Naar 3A>>

Bron: FAB


Tweede helft van deel 3 (3B) van het journaal (1857-1880) geschreven door Lucia Maria Weerts (1812-1902) ongehuwde dochter van Arnold Jacob en Eva Alexandrina Wentholt. Om praktische redenen is dat in twee delen gesplits.

Aantekeningen:

Ik heb deze transcriptie gemaakt vanaf foto's die de huidige eigenaar zo vriendelijk was om me te laten maken. Tijdens de transcriptie merk ik uit de tekst dat ik vermoedelijk enkele bladzijden heb overgeslagen. Daar het de bedoeling is dat de documenten binnen afzienbare tijd in een openbaar archief komen heb ik er voor gekozen de eigenaar niet nog eens lastig te vallen maar het vermoedelijk manco aan te geven in de tekst.

Interpunctie aangepast aan huidig gebruik; [.. ] =verklarende toevoeging; Referentie = xx(blz.nr)- yy (Regelnr. per blz.)
	blz. 82	  
		  
1	De 28ste jan[uarij] 1867 is onze	  
	goede vriendin mevr[ouw] Gevers Deij-	  
	noot geb[oren] Beelaarts na een 	  
	langdurig lijden in den ouder-	  
5	dom van 79 jaren zacht ontslapen.	  
	De 4de febr[uarij] werden wij	  
	dankbaar verheugd daar onze	  
	goede vader weer beneden kwam.	  
	De 7de febr[uarij] 1867 mogten wij de	  
10	85ste verjaardag van onzen besten	  
	vader in welstand vieren ! Daan	  
	en Mietje en De Veije waren er voor	  
	overgekomen en Santje, hun-	  
	ne kinderen en Loosje v[an] Hoijtema	  
15	waren onze gasten. Alles liep naar	  
	wensch af. De dag te voren had-	  
	den wij eene geduchte storm.	  
	De winter van 1867 was niet ge-	  
	schikt om een aangename indruk	  
20	na te laten. In jan[uarij] verscheidene	  
	weken droge sneeuw vervolgens bui-	  
	tengewoon hoog water zoodat	  
		  
	blz. 83	  
		  
1	de meeste landerijen geheel	  
	overstroomd zijn. En dan die treuri- 	  
	ge veepest welke nog op verschei-	  
	dene plaatsen erg heerscht. Nu	  
5	komt ook het verschil van gevoe-	  
	len daarbij wegens het afma-	  
	ken van gezond vee of niet.	  
	Onze neef Johan Schneither	  
	is de 5de dec[ember] te Padang aan	  
10	boord van de Lijdorp zeer on-	  
	verwacht overleden. Diep treurig	  
	voor Schneither, zijnen oudsten zoon	  
	te verliezen en de 25ste febr[uarij]	  
	had hij zijne goede vrouw verloren !	  
15	De 19de febr[uarij] 1867 is onze	  
	zeer geachte vriend en vroegere	  
	buurman de heer ridder Frans	  
	van Rappard te Utrecht onver-	  
	wacht overleden. Op de receptie	  
20	van den gouveneur van Dam	  
	kreeg hij eene beroerte en over-	  
		  
	Reserve blz 84/85 Er ontbreekt hier inhoud . 	  
		  
	blz. 86	  
		  
1	Henriette Bijleveld aan de	  
	typhus verloor. Zij was pas 36	  
	jaren en laat 6 kindertjes na	  
	waarvan 4 ook aan de typhus	  
5	ziek lagen te Zaltbommel.	  
	Santje en Besier zijn de 26ste	  
	junij met Alexander en Marie naar	  
	Parijs vertrokken en eene 14 dagen	  
	gebleven. Zij troffen er de uitdeeling	  
10	der prijzen van de Internationale ten-	  
	toonstelling en het bezoek van den	  
	Sultan.	  
	De 24ste aug[ustus] 1867 is Jeanne	  
	Gleichman met den heer Insinger	  
15	uit Amsterdam in het huwelijk	  
	getreden. Het had plaats in de 	  
	Remonstr[antse] kerk. Ik reed er met m[eneer]	  
	en mevr[ouw] Boeije heen. Moest echter	  
	spoedig naar huis daar Arnold die	  
20	week ook patient was. De 19de	  
	en 20ste waren wij beiden zeer	  
		  
	blz. 87	  
		  
1	ongesteld. Gelukkig dat Daan	  
	juist eenige dagen bij ons kwam	  
	logeeren en dus papa en ons 	  
	konde verzorgen. Arnold had	  
5	eene erge ongesteldheid in de	  
	keel en rhumatisme in het been.	  
	In sept[ember] heeft Erdwin een dag	  
	of 10 bij ons gepasseerd en nog	  
	eenige zeebaden gebruikt.	  
10	De 6de oct[ober] kreeg Dientje een	  
	telegram uit Arnhem dat haar	  
	vader en moeder beide ernstig	  
	ziek waren. Zij vertrok dadelijk.	  
	Haar vader Hendrik Vink is	  
15	de 20ste overleden. Hare moeder	  
	gelukkig hersteld en is zij de 11de	  
	nov[ember] teruggekomen. In die	  
	tusschentijd hadden wij nog ang-	  
	stige oogenblikken met onzen	  
20	beste vader want de 12de oct[ober]	  
	kreeg z[ijne] e[dele] weer een erge congestie	  
		  
	blz.  88	  
		  
1	naar het hoofd en dan weder	  
	zeer erg de griep, dat papa zeer	  
	aangreep. Nog hadden wij het	  
	verdriet ons lieve hondje Bles	  
5	als ongeneeslijk ziek zijnde te moe-	  
	ten laten verdrinken 3 nov[ember].	  
	De 24ste nov[ember] 1867 heeft papa	  
	onverwacht weder een erg toeval	  
	gehad zondag aan de koffij zitten-	  
10	de. Eerst maandagavond kwam z[ijne] e[dele]	  
	bij en konde hij weder naar boven	  
	gaan. Toen bleef de goede papa veel	  
	hinder van de slijm houden maar	  
	met de kerdagen toen Daan hier	  
15	kwam was z[ijne] e[dele] vrij wel.	  
	De maand dec[ember] hebben Dorothea	  
	en Weiler angstige dagen gehad	  
	daar hunne lieve Marie weer heele	  
	erge toevallen had. Soms om 1/2 uur	  
20	nacht en dag. Daarbij de kleine	  
	Eduard stuipen zoodat de docter	  
	weinig hoop gaf. Nieuwjaarsdag	  
	kregen wij betere berigten maar	  
		  
	blz. 89	  
		  
1	.. 6de waren nog 3 kinderen	  
	van haar ziek. Moge de goede	  
	God hen voor de ouders sparen.	  
	In dec[ember]heeft er weder een	  
5	conflict plaats gehad tusschen	  
	de leden van de Tweede Kamer en	  
	de ministers. Buitenl[andsche] zaken	  
	is afgestemd en oppositie tegen	  
	de min[ister] van Zuijlen uitgelokt	  
10	door de.e. deze min[ister] de vroe-	  
	gere van Buitenl[andsche] zaken de heer	  
	Cremers beschuldigde van de	  
	staat in moeijlijkheden met 	  
	Pruissen te hebben gewikkeld	  
15	die door de minister van Zuylen	  
	zouden afgewend zijn nadat	  
	in de conferentie te Londen de	  
	losmaking van Luxemburg en 	  
	Limburg plaats had gehad, offi-	  
20	cieel met goedkeuring der vijf	  
	groote mogendheden. De heer	  
		  
	blz. 90	  
		  
1	Geertsema nam de partij	  
	voor den heer Cremers op en de	  
	volgende dag gaf deze 2 brieven	  
	van den gezant te Berlijn, m[eneer]	  
5	van Bijlandt, over die zouden	  
	strekken om hem te regtvaardi-	  
	gen maar nu kwam het kwestieu-	  
	se punt of die officieel of parti-	  
	culier waren geschreven. De mi-	  
10	nister verzochten dus hun ont-	  
	slag maar de Koning nam het	  
	niet aan en de Kamers werden	  
	gesloten en daarna de 2de ontbon-	  
	den. Zij zullen de 25ste febr[uarij]	  
15	weder geopend worden en in jan-	  
	uarij hebben de nieuwe verkiezin-	  
	gen plaats. Intusschen heeft	  
	de Koning tot min[ister] van Justitie	  
	de heer Wintgens benoemd in 	  
20	plaats van den heer Borret, over-	  
	leden, en de ministerie van	  
		  
