuster Dorothea met jonkh[eer] Arnold von 	  
20	Weiler was op de 8ste sept[ember] 1848 bepaald.	  
	Allen waren gereed. De familie von Weiler	  
	van Poelwijk gekomen, de koetsen voor de	  
	deur maar de papieren van den bruidegom die	  
 	van de Reek waar hij ontvanger was geweest moes-	  
25	ten komen waren er niet ! Tevergeefsch alle	  
	boden naar het stadhuis. Wij moesten de domine	  
		  
	blz. 37	  
		  
1	de organist en alle gasten af laten zeggen ! Dit	  
	gaf eene heele agetatie totdat men het besluit	  
	nam het huwelijk tot de volgende dag uit te stel-	  
	len want hoewel de papieren 's avonds kwamen	  
5	ging het toch niet meer. Mevr[ouw] Von Weiler	  
	bleef toen met hare 2 dochters logeeren en	  
	schikte zich alles goed. De 9de dus was de	  
	gewigtige dag. voor een uur reden bruid en 	  
	bruidegom naar het stadhuis met de getuigen.	  
10	De wethouder Nedermeijer van Rosenthal	  
	trouwde hun en sprak hen zeer hartelijk toe.	  
	Daarna gingen wij naar de Nieuwe Kerk waar	  
	d[ominee] Benninck Janssonius zeer ernstig en mooi	  
	het huwelijk inzegende. Dorothea en allen wa-	  
15	ren zeer aangedaan. De gasten kwamen ten 1/2 3	  
	en tegen 7 uur was het dejeuner zeer naar genoe-	  
	gen afgeloopen . Toen vertrokken de jonge m[eneer]	  
	en mevr[ouw] Von Weiler naar Utrecht. De schei-	  
	ding koste Dorothea en mij zeer veel. Sedert	  
20	het overlijden van onze lieve moeder, dus van	  
	haar 7de jaar, was zij steeds aan mijne zorgen	  
	toevertrouwd en het deed mij dus zeer aan.	  
	Moge de goede God deze echtvereeniging zege-	  
 	nen en beide in het volgende leven regt gelukkig	  
25	zijn. Wij hebben Von Weiler ten minste met	  
	genoegen in onze familie aangenomen, daar wij	  
		  
	blz. 38	  
		  
1	hem als eene braaf, eenvoudig en opregt mensch	  
	hadden leeren kennen.	  
	De 17de aug[ustus] 1848 is het huwelijk	  
	van mijnen neef Piet van Meurs met onze	  
5	nicht Cornelia Kallenberg van den Bosch	  
	te Hierde bij Hulsthorst voltrokken. Mogen	  
	ook zij een gelukkig levenspad bewandelen !	  
	De 19de sept[ember] zijn Dorothea en Weiler van	  
	hun huwelijksreisje gezond en tevreden terug ge-	  
10	keerd. Zij zijn te Brussel en daarna te Maastricht	  
	bij Santje en Besier geweest. Jammer dat zijn	  
	verzoek om verlenging van verlof niet toegestaan	  
	werd zoodat hij de 20ste naar 's Gravendeel moest	  
	vertrekken en Dorothea alleen bij ons bleef pakken.	  
15	22 sept[ember] 1848. Deze week heb ik mijn	  
	laatste schoolbeurt waargenomen. De 25ste is	  
	het jaarlijksche feest op school dat ik nu voor het	  
	laatst zal mede vieren. Het kost mij veel, al	  
	die kinderen, die inrigting waar ik zooveel	  
20	zwak voor had en zoovele goede vrienden te verla-	  
	ten maar had de laatste tijd te veel verdriet	   
	in Arnhem beleefd om dit te regretteeren.	  
	Nu weder heb ik innige en diepe treurig-	  
 	heid over de zaak tusschen Jans en Reigersman	  
25	die na eene verbintenis van 10 jaren willen	  
	scheiden. Ik heb tevergeefsch alle pogingen aan-	  
		  
	blz. 39	  
		  
		  
1	gewend om dit te voorkomen. De 16de is	  
	het concept geteekend en Jans daarop naar	  
	Renswoude gegaan.	  
	De 26ste sept[ember] 1848 hadden wij weder	  
5	de ondervinding hoe droefheid en vreugd ver-	  
	mengd zijn in dit leven. Om 8 uur overleed	  
	op het onverwachts Gerard de Haan, een	  
	veelbelovend kind van bijna 10 jaren de lie-	  
	veling zijner ouders en zuster, aan de roodvonk	  
10	die niet uit wilde koomen. Zijne ouders zijn diep	  
	bedroefd en één uur later kregen wij de goede	  
	tijding dat broeder Erdwin benoemd was als	  
	burgemeester van Westervoort. Toen begon	  
	ook onze oppak van Mariënberg. Al de schil-	  
15	derijen in kisten, eenige meubels naar ' Graven-	  
	deel en Westervoort. Het was eene akelige	  
	tijd.	  
	De 26ste oct[ober] 1848 was voor mij de treu-	  
	rige en onvergetelijke dag dat ik ons geliefd	  
20	Mariënberg vaarwel heb moeten zeggen. Het	  
	kost mij en ons allen innig veel, maar de 	  
	goede God sterkt ons om de ons opgelegde	  
	zware beproevingen te dragen. Eerst vertrok	  
 	ik naar Deventer waar ik twee dagen bij Fannij	  
25	en van Marle bleef en d[octe]r Themmen ook	  
	zelf voor mijne herstelling konde verdeelen	  
		  
	blz. 40	  
		  
1	waar hij zich in verheugde en ik zeer dank-	  
	baar over ben. De 28ste bragten zij mij naar	  
	Apeldoorn waar oom de Jongh mij liet halen.	  
	Ik bragt nog drie regt gelukkige dagen op de 	  
5	lieve Molen door. De 1ste nov[ember] vertrok ik	  
	per diligence naar Arnhem en zag met treurig-	  
	heid en hartkloppingen het ledige Mariënberg	  
	terug. Ik ging eenige uuren naar Mietje en toen met	  
	Daan per spoor naar den Haag waar wij papa in eene	  
10	treurige zenuwachtige toestand zijnde vooruit	  
	gegaan om de meubels in ontvangst te nemen. Maar	  
	de schepen waren er nog niet door het lage water.	  
	Wij moesten dus nog 5 dagen in het Keizerhof blij-	  
	ven. Betje en Doortje, uit Amsterdam komende,	  
15	korter. De 6de nov[ember] kwam schipper Fox aan en	  
	gingen wij dadelijk in huis in het Willemspark,	  
	een nieuw gebouwd huis. Na acht dagen geweldig	  
	gesjouwd te hebben waren wij omstreeks in order	  
	en heeft Daan ons de 13de nov[ember] tot ons innig	  
20	leedwezen moeten verlaten. Gedurig overvallen	  
	de arme papa treurige buijen zoodat wij moeite	  
	hebben z[ijne] e[dele] wat op te beuren anders is z[ijne] e[dele] wel	  
	met onze nieuwe woonplaats ingenomen . Arnold	  
 	schreef dat hij naar Antwerpen ging, hopende	  
25	daar op een kantoor te komen.	  
	De 3de nov[ember] 1848 is de nieuwe grondwet	  
		  
	blz. 43	  
		  
1	afgekondigd, waarbij hier een illuminatie	  
	plaats had. Ook was er een liberaal Ministerie	  
	gekomen waaronder ook m[eneer] De Kempenaar	  
	uit Arnhem, hetgeen voor ons aangenaam was.	  
5	De 22ste januarij 1849 is Jacob Pieter van	  
	Walree echtgenoot van Ariane Weerts te	  
	Amsterdam overleden.	  
	Heden de 17de maart 1849 deden papa	  
	en ik eene wandeling naar Scheveningen.	  
10	Daar hoorden wij onverwacht de treurige tijding	  
	dat Z[ijne] M[ajesteit] koning Willem de 2de deze nacht	  
	ten 1/2 3 uur was overleden. Z[ijne] M[ajesteit] was maandag	  
	naar Tilburg vertrokken. Te Rotterdam deed	  
	Z[ijne] M[ajesteit], op de stoomboot stappende, een val kreeg	  
15	een stilstand in het bloed en kwam zeer ziek	  
	te Tilburg aan waar Z[ijne] M[ajesteit] gelaten werd. De	  
	Koningin vertrok op die verontrustende tijding	  
	donderdag met prins Hendrik naar Tilburg en	  
	kwam vrijdag om 6 uur aan. Iedereen is als	  
20	verpletterd door deze onverwachte dood. De ko-	  
	ning was pas 59 jaar en had 8 jaar geregeerd.	  
	De Kroonprins was in Engeland met de schout	  
	bij nacht m[eneer] Arriens. De minister Ligteveld	  
 	ging er heen om de tijding van de dood zijner	  
25	vaders en zijne troonsopvolging over te brengen.	  
	Hij kwam de 21ste te Hellevoetsluis aan	  
		  
	blz. 42	  
		  
1	waar hij door de Kroonprinses en de Ministers	  
	ontvangen werd (dingsdag) en dadelijk daarop	  
	naar Tilburg vertrok. In de meeste landen	  
	heerschte er eene oproerige geest onder het volk	  
5	en hier vreesde men dat de Kroonprins niet zou-	  
	de willen opvolgen zooals hij vroeger gezegd	  
	had maar gelukkig liep alles naar wensch	  
	af en bleef Nederland en Oranje vereenigd.	  
	De plegtige begravenis van Willem	  
10	de 2de heeft de hele april 1849 te Delft	  
	plaats gehad. Eene ontelbare menigte stroomde	  
	er heen, reeds om 6 uur des morgens. Ook onze	  
	buren mevr[ouw] en Betsij Gevers Deijnoot. Mietje	  
	De Veije was bij ons gelogeerd en hadden zij	  
15	en ik een groot verlangen er ook heen te gaan	  
	maar papa en Annet Verstege hadden geen	  
	lust en dus bleven wij te huis. Om 1/2 11 kwam	  
	de trein te Delft binnen en om 12 uur was	  
	alles in de beste orde afgeloopen. De Koningin-	  
20	moeder is toen naar Rotterdam gekomen en	  
	heeft met hare drie kinderen de grafkelder	  
	bezocht waarna de Koning met haar naar den	  
	Haag is teruggereden waar H[are] M[ajesteit] het paleis van	  
 	prins Alxander zal bewonen. Enorme prijzen	  
25	zijn er besteed voor kamers en ramen te Delft	  
	f 100 voor een kamer en f 30 en f 40 voor een raam.	  
		  
