Naar deel 2>>

Bron: FAB


Eerste helft van deel 3 (3A) van het journaal geschreven door Lucia Maria Weerts (1812-1902) ongehuwde dochter van Arnold Jacob en Eva Alexandrina Wentholt. Deel 3 van het journaal beslaat de periode juni 1857-1880. Om praktische redenen is dat in twee delen gesplits. Onderstaand deel loopt tot en met 1866.

Aantekeningen:

Interpunctie aangepast aan huidig gebruik; [.. ] =verklarende toevoeging; Referentie = xx(blz.nr)- yy (Regelnr. per blz.)

Ik heb deze transcriptie gemaakt vanaf foto's die de huidige eigenaar zo vriendelijk was om me te laten maken. Tijdens de transcriptie merk ik uit de tekst dat ik vermoedelijk enkele bladzijden heb overgeslagen. Daar het de bedoeling is dat de documenten binnen afzienbare tijd in een openbaar archief komen heb ik er voor gekozen de eigenaar niet nog eens lastig te vallen maar het vermoedelijk manco aan te geven in de tekst.

In Nederland was het sinds 1849 de regeringsperiode van Koning Willem III (1817-1890) constitutioneel vorst gehuwd met Sophie van Württemberg.(1818-1877) 
	blz. 1 	  
		  
1	Derde vervolg van het                               	  
	Journaal van L.M. Weerts	  
		  
	Heden de 16de junij 1857 is	  
5	jufrouw Koch hier komen logeeren.	  
	17 junij. Verjaardag van de konin-	  
	gin, welke met meer luister als 	  
	gewoonlijk gevierd werd, daar het	  
	meteen een feest ter 25 jarige her-	  
10	innering aan de belegering der Cita-	  
	del van Antwerpen. De meeste 	  
	der militairen, die op de Citadel	  
	waren zijn hier tezamen gekomen	  
	en feestelijk ontvangen, in de 	  
15	zaal der sociëteit De Vereeni-	  
	ging, welke zaal eigenaardig ge-	  
	decoreerd was. Om 11 uur was	  
	er groote parade op het Alexan-	  
	ders plein. De Koning was met	  
20	de prinsen en eene groote staf tegen-	  
	woordig. Ook de Koningin. On-	  
		  
	blz. 2 	  
		  
1	der het losse van het geschut	  
	hing de prins van Oranje, met	  
	eene aanspraak de medaille van	  
	Chassé, door de stad Thiel geschon-	  
5	ken aan het vaandel van het 7de	  
	bataillon infanterie, dat op de Cita-	  
	del geweest was. Des avonds	  
	was een gedeelte der stad, de 	  
	Ministerien en het Bosch, beeldig	  
10	verlicht en om 11 uur werd er in	  
	de Maliebaan een zeer schoon	  
	vuurwerk ontstoken, waar ook	  
	de Citadel en de belegering daarvan	  
	vertoond werd. Nog een paar da-	  
15	gen werden de feesten voortgezet.	  
	Wij hebben dit zomer eene buiten	  
	gewone droogte en warmte. Sommi-	  
	ge dagen had men tot 90 a 92 gra-	  
	den. De 5de Julij barste er dan	  
20	ook een hevig onweder los. Hier duur-	  
	de het van 11 tot 8 uur des nachts	  
		  
	blz 3	  
		  
1	aanhoudend licht en donder. De	  
	lucht was letterlijk in eene weer-	  
	gloed. Was het de 13de junij	  
	geweest dan had het vast veel	  
5	vrees aan de bijgeloovige men-	  
	schen gegeven daar sommigen	  
	op die dag de ondergang der we-	  
	reld hadden voorspeld. Hier	  
	bleef men bevrijd van ongeluk-	  
10	ken maar te Arnhem en omstrek-	  
	ken was de bui verschrikke-	  
	lijk men zag daar hagelstee-	  
	nen ter grootte van een hoenderei	  
	en bijna geen huis was er, daar	  
15	geen glazen ingehageld waren.	  
	In sommige straten allen, zoo	  
	dat men zeide, het er uitzag als	  
	een gebombardeerde stad. In	  
	Musis Sacrum was juist concert.	  
20	Het geheele glaze dak hagelde in	  
	zoodat het eene groote ontstelte-                                                   	  
		  
	blz. 4 	  
		  
1	nis en schrik gaf. Hoe ziet	  
	men dan de almagt Gods bij het	  
	woeden der elementen en de afhan-	  
	kelijkheid en nietigheid van den	  
5	mensch!	  
	De 20ste Julij 1857 hadden wij	  
	een groot verlies in de familie te	  
	betreuren, daar het den Heer be-	  
	haagde die dag onzen geliefden	  
10	oom Johannes de Jongh, broeder	  
	van mama, in 78 jarigen ouder-	  
	dom tot zich te roepen. Hij stierf	  
	aan een langzaam verval van	  
	krachten op de Kopermolen. Erd-	  
15	win was de laatste dag en nacht	  
	bij de goede oom die zoo alge-	  
	meen bemind was.	  
	Ook heden 22 julij, ontvingen	  
	wij de tweede treurige tijding	  
20	dat onze goede neef Gerardus	  
	Martinus de Haan te Veere	  
		  
	blz. 5	  
		  
1	in den ouderdom van 54 jaren	  
	gisteravond is overleden. Dit is	  
	een groot verlies voor zijne vrouw	  
	en dochter en wij betreuren hem	  
5	ook als een achtingswaardig	  
	mensch. Moge de goede God hen	  
	sterken in hunne diepe droefheid.	  
	De 2de aug[ustus] is Auguste de Jongh	  
	geboren Gehne, te Breda voor-	  
10	spoedig van een zoon bevallen	  
	welke naar onzen overleden oom	  
	Johannes is genoemd. Zij was	  
	met hare overige 7 kinderen	  
	sedert mei in het land gekomen.	  
15	Sander is nog in de Oost.	  
	De 4de aug[ustus] 1857 zijn papa 	  
	en ik naar Epe vertrokken, juf-	  
	vrouw Koch die hier 7 weken ge-	  
	logeerd had, vergezelde ons tot	  
20	Utrecht. Papa was ook execu-	  
	teur van oom De Jongh. De 7de	  
		  
	blz. 6   	  
		  
1	aug[ustus] gingen wij naar de Molen	  
	dat een regt treurige dag was. De	  
	goede tante was vrij wel en diep,	  
	maar godsdienstig onderworpen, bedroefd.	  
5	Het deed mij zeer aan de ledige	  
	plaats van die goede oom te zien.	  
	De 9de kwamen Fannij en Van	  
	Marle de dag te Epe passeeren. Heel	  
	aangenaam. De 11de vertrokken	  
10	wij weder naar den Haag met Erd-	  
	win, die tot de 15de bij ons bleef.	  
	De gezondheid van ons besten va-	  
	der is meestal goed behalve wat	  
	duizeligheid dat ook al veel	  
15	door de groote warmte komt	  
	De 21 ste aug[ustus] 1857 hadden wij 	  
	een droevig ongeluk in de familie te	  
	betreuren. Onze neef Daniel de	  
	Jongh gebruikte te Blankenberghe bij	  
20	Ostende de zeebaden. Die dag waag-	  
	de hij zich te ver in zee zoodat hij	  
	niet meer te redden was en zijn lijk	  
		  
	blz. 7	  
		  
1	des avonds op een 1/2 uur afstands aan-	  
	gespoeld is. Vreesselijk is dit ver-	  
	lies voor zijne jonge weduwe met twee	  
	kinderen. Zij zal Culemborgh nu ver-	  
5	laten en in Amsterdam gaan wonen.	  
	Onze arme neef bereikte slechts de	  
	ouderdom van 40 jaren en had nog	  
	al met tegenspoed in zijn leven te	  
	worstelen.	  
10	De 2de september 1857 is het kindje	  
	van Coosje van Wassenaar - Katwijk	  
	geb[oren] Cramer te Maastricht aan	  
	stuypen overleden. het was 17 	  
	maanden oud en heette Emilie	  
15	Adelaïde.	  
	Ook Willem Besier had het	  
	verlies van zijn dochtertje Gerar-	  
	dine, bijna 2 jaar oud, te betreu-	  
	ren. Zij overleed te Wageningen	  
20	aan de gevolgen van kinkhoest en 	  
	koorts. Juist kwamen Ursule	  
	en Schepper van hunne reis in Zwit-	  
		  
	blz. 8 	  
		  
1	serland terug, toen zij de tijding van	  
	de ziekte van het kindje kregen.	  
	Dus vele verliezen in de laatste maan-	  
	den die ons aan de onbestendigheid	  
5	van het ondermaansche herinneren en	  
	oog en hart hemelwaarts doen heffen !	  
	De 20ste oct[ober] zijn papa en ik naar	  
	Woerden vertrokken waar wij 5 dag-	  
	en zeer gezellig bij Mietje en de 	  
10	Veije logeerden. De 26ste gingen	  
	wij naar Arnhem bij Daan maar	  
	ongelukkig was Clementine zeer on-	  
	gesteld geworden. Evenwel ging het	  
	later wat beter en waren wij met	  
15	veel genoegen bij hun en zagen al-	  
	le vrienden en familie eens weder.	  
	Wij keerden de 2de nov[ember] over	  
	Amsterdam terug. Zeer tevreden over	  
	ons uitstapje. Papa alleen wat doof.	  
20	Meest altijd heerlijk weder getroffen.	  
	De 2de nov[ember] heeft Lucien zijn eer-	  
	ste tandje gekregen.	  
	Clementine is sedert ons vertrek weer	  
		  
	blz. 9	  
		  
1	ingestort en zo zorgelijk geworden	  
	dat Daan Professor Loucy tot consult	  
	heeft over laten komen. Zij kon niets	  
	binnen houden en werd zeer zwak.	  
5	Hare zuster Christine is gekomen om	  
	haar op te passen. Thans 10 dec[ember]	  
	begint zij langzaam te herstellen en	  
	zit weer wat op.	  
	Onze goede nicht Fannij van 	  
10	Marle is ook zeer ziek. Eene cata-	  
	rake galkoorts. Mogten beide spoed-	  
	dig herstellen !	  
	De 6de dec[ember] 1857 is hier weer 	  
	eene Duitsche evangelische gemeen-	  
15	te gevestigd met een vaste domine[e]	  
	Pastor KÖgel uit Posen. Hij is 	  
	bevestigd door Pastor Taube uit	  
	Unterbarmen.	  
	Sedert eenige dagen heeft mijn beste	  
20	papa de griep en passeerde de 8ste 	  
	in bed. Heden de de 10de is het wat	  
	beter en willen hopen het weldra	  
	geheel over zal zijn !	  
		  