	blz. 91	  
		  
1	Eeredienst weder ingesteld die	  
	sedert 1848 opgeheven waren	  
	en slechts onder directie der an-	  
	dere minister waargenomen.	  
5	Nu is m[inister] Luyben voor de Room-	  
	schen en m[inister] van Lynden van	  
	Sandenburg voor de Prot[enstandse] kerk	  
	6 jan[uarij]. Heden sneeuwd het 	  
	en de laatste dagen was het	  
10	zeer koud. Papa is vrij wel.	  
	De 7de jan[uarij] 1868 is de jong-	  
	ste dochter van De Jongh, Lucie	  
	in den ouderdom van 13 jaren	  
	aan de typhus te Utrecht	  
15	overleden.	  
	De 3de febr[uarij] is Ursule Teding	  
	van Berkhout geb[oren] IJssel de	  
	Schepper vrij voorspoedig van eene	  
	dochter bevallen. Moge dit kind-	  
20	je voor hen gespaard worden daar	  
	zij er al 2 verloren. Wonen te Breda.	  
		  
	blz. 92	  
		  
1	De 7de febr[uarij] 1868 mogt onze beste	  
	vader zijn 86ste verjaardag in wel-	  
	stand vieren. Daan en Mietje en De	  
	Veije waren hier. Des morgens	  
5	kwam Santje met de haren op	  
	de koffij, voorts alle goede vrienden.	  
	Arnold en De Veije vertrokken de 	  
	9de en bleef Mietje bij ons tot de 	  
	17de bij ons als wanneer Arn[old] van	  
10	Crefeld terugkwam. Intusschen	  
	had ik ook het groote en lang ge-	  
	wenschte genoegen mijner beste	  
	vriendin Betsij Wuijtiers eenige	  
	dagen hier te logeeren te hebben.	  
15	Wij genoten veel tezamen van	  
	de 14de tot de 23ste en troffen	  
	meestal goed weder.	  
	De 25ste heeft de minister	  
	van Heemskerck de nieuwe	  
20	2de kamer geopend. De heer 	  
	Thorbecke heeft dadelijk begonnen	  
	met eene interpellatie tegen het	  
	ministerie over deze tweede ont-	  
		  
	blz. 93	  
		  
1	binding van de kamers. Dit	  
	heeft eene hevige strijd en lange dis-	  
	cussiën gegeven evenals eene mo-	  
	tie van den heer Blusse. De liber-	  
5	ralen stemden alle wetsvoordrag-	  
	ten tegen met de meerderheid van	  
	1-2 stemmen en toen verzocht het	  
	ministerie zijn ontslag aan Z[ijne] M[ajesteit]	  
	deze benoemde eerst de heer van	  
10	Reenen om een nieuw conservatief	  
	ministerie bijeen te brengen maar	  
	het mogt niet gelukken. Daarna	  
	werd aan de heer Mackaij op gedra-	  
	gen die de heer Thorbecke aan	  
15	den Koning voorstelde. Deze heeft	  
	nu een nieuw liberaal ministerie	  
	zamen gesteld welke mei hun	  
	eed aflegden daar de 2de Kamer	  
	de 5de junij weer bijeen zoude ko-	  
20	men. Het is samengesteld van 	  
	Bosse Finantiën, Fock, burger-	  
	meester van Amsterdam, Binnen-	  
		  
	blz. 94	  
		  
1	landsche zaken, Lilaar Justitie	  
	generaal van Mulken Oorlog, Roest	  
	van Limburg Buitenl[andsche] zaken	  
	de ministeren van Eerediensten weer	  
5	opgeheven.	  
	Onze goede papa houdt zich	  
	vrij wel na de laatste stoot van 24	  
	maart toen z[ijne] e[dele] weer 3 weken bo-	  
	ven bleef. Daarna hebben hier Cle-	  
10	mentine, een p[aa]r dagen, en Jeanette	  
	in junij, 10 dagen, gelogeerd. Zij 	  
	had Caroline mede welke echter	  
	op Oostbroek logeerde.	  
	De 15de mei 1868 hebben Doro-	  
15	thea en Weiler hunne dochter	  
	Marie naar Utrecht in het Dia-	  
	conessenhuis gebragt daar het	  
	niet ging haar langer in huis te	  
	houden en er misschien nog her-	  
20	stel daar voor haar konde zijn.	  
	Mietje is nog eenige dagen	  
	in julij bij ons geweest en de	  
	10de aug[ustus] kwam Erdwin lo-	  
	geeren en ook nog zeebaden te 	  
		  
	blz. 95 	  
		  
1	gebruiken. In die dagen	  
	trof ons het smartelijk verlies	  
	van onzen besten vader dat ons	  
	hoe dikwijls bedreigd toch nog	  
5	plotseling overkwam. Papa was	  
	de laatste dagen vrij wel en opge-	  
	ruimd. De 20ste aug[ustus] ging E[rdwin]	  
	om 1 uur naar Scheveningen en	  
	verliet z[ijne] e[dele] in welstand en om	  
10	1/2 4 terugkeerde vond hij die	  
	beste vader niet meer in leven.	  
	Om 2 uur wilde ik z[ijne] e[dele] goeden dag	  
	zeggen en uitgaan, toen z[ijne] e[dele] zeide	  
	'O kind ik werd straks zoo raar	  
15	en dacht heen te gaan als Ran-	  
	zow en oom Meurs'. Wij wend- 	  
	den de gewone middelen aan	  
	maar dit maal vergeefsch. De beste	  
	vader ontsliep zoo zacht dat	  
20	de goede God zijne vurige wensch	  
	vervuld heeft om hen zonder	  
		  
	blz. 96	  
		  
1	lijden tot zich te nemen. Dit	  
	denkbeeld troost ons zeer bij het	  
	smartelijk verlies. De beste	  
	papa was 86 jaar en 7 maanden.	  
5	De laatste 10 jaren had z[ijne] e[dele] nog	  
	al gesukkeld door verscheidene	  
	toevallen of congesties naar het	  
	hoofd maar zijne vermogens wa-	  
	ren nog zeer goed en was z[ijne] e[dele]	  
10	innig dankbaar voor de zorgen	  
	en oppassing van Arnold en	  
	mij welke de laatste 4 jaren	  
	bij ons aan huis was. De 24ste	  
	aug[ustus] 1868 is de lieve papa	  
15	volgens zijne wensch te Arnh-	  
	hem naast onze lieve moeder	  
	begraven. Besier bleef die dag	  
	en nacht bij Mietje en mij en	  
	de andere broeders en zwagers	  
20	waren te Arnhem. Droevige da-	  
	gen om nooit te vergeten !	  
		  
	blz. 97	  
		  
1	Arnold en ik zijn de 30ste nov[ember] [18]68	  
	uit Den Haag vertrokken. Het deed	  
	ons zeer van de woning te verlaten	  
	waar wij de laatste 4 1/2 jaar de 	  
5	beste papa tezamen verzorgd en	  
	opgepast hadden alsmede de vele	  
	goede vrienden die wij hier hebben.	  
	Arnold gaat weder naar Keulen	  
	en ik de familie in Gelderland be-	  
10	zoeken. In nov[ember] heeft onze lieve	  
	nicht Fannij van Marle nog bij	  
	ons gelogeerd en waren wij tegen-	  
	woordig bij het overlijden van den	  
	jeugdigen Henri Gleichman die	  
15	onverwacht stierf aan een etterzak.	  
	De 14de febr[uarij] 1869 ben ik terug	  
	gekeerd en heb 2 1/2 maand, meest-	  
	al in goede gezondheid, in Gelder-	  
	land doorgebragt. Met veel genoe-	  
20	gen was ik te Utrecht, op Hulst-	  
	horst, te Epe, 4 weken te Arnhem	  
	om een huis te zoeken en eindelijk	  
	nog 6 dagen te Amersfoort.	  
		  