	blz. 43	  
		  
1	Voor een staanplaats f 1 a f 2.	  
	De 5de april 1849 is de goede tante Mary	  
	de Jongh geb[oren] Smith te IJsselstein aan	  
	koortsen overleden. Gedurende lange jaren was	  
5	zij onderhevig aan de treurige kwaal der krank-	  
	zinnigheid. Zij was om haar lief en zacht karak-	  
	ter door allen bemind.	  
	Deze winter heeft Emilie von Weiler 5	  
	weken bij ons gelogeerd, daarna met Paaschen	  
10	Arnold en Mietje. De koude is niet langdurig	  
	geweest maar eene 14 dagen heel streng zoo-	  
	dat wij in ons doorluchtig huisje veel uitgestaan	  
	hebben vooral veel storm. De huizen van 	  
	het Willemspark behooren aan Willem 2	  
15	en hadden het van Z[ijne] M[ajesteit] gehuurd voor f 800.	  
	Heden de 12de mei 1849 is de plegtige dag	  
	der inhuldiging des Konings te Amsterdam 	  
	Vele menschen gingen er heen.	  
	De 12de en 13de was er eene hevige brand	  
20	in Rotterdam 20 huizen branden er af 	  
	onder anderen de suikerfabriek van den	  
	heer Tromp.	  
	De 15de mei was de stad versierd met	  
 	vlaggen en guirlandes daar de Koning en	  
25	Koningin te 2 uur hun intogt zouden doen.	  
	Het was een mooije stoet en alles liep in	  
		  
	blz. 44	  
		  
1	de beste orde af. Twee eerewachten te paard	  
	dan koe.. met een groot vaandel en eene	  
	massa burgers achteraan. Wij zagen het	  
	allerbest en amuseerden on perfect. De illu	  
5	minatie was tot de volgende dag uitgeseld	  
	daar de Koning naar Rotterdam ging.	  
	De 16de dus was de algemeene en zeer	  
	mooije illuminatie. Vooral het paleis van prins	  
	Frederik was prachtig verlicht. Het mu-	  
10	zijk was in een tent op het Tournooiveld. Ik 	  
	heb met Gleichman en zijne vrouw en kinde-	  
	ren rondgereden.	  
	Sara Mispelblom Beyer heeft bij ons ge-	  
	logeerd van de 22ste mei tot de 8ste junij	  
15	toen zij ineens zoo ongesteld werd dat d[octe]r	  
	van Bylandt haar vertrek aanraadde,	  
	daar de cholera ook in Den Haag begon te 	  
	heerschen. In Rotterdam, Delft, Zaandam	  
	Dordrecht en omliggende dorpen is het zeer 	  
20	erg. Dagen van 5 en 600 dooden. Daan is een 	  
	dag of of 10 bij ons geweest om met papa de	  
	zaken in order te brengen.	  
	De 24ste junij 1849 voor het eerst in Den	  
 	Haag aan de bediening geweest dat mij	  
25		  
	blz. 45	  
		  
1	zeer aandeed door alle herinneringen.	  
	24 junij. De telegraaf heeft de tijding	  
	overgebragt dat onze troepen de overwinning	  
	op Balie behaald hebben. De 18 de april	  
5	zijn zij er heen getrokken en de 26ste hebben ze	  
	Dragaraga ingenomen en zijn de vorsten van Balie	  
	gevlugt. De 15de junij is onze neef Bert van den	  
	Bosch, schout bij nacht , minister van Kolonien geworden.	  
	Het geheele Ministerie heeft zijn ont-	  
10	slag genomen daar er eene algemeene oppo-	  
	sitie tegen hen was. De 19de sept[ember] 1849	  
	hebben zij hetzelve ingedient en benoemde toen	  
	de Koning eerst de heeren Ligteveld en 	  
	Donker om nieuwe ministers voor te dragen	  
15	hetgeen tot het "bon mot" aanleiding gaf	  
	dat het Ministerie thans tusschen licht en	  
	donker was. Deze heeren konden niet sla-	  
	gen. Toen benoemde de Koning professor Thor-	  
	becke en m[eneer] Nedermeyer van Rosenthal	  
20	doch dit duurde ook zeer lang. Tot men eerst	  
	de 29ste oct[ober] hoorde dat er een nieuw	  
	Ministerie bijeen was. Geen der vroegere 	  
	ministers bleef aan behalve die van fi-	  
 	nantien de heer van Bossen. M[eneer] De Kem-	  
25	penaer en familie zijn de 20ste nov[ember] weer	  
	naar Arnhem gegaan na hier een jaar ge-	  
	woond te hebben.	  
		  
	blz. 46	  
		  
1	De 18de oct[ober] 1849 is Clemence Schneither	  
	geb[oren] Weerts, voorspoedig van eene dochter bevallen	  
	De 20ste nov[ember] 1849 werden wij verheugd	  
	door de tijding dat Santje Besier geb[oren] Weerts	  
5	die morgen ten 1/2 8 voorspoedig van een zoon	  
	was bevallen op Schoonderloo bij Delftshaven	  
	De 27ste nov[ember] [18]49 is Mary Ann van Hoytema	  
	geb[oren] de Jongh voorspoedig van eene dochter bevallen.	  
	De 3de dec[ember] [18]49 is Louise van Hoytema	  
10	geb[oren] de Jongh vrij voorspoedig van een zoon bevallen.	  
	De 11de dec[ember] is Keetje van Meurs geb[oren]	  
	Kallenberg van den Bosch vrij voorspoedig van	  
	tweelingen bevallen, beide welgeschapen, de doch-	  
	ter levend maar de zoon dood geboren.	  
15	De 11de april 1850 is de lieve Arthur Johan 	  
	Besier te Schoonderloo overleden aan de kroep.	  
	Het was een zwak kindje en had steeds veel 	  
	gesukkeld. Is ook te Arnhem begraven.	  
	Dorothea en Weiler zijn de 2de maart [18]50	  
20	naar Middelburg vertrokken. Zij gingen met hunne	  
	gehele inboedel op een beurtschip trof-	  
	fen tegenwind zoodat ze 3 dagen op reis bleven	  
	en Dorothea veel hinder had van zeeziekte.	  
 	De 20ste april 1850 is mijn neef Kallenberg	  
25	van den Bosch in het huwelijk getreden met me-	  
	jufrouw C. Lelyveld te Bergen op Zoom.	  
		  
	blz. 47	  
		  
1	De winter van 1849 op [18]50 is zeer landurig	  
	en streng geweest in het midden van november	  
	reed men reeds schaatsen en de 3de mei had 	  
	het des nachts nog een rijksdaalder dik gevro-	  
5	ren zoodat we een koud en onplezierig voorjaar	  
	hebben	  
	De laatste dagen van april en eerste van 	  
	mei was hier in 's Gravenhage de dubbele 	  
	Kamer bijeen om voor de voogdij en een regent-	  
10	schap eene wet te maken en de 2de mei	  
	is prins Hendrik tot regent bij overlijden des 	  
	Konings gekozen met 88 tegen 14 stemmen.	  
	De Kroonprins van Zweden is omstreeks de-	  
	zelfde tijd hier geweest en de prinses Louise	  
15	der Nederlanden is de 30ste april met	  
	hem verloofd.	  
	Bij die gelegenheid is er ook eene plegtige	  
	receptie ter zijner eere in de Loge geweest. De	  
	secretaris generaal van Rappard kwam papa	  
20	nog dringend uitnoodigen er bij tegenwoor-	  
	dig te zijn als Prince Roze Croix in de Gel-	  
	dersche Loge maar papa was niet over te halen.	  
	De 28ste mei 1850 is mijne nicht Lucia	  
 	Wilhelmina van Heemskerck geb[oren] de Jongh	  
25	na een langdurig lijden te Brussel overleden	  
	Moge het berouw dat zij in de laatste tijd gehad	  
		  
	blz. 48	  
		  
1	heeft, haar in genade doen aannemen. Vrede	  
	zij haar ziel ! Mijn broeder Arnold die toen in 	  
	Antwerpen was om naar eene plaats op een	  
	handelskantoor te zoeken was menigmaal bij 	  
5	haar en ook bij hare begravenis met domine van	  
	Maesdijk. Aan deze was de bezorging en 	  
	de kosten daarvan opgedragen door onze goeden	  
	oom Jan de Jongh van de Kopermolen.	  
	De 2de pinksterdag hebben wij de dag heel	  
10	genoegelijk op Schoonderloo gepasseerd en meteen	  
	Arnold afgehaald die met de Antwerpsche boot te 	  
	Rotterdam kwam. Wij waren zeer dankbaar	  
	hem na eene afwezigheid van 2 jaren in gezond-	  
	heid weder te zien hoewel het ons eene groote teleur-	  
15	stelling was dat hij steeds zonder bezigheid of	  
	betrekking was. Hij bleef tien dagen en ging	  
	toen naar het Regelink.	  
	Het geheele land en voornamelijk de Koning	  
	Koningin en de vorstelijke familie hebben een	  
20	groot verlies te betreuren daar de 2de zoon	  
	des Konings prins Maurits de 4de junij 1850	  
	in den ouderdom van 6 jaren en 8 maanden is	  
	overleden. Het jongetje heeft gedurende 3 weken	  
 	veel geleden. Het was eene herzenontsteking	  
25	gepaard met koorts. Papa en ik zagen op de 	  
	Delfscheweg de begravenis voorbijgaan	  
		  
	blz. 49	  
		  
1	De 12de junij 1850 is onze oude getrouwe	  
	keukenmeid Betje Martini naar Arnhem	  
	teruggekeerd verlatende onze dienst om hare oude	  
	moeder op te passen. Het deed ons zeer leed	  
5	daar zij 26 1/2 jaar bij ons gewoond had. De 	  
	16de daaraan volgende kwam Naatje, doch bleef	  
	slechts 6 weken daar zij niet voor onze dienst	  
	geschikt was.	  
	De 19de julij 1850 kwam onze waarde nicht	  
10	Annet Verstege bij ons logeeren om de zeebaden	  
	te gebruiken. Deze bekwamen haar echter zoo	  
	slecht dat zij met de 6 (in zee) moest eindigen.	  
	Zij kreeg congesties naar het hoofd zoodat wij	  
	onze d[octe]r van Bylandt lieten komen en nu wil-	  
15	len [2 x willen in bron] hopen dat onder zijne behandeling	  
	met geheel andere middelen zij moge herstellen.	  
	De 4de aug[ustus] is Dientje Vink onze nieuwe	  
	meid gekomen welke de plaats van Doortje	  
	Metzel eerstdaags staat te vervullen. Deze 	  
20	goede trouwe meid gaat ons ook al verlaten, na	  
	26 jaren bij ons geweest te zijn en lief en leed	  
	gedeelt te hebben. Na lang gewikt en gewo-	  
	gen is zij eindelijk besloten met de timmerman	  
 	Gieben in het huwelijk te treden. Zij kwam	  
25	als kindermeid na Dorothee hare geboorte en	  
	deed verder alles. Wij betreuren haar zeer.	  
		  
	blz. 50	  
		  
1	Ik ben deze dagen weer zeer zenuwachtig en	  
	de zeebaden maken mij wel slap	  
	De 21ste aug[ustus] 1850 was een afscheidsdag. Des	  
	morgens verliet Doortje ons allen zeer bedroefd	  
5	even als een paar uuren daarna onze zoozeer be- 	  
	minde oom Van Meurs. Z[ijne] e[dele] was er sedert 1 1/2	  
	jaar en kwam dus gedurig hier, hetgeen ons altijd	  
	een groot genoegen was. Nu zijn de Kamers ont-	  
	bonden en moeten er nieuwe verkiezingen plaats hebben.	  
10	Met oom ben ik ook nog eens Gutzlaf[f] gaan	  
	hooren de beroemde zendeling van China. De Groo-	  
	te Kerk was zoo vol dat men haast geen plaats	  
	kon krijgen. Hij rigtte vele vereenigingen	  
	voor China op.	  
15	Zondag de 18de aug[ustus] 1850 uit de kerk	  
	komende ontvingen wij de blijde tijding dat	  
	onze lieve Dorothea te Middelburg vrijdag	  
	de 16de om 7 uur des morgens zeer voorspoedig	  
	bevallen was van eene dochter. Regt dankbaar	  
20	zijn wij den goeden God dat deze gebeurtenis	  
	zoo gelukkig is afgeloopen. Des avonds kwam	  
	Erdwin hier ook logeeren zoodat wij ons huis heel	  
	vol hadden. Annet, Daan, Erdwin en de	  
 	20ste de nieuwe keukenmeid Hanna de Win-	  
25	kel terwijl Doortje er ook nog was. Jammer	  
	dat alles zoo te gelijk kwam.	  
		  