	blz. 10	  
	                                                  	  
1	Dit jaar heerlijk weder met de kers-	  
	dagen gehad en die zeer aangenaam	  
	doorgebragt doordien Daan ons met zij-	  
	ne komst verraschte. Clementine was	  
5	herstellende doch nog heel zwak. Chris-	  
	tine bleef bij haar ter oppassing.	  
	De 7de febr[uarij] 1858 hebben wij de 76ste	  
	verjaardag van onzen besten vader ge-	  
	zond en dankbaar mogen vieren. Arnold	  
10	Daan en Mietje en De Veije waren over	  
	gekomen. Jammer dat Erdwin door 	  
	onveligheid in zijne streken en Doro-	  
	thea door wat ongesteldheid teruggehou-	  
	den werden. Alle vrienden van nabij	  
15	en van verre gaven ons bewijzen van	  
	hunne belangstelling. Geve de goede 	  
	God dat wij deze feestdag nog vele	  
	malen mogen beleven en onze beste vader	  
	nog lang bevrijd mag blijven van de 	  
20	lasten des ouderdoms.	  
	De winter van 57 op 58 is voor Nieuw- 	  
	jaar zeer ongestadig geweest. Meestal	  
		  
	blz. 11	  
		  
1	niet koud maar de 2de jan[uarij] hebben	  
	wij 5 á 6 streng koude dagen gehad.	  
	Daarna weer tot en met de 7de febr[uarij]	  
	zeer mooije dagen. Daarop is eerst 	  
5	de koude gekomen en waren in het be-	  
	gin van maart alle wateren bevro-	  
	ren. De 8ste dier maand was er	  
	des nachts eene hevige storm	  
	waardoor hier en elders boomen en	  
10	schoorstenen omgewaaid zijn	  
	maar ongelukkig ook vele onge-	  
	lukken op zee plaats hadden.	  
	Onder anderen hier te Egmond aan	  
	Zee een Engelsch schip gestrand,	  
15	de Catherine, waarvan 7 lijken	  
	aangespoeld. Ook heeft men twee	  
	Scheveningsche pinken met de e-	  
	quipage te betreuren. Overi-	  
	gens was het een treurig jaar	  
20	voor de schippers die in de zoo-	  
	mer door de buitengewone droogte	  
	en lage stand der rivieren en	  
		  
	blz. 12	  
		  
1	nu weer door de vorst niet kon-	  
	den varen.	  
	De 27ste febr. hadden wij een	  
	mooije maanklips om 9 uur. En	  
5	de 15de maart bij zeer heldere	  
	zonneschijn een mooije zoneklips	  
	om een uur, die bij beide goed waar-	  
	namen	  
	Heden de 17de maart was	  
10	de beste papa 's avonds nog al on-	  
	gesteld zoodat ik ook niet naar	  
	mevrouw van Bijlandt ging. Onze	  
	Hanna is nu weer herstellende 	  
	maar is de eerste 10 dagen van	  
15	maart zeer ziek geweest. Ene bezet-	  
	ting op de luchtpijpen, zodat zij	  
	er nogal sterk door aangetast was.	  
	Morgen de 18de maart treed	  
	het nieuwe ministerie in. Er is	  
20	alweder verandering. De kamers had-	  
	den eenige wetten en een handels	  
		  
	                     blz. 13	  
		  
1	verdrag met Belgie afgestemd	  
	en voor een paar maanden de	  
	begroting van oorlog , zoodat toen	  
	de Minister Forstner van Dam	  
5	ben.. aftrad en de generaal van	  
	Meurs in zijne plaats kwam en	  
	nu treden die Binnelandsche zaken	  
	Justitie, Hervormde Eeredienst,	  
	Finantien, Koloniën en Buiten-	  
10	landsche zaken af en komen	  
	in plaats van de heeren van 	  
	Rappard, Verbrugghen, Wiardi	  
	Beckman, Vrolijck, Meijer en	  
	Gevers Endegeest, de heeren	  
15	v[an] Tets van Goudriaan, Boot,	  
	ook voor Eeredienst, van Bosje	  
	Rochussen en Golstein.	  
	De 1ste mei is jufrouw Koch hier komen	  
	logeeren en 5 weken gebleven. Toen heb-	  
20	ben papa en ik haar naar Rotterdam	  
		  
	blz. 14 	  
		  
1	gebragt waar wij een rendez vous	  
	met Mietje en De Veije hadden en de	  
	tentoonstelling van schilderijen zagen.	  
	ook was onze nicht De Jongh ..een	  
5	eenige dagen in het Keizershof gelogeerd	  
	en hebben wij met veel genoegen hare	  
	kennis gemaakt.	  
	Half mei werd het zeer warm en	  
	15-16 en 17 juni was de hitte buitenge-	  
10	woon drukkend. De thermoter stond	  
	op 93 graden. Papa was er zeer	  
	ge-abatteerd. De 17de was er ..annee	  
	notie in het Bosch ter eere van de 	  
	Koningins haar verjaardag.  
15	8 julij 1858. Heden avond bij	  
	9 uuren werden wij verrascht door	  
	de telegrapische tijding uit Arn-	  
	hem dat mijne lieve schoonzuster	  
	Clementine Weerts geb[oren] Schorer, be-	  
20	vallen was van een welgeschapen	  
	zoon. De bevalling was wel niet	  
	zeer voorspoedig maar verder was	  
		  
	blz. 15	  
		  
1	alles wel, hetgeen ons dubbel ver-	  
	heugde en dankbaar deed gevoelen,	  
	naar dat wij ons bezord gemaakt	  
	hadden, daar zij 3 maanden zeer erg	  
5	ziek is geweest. Ter 1/2 6 uuren werd	  
	de kleine Johan Coenraad Alexander	  
	geboren.	  
	Heden de 11de julij 1858 had-	  
	den wij het verlies te betreuren van	  
10	onzen goeden oppasser Simon Zwart	  
	Hij diende ons nagenoeg 10 jaren en	  
	was 42 jaar oud. Hij stierf aan eene	  
	algemeene verlamming.	  
	De 25ste julij 1858 heeft er hier	  
15	en door [het] geheele land een geweldige	  
	orkaan gewoed. Het was juist zon-	  
	dag en eene heele resolutie om naar	  
	de kerk te gaan. Bij het uitgaan	  
	kwam er nog een stortregen. De para-	  
20	pluies waren echter niet op te houd-	  
	den. het was juist een spring	  
	vloed en de zee zeer hoog en omstui-	  
	mig te Scheveningen. In het	  
		  
	blz. 16	  
		  
1	Bosch en overal zijn groote boomen	  
	omgewaaid en [is] aan de veld en boom	  
	gewassen veel schade aangebragt.	  
	Wat gevoeld de mensch zich toch	  
5	nietig bij het woeden der elementen	  
	en wat is het geloof troostrijk dat	  
	die door een weldoend schepper ge-	  
	regeerd worden !	  
	De 27ste julij 1858 mogten wij	  
10	ons weder dankbaar verblijden	  
	daar de lieve Jeanette die avond	  
	ten 6 uur voorspoedig bevallen van	  
	een dikke gezonde zoon te Epe.	  
	De 19de augustus 1858 heeft de	  
15	verkoop van de kopermolen en an-	  
	dere goederen van den beste oom	  
	De Jongh plaats. De molen is door	  
	5 der erfgenamen aangehouden.	  
	De 21ste aug[ustus] is Constance	  
20	Kallenberg van den Bosch, ge-	  
	boren Lelijveld, voorspoedig beval-	  
		  
	blz. 17	  
		  
1	len van eene dochter welke Henr-	  
	riette lucia zal heeten.	  
	Zaterdag de 21 ste is mijne broe-	  
	der Daan met vrouw, kind en ba-	  
5	ker hier komen logeeren. Onze	  
	goede vader is de geheele zomer	  
	nog al sukkelend, geabatteerd	  
	door de warmte, duizelig en hoes-	  
	tende. Mogt het met het koelere	  
10	weder beter worden ! Daan en Cle-	  
	mentine zijn 9 dagen gebleven en toen	  
	in welstand naar Middelburg vertrok-	  
	ken. Zij hebben meestal regen gehad.	  
	De 6de sept[ember] 1858 is Loo de	  
15	Haan met Adrienne bij ons komen lo-	  
	geeren. De 8ste begonnen de feesten	  
	bij gelegheid van de meerderjarig-	  
	heid van den prins van Oranje. Hij	  
	was de 2de 18 jaar geworden maar	  
20	die dagen was het geheele hof naar	  
	Amsterdam gegaan. De 8ste was hier	  
		  
	blz. 18 	  
		  
1	eene algemeene en mooije illuminana-	  
	tie, de 9de volksfeesten en de 10de	  
	een vuurwerk. Santje en Besier had-	  
	den ook juist logeesch. Wij gingen alles	  
5	zien te zamen per rijtuig, ook het 	  
	museum, huis in het Bosch, Schevening-	  
	gen enz[ovoort], een dag naar de Groote Vink.	  
	Al het merkwaardige werd door ons	  
	bezocht daar Adrienne nooit in den Haag	  
10	geweest was. Zij troffen hier ook de 	  
	opening van de Staten de 20ste sept[ember]	  
	welke dit jaar luisterrijker als anders	  
	was en zeer mooi weder. Wij zagen	  
	alles zeer goed. De 12de october	  
15	zijn Loo en Adrienne weder vertrok-	  
	ken na een genoegelijk zamenzijn	  
	van 3 weken.	  
	Sedert de helft van september is	  
	er een mooije komeet zigtbaar ge-	  
20	naamd de komeet van Donate,	  
	omdat die hem ontdekt heeft. De	  
	eerste dagen van october vanaf	  
	9 en 10 had hij een groote en bree-	  
		  
	blz. 19	  
		  
1	de staart. Arnold is ook nog	  
	bij ons geweest van de 3de tot de	  
	8ste oct[ber] hij had [?] er goed uit en	  
	was weltevreden.	  
5	De 11de oct[ober] 1858 hebben wij	  
	met een klein feestje gevierd. Het	  
	was 65 jaar geleden dat onze 	  
	beste vader de zeeslag van Kam-	  
	perduin bijwoonde. Z[ijne] e[dele] is sedert	  
10	de hitte over is, veel beter.	  
	De 5de nov[ember] 1858 is onze goede oom	  
	Wupperman te Barmen overleden.	  
	Hij had de laatste 11 jaren ingewoond	  
	bij zijne dochter Launa. Leidde se-	  
15	dert lang een sukkelend leven en be-	  
	reikte de ouderdom van 75 jaren.	  
	Zijne dood doet ons innig leed.	  
	De 8ste nov[ember] 1858 is onze lieve	  
	Dorothea ontijdig bevallen van een	  
20	zoon die nog even geleeft heeft. De	  
	twee eerste dagen was zij niet zonder 	  
	gevaar daar zij de geelzucht kreeg	  
	die de oorzaak der ontijdige beval-	  
		  