	blz. 98	  
		  
1	Eindelijk was er gelegenheid in	  
	Arnhem voor mij een huis te huu-	  
	ren en ging ik met Clementine, toen	  
	die de 4de van Middelburg kwam,	  
5	2 dagen mede naar Arnhem om het	  
	te zien. De 15de april kwamen Mietje	  
	en De Veije te 's Hage om te helpen oppak-	  
	ken en waren wij daarmede de 27ste	  
	klaar zoodat ze toen in het schip ge	  
10	laden werden. Het was eene gewel-	  
	dige drukte en het verlaten van	  
	de woning waarin ik 20 1/2 jaar zoo	  
	gelukkig met de beste papa geleefd	  
	had deed mij zeer aan, alsmede het	  
15	verlaten van de vele goede vrienden	  
	die zoo regt hartelijk voor ons waren.	  
	Mietje en De Veije gingen de 27ste	  
	dadelijk door maar Erdwin en	  
	ik bleven nog tot de 29ste. Hij bij de	  
20	Gleichmans en ik bij de Besiers.	  
	Die dag vertrok ik naar Arnhem 	  
	waar ik bij de freule van Zuijlen	  
	ging logeeren en er 3 weken bleef	  
	tot mijn huis zoover in orde was dat	  
		  
	blz. 99	  
		  
1	ik er met Hanna en Dientje in	  
	konde gaan. Toen hadden wij nog	  
	eene nare tijd met veel werkvolk	  
	in huis daar een regenbak gemet-	  
5	seld en de pomp in de keuken ge-	  
	maakt werden. Terwijl de trappen	  
	geverfd werden ging ik te Voorst	  
	bij mijne vrienden Vertholen logee-	  
	ren maar bleef er slechts 6 da-	  
10	gen daar ik aldaar de tijding kreeg	  
	dat Eduardje von Weiler de	  
	28ste junij overleden was. Het	  
	lieve kind was pas 2 jaar oud	  
	en overleed aan de croup. Dorothee-	  
15	tje had toen ook erg de keelziekte	  
	en nam ik Willem mede naar mijn	  
	huis tot de besmetting over was.	  
	De 31ste julij zijn Santje, Alexan-	  
	der en Marie Besier van Epe hier	  
20	gekomen. Alex logeerde bij	  
	Daan, hoewel deze alleen te huis	  
	was daar Clementine naar Elber-	  
	feld was vertrokken op de tijding	  
	dat hare moeder die aldaar	  
		  
	blz. 100	  
		  
1	bij hare dochter mevr[ouw] Gobius lo-	  
	geerde ernstig was geworden.	  
	Het weder was mooi, haast al	  
	te warm. Wij deden dagelijks mooije	  
5	toeren of wandelingen. De 4de aug[ustus].	  
	Onder anderen reden wij naar Mid-	  
	dachten waar het 6de zendelings-	  
	feest in die mooije bosschen gevierd	  
	werd. Wij woonden het met genoe-	  
10	gen en stichting [bij] en alles liep goed	  
	af hoewel men berekende er meer	  
	als 13.000 menschen bijeen waren	  
	geweest. De 9de vertrok Santje met	  
	hare kinderen weder naar 's Hage.	  
15	De 11de aug[ustus] 1869 had Clemen-	  
	tine het gemis harer geliefde moe-	  
	der te betreuren. Allen waren te	  
	Elberfeld gekomen en deden daarna	  
	de treurige terugreis met het lijk	  
20	dat te Middelburg begraven werd.	  
	Die dagen logeerde Alexander	  
	Weerts bij mij.	  
	De 19de aug[ustus] ging ik met Lucien	  
	von Weiler naar Epe en keerde	  
		  
	blz. 101	  
		  
1	tezamen de 25ste terug. Wij re-	  
	den de 23ste naar Zwol waar Alex	  
	school zoude gaan leggen.	  
	De 28ste aug[ustus] vertrok ik voor eene	  
5	8 dagen naar Empel waar ik bij	  
	m[eneer] en mevr[ouw] Cores de Vries op Buu-	  
	gertstein zeer gezellig logeerde.	  
	Ook had ik het genoegen daar	  
	Arnold weder te zien die er 1 en	  
10	2 sept[ember] uit Keulen kwam logeeren	  
	De 5de bragt Erdwin Carolien-	  
	tje hier die bij mij in huis komt	  
	en verder op school in de halve 	  
	kost. 12 sept[ember]. Geduchte storm	  
15	en regenachtige zondag. Anders	  
	hadden wij de laatste tijd altijd	  
	mooi weder en op het land staat	  
	ook alles goed.	  
	De 19de nov[ember] 1869 is Jeanette	  
20	Weerts te Epe voorspoedig be-	  
	vallen van een zoon welke de	  
	naam krijgt van Arnold Jacob Frans.	  
	De 22ste dec[ember] is Erdwin hier geko-	  
	men. 1 dag stil gebleven al te za-	  
		  
	blz. 102	  
		  
1	men zeer gezellig bij Daan en	  
	Clementine gedineerd. De 24ste	  
	vertrokken wij. Ik naar Deventer	  
	waar ik tot de 5de jan[uarij] zeer naar	  
5	genoegen bij Fanny van Marle	  
	logeerde. De kersdagen waren	  
	mooi maar koud en het water hoog.	  
	De 23ste jan[uarij] 1870 is onze goede	  
	nicht Antje van den Bosch in	  
10	den ouderdom van 82 jaar en de 	  
	31ste jan[uarij] nicht Betje hare	  
	zuster 70 jaar oud te Utrecht	  
	zeer zacht ontslapen.	  
	De koude is zeer gestreng gewor-	  
15	den vooral 10 febr[uarij] en daaraan-	  
	volgende dagen was de wind zoo	  
	ijskoud dat ook de rivieren	  
	meestal digt vroren en men	  
	haast niet warm kon worden.	  
20	Hier was het 10 gr[aden] onder het	  
	vriespunt en in Berlijn en Si-	  
	lezie 24. Zoodat op verschillende	  
	plaatsen menschen zijn doodge-	  
		  
	blz. 103	  
		  
1	vroren. ook hoorde men van	  
	vele zieken. De 21ste ging het	  
	dooijen.	  
	De 19de febr[uarij] 1870 is een goed	  
5	vriend van ons, Baron van He-	  
	mert van den Dingshof, in de 	  
	ouderdom van bijna 70 jaren te	  
	Amsterdam overleden.	  
	De 24ste febr[uarij] overleed Berend	  
10	Foks beurtschipper 72 jaar	  
	oud. hij bewees ons altijd veel 	  
	trouw en was zoo dankbaar	  
	voor hetgeen oom Weerts en	  
	papa aan zijne ouders en hem	  
15	goeds hadden bewezen.	  
	De 29ste maart deed Marie	  
	von Weiler hare belijdenis bij	  
	d[ominee] Sarmes alles was goed ge-	  
	gaan maar schijnt toch zeer op	  
20	hare zenuwen gewerkt te hebben	  
	want dadelijk 's nachts kreeg zij	  
	flauwtens of toevallen welke	  
	zich alle uuren, daarna alle 1/2 uuren	  
		  
	blz. 104	  
		  
1	herhaalden maar toen zij de	  
	middelen van de clairvoyante ge-	  
	bruikt[e] hielden ze op. Evenwel is zij	  
	toen niet bevestigd kunnen worden.	  
5	De 4de april 1870 is Besier tot	  
	generaal majoor benoemd. Hij	  
	blijft aan het Topograpisch Bu-	  
	reau en kolonel Booms is chef	  
	van de generale staf geworden.	  
10	De paaschdagen 17 en 18 april heb	  
	ik heel rustig en genoegelijk op het	  
	Regelink doorgebragt de 14de gin-	  
	gen Alex en Caroline met mij tot	  
	Zutphen, zij naar Epe.	  
15	De 19de april 1870 is een	  
	oud vriend van papa overleden	  
	te 's Gravenhage. De beroemde 	  
	schilder Schelfhout in den ouder-	  
	dom van 83 jaren.	  
20	De 6de mei toen Von Weiler	  
	en ik op het aanteekendiner van	  
	Eveline Schneither waren is Marie	  
	von Weiler 's avonds laat wegge-	  
		  