	blz. 51	  
		  
1	Erdwin bragt ons ook de tijding mede dat	  
	de rehabilitatie van Arnold voor de regtbank	  
	te Arnhem plaats gehad had de 13de aug[ustus] j[ongst] l[eden]	  
	Het gaf ons weder een schok. hoewel het ons 	  
5	veel genoegen deed. Hij is nog steeds te Hengelo.	  
	De 29ste aug[ustus] heb ik mijn 20ste zeebad geno-	  
	men en ben ik geeindigd omdat het guure weder 	  
	zoo ongunstig op mij werkte.	  
	De 18de september 1850 is onze lieve nicht	  
10	Mathilde Aufferman geb[oren] Wuppermann	  
	te Barmen overleden. Zij laat 6 kinderen na	  
	waarvan de jongste 4 weken oud.	  
	De 18de oct[ober] met papa naar Rotterdam	  
	vertrokken. Den avond met Santje en Besier en	  
15	de kinderen doorgebragt en afscheid van hen ge-	  
	nomen daar zij weder naar Arnhem moesten	  
	verhuizen. De volgende dag Besier op de boot	  
	naar Arnhem. Wij naar Middelburg om 8 	  
	uur. Hadden een goede reis en kwamen om	  
20	4 uur aan. Wij troffen Dorothea en Weiler	  
	met de kleine Maria Alexandrina, [die] de vorige	  
	zondag 6 oct[ober] gedoopt was, in welstand aan	  
	en bragten er eene allerplezierigste 8 dagen	  
 	door. Wij hebben Domburg en andere dor-	  
25	pen bezocht waar het rad van De Ruiter en zijn	  
		  
	blz. 52	  
		  
1	origineel portret bewaard wordt. De 18de 	  
	verlieten wij Middelburg met mooi weder maar	  
	treurig dat we weer afscheid van Dor[othea] en Wei-	  
	ler moesten nemen. Wij deden de reis zeer aan-	  
5	genaam met mevr[ouw] De Jonge en jufvr[ouw] Landsheer.	  
	Kwamen om 1/2 6 te Rotterdam aan. Bleven	  
	een spoor over om Santje en de kinderen te	  
	zien die nog bij de oude m[eneer] en mevr[ouw] Besier	  
	logeerden en de volgende dag zouden vertrek-	  
10	ken. Alles liep dus zeer naar wensch af en	  
	waren wij om 9 uur weer in het Willemspark.	  
	De 19de nov[ember] 1850 is Arnold naar Keu-	  
	len vertrokken om te beproeven aldaar eene	  
	plaatsing te krijgen waartoe er eenige waar-	  
15	schijnlijkheid kan bestaan doordien de land-	  
	weer opgeroepen is en Oostenrijk en Pruissen	  
	vijandig tegenover elkander staan. Echter	  
	heeft men nog niet alle hoop op behoud van	  
	de vrede verloren. Arnold heeft ruim 4	  
20	maanden op het Regelink bij Mietje en de	  
	Veye doorgebragt.	  
	De 11 dec[ember] 1850 is Keetje van Meurs	  
	geb[oren] Kallenberg van den Bosch voorspoedig	  
 	van een zoon bevallen. Oom Meurs was juist	  
25	in de vergadering alhier. Papa had een dik	  
	been en veel oorpijn. Mietje de Veije was	  
		  
	blz. 53	  
		  
1	hier ook gelogeerd van 14 tot 30 dec[ember] . Wij	  
	bragten aangename dagen door hoewel zij	  
	meest slecht weder trof.	  
	De 16de maart 1853 is Louise van	  
5	Hoytema geb[oren] de Jongh te Culenborch van	  
	een zoon bevallen.	  
	Mijn broeder Daniel is bij gelegenheid van	  
	papa's verjaardag een dag of tien hier geweest	  
	hetgeen eene groote opbeuring voor ons was daar	  
10	papa tegenwoordig nog al dikwijls gedrukt 	  
	en duizelig is. De kleine Marie van Do-	  
	othee en Weiler heeft nogal veel gesukkeld 	  
	vooral de 23ste febr[uarij] was zij heel naar.	  
	Wij hebben heele lieve en hartelijke buren	  
15	aan mevrouw en Betsij Gevers Deijnoot.	  
	Betsij heeft erg de griep gehad en is lang heesch	  
	gebleven zoodat zij febr[uarij] en maart huisar-	  
	rest had. Ik ging er dagelijks heen.	  
	De nichten Kallenberg van den Bosch	  
20	hebben de winter in Den Haag gepasseerd.	  
	Hun broeder de vice admiraal was toen	  
	ernstig ongesteld in den Oost.	  
	Mijn beste papa is 14 dagen ongesteld	  
 	geweest aan het slijmgraveel.	  
25	De 10de april 1851 is Constance Kal-	  
	lenberg van den Bosch geb[oren] Lelyveld. Te	  
		  
	blz. 54	  
		  
1	Geertruidenberg bevallen van een zoon.	  
	De 16de april 1851 is de tijding per tele-	  
	graaf gekomen dat onze waarde neef de	  
	admiraal Bert van den Bosch de 11 febr[uarij]	  
5	te Batavia na veel lijden is overleden. Hij 	  
	is volgens zijn wenschen in het park van Bui-	  
	tenzorg begraven. Algemeen word zijn dood	  
	betreurd zoowel voor de marine als voor Indie	  
	Hij bereikte maar de ouderdom van 60 jaar.	  
10	De 24ste april is Erdwin van Middel-	  
	burg in welstand hier aangekomen. Wij brag-	  
	ten een allerplezierigste 14 dagen met hem door	  
	daar hij de 11de mei weder vertrok.	  
	De 14de mei 1853 overleed te st. Anne	  
15	bij Nijmegen de heer Robide van der Aa,	  
	weduwnaar van tante Lucie de Jongh, in	  
	de ouderdom van 60 jaar waarvan hij de 	  
	3 laatsten in eene treurige krankzinnigheid doorbragt.	  
	De 29ste junij 1851 overleed te	  
20	Rotterdam onze tante Gleichman geb[oren]	  
	Cremer in den ouderdom van 75 jaren.	  
	De 8ste julij wij vertrokken om	  
	een Geldersch reisje te doen en de geheele fa-	  
 	milie te bezoeken. Wij zijn 3 weken uitge-	  
25	bleven. Hebben allen in welstand getroffen	  
	en regt veel genoegen en voldoening gehad.	  
		  
	blz. 55	  
		  
1	Ons lieve hondje Azor is de 6de aug[ustus] getorven.	  
	De 13de aug[ustus] is mijne lieve nicht	  
	en vriendin Betsij Barchman Wuytiers geb[oren]	  
	van Meurs te Amersfoort van een zoon bevallen	  
5	De 21ste aug[ustus] ontvingen wij de gelukkige	  
	tijding dat Arnold te Keulen eindelijk	  
	eene plaats op een kantoor gekregen had, bij	  
	de firma Eijberg en de 18de ingetreden 	  
	was. Wij zijn er zeer blijde om daar dit	  
10	een begin voor hem zal zijn om vooruit te ko-	  
	men en veel te redresseeren.	  
	De 19de aug[ustus] is Weiler eenige dagen	  
	 overgeweest Oom van Meurs was was ook juist	  
	hier met de Staten en de 21ste aug[ustus] kwa-	  
15	men oom Wupperman en Laura Hosterey	  
	hier eenige dagen logeeren. Zij gingen de 	  
	28ste vroeg weer heen, troffen ongelukkig	  
	stortregen en gingen die dag nog naar San-	  
	tje en Besier nu de Velp woonachtig.	  
20	Daan uit de Arnhem en Erdwin uit Wester-	  
	voort kwamen er met hun den dag passeeren	  
	Regt genoegelijke dagen passeerden we	  
	met oom Wuppermann en Lausa. Wij had-	  
 	den elkander in geen 7 jaren gezien en	  
25	vonden oom dus wel verouderd na alle	  
	zijne smartelijke verliezen. Oom v[an] Meurs	  
		  
	blz. 56	  
		  
1	vierde bij ons met hen zijn 71ste verjaardag	  
	Die dag de 25ste aug[ustus] 1851 is de 	  
	koninging Sophia voorspoedig doch on-	  
	tijdig bevallen van een prins. Het werd	  
5	met 101 kanonschoten aangekondigd.	  
	Iedereen was zeer verheugd.	  
	De 9de sept[ember] is onze lieve Dorothea	  
	met hare kleine Marie hier komen logeeren.	  
	Wij hebben haar van Rotterdam afgehaald	  
10	en toen onze vrienden Gevers Deynoot aldaar	  
	eens bezocht. Drie aangename weken heb-	  
	ben we tezamen doorgebragt. De laatste 5 da-	  
	gen met v[on] Weiler. De 2de oct[ober] zijn ze naar 	  
	Poelwijk vertrokken. De 26ste tot en 	  
15	met de 29ste sept[ember] was hier de tentoonstel-	  
	ling der landbouw in het Willemspark.	  
	Het gaf eene ongewone drukte.	  
	Mijne nichtjes Gerardine en Betsij 	  
	IJssel de Schepper hebben hier 3 weken	  
20	van 20 oct[ober] tot 10 nov[ember] heel huiselijk bij	  
	ons doorgebragt. Betsij om d[octer]r van Byland	  
	over hare doofheid te consulteeren en Gerar-	  
	dine kreeg zangles van jufvr[ouw] Aarsen.	  
 	Wij hebben een mooi najaar gehad	  
25	zoodat we eerst de 1ste nov[ember] zijn beginnen	  
	te stoken. De 9de met de nichtjes nog	  
		  
	blz. 57	  
		  
1	naar Scheveningen gewandeld. Het was 	  
	heerlijk aan het strand. De 17de de eerste 	  
	sneeuw.	  
	De 6de nov[ember] zijn Santje en Besier	  
5	met de kinderen naar Maastricht vertrok-	  
	ken. Hij kreeg heel onverwacht zijne benoeming	  
	tot adjudant van den generaal Serraris. Daan 	  
	heeft de kerstdagen bij ons gepasseerd.	  
	De 23ste jan[uarij] 1852 kregen wij de blijde tij-	  
10	ding dat Erdwin bij het besluit van den 21ste	  
	door Z[ijne] M[ajesteit] benoemd was als burgemeester van 	  
	Epe en deszelfs onderhoorigheden. De 5de	  
	gemeente in Gelderland. Mogt hij er vele	  
	gelukkige jaren doorbrengen !	  
15	De 7de febr[uarij] [18]52 vierden wij een ware	  
	feestdag. Papa werd 70 jaar en was gezond	  
	en opgeruimd, omringd door de helft zijner	  
	kinderen. Erdwin uit Epe, Arnold uit Keu-	  
	len en Mietje en De Veije. Van de andere	  
20	goede berigten. Mietje en De Veije bleven 8 da-	  
	gen en zagen wij tezamen het muntkabinet.	  
	Mietje is steeds zwak en sprak d[octer] van Bijlandt	  
	De 20ste maart is Keetje van Meurs geb[oren]	  
 	Kallenberg van den Bosch van een doode	  
25	dochter bevallen.	  
	De 25ste maart 1852 is Wilhelmina	  
		  
	blz. 58	  
		  
1	Verstege geb[oren] van der Wijnperse om 3 1/2	  
	uur zacht ontslapen na een langdurig lijden.	  
	Wij gunnen haar de zalige rust na een	  
	moeilijk leven, maar betreuren haar gewis	  
5	want zij was een trouwe vriendin.	  
	1 mei 1852. Koud en guur weder. De winter	  
	was zacht, haast geen vorst, doch het voorjaar	  
	altijd noordewind.	  
	23 mei. Deze morgen vertrok Clemence van	  
10	Zuylen weder, die 10 dagen bij ons logeerde. Regt	  
	aangenaam bragten wij die tijd door en deden	  
	met haar een toertje naar Delft.	  
	Drie dagen later ontvingen wij de tijding	  
	dat Erdwin ook op die dag, de verjaardag	  
15	onzer lieve zalige moeder, het jawoord van	  
	Jeanette Tack en hare ouders te Doesburg	  
	ontvangen heeft. Moge de goede God hen	  
	zegenen en zij een gelukkig levenslot hebben.	  
	De eerste dagen van julij 1852 buitenge-	  
20	wone hitte. de thermometer teekende meer dan	  
	90 graden Fahrenheit. 10 en 11 [julij] vooral zeer heet.	  
	De heeren Spengler en Nedermeyer van	  
	Rosenthal hebben hun ontslag genomen als	  
 	Minister van Oorlog en Justitie. Deze laat-	  
25	ste portefeuille is onzen neef Willem van	  
	Hoytema aangeboden. Kwam er papa nog	  
		  