	blz. 20 	  
		  
1	ing schijnt geweest te zijn. Treurige	  
	teleurstelling voor haar. Moge zij	  
	spoedig weder geheel herstellen !	  
	De 8ste dec[ember] 1858 kwam Mietje hier	  
5	logeeren. Juist was ik ongesteld gewor-	  
	den. Koude op de maag gevat zodat 	  
	ik een dag of 12 het huis moest houden.	  
	Echter bragten wij die tijd zeer gezellig	  
	tezamen door. De 21ste kwamen 	  
10	De Veye en Daan ook en de eerste kers-	  
	dag werd dus aangenaam en famille,	  
	want Santje en Besier kwamen ook,	  
	doorgebragt. De tweede dag vertrok-	  
	ken alle drie tegelijk.	  
15	In het laatst van nov[ember] was het	  
	enige dagen zoo streng koud dat 	  
	de vijvers geheel toe lagen en men	  
	al druk schaatsen reed. Op eens in	  
	het begin van dec[ember] sloeg het weder	  
20	om en sedert hebben wij meest mist	  
	en regen. Toen logeerde Mietje 3 weken hier.	  
	Heden de 11de febr[uarij] 1859 is Ar-	  
	nold weder vertrokken. Hij passeerde	  
	8 dagen hier. Wij vierden de 7de	  
		  
	blz. 21	  
		  
1	de 77ste verjaardag van onzen	  
	besten vader allen in gezondheid	  
	en dankbaar dat z[ijne] e[edele] voor ons ge-	  
	spaard bleef. Mietje en De Veye	  
5	en Daan waren ook overgekomen.	  
	Het was mooi weder en een zeer	  
	drukke dag van begin tot het einde.	  
	De 8ste febr[uarij] 1859 is een oud	  
	vriend van papa overleden. De heer	  
10	Pillera te utrecht in de ouder-	  
	dom van 76 jaren na eene lang-	  
	durige ziekte.	  
	De nacht van de 8ste op de 9de	  
	maart werden wij 's nachts verschrikt	  
15	wakker door een paar geweldige	  
	donderslagen vergezeld van blixem.	  
	Daarna volgden tot de 12de	  
	maart veel storm en regen.	  
	De 14de maart veroorzaakte juist	  
20	die geweldige regens veel schade	  
	en schrik aan Erdwin en Jeannette	  
	te Epe want er kwamen scheuren	  
		  
	blz. 22 	  
		  
1	in zijn plat zinken dak en weldra	  
	stond de zolder blank en stroomde	  
	het water naar beneden. Nu moet	  
	er eene tweede verdieping op zijn	  
5	huis gebouwd worden.	  
	Jans Reigersman heeft een dag of	  
	9 bij ons gelogeerd en is de 8ste april	  
	naar leyden vertrokken.	  
	De 22ste april 1859 (Goede	  
10	Vrijdag) hadden Vollenhoven en Schnei-	  
	ther een treffend verlies te betreuren	  
	daar de goede Marie na 8 dagen	  
	te voren van haar 2de kind beval-	  
	len te zijn koortsen kreeg en des	  
15	avonds ten 7 uuren in den ouderdom	  
	van 31 jaren te Rotterdam over-	  
	leed.	  
	De 21ste april hebben Santje 	  
	en Besier Duinweide betrokken.	  
20	De 15de mei kreeg men hier de	  
	tijding dat onze troepen onder com-	  
	mando van Kolonel Waleson de 	  
	28ste febr[uarij] 1859 de vesting	  
		  
	blz. 23	  
		  
1	Boui op Celebes had ingenomen	  
	en verbrand en de Bonieren op de 	  
	vlugt gejaagd.	  
	Op de 5de junij 1859 overleed	  
5	te Arnhem in de ouderdom van 19	  
	jaren Anna Wilhelmina Reigers-	  
	man na eene kortstondige ziekte.	  
	De 30ste junij is Mietje hier komen	  
	logeeren. Wij hebben met De Veye de	  
10	tentoonstelling van schilderijen nog	  
	gezien. De 2de julij houden wij de	  
	beroemde tragediene Madame A.	  
	Ristori in de Medea dat over-	  
	heerlijk mooi was. Mietje bleef	  
15	tot de 12de. Zij heeft ook nog een	  
	dag of 2 op Duinweide gelogeerd.	  
	Wij hebben dit zomer eene langdu-	  
	rige en buitengewone droogte en hitte.	  
	Uit Parijs schreef men van 100 gr[aden Farhrenheit]	  
20	warmte. Het was ook een warm 	  
	en vroeg voorjaar maar er zijn zeer	  
	weinig vruchten en alles verschroeid	  
	op het veld.	  
		  
	blz. 24 	  
		  
1	De 11de July hebben de twee kei-	  
	ers, Napoleon en Frans Joseph,	  
	eene zamenkomst te villa Franco	  
	gehad en ......... de vrede geteekend	  
5	tot groote verwondering van alle	  
	andere mogendheden, daar ieder	  
	een zich gewapend had en men	  
	niet dacht Nap[oleon] zijne krijgs-	  
	togt niet verder voort zoude zetten	  
10	na de Oostenrijkers driemaal ge-	  
	slagen te hebben ! Lombardije	  
	echter zal nu aan Sardinie toe-	  
	gevoegd worden. Er zijn toch we-	  
	der duizende menschenlevens aan	  
15	opgeofferd. Uit Borneo zijn	  
	treurige tijdingen gekomen. De	  
	Dajakkers hebben de Europeanen	  
	te Kalungan enz. overvallen en	  
	zoo als men zegt 50 menschen en	  
20	kinderen vermoord waaronder vier	  
	zendelingen van de Barmer	  
	missien.	  
		  
	blz. 25	  
		  
1	de 3de aug[ustus] 1859 is Dorothea hier	  
	komen logeeren. Zij trof heerlijk we-	  
	der en wij hebben so heele prettige	  
	gezellige dagen met haar doorgebragt.	  
5	De laatste dag deden wij nog een toertje	  
	naar Delft.	  
	De 15de daaraanvolgende zijn	  
	Daan en Clementine hier gekomen	  
	met kind en meid. De gezondheid	  
10	van de beide eersten liet wel wat	  
	te wenschen over maar de lieve 	  
	Alexander was regt vrolijk en een	  
	voorspoedig en levendig kind. Zij	  
	troffen ook beeldig weder zoodat	  
15	wij dagelijks er op uit gingen. Geluk-	  
	kig hield de goede papa zich ook best.	  
	De 30ste vertrokken zij weder. Daan	  
	naar Arnhem en Clementine en het	  
	kind naar Middelburg. Die	  
20	dag hadden wij hier een vreeselijk	  
	onweder. Vooral des avonds aanhou-	  
	dende blixems en ratelende donderslag-	  
	en. Ook zagen wij in de verte brand	  
		  
	blz. 26 	  
		  
1	De 8ste sept[ember] 1859 is jufvr[ouw] Koch	  
	hier komen logeeren en de 28ste oct[ober]	  
	weder vertrokken. Van die tijd pas-	  
	seerde zij eene 14 dagen op Duinweide	  
5	en had eene 8 dagen de koorts. Het 	  
	speet ons zeer toen zij ons verliet.	  
	De 22ste oct[ober] en de 11ste nov[ember] had-	  
	den wij hier de geheele dag en nacht	  
	een vreesselijk weder. De eerste dag	  
10	hagel, sneeuw en een aanhoudend	  
	en zwaar onweder met ratelende don-	  
	derslagen zoodat het iedereen ontzette	  
	en de 2de nov[ember] eene geweldige storm	  
	en regen. Vele ongelukken zijn er 	  
15	ook op zee gebeurd. Bovendien heer-	  
	schen er vele koortsen ook Cholera.	  
	Voornamelijk in Leijden, Gouda en	  
	Maassluis en deze zomer in Woerden.	  
	Het is een ernstige tijd wanneer	  
20	men er zoo velen onverwacht opgeroe-	  
	pen ziet. Te Haarlem en Leeuwar-	  
	den heerschen zoo vele koortsen on-	  
	der de militairen dat de wacht er	  
	inge....nen zijn en naar hier en	  
		  
	blz. 27	  
		  
1	Utrecht alle reconvalecenten ge-	  
	zonden.	  
	Wij hebben de treurige tijding ontvan-	  
	gen dat onze nicht Auguste de 	  
5	Jongh krankzinig is geworden en	  
	naar Utrecht gebragt. Moge	  
	de goede God herstelling geve !	  
	Marie Gleichman is zeer ziek ge-	  
	weest aan koortsen maar is geluk-	  
10	kig nu weer aan de beterhand.	  
	De 20ste oct[ober] is Besier	  
	majoor geworden en bij besluit	  
	van de 28ste jan[uarij] 1860 is hij	  
	chef van het topografisch bu-	  
15	reau geworden.	  
	De 7de febr[uarij] 1860 was voor ons	  
	allen eene ware feestdag daar wij	  
	die wij die allen in gezondheid met	  
	onzen besten vader mogten vieren.	  
20	Allen waren overgekomen zoodat	  
	het 7tal eens weder bijeen was, dat	  
	in jaren niet gebeurde. Geve de goede	  
	God dat onze beste vader nog	  
		  
	blz. 28 	  
		  
1	lang voor ons allen gespaard	  
	moge blijven! De een kwam 	  
	wat vroeger de andere later maar	  
	allen logeerden hier aan huis.	  
5	De 26ste kwam hier de treurige	  
	tijding dat het stoomschip De	  
	Onrust te Banjoe Massing[?] de 27	  
	ste dec[ember] door eene overmagt	  
	van Dajakkers verraderlijk	  
10	was overvallen en 7 officieren	  
	en 55 manschappen vermoord	  
	hebbende het schip dede zinken.	  
	De 28ste febr[uarij] hadden wij	  
	eene geduchte storm. Ten 3	  
15	uur verhief die zich uit het zuid	  
	westen. Later keerde hij zich	  
	en kwam uit het noordwesten	  
	hij moet onder de naam van	  
	cijclonen voorkon[m?]en maar hij	  
20	was allerhevigst. Men had er geen	  
	zoo gehad sedert de 29ste nov[ember]	  
	van 1836. Vele boomen en	  
		  
	blz. 29	  
		  
1	schoorsteenen, zomerhuisjes,	  
	daken zijn afgewaaid. Tus-	  
	schen 6 en 7 uuren wa....e hij het	  
	ergst. Van alle kanten komen	  
5	er berigten van schade.	  
	De 5de april is Kiet van Zuijlen	  
	bij ons komen logeeren en tot de 12de	  
	mei gebleven. Wij hebben eene gezel-	  
	lige tijd zamen doorgebragt. In	  
10	die tijd, 22 april, werd Van Doorn	  
	benoemd als Commissaris des Ko-	  
	nings in de Provincie Utrecht.	  
	Het spijt ons zeer dat zij Den	  
	Haag gaan verlaten.	  
15	De 24ste mei overviel mij on-	  
	verwacht de koorts met eene soort	  
	geelzucht. 3 dagen had ik hem	  
	sterk maar daarna m[eneer] van 	  
	Bijlandt mij de quinine en werd	  
20	ik spoedig beter.	  
	De pinksterdagen van het jaar	  
		  