	blz. 105	  
		  
1	loopen en wilde zich verdrinken.	  
	Men heeft haar echter gelukkig	  
	gered en weer te huis gebragt maar	  
	toen vond men het noodzakelijk	  
5	haar naar Zutphen te brengen	  
	hetgeen Weiler de 8ste deed. Zij	  
	was zeer bedaard en had veel	  
	berouw van het gebeurde. Mogt	  
	zij toch nog eens herstellen !	  
10	De 19de mei 1870 zijn Eveline	  
	Schneither en M. Gelein Vi-	  
	tringa gehuwd.	  
	De 17de julij 1870 hoorde	  
	men ineens de ontzettende tij-	  
15	ding dat keizer Napoleon de 	  
	oorlog verklaard had aan Pruissen.	  
	Het voorwendsel daartoe geno-	  
	men was dat door Spanje de 	  
	kroon was aangeboden aan Leo-	  
20	pold van Hohenzollern. Dit	  
	werd echter geweigerd om de oor-	  
	log te voorkomen maar daar Na-	  
	poleon eene afleiding zocht voor	  
		  
	blz. 106	  
		  
1	zijn eigen w.llziek[?] volk. Hij [h]ad	  
	gerekend dat de geaanexeerde	  
	provinciën van 1866 Pruissen af	  
	zouden vallen maar dit gebeurde	  
5	niet. Geheel Duitsland is ee-	  
	nig tegen de algemeene vijand en	  
	nu staan twee vreesselijke legers	  
	met moordadige wapenen tegen	  
	over elkander in de Rhijnprovin-	  
10	ciën en wacht men dagelijks met	  
	angstige spanning de veldslag.	  
	Onze neutraliteit is gewaarborgd	  
	maar toch worden onze grenzen	  
	versterkt. De miliciens onder de wa- 	  
15	penen. In Arnhem had men	  
	1900 man inkwartiering.	  
	De 18de julij 1870 is eindelijk	  
	in het concilie van Rome het	  
	dogma van de onfeilbaarheid	  
20	van de paus Pius de 9de aange-	  
	nomen. Door slechts 533 bischop-	  
	pen bekrachtigd. De oppositie	  
		  
	blz 107	  
		  
1	had zich van de stemming o[nt-]	  
	houden of verwijderd.	  
	Gedurende de vakantie van Ca-	  
	roline ben ik gaan logeeren op	  
5	de Groote Voordijk en te Voorst.	  
	Daarna te Epe een p[aa]r dagen met	  
	Daan en hebben een genoegelijke	  
	dag op Hulsthorst gepasseerd en 	  
	eindelijk 23 aug[ustus] ben ik naar	  
10	het huis "Te Vliet" bij mijne vrien-	  
	din mevr[ouw] Wuijtiers gaan logee-	  
	ren. Ik bezocht Utrecht pa-	  
	seerende nog mijne oude vriendin	  
	Betsij Sijpkens. Vond haar zeer	  
15	ziek en zwak en de 4de sept[ember]	  
	overleed zij zacht in den ouder-	  
	dom van 72 jaren.	  
	De oorlog wordt met woede	  
	voortgezet. Vreesselijke moordda-	  
20	dige gevechten van Westh. Gra-	  
	velotte enz. Daarna de belegering	  
	van Sedan waar Napoleon	  
	met 80.000 man en de generaal	  
		  
	blz. 108	  
		  
1	Bazuine en macMahon. De	  
	1 sept[ember] moesten zij zich overgeven	  
	en met de kapitilatie waren al	  
	die troepen krijgsgevangen en	  
5	werden naar Duitschland gevoerd	  
	en keizer Napoleon naar Kassel	  
	op de Wilhelmshöhe. Het is	  
	eene buitengewone toestand. De	  
	Duitschers winnen alle veldsla-	  
10	gen. Nemen alle vestingen in	  
	ook Straatburg en Metz na	  
	eene belening van 6 weken.	  
	De 18de oct[ober] 1870 is Dee van	  
	der Niepoort geb[oren] van Zuylen	  
15	aan eene beroerte overleden	  
	Onze nicht Ariane den Tex	  
	geb[oren] Weerts is sedert 20 aug[ustus]	  
	zeer ernstig ziek geweest en begint	  
	nu langzamerhand te herstellen.	  
20	15 nov[ember]. Sedert 6 weken is Parijs	  
	door de Duitschers ingesloten. De	  
	Koning van Pruissen heeft zijn hoofd-	  
	kwartier te Versailles gevestigd.	  
	De winter van 1970 en [18]71 was	  
		  
	blz. 109	  
		  
1	buitengewoon koud en langdu-	  
	rig. De Rhijn was verscheidene	  
	weken zoo stijf bevroren dat	  
	men er met kar en paard over-	  
5	heenging. Wij deden tezamen op	  
	een zondag 15 jan[uarij] er ook eene	  
	wandeling overheen.	  
	De belegening van Parijs heeft	  
	4 1/2 maand geduurd. De 28ste	  
10	jan[uarij] heeft zij zich eindelijk,	  
	gedrongen door de hongersnood,	  
	overgegeven. Jules Favre heeft	  
	bij Bismarck eene wapenstil-	  
	stand bedongen. Eerst tot 19 febr[uarij]	  
15	maar verlengd tot 24 febr[uarij] om-	  
	dat in die tusschentijd de verkie-	  
	zingen in Frankrijk zouden	  
	plaats hebben voor een nationa-	  
	le vergadering.	  
20	Thiers is tot president er van	  
	benoemd. De 28ste jan[uarij] heeft	  
	ook de paus zijn wereldlijk ge-	  
	zag verloren en is koning Victor	  
	Emanual meester van Rome	  
		  
	blz. 110	  
		  
1	zonder bloedvergieten door de	  
	Romeinen zelf ingeroepen, zoo	  
	dat Rome nu wel weder de hoofd-	  
	stad van Italie zal worden.	  
5	Ook in Spanje hoopt men nu	  
	tot rust te komen daar Prins	  
	Amedeus, zoon van koning Victor	  
	Emanuel, door de Cortes tot Koning	  
	is gekozen ende te Madrid	  
10	zijn intogt heeft gedaan. Het is	  
	wel eene merkwaardige tijd die	  
	wij beleven. Hoe vele omwente-	  
	lingen en dan die moorddadige	  
	oorlog in het naburig Frankrijk.	  
15	Mogt ons landje verder gespaard	  
	blijven ! Thans heerschen de pok-	  
	ken zeer sterk in Utrecht en	  
	's Gravenhage.	  
	Ook het oude Duitsche Keize-	  
20	rijk is weer opgerigt en de ko-	  
	ning van Pruissen, Wilhelm	  
	door de Duitsche vorsten de kei-	  
	zerstitel aangeboden en te Ver-	  
	sailles	  
		  
	blz. 111	  
		  
1	De 1ste maart is de vrede te	  
	Versailles gesloten en deden	  
	de Pruissen hunne intogt in	  
	Parijs. Echter slechts een gedeel-	  
5	te der troepen met de kroonprins	  
	van Pruissen en Saksen. De 	  
	keizer hield men er van terug	  
	omdat men bedacht was voor de 	  
	woede van het Fransche volk.	  
10	En waarlijk het Parijzer gepeu-	  
	pel zette zich in oppositie tegen	  
	de wettige regering met Thiers	  
	als President en de 18de maart	  
	barstte de revolutie uit. In Pa-	  
15	rijs stelden zich eenige belhamels	  
	aan het hoofd die zich de Com	  
	mune noemde. Vele nationale	  
	garden liepen daartoe over en	  
	men zag weldra de burgeroor-	  
20	log beginnen. De regeringstroe-	  
	pen trokken zich op Versailles	  
	terug en weldra moest men	  
	Parijs bombardeeren ! Eerst de	  
	22 mei trokken de troepen	  
		  