	blz. 59	  
		  
1	over consulteeren. Hij was lid van de militaire	  
	regtbank te Utrecht maar om verschillende 	  
	redenen kon hij het niet aannemen.	  
	De 17de ben ik weder aan de zeebaden be-	  
5	gonnen met mevr[ouw] Gleichman, Gertrude	  
	Wichers en de freules van Rappard.	  
	De 21ste july is onze aanstaande schoon-	  
	zuster hier komen logeeren en Erdwin de 	  
	24ste bij de buren Gleichman. Wij hadden	  
10	menig genoegelijk partijtje tezamen.	  
	De 21ste vernamen wij dat Besier kapitein	  
	was geworden.	  
	De 12de aug[ustus] is Jeanette Tack tot ons	  
	leedwezen weder vertrokken tegelijk met	  
15	Gertrude Wichers.	  
	De 12de aug[ustus] 1852 is onze nicht Gerhar-	  
	dine Ijssel de Schepper te Arnhem in	  
	het huwelijk getreden met Willem Besier.	  
	Mogen zij zoo gelukkig zijn als wij het hen	  
20	van harte toewenschen.	  
	De 5de sept[ember] 1852 is onze lieve Dorothea	  
	te Middelburg 's avonds om 6 1/2 uur voorspoe-	  
	dig bevallen van een zoon welke Carel Willem	  
 	zal heeten. Regt gelukkig zijn we met de	  
25	goede afloop. Zij hebben het lieve kind	  
	echter maar 3 1/2 maand mogen behouden . Het	  
		  
	blz. 60	  
		  
1	was een zwak kindje dat na veel tobben	  
	de 21ste dec[ember] 1852 overleed.	  
	Wij zijn niet naar Zeeland geweest om	  
	het stormachtige weder en omdat papa ongesteld	  
5	is geweest. 14 dagen de koorts en dikke beenen.	  
	Mietje en de Veye zijn onverwacht naar	  
	de vesting Terneuzen verplaatst. Op 	  
	hunne doorreis hier 2 dagen stil geweest	  
	de 9de tot de 11de october 1852.	  
10	De 19de dec[ember] kreeg ik eensklaps een dik 	  
	gezicht en gevoelde mij geheel onwel. De 23ste 	  
	deed d[octe]r van Bylandt eene kleine incisie in	  
	het gezwel en ging het daarna beter.	  
	Onze keukenmeid Hanna de Winkel	  
15	die al lang ongesteld was geweest werd	  
	zoo naar dat de docter aanraadde haar wat	  
	naar huis te laten gaan. Zij is dus de 26ste	  
	nov[ember] naar Velp vertrokken en de 8ste jan[uarij]	  
	1853 teruggekeerd, bijna hersteld. Intus-	  
20	schen was de vrouw van Zwart, onze oppas-	  
	ser, noodhulp maar kreeg onverwacht eene	  
	erge bloedspuwing en moest ook naar huis.	  
	Bij die zamenloop van omstandigheden	  
 	heeft Dientje Vink zich goed doorheen gered.	  
25	21 jan[uarij] 1853. Altijd regen en is dit	  
	winter nog geen vorst geweest. Altijd storm	  
		  
	blz. 61	  
		  
1	en regen zoodat het water overal heel hoog is	  
	en er vele ongelukken op zee zijn gebeurd.	  
	Hennij van Rappard is met de prins van	  
	Oranje eene reis naar de Midd[enlandse] zee doen.	  
5	Heden werd onze beste broeder Erdwin de	  
	bruidegom. Moge hij met zijn lieve 	  
	bruid Jeanette Tack vele gelukkige 	  
	jaren beleven en de goede God hen zegenen.	  
	3 febr[uarij] 1853. Wij vierden heden met 	  
10	een klein kinderfeest het huwelijk van Erd-	  
	win en Jeanette. Broeder Daan is er	  
	alleen bij tegenwoordig en Joost Verstege de	  
	2de getuige. Dan zullen de jongelui een 	  
	reisje door Belgie doen en de familie be-	  
15	zoeken. Mietje en de Veye te Neuzen en	  
	Santje en Besier te Maastricht. Onze 	  
	gedachten vergezellen hen maar verder brag-	  
	ten wij de bruidsdagen stil door afge-	  
	wisseld door het bezoek der buren Gleich-	  
20	man en Rappard.	  
	7 febr[uarij 1853. Gelukkige dag dat on-	  
	ze beste papa in gezondheid zijn 71ste 	  
	verjaardag mogt vieren. Arnold en Daan	  
 	zijn overgekomen. Van de anderen goede tijding	  
25	dus heel dankbaar voor die zegeningen.	  
	's Avonds heel gezellig bij ons gevierd met	  
		  
	blz. 62	  
		  
1	De Gleichmans, de De Graaffs ook Henriette	  
	Vollenhove. Daan vertrok de 8ste en Arnold	  
	de 15de eerst naar Middelburg	  
	12 febr[uarij] 1853 is mijne nicht Rudolphine	  
5	van Doorn geb[oren] Weerts voorspoedig bevallen 	  
	van een zoon.	  
	13 febr[uarij]. In eens zeer koud geworden.	  
	oostenwind. Hard gevroren. Dikke sneeuw	  
	zoodat er veel ge-ard wordt. De 23ste 's avonds	  
10	onverwacht een storm uit het n[oord] w[esten] met ha-	  
	gel en sneeuw. Zoo hevig dat men angstig	  
	werd en boomen uit de grond gerukt werden.	  
	Zondag de 20ste kwamen Erdwin en	  
	Jeanette in welstand van Middelburg	  
15	hier aan. Zij bleven 4 dagen stil welke wij	  
	heel genoegelijk en gezellig tezamen door-	  
	bragten. Alleen was het naar dat Jeanette	  
	zeer verkouden was. De 25ste vertrokken	  
	ze naar Doesburg en de 28ste zouden ze	  
20	hunnen nieuwe woonplaats te Epe betrekken.	  
	Zij hadden op hunne reis alle broeders en	  
	zusters in welstand gevonden.	  
	De 18de maart 1853 is mijne lieve 	  
 	zuster Santje Besier te Maastricht voor-	  
25	spoedig van eene dochter bevallen welke	  
	weder Anna Maria zal genoemd worden.	  
		  
	blz. 63	  
		  
1	Febr[uarij] en maart zeer koud met dikke 	  
	sneeuw.	  
	De 23ste maart 1853 zijn Mietje en de 	  
	Veye onverwacht van Neuzen hier gekomen.	  
5	Hij had aanschrijving gekregen dat hij	  
	nog een examen moest doen voor zijne bevor-	  
	dering als kapitein. Hiertegen opponeer-	  
	de hij zich sterk, betoogende het niet noodig	  
	was. Maar alle moeite hier bij de autori-	  
10	teiten aangewend was vergeefsch. Dus be-	  
	sloot hij wijsselijk zich te onderwerpen en	  
	dadelijk examen te doen. Dit geschiedde de	  
	2de april. Wij waren alle drie dagen in	  
	spanning en onrust doch het liep zeer goed	  
15	af. Zijn examen was zeer voldoende en	  
	beide vertrokken de 4de april zeer tevreden.	  
	Algemeene spanning toen hier de	  
	allocatie van paus Pius de 9de bekend	  
	werd. Ter aankondiging van het herstel der	  
20	bischoppelijke hierarchie is de Neder-	  
	landen, geteekend in het Geheim Consisto-	  
	rie de 7de maart 1853. In Utrecht zoude 	  
	een aartsbischop komen ! Daar en in alle 	  
 	steden vereenigde men zich om adressen aan	  
25	den Koning te teekenen om dit tegen te gaan.	  
	Daarop deed de Koning zijn jaarlijks	  
		  
	blz. 64	  
		  
1	bezoek in Amsterdam waar Z[ijne] M[ajesteit] met	  
	veel gejuich ontvangen werd. (zonder een	  
	minister) Hij retourneerde de 18de en de	  
	20ste vernam men op eens dat de Koning het	  
5	Ministerie Thorbecke ontslagen en een ander-	  
	benoemd had. Er ging een algemeen gejuich 	  
	op want men verweet Thorbecke voornamelijk	  
	het voortrekken der roomschen en de benoeming	  
	der bischoppen, daarbij eene ultra liberalen	  
10	toch despotieke regering zoodat de Koning door	  
	hem als een individu behandeld werd.	  
	Het nieuwe Ministerie is weer behoudend en	  
	gematigd. Van Hall Buitenl[andse] zaken Donker	  
	Curtius Justitie, Van Doorn Finantien en	  
15	Van Reenen Binnenl[andse] zaken. Aangebleven	  
	zijn de ministers van Marine, Oorlog en Ko-	  
	lonien. Enslie, Forstner van Dambenoy en	  
	Pahud. Men is geweldig opgewonden en er	  
	is sprake van ontbinding der Kamers.	  
20	De 8ste april 1853 kwamen Dorothea en	  
	Weiler hier met Marietje en de meid logeeren.	  
	De volgende dag echter kreeg Dorothee de	  
	koorts welke zich spoedig zoo sterk herhaal-	  
 	de dat d[octe]r van Bylandt voor eene doorgaan	  
25	de vreede haar dadelijk quinine gaf, daarop	  
	kreeg de meid Antje de Loos die en eindelijk	  
		  
	blz. 65	  
		  
1	werd Marietje ook nog al erg ongesteld. De	  
	spru en stuipen, koortsachtige aandoeningen	  
	naar het hoofd. Zoodat wij minder vrolijke 	  
	dagen tezamen doorbragten als we gehoopt	  
5	hadden. Ook was het weder meestal guur en	  
	regenachtig. Weiler moest de 22ste weder	  
	vertrekken. Dorothea bleef nog 8 dagen lan-	  
	ger totdat Marietje geheel hersteld was en	  
	toen bragten papa en ik haar de 30ste naar	  
10	Rotterdam vanwaar de boot van 12 uur af-	  
	voer. Het afscheid deed ons zeer leed.	  
	De 26ste april 1853 is het besluit des 	  
	Konings geteekend dat de Tweede Kamer	  
	ontbonden is. Dit gaf nogal sensatie ! De	  
15	nieuwe verkiezing zal de 17de mei zijn.	  
	De 16de april 1853 is de Veye tot kapitein	  
	der Genie benoemd.	  
	De 12de mei 1853 had de vergadering	  
	plaats waarin onzen besten broeder Daan	  
20	met 11 tegen 3 stemmen als stadsont-	  
	vanger van Arnhem benoemd is. Dit 	  
	was een blijde tijding voor hem en ons allen.	  
	De 15de mei, pinksterzondag verraschte	  
 	hij ons met zijne onverwachte komst. Wij	  
25	bragten een gelukkige dag door. Bossert is	  
	in zijne plaats op het stadhuis gekomen.	  
		  