	blz. 30	  
		  
1	1860, 27 en 28ste mei zullen	  
	gewis uit niemands geheugen ge-	  
	wischt worden die getuige waren	  
	van de vreesselijke orkaan die de	  
5	28ste woedde. De 27ste hadden	  
	wij ook onstuimig weder en regen	  
	maar de 28ste begon de storm al	  
	dadelijk en werd steeds heviger	  
	zoodat het na de middag een orkaan	  
10	was uit het noordwesten. Ik	  
	lag boven ziek en papa was bene-	  
	den, duizelig en gejaagd. Zelfs de	  
	gehele nacht hield de storm aan	  
	en de volgende dag was het akelig	  
15	om al de verwoestingen te zien. In	  
	het Bosch lagen wel 400 mooije	  
	boomen, 2 tenten omgewaaid, een	  
	man onder een boom verpletterd,	  
	meerdere gekwetst en één ver-	  
20	dronken. De zee was zoo hoog	  
	dat men niets als schuim kon	  
	zien en zich niet op de been	  
		  
	blz. 31	  
		  
1	houden. Overal schoorsteenen en	  
	pannen en lood van de huizen.	  
	Veel erger als de 28ste febr[uarij]. Daar-	  
	bij waren de boomen, heesters en	  
5	groenten, geheel zwart en als ver-	  
	schroeid. Maar wat het ergste	  
	was al die treurige tijdingen uit 	  
	zee waren waren verschrikkelijk. Een	  
	stoombootje bij de Moerdijk, De	  
10	Langstraat, met 40 passagiers ge-	  
	heel verongelukt. 20 nog de volgende	  
	dag gered maar 7 overleefden de	  
	uitgestane ellende niet. Overal	  
	op de kusten hier en van Engeland	  
15	zijn schepen verongelukt. De	  
	arme Scheveningers hebben weder	  
	vele menschenlevens te betreuren	  
	sedert de laatste stormen zijn	  
	er 52 menschen verongelukt zoo	  
20	dat men 17 weduwen en 40	  
	weezen teld. Hoe gelukkig dat	  
	de mensch weet bij het woeden	  
		  
	blz. 32	  
		  
1	der elementen dat hij op den	  
	Hemelschen Vader zijn vertrouwen	  
	kan stellen en diens almagt	  
	en wijsheid alles ten beste bestuurd.	  
5	Bij Weiler en vooral te Epe	  
	heeft de storm nogal schade aan-	  
	gericht.	  
	De 27ste julij 1860 zijn Dorothea	  
	en Weiler hier met de 2 kinderen	  
10	komen logeeren en hebben wij eene 14	  
	dagen zeer aangenaam doorgebragt.	  
	Jammer dat het weder zoo weinig gun-	  
	stig was maar de geheele zomer he-	  
	ben wij storm en regen gehad !	  
15	31 aug[ustus]. Heden eens een zonneschijn	  
	maar toch nog een paar buijen. Deze	  
	maand altijd wind en regenbuijen	  
	zoodat men zeer bezorgd is voor het	  
	veldgewas. Men kan de granen niet	  
20	van het land, en de aardappelen is	  
	weer ziekte. Brood en alles slaat op.	  
	Treurig voor de armen. Mogt de goe-	  
	de God ons nu nog wat droogte en	  
	warmte geven ! Daan en Clementine	  
		  
	blz. 33	  
		  
1	zijn naar Middelburg daar Chris-	  
	tine Sprenger na hare bevalling zwaar	  
	ziek is geworden en steeds in gevaar ver-	  
	keerd. De 2de sept[ember] is Daan hier	  
5	gekomen en tot de 6de gebleven, als-	  
	wanneer wij dien avond Erdwin en	  
	Jeanette met de 3 kinderen en meid	  
	wachtende waren. Deze zijn 16 da-	  
	gen hier gebleven en hebben nog de mees-	  
10	te zonneschijn getroffen van de gehee-	  
	le zomer. De kinderen waren heel 	  
	lief en wij passeerden een zeer aange-	  
	name tijd tezamen. Zij woonden hier	  
	de opening van de Staten bij dat al-	  
15	tijd eene groote toevloed van menschen	  
	in de stad brengt.	  
	Na hun vertrek hadden wij we-	  
	der aanhoudende wind en regen en	  
	de 25ste sept[ember] al weder een storm	  
20	waarbij weer veel schepen verongeluk-	  
	ten. Men kan de geheele zomer	  
	door mischien 10 drooge of warme	  
	dagen tellen anders aanhoudend	  
		  
	blz.34 	  
		  
1	wind en regen en de 10de oct[ober] al	  
	hagel. De 11de oct[ober] 1860 ontvin-	  
	gen wij de treurige tijding dat m[eneer]	  
	Schorer die morgen om 7 uuren was 	  
5	overleden. De 8ste had z[ijne] e[dele] eene beroerte	  
	gekregen en steeds buiten kennis geble-	  
	ven. Clementine had de laatste 5 wek-	  
	ken te Middelburg doorgebragt.	  
	De 14de oct[ober] 1860 is onze lieve	  
10	Dorothea des avonds om 11 voor-	  
	spoedig bevallen van een zoon, wel-	  
	ke Willem Karel zal genoemd worden.	  
	De 11de oct[ober] hebben oom en tante	  
	Van Meurs hunne goude bruiloft gevierd.	  
15	De 16de oct[ober] overleed na een langdu-	  
	rig en smartelijk lijden te Middel-	  
	burg de lieve Christine Sprenger geb[oren]	  
	Schorer in de ouderdom van 29 jaren	  
	zij overleefde haare vader slechts 5 dagen	  
20	en laat een diep bedroefde weduwnaar	  
	met 6 kindertjes en verdere betrekkin-	  
	gen na. Daan kwam nog een	  
	dag of 3 van Middelburg over en	  
		  
	blz. 35	  
		  
1	ook nog 23ste op zijn retour naar	  
	Arnhem hetgeen ons veel plezier deed.	  
	Ook daar verliet eene brave christe-	  
	lijke ziel deze aarde daar onze trouwe	  
5	Doortje Gieben geb[oren] Metzel de	  
	27ste oct[ober] zacht ons ontsliep. Zij had	  
	een verval van krachten en had	  
	ons vroeger 26 jaren lang trouw en met	  
	hartelijk[heid] gediend. Wij waren allen	  
10	ook zeer aan haar gehecht.	  
	De 25ste oct[ober] ontdekte zich op	  
	het onverwachtst bij de lieve Ma-	  
	rietje Besier de gevreesde keel-	  
	ziekte. Jacques en Alexander kwam-	  
15	men daarop onmiddelijk bij ons loge-	  
	ren. Een dag daarna kreeg zij daar-	  
	bij de roodvonk en was een paar	  
	dagen zeer gevaarlijk. Gelukkig gaf	  
	de goede God eene gunstige keer	  
20	aan de ziekte en nu is zij herstel-	  
	lende.	  
	De jongens zijn 6 weken bij ons ge-	  
	bleven en de dag na hun vertrek de 	  
	8ste dec[ember] kwam Arnold een dag	  
		  
	blz 36	  
		  
1	of vijf bij ons hetgeen ons veel	  
	genoegen deed. Juist op zijn 50ste	  
	verjaardag vertrok hij en passeerde het	  
	verdere gedeelte van den dag te Arnhem.	  
5	Het winter van 1860 op [18]61 is bui-	  
	tengewoon streng en treurig gedenk-	  
	waardig voor de bewoners van de Bom-	  
	melerwaard. Met de kerstdagen viel 	  
	er zoo veel sneeuw dat er haast geen	  
10	doorkomen aan was en met Nieuw-	  
	jaar was het zoo koud en vooral spie-	  
	gelglad dat het gevaarlijk was te	  
	loopen. Santje en Besier kwamen	  
	nog op sokken bij ons. De vorst hield	  
15	sterk aan. Alle rivieren zaten toe en	  
	daar er door het hooge ijs verstop-	  
	ingen kwamen, vreesde men voor	  
	dijkbreuken en weldra kwam ook 	  
	de treurige tijding dat op de nacht	  
20	tusschen de 6 en 7de jan[uarij] de dijken	  
	bij Brakel en Ponderoyen bezweken	  
	waren en de Bommelwaard met	  
	14 dorpen onderwater. Het ijs	  
		  
	blz. 37	  
		  
1	wierp geheele huizen en een stee-	  
	nen koornmolen in de diepe kolk.	  
	Alle inwoners waren gevlugt in	  
	de enkele huizen die veilig waren	  
5	zoodat er soms 90 menschen in een	  
	huis waren. Verder vlugtte alles	  
	naar Bommel. Zaltbommel	  
	werd met de grootste inspanning	  
	behouden. Nu bleek weder de	  
10	weldadigheid in Nederland. Vele	  
	duizenden werden gecollecteerd	  
	en dadelijk kleederen en voedsel	  
	gezonden. De 15de jan[unarij] was een	  
	der koudste dagen. Een scherpe	  
15	wind en 14 graden Fahrenheit.	  
	De 17de begon eene zachte dooi !	  
	Weldra hoorde men van eene nieuwe	  
	ramp en wel dat de dijk van Maas	  
	en Waal de [ruimte] was doorge- 	  
20	broken en daar dit in de nacht ge-	  
	beurde heeft men vele menschen levens	  
	te betreuren. Ook geheele dorpen	  
	zoals Leeuwen is weggespoeld.	  
		  
	blz. 38 	  
		  
1	De Koning die al de overstroomde	  
	plaatsen was gaan bezoeken, over-	  
	al hulp brengende, ging ook dade-	  
	lijk daarheen. Zelfs op sommige plaat-	  
5	sen met groot gevaar in een schiet-	  
	schouw zelf onderzoeken. Duizen-	  
	den gaf hij aan de noodlijdenden	  
	en was medelijdend dat het volk	  
	hem thans als op handen draagt zoo	  
10	als duidelijk gebleken is bij zijne	  
	terugkomst. Te Arnhem, Rotter-	  
	dam en vooral hier, werd hij met	  
	een gejuich ingehaald zooals ik	  
	niet bij gewoond had. De 9de febr[uarij]	  
15	hield hij zijne intogt in de Resi-	  
	dentie. De stad was vol vlaggen.	  
	Er was ene eerewacht te paard en	  
	eene te voet  welke Z[ijne] M[asjesteit] van het	  
	station afhaalde waar de Gouver-	  
20	neur eene aanspraak hield. Daar-	  
	na reed de koning met de Pruisen	  
	in een open rijtuig (het was goed	  
	weder) de stad voorafgegaan en	  
		  
	 blz. 39	  
		  
1	gevolgd door eene jubelende me-	  
	nigte. Geen enkele militair was	  
	onder het geweer. Alleen het volk.	  
	Achter het rijtuig kwamen de 700	  
5	arbeiders van Enthoven met vlag-	  
	getjes in geslotene gelederen. Het	  
	was een indrukwekkend schouw-	  
	spel. De 19de op 's konings ver-	  
	jaardag wilde z[ijne] m[ajesteit] geene feesten	  
10	of illuminatien maar dat er door	  
	het geheele land eene collecte voor	  
	de noodlijdenden gedaan werd	  
	en die bragt in Den Haag alleen	  
	op f 75.000 waarvan f 20.000	  
15	van de koninklijke familie	  
	Mietje de Veye is na papa's ver-	  
	jaardag nog eenige dagen gebleeven.	  
	Dit jaar waren, om verschillende	  
	redenen, slechts De Veye en Daan	  
20	overgekomen. De beste papa vierde	  
	zijn 79ste jaardag heel op geruimd.	  
	Mietje vertrok de 23ste. Zij was	  
		  