	blz. 112	  
		  
1	na hardnekkigen strijd Parijs	  
	op 4 plaatsen binnen.	  
	Intusschen hadden de leiders	  
	van de revolutie veel schade	  
5	aan kerken en gebouwen in Pa-	  
	rijs toegebragt. De kolom van	  
	Vendome en het huis van Thiers	  
	vernield. Er was ook een corps	  
	Amazonen opgerigt.	  
10	9 maart 1871 zijn Lucietje	  
	en Arnoldje hier gekomen en	  
	een maand gebleven. Lucietje	  
	bij mij en Ar[noldje] bij Daan en Clem[entine]	  
	Erdwin en Jeanette waren	  
15	ziek maar tegen Paaschen	  
	4 april weer beter en kwamen	  
	ze hen weer afhalen. Caroline	  
	kreeg de geelzucht en kan dus	  
	niet mede naar Doesburg gaan.	  
20	Ik zoude naar Den Haag zijn ge-	  
	gaan om de bevestiging van Marie	  
	Besier bij te wonen maar daar	  
	de pokken epidemie er niet	  
	verminderd was raadde men	  
		  
	blz. 113	  
		  
1	het mij af.	  
	De 13de maart 1871 is onze	  
	goede vriend D. van Hoijtema	  
	vroeger secretaris gen[eraal] van Fi-	  
5	nantiën alhier aan een verval	  
	van krachten overleden.	  
	De 19de mei [18]71 overleed onze	  
	vriend Dr Van Bijlandt in Den	  
	Haag die 20 jaren onze docter	  
10	was.	  
	De winter van [18]70 op [18]71 is	  
	zeer langdurig en buitengewoon	  
	koud geweest. Reeds voor de 	  
	kersdagen was het zoo streng koud	  
15	dat ik mijne voorgenomen reisje	  
	naar Breda op gaf. De rivieren	  
	zaten allen toe, wel geduren-	  
	de 6 weken. Wij deden eens eene	  
	wandeling over de bevroren Rhijn.	  
20	Algemeen vreesde men voor ijs-	  
	gang en watersnood maar de goe-	  
	de God deed alles zonder onge	  
	lukken voorbijgaan. In maart	  
	hadden wij warme dagen, maar	  
		  
	Er is hier mogelijk een blz. uitgevallen	  
		  
	blz. 114	  
		  
1	De 29ste aug[ustus] 1871 vertrok ik	  
	naar Den Haag waar ik 14 dagen	  
	met genoegen op Oostbroek logeer-	  
	de. Santje en Besier kwamen	  
5	juist met hunne kinderen van een	  
	Belgisch reisje terug. Het was mij	  
	een groot genoegen alle Haagsche	  
	vrienden weer te zien . Daarna 	  
	ging ik nog 8 dagen naar mijne 	  
10	nicht Wuytiers op Vliet en trof	  
	meestal mooi weder. Toen kwam	  
	Auguste de Jongh in october hier	  
	bijna 3 weken logeeren.	  
	De 3de nov[ember] [18]71 overleed mijne	  
15	lieve vriendin mevr[ouw] Willren-	  
	reisch geb[oren] Sloet van Hagensdorp	  
	na lange tijd ongesteld te zijn ge-	  
	weest zeer betreurd door allen.	  
	De 1ste april 1872 kreeg, ik de	  
20	tijding dat mijne goede vriendin	  
	Marie Vollenhoven die morgen	  
	onverwacht was overleden. 13 ja-	  
	ren waren wij trouwe buren in den	  
	Haag en hadden steeds hartelijke	  
	vriendschap voor elkander.	  
		  
	blz. 115	  
		  
1	Juist die dag ( 2de Paaschdag)	  
	1 april 1872 was het eene al-	  
	gemeene feestdag in ons vader-	  
	land daar men de inneming	  
5	van den Briel nu 300 jaren	  
	geleden door Watergeuzen vier-	  
	de. Het was het begin der vrij-	  
	heid van het Spaanse juk en	  
	zoo herdacht men dit met geest-	  
10	drift door illumenaties, optog-	  
	ten, het uitsteken der vlaggen	  
	en het versieren met oranje.	  
	Hier had men een bidstond	  
	's avonds door D[ominee] Creutzberg, d[ominee]	  
15	Schröder en d[ominee] Kruijf van Velp	  
	De eerste schetste het voorledene,	  
	de tweede het tegenwoordige	  
	en de derde de toekomst van de-	  
	ze vaderlandsche kerk. Het was	  
20	zeer plegtig ook toen wij met orgel-	  
	toonen het oude Wilhelmus	  
	van Nassouwe hoorde. Lied	  
	gemaakt door Marnix van St.	  
	Aldegonde. 's Avonds was	  
		  
	blz. 116	  
		  
1	er ook een volksconcert en vuur-	  
	werk. Hier liep alles goed af 	  
	hoewel het treurig was dat de	  
	Roomsche medeburgers het feest	  
5	niet medevierden. Zij beschouw-	  
	den het als een protestantsche	  
	demonstratie. Zij vlagden ook	  
	niet. De winkels waren gesloten	  
	en in sommige plaatsen zoals	  
10	in Nijmegen en 's Heerenberg	  
	hadden er oploopen plaats. Men	  
	had de Roomschen toch in julij	  
	1871 rustig 3 dagen hun Pius	  
	feest laten vieren.	  
15	De 27ste april kreeg Alexan-	  
	der Weerts de roodvonk. Eerst	  
	was hij zeer onrustig en had harde	  
	koorts maar verder had de ziekte	  
	zijne geregelde loop en met een	  
20	menagement van 6 weken gelukkig beter.	  
	De 21ste mei 1872 is prinses	  
	Amalie van Saxen Weimar	  
	gemalin van prins Hendrik	  
		  
	blz. 117	  
		  
1	te Luxemburg aan eene longonts-	  
	steking overleden zeer betreurt	  
	door haar echtgenoot en allen.	  
	De 17de is zij te Delft begraven.	  
5	Weder heeft een treurig verlies	  
	onze vrienden IJssel de Schepper	  
	getroffen daar hunne lieve dochter	  
	Ursule gehuwd met den heer	  
	Teding van Berkhout te Breda 	  
10	is overleden, de 21ste junij 9	  
	dagen na hare bevalling van	  
	een zoon. Zij was 37 jaren oud.	  
	De maand julij was buitenge-	  
	meen warm soms wel 90 graden.	  
15	Haast niet om uit te houden. De	  
	26ste kwamen Santje en Besier	  
	met Marie van Epe en bleven	  
	3 dagen bij mij. Zij namen af-	  
	scheid van de familie voor hun-	  
20	ne groote reis eerst naar Königs-	  
	berg in Silesie waar Alexander	  
	in een industrieele zaak zal komen	  
	bij een vriend van Besier, de	  
	majoor Steck. Daarna gaan ze	  
	naar Zwitserland en Italië.	  
		  
	blz. 118	  
		  
1	De 18de nov[ember] is Ceetje de Mees-	  
	ter een 14 dagen bij mij komen	  
	logeeren en de kersdagen Alex[ander]	  
	Weerts die te Amsterdam op de	  
5	Koninklijke Stoomboot Maatsch[appij] is	  
	De 9de jan[uarij] 1873 is de ex kei-	  
	zer Napoleon 3 te Chislehurst	  
	in Engeland overleden. Welk eene	  
	sensatie zoude een paar jaren gele-	  
10	den zijn dood veroorzaakt hebben	  
	terwijl men die nu bijna met	  
	onverschilligheid vernam. Even-	  
	wel nemen de meeste hoven eene	  
	rouw van 12 of 14 dagen aan.	  
15	De 19de jan[uarij] [18]73 trof aan Ur-	  
	sule en Schepper weder een tru-	  
	rig verlies dat namelijks van hun-	  
	nen oudsten zoon Theodoor, juist	  
	15 jaren oud. Hij was in mei	  
20	uit Indië terug gekeerd met eene 	  
	keelontsteking of eigenlijk kan- 	  
	scer aan de tong. Eene akelige kwaal	  
	zoo voor hem als voor zijne betrek-	  
	kingen. Een paar koortsen sloopten	  
25	zijne krachten geheel en was zijne	  
	einde zacht	  
		  