	blz. 66	  
		  
1	Ook ontvingen we de goede tijding dat Besier	  
	chef van de staf Cavalerie geworden was.	  
	En nu te Maastricht allen wel.	  
	Dorothea, Marietje en Antje Loos zijn	  
5	alle 3 weer ongesteld geworden van de 	  
	Zeuwsche koorts.	  
	De 17de mei 1853 was de dag der verkie-	  
	zing. Iedereen zag die met spanning tegemoet en	  
	gelukkig is die ten goede uitgevallen. De groote meer-	  
10	derheid is echt protestantsch en in de geest van den 	  
	Koning en dit Ministerie. Thorbecke is te Maas-	  
	tricht en Roermond gekozen. Maar de meeste	  
	liberalen uitgevallen.	  
	Marie Cramer is de 19de mei 1853 te Arn-	  
15	hem in het huwelijk getreden met den heer	  
	Jordens ontvanger te Ijsselstein.	  
	De 13de junij is jufvr[ouw] Koch hier komen	  
	logeeren.	  
	De 14de junij was de opening der Eerste	  
20	en nieuwe Tweede Kamer. Wij gingen die op het	  
	Binnenhof bij m[eneer] Van Rappard, directeur van 	  
	konings kabinet zien. De trein was mooi er	  
	was meer gejuich als anders.	  
 	De 21ste junij had de intogt van prins en	  
25	Prinses Hendrik plaats. Alles was brillant groen	  
	gemaakt. De stad was vol vreemden een gewel-	  
		  
	blz. 67	  
		  
1	dige drukte. Wij zagen de trein tweemaal zeer	  
	goed. 's Avonds was er eene mooie illuminatie.	  
	Wij reden met de Vollenhovens rond. De Koning	  
	kwam ook nog langs het Willemspark. Heerlijk	  
5	weder begunstigde dit feest en wij waren dubbel	  
	verheugd daar mijne beste papa weder geheel	  
	hersteld was na eene ongesteldheid van tien dagen.	  
	De 4de julij is jufvr[ouw] Koch weder vertrokken.	  
	Wij bragten die tijd regt aangenaam door .	  
10	De 23ste julij zijn papa en ik op reis gegaan	  
	naar Gelderland en kwamen de 10de aug[ustus] in	  
	welstand weder te huis. Zeer tevreden over ons toertje	  
	daar wij alle familieleden in gezondheid weder	  
	mogten zien. Zoowel te Utrecht als op de Koper-	  
15	molen, te Epe en op Hulsthorst. De 2de gingen	  
	wij van Epe uit één morgen naar Deventer om 	  
	een bezoek op Brinkgreve, het oudelijk goed van	  
	de grootouders Weerts te brengen en werden zeer	  
	vriendelijk door de toenmalige eigenaar, gene-	  
20	raal von Ecksteen en mevrouw ontvangen. Za-	  
	gen ook de kamer waar ik geboren ben in 1812.	  
	De 9de sept[ember] en eenige volgende dagen ben ik	  
	nog al ongesteld geweest. De cholera heerschte	  
 	in Rotterdam en Den Haag en overviel mij eene	  
25	erge diarrhee. D[octe]r van Bylandt wendde dadelijk	  
	alle middelen aan, welke gunstig werkten.	  
		  
	blz. 68 	  
		  
1	Maar ik gevoelde mij lang zwak in de beenen.	  
	Onze nicht Adelaide de Graaff geb[oren] Cramer	  
	is de 13de sept[ember] zeer voorspoedig bevallen van	  
	een zoon.	  
5	De 25ste sept[ember] woei hier een vreesselijke	  
	storm de geheele zondag. De nacht daarop zoo he-	  
	vig en onophoudelijk dat men vol bezorgdheid was	  
	en er ook eene menigte boomen in het Bosch, Voor-	  
	hout en Plein omgewaaid zijn. Ook de 26ste had	  
10	men nog hevige regenbuijen en storm uit het noord-	  
	westen. Daags voor de storm hadden wij des na-	  
	middags een onweder. Men hoord van vele on-	  
	gelukken. Het was een treurig gezicht zoovele	  
	boomen omgewaaid. De cholera neemt in 	  
15	Rotterdam gelukkig af.	  
	De 28ste sept[ember] zijn Dorothea en Weiler met	  
	Marietje op hun retour naar Middelburg eeni-	  
	ge dagen hier geweest. Zij vertrokken de 3de oct[ober]	  
	weder. Hoewel het guur en ongunstig weder	  
20	was, waren het toch aangename dagen.	  
	De 31ste oct[ober] is Louise van Hoytema	  
	geb[oren] de Jongh te Culenborch voorspoedig van	  
	eene dochter bevallen.	  
 	De 9de nov[ember] 1853 is Keetje van Meurs	  
25	geb[oren] Kallenberg van der Bosch voorspoedig	  
	van eene dochter bevallen.	  
		  
	blz. 69	  
		  
1	De 12de nov[ember] hoorden wij door den heer van	  
	Rappard, secretaris generaal, dat Besier	  
	hier geplaatst is bij het Topografisch Bureau.	  
	30 nov[ember] 1853. Sedert eenige dagen is het	  
5	sterk gaan vriezen en alles even duur. De	  
	aardappels f 5 per mud. De rogge f 11 en de weit 	  
	van f 14-16 dus treurig voor de arme menschen.	  
	De 2de dec[ember] is Besier gearriveerd en zal 	  
	deze winter onze huisgenoot blijven terwijl San-	  
10	tje en de kinderen eerst in het voorjaar	  
	zullen komen, hebbende nog huur aan hun huis.	  
	De 8ste dec[ember] is de zeer geachte jufvrouw	  
	Lu Sarraz na eene kortstondige ongesteld-	  
	heid overleden. Mevr[ouw] Geverts is ook ziek.	  
15	Heeft het st Antonies vuur.	  
	De 26ste dec[ember] hebben Piet en Ceetje van	  
	Meurs hun jongste dochtertje weder moeten	  
	missen.	  
	Bij besluit van de 17de dec[ember] 1853 is	  
20	Henny v[an] Rappard kap[itein] luit[enant] en Willem	  
	Cramer luit[enant] 2de klasse geworden.	  
	Zeer koude kerstdagen. Alle rivieren	  
	zitten toe en het water is zeer laag. Daan	  
 	kwam onverwacht over en was evenals allen	  
25	zeer wel. Erdwin en Jeanette passeeren	  
	kerstmis en nieuwjaar te Doesburg en zijn	  
		  
	blz. 70	  
		  
1	de 4de jan[uarij] onder een geduchte sneeuw-	  
	storm 's nachts te huis gekomen.	  
	De 6de jan[uarij] 1854 is Van Doorn afgetre-	  
	den als min[ister] van Finantien en in zijne plaats	  
5	benoemd M. van Hall, tevens min[inster] van 	  
	Buitenlansche zaken en de 20ster als min[ister]	  
	van Eeredienst vervangen door den heer van 	  
	Rappard, directeur van Konings Kabinet.	  
	Hij is dezelfde dag benoemd in de Raad	  
10	Van Staten. Daar hij zich niet konde veree- 	  
	nigen met de maatregelen der andere mi-	  
	nisters had hij zijn ontslag gevraagd.	  
	22 jan[uarij]. Mooi weder. Dooi, zoodat de ri-	  
	vieren allen zonder ongelukken losgaan.	  
15	Heden de 3de febr[uarij] 1854 ontvingen wij	  
	de treurige tijding dat onze waarde neef Piet	  
	van Meurs gisteren ten 10 uur te Harderwijk	  
	aan eene hevige toegenomen zenuwkoorts is over-	  
	leden. Hij was pas 32 jaren. Diep beklagen	  
20	wij zijne ouders en jonge weduwe en betreuren	  
	zijn verlies met hen.	  
	De 15de maart zijn Mietje en de Veye hier	  
	gekomen en 5 dagen gebleven op hunne door-	  
 	reis naar het Regelink hetwelk zij voor de	  
25	tijd van 3 jaren aan Baud verhuurd hebben.	  
	Heden de 23ste maart 1854 is het stand-	  
		  
	blz. 71	  
		  
1	beeld van Willem de Tweede eindelijk onthuld.	  
	Vier maanden was het tot ieders verwondering	  
	bedekt blijven staan. Eindelijk bepaalde 	  
	de Koning dezen dag. Vroeg gingen wij naar het	  
5	Buitenhof waar wij een goede plaats kregen	  
	bij de bode van [het] Topografisch Bureau. Tegen	  
	12 uur klaarde het weder ook op hoewel er eene	  
	koude noordenwind woei. De tribune was	  
	vol met alle staatsambtenaren. Het hoofd 	  
10	van de commissie de heer van Dam van Issolt	  
	deed eene aanspraak aan den Koning en de	  
	prinsen en op een gegeven sein van Z[ijne] M[ajesteit]	  
	werd het standbeeld onthuld met begeleiding	  
	van 21 kanonschoten en het nationale lied.	  
15	Daarop defileerden de troepen en was de pleg-	  
	tigheid afgeloopen. Er zoude eerst een bal	  
	aan het hof plaats gehad hebben, maar om	  
	de dood van den jongen erfprins van Zweden	  
	is dit tot de 28ste uitgesteld.	  
20	Men is tegenwoordig in eene groote span-	  
	ning omtrent de oorlog tusschen Rusland en	  
	Turkije. Engeland en Frankrijk trekken	  
	partij voor de Sultan.	  
 	Nu is de winter weder ten einde wij had-	  
25	den vroege en scherpe koude en tot nu toe	  
	geen aangenaam voorjaar.	  
		  
	blz. 72	  
		  
1	De 6de mei 1854 is Santje met de kinderen	  
	in gezondheid aan gekomen en hebben hunne 	  
	nieuwe woning in de Willemstraat betrokken	  
	De volgende dag (zondag) kwamen ze bij ons pas-	  
5	seeren. De kinderen zijn heel lief en wij hopen	  
	aangename dagen met hen door te brengen.	  
	Chrisje en Clemence van Zuylen hebben	  
	bij ons gelogeerd van 1 tot 17 junij heel genoe-	  
	gelijk echter troffen zij guur weder.	  
10	De 26ste junij bragten wij eenige uuren in	  
	groote ongerustheid door. papa was namelijk 	  
	naar Rotterdam gegaan om de expositie te zien	  
	en bleef zoo lang uit dat er geene treinen meer	  
	aankwamen. Het was geducht warm zoo	  
15	dat ik mij ging voorstellen dat Papa eenig	  
	ongeval was overkomen. Gleichman en de 	  
	Besiers deelden deze ongerustheid met mij.	  
	Ik vertrok dus dadelijk met Besier nog met	  
	de laatste spoor. Kwamen bijtijds in Rotterdam	  
20	en deden daar onderzoek maar gelukkig	  
	waren we spoedig gerustgesteld daar	  
	Gleichman uit Den Haag seinde dat Papa	  
	gezond en wel te huis gekomen was en	  
 	zeer verwonderd onze ongerustheid te verne-	  
25	men. Z[ijne] e[dele] was te voet van Rotterdam naar	  
	Delft gewandeld. Van daar per spoor naar	  
		  
	blz. 73	  
		  
1	Den Haag en als gewoonte naar de Besog-	  
	nekamer en om 18 uur te huis. Besier en	  
	ik besloten intusschen in Rott[erdam] een rijtuig te	  
	nemen en kwamen 's nachts om 2 uur in	  
5	Den Haag terug. Regt verheugd en dankbaar	  
	waren we dat de schrik zulk een goed einde 	  
	had genomen en wij hartelijkheid van 	  
	alle buren hadden ondervonden.	  
	De 22ste julij 1854 is onze goede vriendin	  
10	mevrouw De Gijzelaar geb[oren] van Schinne na	  
	een langdurig en smartelijk lijden overleden.	  
	Wij hebben van de 20ste tot de 27ste aug[ustus] een	  
	regt plezierige week gehad daar onze lieve Erdwin	  
	die bij ons doorbragt. Jeanette mogt de reis dit-	  
15	maal door omstandigheden niet mede doen.	  
	De 8ste sept[ember] zijn papa en ik naar Dordt	  
	vertrokken waar mijn broeder Daan on rejoi-	  
	queerde om tezamen de zusters in Zeeland	  
	te bezoeken. De Veije was te Neuzen ook 	  
20	zeer ernstig ziek. Wij kwamen de 9de al om 2	  
	uur te Middelburg en vonden Weiler, Dorothea	  
	en Marietje heel wel. Daar schreef on Mietje	  
	ook dat het gevaar bij de Veye geweken was	  
 	maar deze te zwak dat wij er zouden logeeren.	  
25	Dus zijn wij de 14de op één dag heen en weer	  
	naar Neuzen geweest en troffen juist zeer slecht	  
		  