	Reserve blz 40/41 Er ontbreekt hier inhoud . 	  
		  
	blz. 42	  
		  
1	24 september 1861. Heden zijn Daan en	  
	Clementine weder vertrokken. Zij 	  
	hebben hier eene 14 dagen met hun	  
	lieve Alexander gelogeerd. Het waren	  
5	regt genoegelijke dagen hoewel het	  
	weder niet gunstig was. Onder anderen	  
	de 16de hebben wij de opening der	  
	Kamers bijgewoond in eene stortregen.	  
	Door de zorg van m[eneer] Van der Heim	  
10	kwamen wij in de tribune van den	  
	president en zagen ook de trein.	  
	Daan en Clem[entine] hunne gezondheid was	  
	beter en gingen verder naar Middelburg.	  
	Treurige tijding hoorden wij van Bet-	  
15	sy Besier geb[oren] Schepper wier lon-	  
	gen aangetast schijnen te zijn en	  
	op raad van Professor Schneevoogd on-	  
	middelijk met Betsier en hare moeder	  
	naar Cannes is vertrokken. De drie	  
20	kinderen zijn zoolang te Arnhem	  
	bij Schepper in huis.	  
		  
	blz. 43	  
		  
1	De 7de nov[ember] hadden wij des	  
	nachts een sterk onweder hetwelk reeds	  
	dadelijk een onaangenaam gevoel bij pa-	  
	pa teweeg bragt. Doch bij het opstaan	  
5	schijnt de omgesteldheid de overhand te	  
	hebben gekregen. Ten minste toen ik een 	  
	weinig daarna boven kwam lag onze	  
	beste vader bewusteloos op de grond. Da-	  
	delijk werden alle middelen aangewend	  
10	maar eerst om 1/2 12, bij de lating, kwam	  
	papa wat bij bewustzijn. Sluimerde ech-	  
	ter verder de geheele dag. Santje kwam	  
	dadelijk hier en schreef ik aan de broe-	  
	ders en zusters. De volgende dag was	  
15	ik van schrik ook ziek en kwam Mietje	  
	van Woerden hier aan. Ook Santje bleef	  
	dien dag. Met papa ging het. God zij	  
	dank, beter en mogten wij ons spoedig 	  
	dankbaar in zijn beterschap verheugen.	  
20	De nacht van de 14 op 15de nov[ember]	  
	was weder eene dieptreurige voor	  
	vele families er heerste eene ge-	  
	weldige storm zoodat wij daarna	  
		  
	blz. 44	  
		  
1	van een groot aantal schipbreuken	  
	in de couranten vermeld vonden.	  
	De 16de jan[uarij] 1862 heeft Besier	  
	Jacques naar Duitsland gebragt.	  
5	Toen was het eenige dagen streng	  
	koud maar verder hebben wij een	  
	zachte winter.	  
	Heden 31 jan[uarij] 1862 staat het	  
	nieuwe Ministerie in de courant. Mr.	  
10	Thorbecke, Meeussen, baron Stra-	  
	tenus, Mr. Olivier, Huissen van	  
	Kattendijk en Jolles, kolonel	  
	Blanken, Betz Finantien en Uhlen-	  
	beck Kolonien.	  
15	De 4de febr[uarij] 1862 is Henri Rap-	  
	pard alhier na eene langdurige	  
	ongesteldheid in den ouderdom van 	  
	53 jaren zacht onstlapen.	  
	De 5de febr[uarij] is onze lieve Dorothea	  
20	des morgens om 1/2 één voorspoedig 	  
	bevallen van eene dochter welke Jo-	  
	hanna Louise zal heeten. Met Mar-	  
	rietje blijft het al op dezelfde hoogte	  
	en de middelen van Dr. Kichil heb-	  
		  
	blz. 45	  
		  
1	ben dus niet geholpen.	  
	De 7de febr[uarij] 1862 smaakten wij	  
	het geluk dat de beste papa zijn	  
	80ste geboortedag in welstand met	  
5	ons mogt vieren.. Mietje en de Veye	  
	Arnold en Daan waren voor dit feest	  
	overgekomen en wij bragten die druk-	  
	ke dag genoegelijk door. Geve de goe-	  
	de God dat die beste vader nog vele	  
10	jaren voor ons gespaard blijven !	  
	Heden de 15de febr[uarij] 62 ontvingen wij	  
	de treurige tijding dat onze lieve nicht	  
	Laura Hösterey geb[oren] Wuppermann	  
	de 11de febr[uarij] te Barmen in den ou-	  
15	derdom van 50 jaar na eene uitteeren-	  
	de ziekte van 5 maanden is overleden.	  
	De 7de mei 1862 is er te Enschede	  
	in Overijssel eene vreesselijke	  
	brand uitgebarsten. Ten 12 uur begon-	  
20	nen en om 3 uur lag de geheele stad	  
	door de felle wind in de asch. De	  
	kerken, fabrieken en het stadhuis.	  
	Een 8ste gedeelte van de stad is maar	  
		  
	blz. 46	  
		  
1	blijven bestaan en men spreekt	  
	van 3 menschen verbrand. De Ko-	  
	ning die nu in Parijs is en dade-	  
	lijk f 2.000 zond had kortgeleden	  
5	een feestelijk bezoek aan Overijssel	  
	gebragt en was overal met geestdrift	  
	ontvangen. In Zwol en Deventer	  
	illuminatie. Kort daarna heeft 	  
	de Koning een bezoek aan Zeeland	  
10	gebragt er is daar overal met bijzon-	  
	der veel geestdrift ontvangen.	  
	De 6de junij 1862 is met Santje	  
	met Marietje naar Barmen vertrok-	  
	ken. Mietje is een dag of acht	  
15	hier geweest en de pinksterdagen 	  
	8 en 9 junij is Daan bij ons geweest. 	  
	Die dagen waren regenachtig. An-	  
	ders hadden wij een mooi en vroeg	  
	voorjaar. Aardbeijen en kersen al in 	  
20	mei.	  
	De 14de junij is het Japansche	  
	gezantschap hier aangekomen be-	  
	staande uit 35 personen. Er was 	  
		  
	blz. 47	  
		  
1	eene commissie benoemd om hen in	  
	te halen. Iedereen was even nieuws-	  
	gierig. Papa en ik zagen ook de in-	  
	togt. Heele vreemde gezichten. Zij zijn	  
5	gelogeerd in Belle Vue, bezien alles	  
	en zijn steeds omringd van eene me-	  
	nigte menschen. Men vindt hen zeer be-	  
	schaafd en vriendelijk.	  
	De 19de junij 1862 is Willem	  
10	Cramer in het huwelijk getreden met	  
	Jeanne de Haan te Vlissingen. 	  
	De 28ste juni kwam Alexander	  
	Besier ons de goede tijding brengen	  
	dat zijn papa Luit[enant] Kolonel gewor-	  
15	den was.	  
	De 1ste julij heeft de Koning aan	  
	de Japansche ambassadeurs au-	  
	dientie gegeven ter 1/2 6 ure . Het 	  
	regende aanhoudend zoo als het	  
20	bijna dagelijks gedurende de maand	  
	junij gedaan heeft daardoor was 	  
	het guur en en klaagt men over het	  
	hooi en de vlas.	  
		  
	blz. 48	  
		  
1	De 16de julij 1862 is Adrienne Duij-	  
	vesteijn, geb[oren] de Haan, voorspoedig	  
	van eene dochter bevallen.	  
	De 31 julij 1862 is de Hertog	  
5	Karel Bernhard van Saxen Weimar	  
	te Liebenstein in Saxen in de ou-	  
	derdom van 70 jaar overleden. Hij	  
	was zeer geacht en bemind en deed	  
	veel goed. Hij is de 6de aug[ustus] te Weimar	  
10	plegtig begraven.	  
	De 16de aug[ustus] is Arnold hiervoor eeni-	  
	ge dagen komen logeeren. Hij vertrok	  
	de 21ste weder en ging met Mietje en	  
	De Veije tot Keulen die verder een bui-	  
15	tenlandsch reisje dingen doen. Jufvr[ouw]	  
	Koch heeft deze zomer een tijdlang bij	  
	ons en op Duinweide gelogeerd. Zij	  
	was tegenwoordig heel gezond en wij pas-	  
	seerden aangename dagen. Besier	  
20	is met Alexander ook een dag of 6	  
	van huis geweest naar het Nieuwe Diep.	  
	De 8ste aug[ustus] 1862 heeft de Koning	  
	het besluit tot afschaffing der slavernij	  
	te Wiesbaden onderteekend.	  
		  
	 blz. 49	  
		  
1	De 26ste aug[ustus] 1862 is onze nicht	  
	Cootje de Haan, geb[oren] Wentholt te	  
	Arnhem aan eene vliegende teering	  
	overleden in den ouderdom van 53	  
5	jaren slecht[s] 8 dagen was zij ziek.	  
	De 5de September is onze goede jufvrouw	  
	Koch vertrokken nadat wij tezamen	  
	omstreeks 6 weken genoegelijk had-	  
	den doorgebragt. Daarop zijn Daan	  
10	en Clementine de 9de hier komen lo-	  
	geeren met meid en kind. Wij brag-	  
	ten eene plezierige tijd met hen	  
	door hoewel de kleine Alexander een	  
	paar dagen ongesteld was. Wij	  
15	zagen de zilverfabriek van de heer	  
	Van Kempen en troffen meestal mooi	  
	weder. De 19de moesten zij ons tot	  
	ons leedwezen weder verlaten.	  
	De 23ste sept[ember] kwamen Erdwin	  
20	en Dorothea te zamen hier terwijl	  
	Marietje te Woerden bij Mietje	  
	en De Veije bleef. Beide zagen er	  
	goed uit en troffen heerlijk weder	  
		  
	blz. 50	  
		  
1	behalve de 30ste toen er een prach-	  
	tig vuurwerk afgestoken werd ter gele-	  
	genheid der landbouwfeesten en er een	  
	onweder met stortbuijen opkwam en	  
5	iedereen druipnat naar huis deed terug	  
	keeren. Het weder was die dagen	  
	drukkend warm en de tentoonstelling	  
	van vruchten en beesten uitmuntend	  
	schoon. De 2de oct[ober] vertrokken Erdwin	  
10	en Dor[othea] weder tot ons innig leewezen.	  
	Papa hield zich ook heel goed, behal-	  
	ve de laatste dag. Maar het ging toch	  
	spoedig beter. Jacques Besier ver-	  
	trok die dag ook weder naar Elberfeld	  
15	na eene vakantie van 6 weken	  
	De 19de oct[ober] 1862 is na eene ziekte	  
	van weinig dagen onze beste neef van 	  
	Marle in den ouderdom van 63 jaren	  
	overleden diep betreurd door zijne lieve	  
20	vrouw zijne oude moeder en alle zijne	  
	vrienden en betrekkingen	  
	De 21ste oct[ober] heeft onze goede vriendin	  
	Betsij Sypkens de terugreis naar	  
	Utrecht weder ondernomen.	  
		  