	blz. 119	  
		  
1	De 24ste april 1873 is ons 	  
	nichtje Betsij Barchman Wuy-	  
	tiers getrouwd met den heer	  
	Haitsma Muker te IJsselstein.	  
5	Ik ging de 21ste naar Vliet om	  
	het huwelijk bij te wonen en bleef	  
	tot de 2de mei bij mijne vriendin	  
	logeeren. Moge de jongelui lang	  
	en gelukkig te zamen leven.	  
10	De 28ste mei 1873 is mijn	  
	waarde neef Mr. Coenraad	  
	Alexander de Jongh te Utrecht	  
	in den ouderdom van 69 jaren	  
	aan een verval van krachten	  
15	overleden. De 2de mei hem nog	  
	bezoekende dacht ik wel hem	  
	niet weder te zullen zien !	  
	Kort daarop is de familieraad	  
	vergaderd geweest daar er nog	  
20	minderjarigen kinderen waren	  
	om voogden te benoemen en een 	  
	curator daar de moeder te Meer-	  
	enberg is. Mijn broeder Daan	  
	is voogd geworden en Vitringa toeziende	  
25	voogd geworden.	  
	De 15de junij 1873 is onze jufvr[ouw]	  
		  
	blz. 120	  
		  
1	Koch op straat gevallen en heeft	  
	ongelukkig haar oog erg bezeerd.	  
	De 24ste julij 1873 werd de	  
	eerste steen gelegd, voor de kapel	  
5	in Klarendaal voornamelijk	  
	dienende tot godsdientige zamen-	  
	komsten voor de arbeidende stand,	  
	door d[ominee] Creutzberg. Daan en ik	  
	gingen er heen. Het was heel plegtig	  
10	De maand aug[ustus] hadden Daan	  
	en Clementine kamers te Velp	  
	gehuurd om er gedurende de va-	  
	kantie der kinderen de buiten-	  
	lucht te genieten. Jufvr[ouw] Koch	  
15	en ik gingen er ook gedurig eens	  
	heen en daar Dorothea en Wei-	  
	ler met hun gezin de 28ste ju-	  
	nij naar Zutphen met-der-woon	  
	vertrokken daar Weiler aldaar	  
20	ontvanger is geworden. Zoo verlie-	  
	ten wij Arnhem ook een poosje	  
	en gingen de 12de naar het Rege-	  
	link logeeren bij Mietje en De Veije	  
	heel genoegelijk buiten. De laatste	  
25	3 dagen kwam Arnold er ook	  
		  
	blz. 121	  
		  
1	bij. Was te Velp geweest.	  
	De 9de sept[ember] 1873 vierden Do-	  
	rothea en Weiler hunne zilve-	  
	re bruiloft. Het was een vrolijk 	  
5	en gelukkig familiefeest van	  
	onze kant waren allen er be-	  
	halve Arnold en Santje en Be-	  
	sier. Ik bleef er nog een p[aa]r da-	  
	gen en ging toen te Voorst bij m[eneer]	  
10	en mevr[ouw] Vertholen logeeren.	  
	De familie Besier passeerden	  
	de zomer in Wiesbaden en	  
	zijn de 2de dec[ember] naar Ajuccio	  
	op Corsica vertrokken. Zij kwa-	  
15	men er de 13de aan en hadden	  
	de 27ste het geluk hun oudste	  
	zoon Jacques terug te zien die	  
	9 jaren in Indië was.	  
	In de laatste dagen van dec[ember]	  
20	is de oorlog tegen Atchin voort-	  
	gezet die in april mislukt was. 	  
	Er is eene groote expeditie daar	  
	heen van de Marine en andere	  
	troepen onder bevel van de ge-	  
25	neraal opperbevelhebber van Swie	  
	ten	  
		  
	blz. 122	  
		  
1	Mogt het spoedig goed eindigen	  
	zonder veel verlies. Ook de chole-	  
	ra heerscht op de schepen en te Ba-	  
	tavia. Men ziet de telegram-	  
5	men met spanning tegemoet.	  
	De 9de jan[uarij] 1874 is onze waar-	  
	de neef Gerhard Jacob IJssel	  
	de Schepper in den ouderdom	  
	van 73 jaren overleden. hij leed	  
10	veel en was al 7 jaren hulpbehoe-	  
	vend en aan zijn stoel gebonden.	  
	De 10de jan[uarij] is mijn lieve	  
	nichtje Betsij Haitsma Mulier 	  
	geb[oren] Barchman Wuijtie[r]s te	  
15	Amersfoort voorspoedig van een	  
	dochter bevallen.	  
	De tijding is gekomen dat de 	  
	kraton van den sultan van Atchin	  
	de 26 jan[uarij] 1874 is genomen. Er	  
20	werd overal gevlagd en in de come-	  
	dies enz. het volkslied gespeeld.	  
	Maar ongelukkig zijn er vele	  
	manschappen gesneuveld en ook	  
	verscheidene officieren. Ook vele	  
25	bezweken aan de cholera die op	  
	de schepen en aan strand heersch-	  
	te. Mogt er spoedig een goed 	  
		  
	blz. 123	  
		  
1	einde aan komen!	  
	De 7de feb[ruarij] heeft Alex Weerts	  
	te Londen eene plaats gekregen	  
	op het kantoor van Hofer en	  
5	Schenk ! Wij verheugenden ons hier	  
	zeer over en ook over de terugkomst	  
	in gezondheid van onzen neef Jac-	  
	ques Besier. Hij trof juist heele	  
	koude dagen hier maar besocht	  
10	de geheele familie en vertrok de	  
	12de febr[uarij] weder over Keulen en	  
	Wiesbaden verder Turin naar Corsika.	  
	De goede jufvr[ouw] Koch heeft de	  
	2 wintermaanden dec[ember] en jan[uarij]	  
15	bij mij doorgebragt. Regt gezellig.	  
	Zij ging 8 febr[uarij] weer naar hare	  
	kamers maar ongelukkig	  
	geene beterschap met hare oogen.	  
	De 8ste april 1874 deden	  
20	Caroline Weerts en Ada de 	  
	Meester hunne belijdenis en wer-	  
	den de 10de bevestigd. Mogten	  
	beiden en allen getrouw blijven	  
	aan hunne toen afgelegde gelof-	  
25	te en zij als deugdzame menschen	  
	hun levenspad bewandelen	  
		  
	blz. 124	  
		  
1	De 12de mei hebben de fees-	  
	ten plaats gehad bij de 25 jari-	  
	ge viering van de regering van	  
	z[ijne] m[ajesteit] Willem 3. Ongeluk-	  
5	kig regende het die dag aanhou-	  
	dende zoodat het treurig was voor	  
	de mooije optogt en de illumina-	  
	tie en het vuurwerk tot de 2 volgen-	  
	de dagen werd uitgesteld. In alle	  
10	steden en dorpen werd het met	  
	luister en geestdrift gevierd en	  
	begon in alle plaatsen met eene	  
	godsdienstoefening voor die 25	  
	jaren van voorspoed en vrede.	  
15	Mijne schoonzuster uit Epe was	  
	die dagen bij mij gelogeerd en	  
	wij hebben allen tezamen feest	  
	gevierd.	  
	De 30ste mei 1874 is Erdwin	  
20	gekomen om zijne dochter Caro-	  
	line van het school te halen.	  
	Zij was 5 jaren in Arnhem de	  
	eerste 3 jaren bij mij aan huis toen	  
	geheel in de kost bij jufvr[ouw] Koster.	  
25	1 junij zijn zij tot mijn leedwe-	  
	zen vertrokken.	  
		  
	blz. 125	  
		  
1	De couranten melden dat	  
	de generaals Van Swieten en	  
	Verspijck met hunne terugkee-	  
	rende troepen. De 2de mei hun-	  
5	ne intogt, feestvierende, te Ba-	  
	tavia hebben gehouden.	  
	De 9de nov[ember] [18]74 ben ik met	  
	Erdwin naar Epe gegaan. Te Deven-	  
	ter dronken wij gezellig bij Fannij	  
10	van Marle koffij en troffen allen	  
	in welstand. Ik logeerde er ruim 14	  
	dagen met genoegen en ging de 26ste	  
	naar Hulsthorst bij tante v[an] Meurs	  
	logeeren, enige zuster onzes lieve	  
15	Moeder, die weldra 87 jaren wordt.	  
	Ook daar bragt ik eene zeer gezelli-	  
	ge tijd door tot de 8ste dec[ember] toen	  
	ik naar huis terugkeerde met	  
	storm en regen en die dag te U-	  
20	trecht bij Betsij Wuijtiers passeerde.	  
	De 26ste nov[ember] 1874 trof de fa-	  
	milie en vooral zijne kinderen een	  
	groot verlies daar onze neef Wil-	  
	lem van Hoijtema in den ouder-                          	  
25	dom van 71 jaren te Utrecht over-	  
	leed. Hij was algemeen geacht en	  
	bemind een verstandig welspre-	  
	kend man en trouw vriend.	  
		  