	blz. 74	  
		  
1	weder, zoodat ik op de boot compleet zeeziek	  
	werd. De koortsen hadden de Veye zeer aan-	  
	getast. Anders waren ze te Neuzen tevreden en	  
	hadden er ook hartelijke menschen getroffen.	  
5	Wij deden ook nog een toertje naar Veere en	  
	keerden de 17de heel tevreden van ons reisje naar 	  
	Den Haag terug. Daan ging de 18de weer naar huis .	  
	De 10de en 11de oct[ober] 1854 ben ik twee dagen 	  
	met papa naar Amsterdam geweest om de ex-	  
10	positie van schilderijen te zien terwijl papa 	  
	er meteen eene vergadering van reeders van het	  
	schip Oostindie moest bijwonen. Wij waren er	  
	heel gezellig met oom van Meurs, onze Daan,	  
	Muller Massis en Piet van der Aa.	  
15	De 12de oct[ober] te huis komende waren Miet-	  
	je en de Veye bij ons. Hij had een verlof van 	  
	6 weken tot herstel van gezondheid. Zij waren	  
	van Neuzen naar Grave verplaatst. Mietje	  
	is 5 weken bij ons gebleven. De Veye af en toe af-	  
20	wezig om de boel in te pakken en een huis te	  
	huren. Men hoord van niets spreken dan	  
	van de belegering van Sebastapol en de krijgs-	  
	verigtingen in de Krim. Papa had er een	  
 	kaartje van in Amsterdam gekocht dat ze	  
25	in de Besognekamer nog niet hadden. Het zijn	  
	moorddadige veldslagen van de Alma en	  
		  
	blz. 75	  
		  
1	Inkerman daar duizenden gesneuveld en ge-	  
	wond zijn. Dit deed Florence Nigtingale in	   
	Engeland het besluit nemen met eenige andere	  
	dames om de gewonden te gaan verpleegen.	  
5	9 dec[ember] 1854. Heden ontvingen wij einde-	  
	lijk de gelukkige tijding dat de lieve Jeanette	  
	voorspoedig bevallen is van een zoon. De 8ste	  
	's nachts om 2 uur zag de kleine Coenraad	  
	Alexander het levenslicht. Wij zijn allen zeer	  
10	verheugd en dankbaar dat er een kleine stam-	  
	houder geboren is en wenschen dat de goede	  
	God hem naar ziel en lichaam moge zegenen.	  
	Verleden week hoorde men hier van twee	  
	treurige gebeurtenissen gewagen en is ieder er	  
15	mede begaan. Een ongeluk met buskruit bij	  
	Regouw in de Schoolstraat waardoor 6 personen	  
	getroffen werden. 3 zijn reeds dood en 	  
	het vergaan van het schip Hendrika met	  
	80 menschen waarvan 43 passagiers voor	  
20	Brouwershaven van 3 op 4 dec[ember] om 5 uur	  
	's morgens bij vreesselijk stormachtig weder.	  
	Later kwamen te Scheveningen nog stukken	  
	van de mast en het schip aandrijven.	  
 	18 januarij 1855. Sedert 3 dagen is on-	  
25	verwacht eene zeer strenge vorst ingevallen	  
	zoodat het water bijna digt zit. Hier is	  
		  
	blz. 76	  
		  
1	veel gebrek en armoede vooral door de duurte	  
	van alle levensmiddelen en brandstoffen.	  
	Tot de 15de hadden we anders niets als re-	  
	gens en stormen gehad zoodat het water buiten-	  
5	gewoon hoog was. In Rotterdam, Deventer	  
	en meer plaatsen was het reeds in de huizen	  
	en bij Zwol was een dijk doorgebroken. De	  
	kerstdagen werden we aangenaam verrascht	  
	door een bezoek van Daan die evenals allen	  
10	gelukkig heel gezond was.	  
	De 20ste jan[uarij] 1855 's morgens circa 1/2 7	  
	uur is onze lieve Dorothea vrij voorspoedig	  
	bevallen van een zoon welke Theodoor Arnold	  
	zal genoemd worden.	  
15	23 januarij. Heel hoge sneeuw zoodat de	  
	diligences ophouden te rijden. De rivieren zijn	  
	vol drijfijs. De bruggen weggenomen.	  
	2 februarij. Sedert eenige dagen is het zoo	  
	fijn koud dat men het haast niet uithouden	  
20	kan. Altijd noorde of oostewind. Er is dus	  
	veel te geven aan hen die gebrek lijden.	  
	Het Ministerie Russell en Newcastle	  
	is gevallen op eene motie van den heer	  
 	Roebuck om een onderzoek in te stellen	  
25	over de slechte organisatie en het gebrek dat	  
	het Engelsche leger in de Krim lijdt. Hij gaf	  
		  
	blz. 77	  
		  
1	op dat er van 54.00 die er heen gegaan wa-	  
	ren slechts 14.000 maar, gezond en in leven,	  
	nog konden geteld worden. Prins Napoleon	  
	en de Hertog van Cambridge zijn ook terugge-	  
5	keerd. De eerste ziek naar lighaam de an-	  
	dere ook naar de geest. Men zegt dat lord 	  
	Palmerston en Greij aan het hoofd van het Mi-	  
	nisterie zouden komen ook heeft Oostenrijk zich	  
	aan de westersche mogendheden door het	  
10	tractaat van de 2de dec[ember] 1854 tegen Rusland	  
	aangesloten. Pruissen nog niet maar het	  
	Bondcontingent word ook opgeroepen dus schijnt	  
	er nog geene gewenschte vrede te komen.	  
	Sedert de 24ste febr[uarij] is het beginnen te dooijen.	  
15	De volgende dagen veel regen en wind iedereen is	  
	zeer blijde want de koude was langdurig en	  
	streng 5-6 graden Reaumur onder nul en van	  
	de 16de jan[uarij] begonnen. Thans ziet men met	  
	vrees de stand der rivieren in. Overal is het water 	  
20	wassende en vele ijsdammen doen vreezen voor	  
	doorbraken der dijken. Moge de goede God	  
	dit gevaar nog doen afwijken !	  
	De 1ste maart is de scheiding tusschen	  
 	Jans Nairac en Reigersman te Arnhem	  
25	door de regtbank uitgesproken.	  
	De 2de maart 1855 is Nicolaas, de Keizer	  
		  
	blz. 78	  
		  
1	van Rusland, aan de griep in de ouderdom 	  
	van 58 jaren overleden. Deze tijding kwam	  
	zeer onverwacht en op een tijdstip dat de geal-	  
	lieerden (nu ook Sardinie) nieuwe strijdkrach-	  
5	ten te land en ter zee bijeen brachten om de	  
	oorlog in het voorjaar met vernieuwde kracht	  
	voort te zetten. Men hoopt dat door deze gebeur-	  
	tenis meer hoop op vrede te verwachten is ten	  
	minste de effecten zijn niet gedaald.	  
10	In Sardinie heeft men besloten alle geeste-	  
	lijke orden en goederen op te heffen behalve	  
	die der zusters van liefdadigheid.	  
	De Cortes echter in Spanje besloten dat het	  
	katholieke geloof de godsdienst van de 	  
15	staat bleef maar geene verhinderingen	  
	meer voor de andere godsdiensten.	  
	Treurig blijft de toestand hier en in	  
	vele landen door de ijsgang en watersnood.	  
	En de vrees die men had voor de hooge stand	  
20	der rivieren en het 12 duim dikke ijs bleek	  
	niet ongegrond te zijn. De 4de maart 1855	  
	kwam de dooi nog onverwacht. Het water wies	  
	vreesselijk. Het ijs stapelde zich op en zoo	  
 	ging er geen dag voorbij of men hoorde van vrees-	  
25	selijke dijkbreuken. De Grebberdijk op drie	  
	plaatsen, één van 150 voet lang waardoor	  
		  
	blz. 79	  
		  
1	geheel Veenendaal onderwater stond. Vele	  
	huizen ook te Dreumel en Heerewaarden	  
	weggespoeld en de overigen tot aan het dak	  
	in het water. Nooit had het water zoo	  
5	hoog gestaan. Alle menschen vlugtten hoo-	  
	ger op en werden gehuistvest in kerken en scho-	  
	len. Gelukkig zijn er niet vele menschen ver-	  
	ongelukt maar 6000 zonder dak. De Koning	  
	is er onmiddelijk heen gegaan en deelde	  
10	overal krachtdadige hulp uit. Tusschen	  
	Ede en Veenendaal was de spoorweg ook 	  
	onder water. Vele telegrafische palen weg-	  
	gespoeld. Dus de communicatie tusschen	  
	Utrecht en den Bosch, Deventer en Zutphen	  
15	enz. gestremd. Overal zag men de arme men-	  
	schen met hunne kinderen en boeltje diep be-	  
	drukt aan de dijk zitten. De Koning zond	  
	er dadelijk 500 van naar Utrecht want in	  
	de kleine Geldersche plaatsjes konden ze	  
20	niet overal verpleegd worden. Daar werden	  
	ze in de Geerte Kerk gehuisvest en liefderijk	  
	voor hen gezord. Maar bij deze nood bleek	  
	weder de liefdadige geest der Nederlanders.	  
 	Overal zond men dadelijk kleederen. De	  
25	voorloopige collecte in Amsterdam heeft	  
	f 30.000 opgebragt. De couranten staan vol	  
		  
	blz. 80	  
		  
1	van toezendingen, verlotingen, van schil-	  
	derijen en andersints. En eerst de 20ste maart	  
	zal de algemeene collecte door de Regeering	  
	uitgeschreven plaats hebben door de Koning	  
5	op Bronsbeek bij Arnhem geteekend. De	  
	10de maart kwam er weder dikke sneeuw	  
	en vorst en eerst de 16de weer dooi. Het water	  
	is sterk vallende te Keulen en te Arnhem	  
	zijn de schipbruggen de 12de en de 15de	  
10	weer gelegd. Het water dat te Keulen 26	  
	voet gestaan had was nu tot 15 gevallen. 	  
	Overal werden al ringen om de dijken ge-	  
	legd en men kan na al die nood niet dank-	  
	baar genoeg zijn dat het water zoo spoedig weder	  
15	binnen zijne grenzen zal treden. De El- 	  
	densche dijk is behouden gebleven en daardoor 	  
	de Overbetuwe niet overstroomd anders alle	  
	dijken en overlaten. De algemeene collecte	  
	heeft de 20ste maart plaats gehad. In	  
20	alle steden ging de burgemeester zelfen	  
	de gemeenteraden rond. 's Gravenhage heeft	  
	f 62.000 gegeven en de geheele collecte heeft	  
	f 449.692 opgebragt behalve de onmoemelij-	  
 	ke particuliere giften in de couranten vermeld.	  
25	Heden 30 maart stierf ons hondje	  
	Azor, een trouw diertje. Het speet ons wel.	  
		  