	blz. 51  	  
		  
1	De 28ste oct[ober] 1862 is de kleine Emile	  
	jongste zoontje van Adé en De Graaff	  
	juist 9 maanden oud aan eene tand-	  
	ziekte overleden. Adé en De Graaff	  
5	zijn voor een paar maanden op reis	  
	gegaan met hunne twee kinderen.	  
	De 5de nov[ember] 1862 troffen Clementine	  
	en Schneither het treurige verlies	  
	van hunne zoon Agathon aan hun	  
10	ontrukt te zien aan tijpheuse koort-	  
	sen in den ouderdom van 18 jaren	  
	De doorgraving van Holland op	  
	zijn smalst is door de Eerste Kamer	  
	ook aangenomen met de 42 tegen 12	  
15	stemmen de 2ste jan[uarij] 1863	  
	Tot nu toe hebben wij een zacht	  
	maar zeer stormachtig winterwe-	  
	der slechts een paar dagen vorst	  
	en de 19,20 en 21 jan[uarij] was het	  
20	eene aanhoudende hevige storm	  
	zoodat de dijk van Westcapelle ge-	  
	leeden heeft de streken bij de Zuider-	  
	zee geheel overstroomd en is vele ste-	  
	den het water binnen geloopen.	  
		  
	blz. 52	  
		  
1	Er is geene koude meer gekomen zoo	  
	dat wij een heel vroeg voorjaar hebben	  
	de 5de maart hebben ze den Koning	  
	al grasboter aangeboden	  
5	Sedert 2 maanden is er eene hevige	  
	opstand in Polen tegen Rusland uitge-	  
	barsten. Langierviez heeft zich aan	  
	het hoofd daarvan gesteld als dicta-	  
	tor. De 11de maart.	  
10	Dit is echter eene korte heerschappij ge-	  
	weest, want de de 20ste maart is versla-	  
	gen gevlugt en gevangen genomen.	  
	De 29ste maart 1863 is Jacques	  
	Besier te 's Gravenhage in de Remon-	  
15	strantsche kerk bevestigd. D[ominee] de Rid- 	  
	der deed het zeer plegtig. Gaf ieder	  
	eene gedenkspreuk en preekte over Joh[annes]	  
	2, vers 6. Moge hij steeds zijne belij-	  
	denis getrouw blijven in zijnen wandel	  
20	en zijne ouders vreugde aan hun beleven.	  
	De 3de april 1863 is Jeanne Cramer	  
	geb[oren] de Haan voorspoedig van eene doch-	  
	ter bevallen te Vlissingen. Willem	  
	moet nog in de dezelfde maand naar de	  
24	Oost vertrekken. Hij nam afscheid van ons.	  
		  
	blz. 53	  
		  
1	De 7de is Jeanette hier komen	  
	logeeren en de 13de april Clemen-	  
	tine met Alexander wij tragten eene-	  
	ge genoegelijke dagen tezamen door.	  
5	Clem[entine] vertrok met Jacques Besier	  
	de 11de en Jeanette de 16de.	  
	Er is in Nederland een adres ge-	  
	teekend door 43.000 vrouwen, onze	  
	Koningin aan het hoofd het welke door	  
10	de heeren Van Lijnden en Lapadose	  
	aan de Koningin van Spanje zal	  
	worden aangeboden ter bevrijding van	  
	den gevangenen. Matamoros en an-	  
	deren die aldaar vervolgd worden om-	  
15	dat zij het Protestantsche geloof	  
	omhelsd hadden.	  
	De 31ste julij 1863 is onze 	  
	lieve Clementine voorspoedig beval-	  
	len van eene dochter welke de	  
20	naam van Christine zal dragen.	  
	De 16de aug[ustus] hadden wij het genoe-	  
	gen onzen neef De Jongh terug	  
		  
	blz. 54	  
		  
1	te zien in goede gezondheid	  
	na een verblijf van 29 jaren in	  
	Oost Indië. Zijne vrouw is onge-	  
	lukkig nog te Meerenberg in treu-	  
5	rige toestand.	  
	De 13de sept[ember] 1863 bragten wij	  
	weder een angstige dag door daar	  
	onzen lieve vader opnieuw een toeval	  
	kreeg en die dag bijna bewusteloos	  
10	doorbragt. Gelukkig was Daan hier	  
	gelogeerd en was het voor kerktijd.	  
	Wij telegrafeerden Mietje en De Veije	  
	en lieten ook Santje en Besier roepen	  
	daar het zich eerst liet aanzien dat	  
15	het niet goed zoude afloopen maar	  
	gelukkig ging het tegen den avond	  
	beter en mogten wij onzen goeden	  
	vader nog behouden.	  
	Gisteren 29 sept[ember] hadden wij	  
20	velen der onzen bijeen. Daan en	  
	Clem[entine] kwamen met de twee kin-	  
	deren uit Middelburg en bleven	  
		  
	blz. 55	  
		  
1	eenige uuren hier stil. Mietje	  
	en Dorothea waren hier gelogeerd.	  
	Alexander de Jongh kwam hier	  
	eeten en 's avonds kwamen San-	  
5	tje en Besier met Jacques. Pa-	  
	pa was nog al redelijk die dag.	  
	De 22ste oct[ober] 1863 is mijn lieve	  
	nichtje Ursule Ijssel de Schepper in 	  
	het huwelijk getreden met jonkh[eer] Te-	  
10	ding van Berkhout, officier der	  
	Dragonders te Breda.	  
	De 17de nov[ember] [18]63 vierden wij hier	  
	een waar volksfeest. De 50 ja-	  
	rige herdenking van Nederlands	  
15	onafhankelijkheid. Hier in het	  
	Willemspark zoude daarvoor een	  
	monument opgericht worden en op	  
	deze gedenkwaardigen dag zoude	  
	de Koning de eerste steen leggen.	  
20	Als hoofd van de commissie was prins	  
	Frederik en prinses Marie zoude z[ijne] M[ajesteit]	  
	de troffel aanbieden. Reeds	  
		  
	Reserve blz 56/57 Er ontbreekt hier inhoud 	  
		  
	blz. 58	  
		  
1	hem. Het is zeer goed afgeloopen	  
	en was zeer plegtig. Er waren wel	  
	6000 menschen bijeen.	  
	De 1ste julij 1863 heeft eindelijk	  
5	de emapcipatie der 45.000 slaven	  
	in West Indie plaats gehad. Met 	  
	een salvo van 21 kanonschoten is	  
	die van het fort Zeelandia aange-	  
	kondigd en die godsdienstig en	  
10	met gepaste vreugde gevierd.	  
	Van de 3de op de 4de dec[ember] 1863	  
	heeft er weder eene geweldige storm	  
	gewoed. zeer vele ongelukken zijn	  
	er gebeurd. Menschen door pannen ge-	  
15	troffen of in het water gewaaid. Vele	  
	schepen verongelukt. Ook een Scheve-	  
	ningsch pinkje en de zeedijk bij El-	  
	burg doorgebroken waardoor 4 dor-	  
	pen onder water staan.	  
20	De 11de jan[uarij] 1864 herhaalde	  
	zich des morgens bij het op staan	  
	weder het toeval bij de beste Papa. Het	  
	was een treurig gezicht. Ditmaal was	  
		  
	blz. 59	  
		  
1	ik alleen erbij. Spoedig werden alle	  
	middelen aangewend maar papa bleef	  
	twee dagen in eene verontrustende toe-	  
	stand en had toen voornamelijk de rug	  
5	aangedaan zoodat wij de goede papa	  
	3 weken geheel moesten helpen. Mietje	  
	kwam de 13de jan[uarij] en hielp mij	  
	trouw papa oppassen. In die tuschen-	  
	tijd kregen zij en ik de griep en was	  
10	Hanna al van de 2de jan[uarij] ziek	  
	aan een groot gezwel in de wang	  
	zoodat Dientje de eenige gezonde	  
	was. Daarbij was het een langdu-	  
	rig en streng winter en waren er	  
15	overal veel zieken.	  
	De 7de febr[uarij] kwam de beste pa-	  
	pa weder eens beneden en vierden	  
	wij dus dankbaar z[ijne] E[edele] 82ste ver-	  
	jaardag. Arnold, Daan en Mietje	  
20	en De Veije waren er bij tegenwoor-	  
	dig, evenals Santje en Besier en	  
	hunne kinderen.	  
	De 10de maart 1864 hadden	  
		  
	blz. 60	  
		  
1	wij het verlies te betreuren van	  
	onzen goeden oom Van Meurs	  
	in den ouderdom van 82 jaren en 7	  
	maanden. Z[ijne] e[dele] was 8 dagen ziek	  
5	maar had een zachte dood. De	  
	goede tante was toen ook ziek en	  
	de Meester, burgemeester van	  
	Harderwijk 8 dagen te voren in	  
	den ouderdom van 48 jaren overleden.	  
10	De 16de maart was Mietje bij	  
	ons komen logeeren en papa zoo wel	  
	dat wij de 18de maart eens naar	  
	Oostbroek reden. Wij waren dus	  
	in het geheel niet voorbereid op de	  
15	schrik de 19de toen de beste papa	  
	weder geheel onverwacht een zenuw	  
	toeval kreeg. De 21ste was z[ijne] e[dele] zeer	  
	zwak zoodat wij ons zeer bezorgd 	  
	maakten maar nogmaals gaf de 	  
20	goede god herstelling. Daan kwam	  
	de Paaschdagen over 26 en 27 maart.	  
	De 30ste jan[uarij] 1864 is onze lieve 	  
		  
	blz. 61 	  
		  
1	Jeanette zeer voorspoedig be-	  
	vallen van eene dochter welke de namen van	  
	Anna Maria Lucia draagt	  
	en mijn peetkindje is. Moge	  
5	zij voorspoedig opgroeijen !	  
	De eerste dagen van mei 1864 heeft	  
	Arnold het kantoor van den heer 	  
	Eijberg verlaten hij is hier vooreerst nog	  
	wat bij ons gekomen.	  
10	De 10de junij heeft De Veije op zijn	  
	verzoek zijn eervol ontslag uit de	  
	dienst gekregen met de rang van	  
	Majoor. Mietje was juist eenige da-	  
	gen van van het Regelink overgekomen	  
15	en hier gelogeerd. Arnold was ook hier.	  
	De pokken heerschen al sedert	  
	eene geruime tijd sterk in den Haag	  
	De meeste menschen en wij ook heb-	  
	ben ons laten hervaccineeren.	  
20	De 7de julij 1864 hebben Adrie ..	  
	en Duijvestein het verlies te betreu-	  
	ren van hun tweejarig dochtertje	  
	Anna aan de keelziekte.	  
		  