	blz. 126	  
		  
1	Het was een langdurig en streng	  
	winter van [18]74 op [18]75. Aanhoudende	  
	vorst of sneeuw zoodat wij heden	  
	1 april nog niets van de lente bemer-	  
5	ken. Ik was in jan[uarij] ongesteld	  
	maar ging 2 febr[uarij] naar Deventer	  
	logeeren tot 23 febr[uarij] toen wij te	  
	Zutphen v[on] Weiler zijn verjaardag	  
	vierden en ik verder met mijne zus-	  
10	ter De Veije naar het Regelink ging,	  
	waar ik 14 dagen doorbragt. Bij	  
	beide passeerde ik eene gezellige	  
	tijd maar tot mijn leedwezen	  
	hadden Clementine en jufvr[ouw] Koch	  
15	in die tijd meestal gesukkeld.	  
	De 5de maart 1875 is mijne nicht	  
	Marie Cramer, weduwe Jordens, her-	  
	trouwd met Baron la Tour d' Heij	  
	die zij in Napels had leeren ken-	  
20	nen.	  
	Te 6de april 1875 overleed	  
	nog zeer onverwacht hoewel in	  
	de hooge ouderdom van 88 jaren	  
	onze lieve tante Van Meurs, ge-	  
25	boren De Jongh op den huize	  
	Hulsthorst, de laatste van dat 	  
	geslacht. Nu had ik veel vol-	  
	doending h[are] e[dele] in dec[ember] nog bezocht	  
		  
	blz. 127	  
		  
1	te hebben.	  
	In de laatste helft van april	  
	logeerde Dorine en Johan de	  
	Jongh bij mij en Alex Weerts	  
5	bij Daan.	  
	De 5de mei 1875 overleed	  
	na een ziekbed van 8 dagen	  
	onze waarde nicht Annet Ver-	  
	stege alhier in den ouderdom 	  
10	van 81 jaren. Zij was jaren	  
	lang de vriendin onzer familie !	  
	De 7de mei vertrok Alex	  
	Weerts naar Moskou op een	  
	handelskantoor. De 13de ging	  
15	ik op ‚‚n dag naar Zutphen	  
	daar de arme Marie von Weiler	  
	weer vreesselijke stuipen had.	  
	Sedert 12 dagen nacht en dag 	  
	door. Treurige toestand voor	  
20	haar en de ouders.	  
	De 19de mei heeft broeder	  
	Daan een huis gekocht aan	  
	de RhijnbarriŠre voor f 27.000	  
	met een vrolijk uitzigt en keu-	  
25	rig solide gebouwd.	  
		  
	blz. 128	  
		  
1	De 27ste mei 1875 is onze nicht	  
	Ariane van Doorn te Utrecht	  
	in het huwelijk getreden met J[o]nkh[eer]	  
	Engelbrecht de Brauw.	  
5	De 21ste junij 1875 is onze nicht 	  
	Caroline de Jongh te Cette in	  
	het huwelijk getreden met den	  
	heer Louis Koester.	  
	Jeanette Weerts en Lucietje heb-	  
10	ben van 17 tot 24 junij bij mij ge-	  
	logeerd. Missschien ga ik dit	  
	zomer nog eens naar Freijburg en	  
	Baden waar Santje en Besier	  
	tegenwoordig op eene villa wonen.	  
15	Voorleden jaren. bragten ze hunne	  
	zomer hier bij de familie door. Een	  
	tijdlang op het Regelink verder	  
	te Epe, in Den Haag en hier. Hun-	  
	ne dochter Marie kreeg onverwacht	  
20	7 jan[unarij] te Freijburg eene bloedspu-	  
	wing maar uit de maag en is nu	  
	hersteld.	  
	Dit plan is naar wensch vol-	  
	bragt. De 13de sept[ember] kwamen Mie-	  
25	tje en De Veije hier en de 14de vertrok-	  
	ken we zamen. Eerst naar Keulen	  
		  
	blz. 129	  
		  
1	toen over Trier en Straatsburg	  
	naar Freijburg. Daar vonden we	  
	de familie Besier welvarende. Mar-	  
	rie hersteld en bleven er 6 dagen	  
5	met veel genoegen genietende van	  
	de mooije environs. Hier hadden	  
	wij ‚‚n dag regen en wind anders	  
	op de geheele reis mooi weder. Daar-	  
	na gingen we over Bazel naar	  
10	Schaffhuusen, bewonderden de	  
	heerlijke waterval en passeerden	  
	de nacht in Donau-Esschingen.	  
	Toen deden wij de prachtige toer	  
	door het Schwarzwald, passeeren-	  
15	de 42 tunnels en kwamen zoo	  
	te Baden-Baden. Daar het alte	  
	schloss en Ebersteinsburg bezig-	  
	tigd en toen naar Worms. Hier	  
	bewonderden wij het mooije mo-	  
20	nument van Luther, gingen	  
	toen langs de Rhijn over Keu-	  
	len en daarna over Cleef terug	  
	en hadden het geluk de 27ste	  
	in welstand te Amsterdam terug te 	  
25	keeren. Allen wel te vinden. veel	  
	voldoening hebbende van ons reisje	  
		  
	blz. 130	  
		  
1	De 8ste oct[ober] 1875 trof onze neef	  
	Schneither een droevig verlies door	  
	het overlijden van zijnen laatst	  
	overgebleven zoon Fran‡ois Marie	  
5	in den ouderdom van 28 jaar aan 	  
	de typhus. Het was een braaf jong-	  
	mensch en algemeen is de deelneming.	  
	De 23ste oct[ober] [18]75 heb ik mijn 63-	  
	ste verjaardag zeer genoegelijk ge-	  
10	vierd daar mijne lieve zuster Do-	  
	rothee met hare 2 jongste meisjes	  
	overkwam en met Daan en ande-	  
	re vrienden de dag passeerden.	  
	De volgende dag (zondag) kwam	  
15	Weiler met Marie en de jongens	  
	en aten al tezamen zeer gezellig	  
	bij Daan en Clementine in hun	  
	nieuwe huis.	  
	De maand nov[ember] is zeer koud	  
20	geweest, harde vorst en veel sneeuw.	  
	Met de kersdagen was het goed	  
	en zacht weder zoodat ik beide	  
	dagen naar de kerk konde gaan.	  
	De eerste dag een mooije preek van	  
25	d[ominee] Schröder en de 2de van d[ominee] Creuz-	  
	berg hoorde. Verder Clementine en	  
	vrienden bezocht en de avonden	  
	rustig te huis. Daan en Clem[entine]	  
		  
	blz. 131	  
		  
1	hebben in nov[ember] eene drukke tijd	  
	gehad doordien Henriëtte van 	  
	den Bosch bij hen de mazelen kreeg.	  
	Een meisje op school kreeg die en	  
5	zoo namen ze 2 hunner kennis-	  
	sen bij zich in huis en ziet H[enriëtte] had	  
	het al onder de leden en is er 3	  
	weeken ziek geweest. Hare moed-	  
	der is gekomen om haar op te pas-	  
10	sen. De 9de dec[ember] konden ze weer	  
	vertrekken.	  
	De 17de jan[uarij] 1876 is Caroline	  
	Weerts bij mij komen logeeren	  
	wij hebben eene genoeglijke tijd	  
15	tezamen doorgebragt en is zij de	  
	15de febr[uarij] weer vertrokken naar	  
	Epe, nog eerst een p[aa]r dagen te Does-	  
	burg en te Zutphen doorgebragt	  
	te hebben. In die tijd kregen	  
20	wij de tijding dat Marie Besier	  
	geengageerd is met eene Luit[enant]	  
	adj von Ekenstein in Freijburg.	  
	10 maart. Algemeene zorg	  
	voor het hooge water en angst	  
25	dat de dijken zullen doorbreken.	  
	Op de singels, Spijker en Park-	  
	straten hebben alle menschen het	  
	water zeer hoog in de onderhuizen.	  
		  