	blz. 81	  
		  
1	Keetje van Meurs is bij hare tantes	  
	van den Bosch alhier gelogeerd.	  
	De 19de april 1855 zijn onze beide	  
	nichtjes Betsij en Ursule Ijssel de Schep-	  
5	per bij ons komen logeeren om docter	  
	van Bylandt te consulteeren. Zij bleven hier	  
	4 weken waarop Schepper hen terug 	  
	kwam halen en ook 3 nachten bij ons lo-	  
	geerde. Hemelsvaartdag 17 mei kwamen	  
10	de Van Doorns en Besiers ook bij ons.	  
	De 19de vertrokken De Scheppers en brak 	  
	bij mij onmiddelijk eene ziekte uit die 	  
	ik al onder de leden scheen gehad te heb-	  
	ben toen zij kwamen en fatiqueerde ik mij	  
15	toen te veel. Ik kreeg erge galkoortsen	  
	en de 23ste was ik heel naar. Eene koorts	  
	die 10 uuren aanhield en mij zoo zwak	  
	maakte dat d[octer] v[an] Bylandt noodig vond hem	  
	te stuiten. Nog eenige dagen bleef ik heel	  
20	naar en juist de pinksterdagen kwam	  
	Daan bij ons, heel gezellig. Ook nam	  
	de ziekte toen eene gunstige keer zoodat	  
	ik na 14 dagen weder beneden konde	  
 	komen met een regt dankbaar gevoel.	  
25	5 junij 1855. Een vreemde dag voor	  
	voor degenen die zich 1830 nog levendig	  
		  
	blz. 82	  
		  
1	herinneren. Een Belgisch muzijk gezel-	  
	schap uit Mechelen van 200 leden kwam 	  
	hier twee concerten geven voor onze noodlijden-	  
	den van de watersnood. Zij werden met	  
5	luister ingehaald en speelden ons volkslied.	  
	Geven hier een een concert in het Willemspark	  
	dat door de stad f45.000 van den Koning	  
	is gekocht. Er waren honderde van men-	  
	schen en rijtuigen zoodat van zwakte die	  
10	drukke passage nog niet uit konde houden.	  
	's Avonds nog een concert in Diligentia. Ook 	  
	stamvol. Daarop deden ze voor hun ver-	  
	trek nog eene toer naar Scheveningen en	  
	het huis in het Bosch.	  
15	Het is dezer dagen zeer warm.	  
	De 9de junij kwam Santje haar verjaar-	  
	dag hier vieren tegelijk met mijn herstel	  
	welk genoegen echter wat gestoord werd	  
	doordien Alexander ongesteld was. De	  
20	volgende dag had hij de mazelen en Jaques	  
	een dag later. Eerst liet het zich goed aan-	  
	zien maar de 15de 's nachts werd Alexan-	  
	der ineens zeer critiek. De mazelen waren	  
 	naar binnen geslagen. Besier haalde da-	  
25	delijk d[octe]r van Bylandt die hem met brand-	  
	netelen en mosterdolie aanhoudend deed	  
		  
	blz. 83	  
		  
1	wrijven, totdat de levensgeesten weer opflik-	  
	kerden en de uitslag naar buiten kwam. Die	  
	dag en nacht bleef hij zeer zorgelijk. Bijlandt	  
	kwam nog 4 malen. De volgende dag gaf	  
5	hij hoop het gevaar geweken was toen kwam	  
	bij Jacques de crisis en was hij zeer ziek.	  
	Beide kinderen hoesten veel maar met me-	  
	nageeren willen we hopen ze geheel zullen	  
	herstellen en zijn we dankbaar dat	  
10	de goede God hen gespaard heeft.	  
	De 17de junij 1855, verjaardag der ko-	  
	ningin. Er zoude illuminatie en muzijk 	  
	in het Willemspark plaats hebben maar	  
	het was niet mogelijk door de geduchte wind	  
15	en regen. Daarbij was het zoo koud dat	  
	wij de kagchel weer lieten aanleggen.	  
	De 17de julij hebben papa en ik einde-	  
	lijk ons Geldersch reisje aanvaard en kwa-	  
	men de 7de aug[ustus] weder te huis. Zeer tevreden	  
20	over ons uitstapje, hoewel we veel regen	  
	troffen en papa eene erge verkoudheid on-	  
	derweg kreeg. Wij gingen eerst naar Grave	  
	bij Mietje en de Veye, vandaar over Nijmegen	  
 	naar de boer Peters op Panhuis. Daar waren	  
25	Daan, Erdwin en onze goede tuinman Lap.	  
	Toen naar Velp, Arnhem, Deventer, Epe,	  
		  
	blz. 84	  
		  
1	de Kopermolen, Hulsthorst en vonden	  
	alle onze betrekkingen gelukkig gezond en	  
	wel. Daarna keerden we over Amersfoort,	  
	Utrecht en de nieuwe spoor over Gouda terug.	  
5	De 15de aug[ustus] 1855 zijn Dorothea en	  
	Weiler met de kinderen hier aangekomen.	  
	Juist 4 weken zijn ze gebleven en de 12de sept[ember]	  
	met de baker en Keetje Klein naar Arnhem	  
	vertrokken. Weiler ging nog eens naar Middel-	  
10	burg om de meubels te expedieeren. Intusschen	  
	werd Theodoortje hier zeer erg ziek zoodat wij 	  
	de 24ste aug[ustus] waarlijk voor het lieve kindje	  
	vreesden en Weiler terugseinden. Gelukkig werd	  
	het kindje weer beter en is hersteld naar Arnhem	  
15	gegaan. Daan kwam van de 7de tot de 12de sept[ember]	  
	mede. We hadden een heerlijke nazomer	  
	doch alles is even duur en slaat nog op zoals 	  
	de olie 70 ct en dan de arrdappels en boter en	  
	ziet men met bezorgdheid de winter tegemoet.	  
20	De goede God zal het evenwel ten beste schikken.	  
	De 8ste sept[ember] 1855 is Sebastopol einde-	  
	lijk na eene belegering van een jaar ge-	  
	deeltelijk door de geallieerden ingenomen.	  
 	Het verlies van weerszijden is verschrik-	  
25	kelijk. Het getal beloopt duizenden. Eene	  
	jonge Engelse dame, Florence Nigtingale,	  
		  
	blz. 85	  
		  
1	is met eeenige andere dames naar de Krim	  
	vetrokken om de gewonden te helpen	  
	oppassen.	  
	Tot de 1ste nov[ember] hebben we heerlijk herfst-	  
5	weder gehad. Toen begon de winter met regen	  
	en hagelbuijen heel guur.	  
	2 nov[ember] 1855. Heden overleed om 10 uur des	  
	avonds onze goede tante Ariane Weerts, geb[oren]	  
	van der Niepoort aan eene zenuwberoerte zon-	  
10	der bewustzijn maar zeer zacht. H[are] e[dele] had	  
	juist de 24ste oct[ober] haar 78ste verjaardag, om-	  
	ringd door hare kinderen, gevierd.	  
	7 nov[ember] 1855. Heden overleed onze geliefde	  
	nicht Mary Ann van Hoijtema geb[oren] de 	  
15	Jongh te Utrecht aan eene hevige zenuwzin-	  
	kingkoorts in den ouderdom van bijna 41	  
	jaren, tot diepe droefheid van haren echtge-	  
	noot, 5 kinderen en de geheele familie.	  
	Nu kan ik toch eens weder eene blij-	  
20	de tijding in mijn journaal opteekenen	  
	daar mijn beste broeder Daniel gisteren	  
	avond van Middelburg terugkwam in 	  
	gezondheid en zeer gelukkig daar hij de dag	  
 	te voren de 27ste nov[ember] aldaar het gewensch-	  
25	te jawoord ontvangen had van freule Cle-	  
	mentine Schorer. Hij had evenals wij	  
		  
	blz. 86	  
		  
1	hare kennis het vorige jaar te Middelburg	  
	en daarna hier verder gemaakt. Zij is een	  
	lief talentvol en verstandig meisje dus zijn	  
	wij er zeer mede ingenomen. De 23ste op zijne	  
5	heenreis bragt hij ook een dag hier door. Met	  
	hem tegelijk is onze goede jufvr[ouw] Koch weder	  
	vertrokken, die 7 weken zeer gezellig bij	  
	ons had gelogeerd.	  
	De 74ste verjaardag 7 febr[uarij] 1856 van onzen	  
10	besten vader was een ware feestdag. Regt dank-	  
	baar aan de goeden God die hem voor ons	  
	in gezondheid spaarde bragten wij die door.	  
	Mietje en de Veye, Daan en Erdwin waren	  
	er voor overgekomen. De eersten bleven 12,	  
15	Erdwin 7 en Daan slechts 3 dagen. Verder ging	  
	hij naar Middelburg en keerde de 22ste	  
	weder over hier naar Arnhem terug.	  
	De 6de maart 1856 werden wij met droef-	  
	heid vervuld door de treurige tijding vsn	  
20	het onverwacht overlijden van de lieve Theodoor	  
	Arnold von Weiler bijna 14 maanden	  
	oud. Hij begon tot vreugde zijner ouders zoo	  
	in krachten toe te nemen toen hij op eens des	  
 	morgen om 1/2 8 eene beklemming op de longen	  
25	kreeg en niettegenstaande alle aangewende	  
	middelen één uur later overleed. Onze neef	  
		  
	blz. 87	  
		  
1	van Doorn kwam ons de tijding brengen	  
	maar het was als of wij er een voorgevoel van	  
	hadden daar papa en ik een tijdlang zoo	  
	neergedrukt geweest waren. Moge de goede	  
5	God de arme ouders bij deze vernieuwde be-	  
	proeving sterken.	  
	Betsij Wuytiers en hare 5 kinderen heb-	  
	ben alle tegelijk de mazelen gehad. Nu	  
	gelukkig hersteld.	  
10	Heden de 12de maart 1856 meldde 	  
	mr. de Jagher mij dat hij gisteren zijne belij-	  
	denis bij d[omine] Bennink Janssonius had af-	  
	gelegd zijnde vroeger roomsch, geheel uit	  
	overtuiging.	  
15	De 30ste maart 1856 is de vrede ge-	  
	teekend te Parijs tusschen Rusland,	  
	Frankrijk, Engeland, Sardinie en Tur-	  
	kije. Ook is tot de teekening Pruissen uit-	  
	genoodigd. Deze vrede gaf algemeene	  
20	vreugde en is te Parijs door 101 kanonscho-	  
	ten en illuminatie gevierd. De pen, uit	  
	een adelaarsvleugel genomen en door alle	  
	gevolmagtigden gebruikt, is naderhand	  
 	aan de keizerin aangeboden. 	  
25	De 7de april 1856 vernamen wij dat	  
	mevrouw Spenger geb[oren] Landsheer te	  
		  
	blz. 88	  
		  
1	Middelburg de nacht te voren was overle-	  
	den. Het is een groot verlies voor haar man,	  
	5 kindertjes, ouders en verdere betrekkingen.	  
	Daardoor is de komst van mijn aanst[aande] schoon-	  
5	zuster, die wij de 6de wachtende waren, ook	  
	uitgesteld.	  
	De 5de april heeft de lieve Alex Weerts	  
	eene hevige aanval van kroep gehad welke 	  
	echter door Gods goedheid naar de dadelijk	  
10	aangewende middelen luisterde.	  
	De 20ste april 1856 is onze trouwe tuin-	  
	man Jan Lap des nachts om één uur overle-	  
	den. Hij had al sedert lang een borstkwaal.	  
	Het vorige jaar toen hij zoo innig gelukkig	  
15	was van met ons een dag bij Peters door te	  
	brengen was hij al zoo heesch dat men hem	  
	haast niet verstaan kon. Hij was pas 50	  
	jaar oud waarvan 36 in onze dienst. Altijd	  
	even eerlijk en trouw. Zijne vrouw en 6	  
20	kinderen missen ook een oppassende huisvader	  
	aan hem. Wij zullen hem ook niet ver-	  
	geten, die zoo aan ons gehecht en zoo 	  
	dankbaar voor alles was.	  
 	27 april 1856 is onze lieve Jeannette	  
25	Weerts te Epe zeer voorspoedig van eene 	  
	welgeschapen dochter bevallen. Wij hopen	  
		  