	blz. 62	  
		  
1	Een guur voorjaar geweest. eerst	  
	4 dan de 10de julij kregen wij	  
	zomerwarmte. Arnold is bij Daan	  
	te Arnhem tewijl Clementine	  
5	met de kinderen in Middelburg is.	  
	De 3de aug[ustus] 1864 overleed te Bar-	  
	men onze goede neef peter Höstenij	  
	in den ouderdom van 62 jaren.	  
	Weinig warmte, zeer onbestendig	  
10	weder. In het begin van aug[ustus] kwam	  
	Dorothea met Lucien hier 6 dagen lo-	  
	geeren en is het laatst der maand 	  
	Erdwin ..[?] Hij trof meestal regen.	  
	Dit jaar heeft Clementine mijn ver-	  
15	jaardag medegevierd hetgeen mij	   
	veel genoegen deed. Heel gezellig.	  
	De 28ste nov 1864 kwam onze lieve	  
	nicht Fannij van Marle hier lo-	  
	geeren met intentie van 5 dagen te	  
20	blijven. Maar ziet de volgende dag	  
	kreeg zij eene valsche pleuris en	  
		  
	blz. 63	  
		  
1	koorts zoodat zij eenige dagen	  
	zeer ziek was. Gelukkig dat de 	  
	ziekte eene gunstige wending wees	  
	en zij na een een verblijf van 16 da-	  
5	gen weder redelijk wel konde	  
	vertrekken. Het was juist	  
	bijtijds want al die tijd had-	  
	den wij heerlijk weder gehad	  
	maar de 13de dec[ember] begon het te vrie-	  
10	zen en zoo streng met zulk eene 	  
	koude wind dat de 17de de rivie-	  
	re al vol drijfijs waren en de	  
	bruggen weggenomen.	  
	De 18de dec[ember] 1864 ontvingen	  
15	wij de gelukkige tijding dat	  
	onze lieve Dorothea gisteren	  
	morgen om 6 uur voorspoedig van	  
	eene dochter bevallen is welke	  
	de namen van Dorothea Arnoldine	  
20	zal dragen.	  
	De 24ste jan[uarij] 1865 is onze	  
	neef Von Jeetse na eene lang-	  
		  
	blz. 64	  
		  
1	durige ziekte te Arnhem over-	  
	leden in den ouderdom van 72 jaren.	  
	De 7de febr[uarij] 1865 vierden wij	  
	met dankbaarheid de 83ste ver-	  
5	jaardag van onze besten vader.	  
	Z[ijne] e[dele] was opgeruimd en bijzonder wel.	  
	Santje en Besier benevens hunne	  
	kinderen, Daan, Arnold en Mietje	  
	en De Veije waren er bij tegenwoor-	  
10	dig . Mietje was sedert de 6de jan[uarij]	  
	hier en vertrok met de V[eye] de 9de febr[uarij]	  
	De 7de jan[uarij] [18]65 is een goed, zeer	  
	geacht, vriend van ons alhier, de 	  
	generaal Trip in den ouderdom	  
15	van bijna 86 jaren overleden.	  
	De 9de febr[uarij] 1865 is mijne	  
	goede vriendin Jans Reigersman	  
	geb[oren] Nairac te Gnadau bij Maag-	  
	denburg aan de typhus overleden.	  
20	Zij was daar 3 weken te voren	  
	onverwacht heengeroepen omdat	  
		  
	blz. 65	  
		  
1	hare dochter Betsij aldaar	  
	gevaarlijk ziek lag aan de pok-	  
	ken. De crisis viel echter ge-	  
	lukkig uit maar hare moeder	  
5	overleed na eene korststondige	  
	ziekte in den vreemde, tot diepe	  
	droefheid van hare betrekkingen	  
	en vrienden, in den ouderdom	  
	van bijna 52 jaren.	  
10	De 15de febr[uarij] overleed onze	  
	lieve tante De Jongh, geb[oren] van	  
	Hoijtema in den ouderdom	  
	van ruim 80 jaren op de Rotter-	  
	damsche Kopermolen, na een 	  
15	langdurig ziekbed.	  
	De maanden Jan[uarij] en febr[uarij] wa-	  
	ren zeer koud en gekenmerkt	  
	door onverwachte strenge vorst en	  
	dan weder snelopvolgende dooi.	  
20	Gedurig sneeuw.	  
	17 maart 1865. Heden had de	  
		  
	blz. 66	  
		  
1	plegtige begravenis plaats van h[are] m[ajesteit]	  
	koningin moeder Anna Paulowna	  
	van Rusland welke de 1ste maart	  
	op 70jarigen ouderdom op Zorgvliet	  
5	is overleden na eene korstondige	  
	ziekte van 10 dagen. Eerst bestond	  
	er zwarigheid dat h[are] m[ajesteit] te Delft	  
	dus niet in gewijde aarde zoude begra-	  
	ven maar toen de dispensatie uit	  
10	Rusland kwam werd hare wensch	  
	daaromtrent vervuld. Wij gingen	  
	in het Noordeinde zien bij een	  
	vriend van Besier reeds om 1/2 9.	  
	De trein was zeer plegtig. Om 11	  
15	uur ging ik naar huis en daarop ging	  
	Arnold. Het weder was redelijk.	  
	Af en toe eene stofregen. De stad 	  
	was vol vreemdelingen.	  
	Nadat het in maart altijd door	  
20	gevroren of gesneeuwd had kwam	  
	het in april dadelijk het heerlijk-	  
	ste voorjaar weder. Het groen liep	  
	beeldig uit en nu is de maand mei	  
		  
	blz. 67	  
		  
1	zoo overheerlijk als niemand er	  
	zich een kan herinneren. De	  
	15de Mei passeerde De Jongh en	  
	Caroline een dag hier, van Haarlem 	  
5	komende en de 22ste mei Betsij	  
	en Jeanette Reigersman die te	  
	Leyden gelogeerd waren.	  
	De 23ste mei 1865 is Erdwin tot	  
	lid der Provinciale Staten gekozen	  
10	in het district Oldenbroek met 278	  
	stemmen. het deed ons veel	  
	genoegen. Men bragt hem de 24ste	  
	eene serenade te Epe.	  
	Daan en Clementine hebben de pink-	  
15	sterdagen 4 en 5 junij 1865 in groote	  
	zorg en vrees doorgebragt daar hunne	  
	lieve Christine gevaarlijk ziek was,	  
	Stuipen, koorts en congesties naar	  
	het hoofd. Zij was eenige dagen erg	  
20	ziek maar gelukkig heeft de goe-	  
	de God haar voor hare ouders gespaard.	  
	Zij hadden ook een treurig verlies in	  
	de familie Schoren geleden daar	  
	d[ominee] Gobius du Sant, predikant te	  
		  
	blz. 68	  
		  
1	Arnemuiden de 29ste mei alhier 	  
	na eene korte, hevige ziekte is over-	  
	leden, nalatende zijne jonge wedu-	  
	we met 4 kinderen.	  
5	De 18de junij 1865 is de 50jarige	  
	gedenkdag van de slag van Waterloo	  
	met dankbaarheid herdacht. Dit	  
	geschiedde alleen door het volk en	  
	vele particulieren want officieel werd	  
10	die niet gevierd. Hier was het stand-	  
	beeld van Willem de 2de smaak-	  
	vol versierd en 's avonds gečllumineerd.	  
	De 27ste junij werd er een feest	  
	aan de oude strijders en de Ridders	  
15	van de Willemsorde te Leijden	  
	gegeven. De Koning en de prin-	  
	sen waren er bij tegenwoordig. De 	  
	toespraak van d[ominee] Rutgers van	  
	der Loef in de Pieterskerk moet	  
20	zeer treffend en de Koning, die	  
	met veel gevoel beantwoord heb-	  
	ben. Er waren 1800 oude strij-	  
		  
	blz. 69 	  
		  
1	ders bijeen. Er is aan allen een	  
	Waterloo kruis uitgedeeld. De	  
	Koning omhing prins Frederik met	  
	het Grootkruis, waarop het Volks-	  
5	lied gezongen werd. Het feest is 	  
	zeer naar wensch afgelopen.	  
	De 29ste junij 1865 trad Jeanette	  
	Barchman Wuytiers in het huw-	  
	welijk met Baron van Isselmuden.	  
10	Na langdurige droogte waar-	  
	door de weiden als uitgedroogd	  
	waren en men in Zeeland en	  
	Vriesland geen regenwater meer	  
	had en geen voeder voor het vee,	  
15	heeft de goede God de gebeden	  
	verhoord en is er de 30ste en 1ste	  
	julij een heerlijke regen gevallen.	  
	Sedert hebben wij gedurig hevige	  
	onweders gehad. Men herinnerd	  
20	zich geen jaar waarin er zoo velen	  
	plaats hadden. Op verschillende	  
	plaatsen is het ingeslagen en [?]	  
		  
	blz. 70	  
		  
1	De 7de febr[uarij] 1866 vierden wij	  
	met dankbaarheid de 84ste ver-	  
	jaardag van onzen besten vader. Z[ijne] e[dele]	  
	heeft bijna geene gebreken van den	  
5	ouderdom en is thans vrij wel. Mietje	  
	logeerde sedert een p[aa]r weken bij ons	  
	en De Veije kwam de 6de. Zij gingen	  
	de 8ste weer heen. Daan kwam ook	  
	een p[aa]r dagen en Santje en hare	  
10	kinderen waren weder hersteld zoo	  
	dat wij met ons tienen zeer genoege-	  
	lijk aan den feestdisch zaten. zij	  
	hadden de 4de febr[uarij] de eerste	  
	brief van Jacques uit de Oost ge-	  
15	had die de 23ste dec[ember] gezond en	  
	wel in Batavia was aangekomen.	  
	Er is weder een nieuw Ministerie	  
	opgetreden. Minister Thorbecke	  
	heeft zijn ontslag genomen omdat	  
20	hij met de minister van Kolonien	  
	Fransen van der Putten niet overeen-	  
		  
	blz. 71	  
		  
1	stemde nopens de cultuurwet enz[ovoort]	  
	voor Indie. Minister van Marine	  
	Huissen van Kattendijke is de	  
	5de febr[uarij] overleden. Dit Ministerie	  
5	word dus voorloopig door de minis-	  
	ter van Oorlog Blanken waarge-	  
	nomen ook de min[ister] van Buiten-	  
	landsche zaken de heer Cremers	  
	blijft aan maar verder komt er	  
10	nieuw bij den heer Pickée voor	  
	min[ister] van Justitie, Geertsema	  
	voor Binnenlandsche zaken en 	  
	Van Bosse voor Finantien.	  
	Wij hebben een buitengewoon	  
15	winter gehad. In dec[ember] 2 dagen vorst	  
	maar verder niets als wind en	  
	regen dikwijls zeer stormachtig	  
	zoodat er veel ongelukken op zee	  
	gebeurd zijn. 30 en 31 jan[uarij] was het	  
20	compleet voorjaar en in febr[uarij] loopt	  
	alles al uit. De veeziekte blijft	  
		  
	blz. 72	  
		  
1	ongelukkig nog sterk aanhou-	  
	den en is nu ook op sommige plaat-	  
	sen in Utrecht en Noord Braband.	  
	Ook wat het goddienstig aan-	  
5	belangt is het eene treurige tijd.	  
	De moderne theologie neemt zeer	  
	toe en de 's Gravenhaagsche gemeen-	  
	te heeft de dood van d[ominee] Molenaar	  
	9 oct[ober] en van d[ominee] Huidecoper 10	  
10	jan[uarij] te betreuren. Zij hadden al	  
	hun emeritaat wegens ziekte en	  
	verlamming ten gevolge van beroer-	  
	te maar waren algemeen geacht	  
	en altijd zeer ijverig geweest.	  
15	De 24ste febr[uarij] 1866 is Dorus Peters	  
	op het Panhuis overleden aan	  
	bloedspuwingen. Tot ons aller leed-	  
	wezen en groot verlies voor zijne	  
	moeder en zusters.	  
20	De 25ste febr[uarij] 1866 overleed	  
	onze nicht Clemence Anna Ma-   	  
	ria Schneither, geb[oren] Weerts in 	  
	den ouderdom van 58 jaren.	  
		  