	blz. 89	  
		  
1	dat dit zondagskindje door de goede God	  
	gezegend moge worden en een bron van geluk	  
	en vreugde voor hare ouders zijn !	  
	3 mei. Het is sedert eenige dagen zeer	  
5	guur met een koude noord of oostenwind	  
	zoodat het groen niet vooruitkomt van mor-	  
	gen hadden we een sneuwbui op de	  
	bloeijende boomen.	  
	Heden de 6de julij 1856 is de aanstaan-	  
10	de van Daan, Clementine Schorer, tot ons	  
	leedwezen weder vertrokken na hier	  
	bijna 5 weken met wederzijdsch ge-	  
	noegen gepasseerd te hebben. Van de 	  
	17de tot de 28ste junij bragt Daan hier	  
15	ook door. De laatste dag deden wij een	  
	mooije toer naar Staalduin en het West-	  
	land en de 9de junij reden wij met Santje 	  
	en Besier naar Katwijk aan Zee. Nog	  
	andere aangename partijtjes hadden wij 	  
20	in die tijd maar ook als dat on allen 	  
	zeer ter harte ging namelijk de verkoop	  
	van Mariënberg. Papa had besloten het 	  
	publiek te verkoopen toen de huurtijd van 	  
 	mevr[ouw] Von Knobelsdorff om was. De 2de	  
25	werd het ingezet en gebragt tot f 44.000	  
	Ook bij de verkoop de 16de werd er niet	  
		  
	blz. 90	  
		  
1	meer opgehoogd zoodat papa het voor f 48.000	  
	liet ophouden. Drie dagen daarna schreef	  
	de notaris van Eck dat er iemand was	  
	die er een bod van f 44.000 voor deed en hij	  
5	papa wel aanraadde dit aan te nemen.	  
	De meeste der kinderen waren er tegen	  
	maar papa besloot om verschillende redenen	  
	het aan te nemen en zoo ging onse lieve Ma-	  
	rienberg in vreemde handen over.	  
10	De laatste dagen van julij had er	  
	eene verandering in het Ministerie plaats.	  
	De heeren van Hall, van Reenen, Donker	  
	Curtuis en Smit van den Broeke namen hun	  
	ontslag en zijn in hunne plaats benoemd	  
15	de heeren Gevers Endegeest, Simons en van	  
	der Bruggen en Lotsij. Men zegt dat deze	  
	verandering plaats heeft om de wet op het	  
	onderwijs of de gemengde scholen. De Kamers	  
	zijn uiteen gegaan. Groen van Prinsterer,	  
20	hier candidaat tegen Gevers Deynoot	  
	en Thorbecke, gekozen voor Maastricht en Deventer.	  
	Wij hebben de geheele maand junij	  
	wel goed weder gehad doch meestal een guu-	  
 	re noorde of oostenwind. De aardappels en	  
25	granen staan overheerlijk.	  
	1 aug[ustus] 1856. Buitengewoon warm	  
		  
	blz. 91	  
		  
1	sedert eenige dagen. In de gang stond onze	  
	barometer op 110 graden. Ik hoorde dat het	  
	84 was. Het was dus een warme toer	  
	die we heden naar de Wicherbrug deden	  
5	ter eere van Santje en Besier hun koperen	  
	bruiloft. Dezelve werd volgens hun ver-	  
	langen feestelijk gevierd. De oude m[eneer] en	  
	mevr[ouw] Besier waren van Doesburg overgekomen.	  
	De kinderen hadden aardig groen gemaakt	  
10	en zij kregen vele cadeaux. Des avonds 	  
	kwamen onze neef en nicht van Doorn ook.	  
	Een vrolijk souper waarbij van Doorn vele 	  
	toasten instelde. Onder anderen dat Santje 	  
	en Besier hunnen zilvere en goude bruiloft	  
15	ook nog mogten vieren hetgeen ik hun 	  
	van harte toewensch.	  
	De 11de aug[ustus] 1856 kwamen Erdwin	  
	en Jeanette hier met hunne kinderen logee-	  
	ren. Wij bragten drie weken aller genoege-	  
20	lijkst tezamen door hoewel het weder	  
	meestal ongunstig was. Erdwin gebruikte	  
	meteen de zeebaden. Jeanette werd de 	  
	laatste dagen ongesteld zoodat zij een p[aar]r da-	  
 	gen later als Erdwin met Arnold, die hier	  
25	ook van de 25ste aug[ustus] tot 1 sept[ember] logeerde,	  
	vetrok per nacht met de IJsselboot. Wij	  
		  
	blz. 92	  
		  
1	zagen hen en hunne lieve, zoete kinderen	  
	Alexander en Carolientje met leedwezen	  
	vertrekken.	  
	De 30ste sept[ember] [18]56 zijn Chrisje en Kietje	  
5	van Zuijlen hier komen logeeren en bleven	  
	tot de 24ste oct[ober] zoodat ze mijn 44ste ver-	  
	jaardag ook mede vierden. Die dag bragt ik	  
	allergenoegelikst door en werd overladen	  
	met visites cadeaux en brieven. Ook gedu-	  
10	rende hun geheele sejour hadden we aange-	  
	name dagen, troffen beeldig weder en de-	  
	den met hun broeder Theodoor allerplezie-	  
	rigste toertjes. Papa ging drie dagen naar 	  
	Amsterdam voor de tentoonstelling en [om]	  
15	de 11 de oct[ober] [de] zeeslag van Kampersluis in	  
	1779 met den heer Roopel te herdenken.	  
	Mietje is de 25ste oct[ober] te Woerden	  
	aangekomen waarheen zij thans verplaatst	  
	zijn. De Veye had reeds eenige dagen vroe-	  
20	ger de dienst overgenomen. Zij zijn de 3de	  
	nov[ember] op één dag heen en weer geweest maar	  
	troffen juist koud en mistig weder	  
	3 dec 1856. Heden om 1/2 4 kwam	  
 	er zulk een koude dikke mist opzetten	  
25	dat men haast geen hand voor oogen zien	  
	kon. Later op den avond werd die zoo dik	  
		  
	blz. 93	  
		  
1	dat de menschen met lantaarns op straat	  
	gingen en de koetsiers naast of voor de paar-	  
	den liepen. Ook was de mist geheel naar	  
	brand ruikende. Ons maakte deze mist 	  
5	zeer ongerust daar Daan juist naar Middel-	  
	burg zoude vertrekken. Papa zit sedert zes	  
	dagen te huis met spit in de rug. De winter	  
	is vroeg ingevallen en zeer koud. Alles is	  
	bedekt met sneeuw.	  
10	Nog al spanning tusschen de twee partij	  
	en in de Tweede Kamer zoodat een paar ma-	  
	len de stemmen over het budget staakten	  
	echter is op het laatst alles aangenomen	  
	en het Ministerie aangebleven. De minis-	  
15	ter Simons was ernstig ziek geworden en ad	  
	interim door de minister van Rappard vervangen.	  
	De 17de dec[ember] [18]56 ben ik op reis naar	  
	Arnhem gegaan om Dorothea eens te	  
	bezoeken. Te Rotterdam ontmoette ik	  
20	Daan die van Middelburg kwam. Mietje	  
	de Veye hield papa zoolang gezelschap.	  
	De 23ste kregen wij het telegraphische be-	  
	rigt dat Erdwin als burgemeester te Epe 	  
 	herbenoemd was hetgeen ons zeer verheug-	  
25	de. Alle oude vrienden en kenissen zag	  
	ik te Arnhem weder en was met veel 	  
		  
	blz. 94	  
		  
1	genoegen hoewel ook met weemoed wat	  
	Mariënberg aanging. De kerstdagen hoorde	  
	ik d[ominee] Schröder weder. De 29ste vertrok ik	  
	naar Utrecht en logeerde daar bij Betsij Sijp-	  
5	kens die als altijd sukkelend was. De 	  
	30ste ging ik op één dag heen en weer naar	  
	Amersfoort om Betsij Wuijtiers en Jans Rei-	  
	gersman te bezoeken en trof zeer zacht weder.	  
	De 31ste vertrok ik weer naar Den Haag.	  
10	Vond te Woerden De Veije die met mij ging	  
	en oud en nieuw jaar met Mietje bij ons vierde.	  
	De 2de jan[uarij] vertrokken zij weder en ik	  
	was zeer dankbaar dat ik mijn reisje in	  
	gezondheid mogt volbrengen en papa in	  
15	welstand wederzag.	  
	De 11de en 12de jan[uarij] 1857 heeft de 	  
	lieve Alex weder een aanval van kroep	  
	gehad maar is gelukkig hersteld. Ook	  
	ontvingen wij tijding dat onze goede oom en	  
20	tante de Jongh al sedert lang ongesteld wa-	  
	ren. Mogten die lieve menschen nog voor	  
	de familie gespaard worden !	  
	De 3de maart 1857 is onze lieve Do-	  
 	rothea von Weiler voorspoedig van een 	  
25	zoon bevallen die als mijn peetekind de	  
	namen van Lucien Marie zal dragen.	  
		  
	blz. 95	  
		  
1	Moge hij voorspoedig opgroeijen een braaf	  
	en knap man worden en de Heer hem	  
	zegenen !	  
	De 6de maart 1857 hadden wij een onver-	  
5	wacht en zeer droevig verlies in de familie	  
	daar onze nicht Gerardine Besier, geb[oren] IJssel	  
	de Schepper na eene kortstondige ongesteld-	  
	heid in de ouderdom van 26 jaren te Wage-	  
	ningen overleed. Zij laat 3 jonge kindertjes	  
10	na en was aan het laatste pas bevallen.	  
	De 8ste mei 1857 ben ik naar Mid-	  
	delburg vertrokken om het huwelijk van	  
	Daan en Clementine bij te wonen. Ik ging	  
	alleen daar De Veye het antwoord op	  
15	zijn verlof nog niet ontvangen had. Mietje 	  
	kwam zoolang bij papa. Vier dagen 	  
	ben ik met zeer veel genoegen gelogeerd	  
	geweest bij de familie Schorer. De 12de	  
	mei gingen wij ten 11 uur naar het stad-	  
20	huis en om 12 uur naar de kerk waar	  
	d[ominee] Snouck Hurgronje het jonge paar met	  
	eene lieve toespraak inzegende. Hierna 	  
	kwam de geheele familie nog aan een	  
 	staand dejeuner en begeleidden wij om	  
25	1/2 3 de jongelui naar Vlissingen. De	  
	13de verliet ik met De Veije die de 	  
		  
	blz. 96	  
		  
1	avond te voren nog gekomen was Mid-	  
	delburg weder, maar moesten al om 4 uur	  
	's morgens met de boot vertrekken. Wij	  
	waren echter zeer tevreden over ons toertje	  
5	en de hartelijke ontvangst bij de familie	  
	Schorer genoten.	  
	De 23ste mei zijn Daan en Clemen-	  
	tine van hun reisje teruggekomen en ble-	  
	ven drie dagen bij ons.	  
10	De maand mei 1857 is over het geheel 	  
	overheerlijk geweest alles groeid en bloeid	  
	dat het eene lust is om te zien en tot dank-	  
	baarheid stemd. Heden 9 junij vierden	  
	Besier en de 2 jongens hier de verjaardag	  
15	van Santje die met Marietje te Woerden	  
	logeerd omdat verandering van lucht door	  
	de docter aangeraden is tegen de kinkhoest.	  
	Jacques en Alexander zijn bevrijd gebleven.	  
	De 16de, 17 en 18de junij 1857 zijn hier	  
20	de feesten gevierd ter 25jarige herinnering	  
	aan de belegering van de Citadel van	  
	Antwerpen. De 16de lijkrede en treurmuzijk	  
	bij het graf van Gumoens en gala comedie.	  
 	De 17de groote parade waarbij de Koning	  
25	commandeerde en de prins van Oranje	  
	met een aanspraak de medaille van	  
		  
	blz. 97	  
		  
1	Chasse aan het vaandel van het 7de batal-	  
	lon der infanterie hechtte. Des avonds illu-	  
	minatie en groot vuurwerk, waar men ook	  
	de citadel zag bombardeeren. De 18de	  
5	muzijk des smorgens te Scheveningen en des	  
	avonds met de leden van het metalen	  
	kruis in de Societeit der Vereeniging.	  
	Wij zagen dit alles met Besier en	  
	juvrouw Koch, die hier gelogeerd was en	  
10	begunstigd door mooi weder.	  
		 

Naar deel 3>>

<<< Terug <<<hdebie45.deds.nl/Genea