	blz. 73	  
		  
1	na een langedurige en zeer smar-	  
	telijk lijden hetwelk zij altijd	  
	met geduld en onderworpen droeg.	  
	Bemind door hare vrienden en	  
5	betrekkingen word zij zeer door	  
	allen betreurd.	  
	De 25ste maart 1866 is Alexan-	  
	der Besier in de remonstr[antse] kerk	  
	aangenomen. d[ominee] de Ridder deed	  
10	eene hartelijke toespraak en gaf	  
	aan hem de spreuk psalm 73 vers	  
	28 eerste gedeelte tot aandenken.	  
	De 27ste maart 1866 overleed	  
	te Amersfoort onze neef Barch-	  
15	man Wuijtiers na een lang du-	  
	rig lijden in den ouderdom van	  
	60 jaren.	  
	De 25ste april 1866 is zijne	  
	dochter Jeanette Barchman	  
20	Wuijtiers gehuwd met baron v[an]	  
	Isselmuden te Zutphen voorspoe-	  
	dig van eene dochter bevallen	  
		  
	blz. 74	  
		  
1	De 1ste junij 1866 is er weder	  
	een nieuw Ministerie opgetreden.	  
	De cultuurwet voor Indië niet	  
	aangenomen zijnde is Fransen,	  
5	van der Putten en het verdere Mi-	  
	nisterie afgetreden. Nu zijn het	  
	de heeren Mijer voor Kolonien v[an]	  
	Zuijlen Buitenlandsche zaken	  
	Borret Justitie, graaf Schimmel	  
10	Penninck Finantien, Heemskerk,	  
	Binnenlansche zaken, Pels Rij[c]ke	  
	Marine en Van der Bosch Oorlog.	  
	Tot nu toe heerschte er een koude	  
	wind maar heden werd het warm-	  
15	er en kwam er een onweder en 	  
	een heerlijke regen.	  
	De veepest heeft gelukkig op de 	  
	meeste plaatsen opgehouden en	  
	de cholera neemt ook niet toe al-	  
20	leen heerschte die veel in Rotterdam.	  
	De oorlog tusschen Oostenrijk en	  
	Pruissen is nog niet uitgebroken	  
		  
	blz. 75	  
		  
1	en zal nu een congres bijeenkomen.	  
	De pinksterdagen 20 en 21 mei	  
	bragt Daan bij ons door. Later hoor-	  
	den wij dat onze lieve Dorothea die	  
5	dagen ongesteld geweest was en een	  
	miskraam had gehad en 's avonds	  
	de 21ste deed Arnold een val	  
	waardoor hij zich zeer in het ge-	  
	zicht bezeerde en bijna 4 dagen	  
10	huisarrest had.	  
	De 2de mei 1866 overleed zeer	  
	plotseling de graaf van Pranzow	  
	te Arnhem.	  
	De 9de junij is onze lieve Jeane-	  
15	nette Weerts te Epe voorspoedig	  
	bevallen van eene dochter welke	  
	naar haar en Santje zal heeten.	  
	1 julij 1866. Het is tegenwoordig	  
	eene treurige tijd. De cholera heeft	  
20	de geheele vorige maand sterk	  
	geheerscht vooral in Leiden, Delft	  
	ook hier maar vooral in Utrecht	  
		  
	blz. 76	  
		  
1	was de sterfte zeer groot. De	  
	veepest heerscht ook nog in Hol-	  
	land en Utrecht en nu is de oor-	  
	log ook uitgebroken tuschen de	  
5	Pruissen en Oostenrijkers. Bij-	  
	na de geheele Bond is trouw ge-	  
	bleven aan Oostenrijk.	  
	7 aug[ustus] 1866. De oorlog is geheel	  
	anders uitgevallen als men ge-	  
10	dacht en algemeen gehoopt had.	  
	De Pruissen zijn overal overwin-	  
	naars gebleven zoowel door hun ge-	  
	duchte zundnagelgeweren als door	  
	het militair beleid. Zij hadden	  
15	3 legers, tezamen 600.000 man. 	  
	Het Boheemsche aangevoerd door de	  
	kroonprins. Het 2de door prins Fre-	  
	drik Karel, opperbevelhebber en de	  
	main armee eerst gecommandeerd	  
20	door graaf Falkenstein. Later toen	  
	ze Frankfort bezet hadden door	  
	generaal Mantenfel. De 3de julij	  
		  
	blz. 77	  
		  
1	had de vreesselijke slag bij König-	  
	graz plaats waar de Pruissen weer	  
	winnaars bleven van de Oostenrijkers	  
	die door generaal Bededek aange-	  
5	voerd werden. Van weerzijden ble-	  
	ven er duizenden op het slagveld.	  
	Het moet een moordadig gevecht	  
	geweest zijn ! Hoe vreesselijk dit	  
	storten van broederbloed. ook de	  
10	Koning van Hanover werd uit zijn	  
	land verdreven. Zijne troepen hiel-	  
	den zich nog lang staande maar	  
	de 28ste werden ze te Langensallza	  
	door de Pruissen verslagen en moes-	  
15	ten capatuleeren. De 16de julij	  
	rukten de Pruissen Dresden binnen.	  
	De Koning van Saksen vluchtte	  
	ook naar Weenen. Zij rukten	  
	steeds voort tewijl de Oostenrijkers	  
20	zich retireerden en zoo bezetteden	  
	zij Breslau, Praag, geheel Bohe-	  
	men en Moravie en rukten op Wee-	  
	nen aan. Keizer Frans Jozeph	  
		  
	blz. 78	  
		  
1	heeft toen de bemiddeling van	  
	keizer Napoleon ingeroepen en	  
	Venetie afgestaan. Zij waren	  
	gelijktijdig in oorlog met de Ital-	  
5	ianen met wie de Koning van	  
	Pruissen een verbond tegen Oosten-	  
	rijk gesloten had. Tegen deze	  
	behaalden zij tweemaal de overwin-	  
	ning eens bij Lustozen en een zee-	  
10	slag bij Lissos, welke zeer moord-	  
	dadig waren. Door de bemidde-	  
	ling van keizer Naopleon zijn er	  
	toen vredesvoorslagen gedaan.	  
	De 27ste julij 1866 is in ons	  
15	land in alle kerken biddag ge-	  
	houden en het godsdienstgevoel	  
	van het Nederlandsche volk gaf	  
	gehoor aan die roepstem. Alle kerken	  
	waren vol van hen die God smeek-	  
20	ten dat de ziekte bij menschen en	  
	vee mogt ophouden en de vrede weder	  
	keerende.	  
		  
	blz. 79	  
		  
1	De 5de aug[ustus] 1866 is de vrede	  
	tusschen Oostenrijk en Pruissen	  
	geteekend en later met Saksen	  
	en Beijeren. Maar tot nu toe heeft	  
5	de Koning van Pruissen besloten	  
	Hanover, Keurhessen, Nassauen en	  
	Sleeswijk Holstein te annexeeren	  
	Men verneemt dat keizer Napo-	  
	leon hier tegen op zal komen.	  
10	De 10de aug[ustus] [18]66 is Cateau Spruijt	  
	ge[oren] Gleichman te Brussel voor-	  
	spoedig bevallen van eene dochter.	  
	De 17de aug[ustus] 1866 heeft de Ko-	  
	ning van Pruissen aan de Landdag	  
15	bekend gemaakt dat Hanover, 	  
	Nassau, Keurhessen en Frank-	  
	fort bij Pa.issen zouden geanne-	  
	xeerd worden.	  
	De 25 aug[ustus] ste[?] 1866 overleed onze	  
20	waarde neef Joost Verstege in	  
	den ouderdom van 69 jaren op den	  
	huize Den Bosch bij Brummen	  
		  
	blz. 80	  
		  
1	De Koning had hem kort te voren	  
	tot generaal majoor benoemd. Hij 	  
	was slechts weinige dagen ziek	  
	en word zeer betreurd door zijne 	  
5	vele vrienden en betrekkingen.	  
	De 1ste oct[ober] heeft de Koning de	  
	Kamers ontbonden die pas geo-	  
	pend waren. De aanleiding daar-	  
	toe was de benoeming van den af-	  
10	getreden minister van Kolonien	  
	Mijer tot gouv[eneur] gen[eraal] van Indië.	  
	Deze benoeming lokte eene motie	  
	van wantrouwen van den heer Keu-	  
	chenius die door de meerderheid	  
15	der kamer werd aangenomen. De	  
	ministers namen dit op als eene	  
	aanranding der constitutioneele reg-	  
	ten der Kroon en verlieten de zaal	  
	Men was van weerszijden zeer	  
20	opgewonden het volk bragt een paar	  
	serenades aan de ministers en leden	  
	die tegengestemd hebben. De	  
		  
	blz. 81	  
		  
1	nieuwe verkiezingen zullen plaats	  
	hebben de 30 oct[ober]. Men is zeer	  
	verlangend of de liberalen of con-	  
	servatieven daarin de meerderheid	  
5	zullen hebben. De opening der 	  
	nieuwe Kamers is op de 19de nov[ember]	  
	bepaald en men zegt dat diezelf-	  
	de dag m[eneer] Mijer zal vertrekken !	  
	De 3de oct[ober] 1866 is Marie	  
10	Calkoen ge[oren] van Doorn voor-	  
	spoedig van eene dochter bevallen	  
	waarover wij ons zeer verheugden !	  
	De 17de dec[ember] hebben wij weer	  
	vele angstige uuren doorgebragt	  
15	daar onze beste vader weder onver-	  
	wacht een erg toeval kreeg en 2	  
	dagen bijna bewusteloos bleef. Ge-	  
	lukkig keerden zijne vermogens	  
	geheel terug en met Oudejaar mog-	  
20	ten wij ons dankbaar in zijne herstel	  
	verheugen. Daan bragt de kerstda-	  
	gen hier door. Wij zaten nog boven !	  


Einde eerste helft van journaal 3 voor vervolg (3B) click hier

<<< Terug <<<hdebie45.deds.nl/Genea