	blz. 132	  
		  
1	Ook in de stad in de kelders en	  
	aan de Rhijnkade was het zó˘ hoog	  
	dat ik de oude jufrvr[ouw] Koch in geene	  
	10 dagen konde bezoeken. Deze heeft	  
5	de geheele winter gesukkeld. Ook	  
	mijne zuster Weerts.	  
	Het is een guur koud en lang-	  
	durig winter geweest en het schrik-	  
	keljaar is niet gunstig begonnen.	  
10	Eerst strenge vorst toen dikke	  
	sneeuw en nu daarna het hooge	  
	water. Bijna 5 weken heeft dit	  
	aangehouden vooral in den Bosch	  
	was alles onderwater. Ook hier.	  
15	In 14 dagen konde ik niet naar	  
	jufvr[ouw] Koch gaan aan de Rhijn-	  
	kade zó˘ hoog was het water.	  
	De 4de maart ging ik op ‚‚n dag	  
	heen en weer naar Zutphen	  
20	daar Lucien von Weiler de 3de	  
	jarig was en Dorothee niet heel 	  
	wel. Ik passeerde er een zeer	  
	genoegelijken dag maar onder-	  
	weg zag men niets als water in-	  
25	plaats van land en weide. La-	  
	ter werd het nog erger daar het	  
	weder zoo stormachtig werd.	  
		  
	blz. 133	  
		  
1	De 12de maart was compleet	  
	noodweer. Die dag ging broeder	  
	Daan naar Den Haag omdat	  
	zijn zwager Landsheer aldaar	  
5	onverwacht ernstig ziek was	  
	geworden. Ik hield Clementine	  
	met de kinderen gezelschap	  
	maar men hoorde de Rhijn	  
	bruissen. Toen later de wind	  
10	keerde is het water spoedig	  
	gevallen en hebben we in	  
	ons land alle reden van dank-	  
	baarheid dat er geene dijken	  
	doorgebroken zijn.	  
15	De 18de mei 1876 is mijne li-	  
	ve nicht Fannij van Marle	  
	eindelijk eens enige dagen bij	  
	mij komen logeeren, regt gezellig,	  
	tot de 22ste en was het hier rendez	  
20	vous van de familie.	  
	De 23ste mei heeft onze nicht	  
	Ariane den Tex eene attaque van	  
	beroerte gehad. Hoewel de regter-	  
	kant wat verlamd was geeft	  
25	de docter hoop van herstel en is zij	  
	geheel bij kennis gebleven.	  
		  
	blz. 134 	  
		  
1	De 23ste mei, juist de verjaardag wij-	  
	le onze lieve moeder, is de kleine	  
	Johanna Barchman Wuijtier	  
	geboren.	  
5	20 junij 1876. 86ste verjaar-	  
	dag van onze goede jufvr[ouw] Koch. Zij	  
	is voor het eerst weer naar hier ge-	  
	wandeld en heeft bij mij koffij ge-	  
	dronken met Mietje en De Veije,	  
10	die expres en Erdwin, die juist met	  
	eene verkiezing moest komen. Heel 	  
	gezellig. Dorothee was een dag	  
	of 5 te voren ook hier gekomen.	  
	Tegenwoordig eene geduchte droog-	  
15	te zoodat het gras op de weiden	  
	verschroeid.	  
	6 julij 1876 is onze oude Hanna	  
	Jolink oud 84 jaar overleden in	  
	het Catharina Gasthuis. Juist	  
20	werd mijne keukenmeid Hanna	  
	erg ongesteld, eene soort dysen-	  
	trie en Erdwin was met Ar-	  
	noldje bij mij gelogeerd dus 	  
	had ik zeer drukke dagen.	  
25	Toen later Hanna geheel beter	  
	was heeft eerst Lucien von Wei-	  
	ler eene 14 dagen bij mij gelo-	  
	geerd en daarna Louise en	  
		  
	blz. 135	  
		  
1	Dorotheetje von Weiler met	  
	Lucietje Weerts. Dit drietal	  
	is de 26ste aug[ustus] weer vertrok-	  
	ken. Met veel genoegen had	  
5	ik mijne jeugdige log‚s, maar	  
	het was aanhoudend stikkend	  
	warm soms 90 graden. Men	  
	klaagde zeer over de droogte. Er	  
	begon gebrek aan voeder voor het	  
10	vee te komen maar gelukkig be-	  
	gon het de 24ste te regenen. Maar	  
	toch niet zoo erg of ik kon met	  
	de kinderen naar Beekhuizen	  
	rijden.	  
15	De 30ste aug[ustus] 1876 naar Fannij 	  
	van Marle op de Voordijk 10 dagen	  
	gaan logeeren en daarna nog 12 da-	  
	gen op het Regelink. Zeer genoegelijk.	  
	Ik vierde dit jaar 23 oct[ober] bijzonder	  
20	aangenaam doordien Dor[othea] en Wei- 	  
	ler, Besier en Daan, Clementine	  
	en de kinderen mijne gasten wa-	  
	ren. Regt dankbaar voor eene 	  
	goede gezondheid en de vele zege-	  
25	ningen die ik mag genieten !	  
	De 24ste oct[ober] was Besier er nog	  
	en kwamen zijne kinderen, Marie	  
		  
	blz. 136	  
		  
	(verticaal door de tekst: op 26 sept verjaardag van Carl)	  
1	en Von Ekensteen, 14 sept[ember] getrouwd, bij mij logee-	  
	ren. Zij bleven 5 dagen en wij al-	  
	len maakten met veel genoegen	  
	kennis met onzen Duitschen neef.	  
5	30 oct[ober] ging ik op een dag heen	  
	en weer naar Zutphen om de 	  
	verjaardag onzer lieve jongste zuster	  
	te vieren. Mietje De Veije kwam	  
	ook onverwacht en hadden we dus	  
10	een gezellige dag.	  
	31 oct[ober] vertrok ik naar Hulst-	  
	horst en bragt er eenige aangename-	  
	me dagen met Betsij Wuijtiers en	  
	Daniel van Meurs [door]. Ging 6 nov[ember]	  
15	weer naar huis met broeder Erdwin	  
	die hier met de vergadering kwam.	  
	Te Zutphen ontmoetten wij Jean-	  
	nette, die van Doesburg kwam	  
	waar zij 6 weeken was om hare	  
20	Moeder op te passen, die een vrees-	  
	selijk ongeluk gehad had door het	  
	omvallen van eener petroleumlamp en ver-	  
	schrikkelijk gebrand zoodat zij	  
	de linkerhand niet meer zal kun-	  
25	nen gebruiken.	  
	De 21 dec[ember] 1876 is overleden	  
	baron Heusden van Isselmuden	  
	echtgenoot van Jeanne Barchman	  
		  
	blz. 137	  
		  
1	Wuijtiers. Hij werd onverwacht	  
	krankzinnig en stierf te Utrecht	  
	in het gesticht.	  
	1 en 11 dec[ember] werden de verjaarda-	  
5	gen van Daan en Clementine zeer	  
	vrolijk bij hun door ons gevierd.	  
	Hare broeders kwamen ter eere	  
	van het kroonjaar (50) over en	  
	wij mogten ons verheugen dat ha-	  
10	re gezondheid beter was.	  
	De kersdagen van 1876 waren	  
	vreesselijk koud. Onverwacht	  
	viel eene strenge vorst in. Wij	  
	bragten die dus huiselijk door 	  
15	Lucien von Weiler logeerde bij mij.	  
	Oudejaar viel op een zondag zoo-	  
	dat ik 's morgens een zeer ernstige	  
	preek van d[ominee] Gagnebin hoor-	  
	de over Joh[annes] 3-10 eerste veerzen	  
20	welke de ware wedergeboorte was.	  
	Toen wandelde ik naar villa	  
	Anna en naar jufvr[ouw] Koch en	  
	's avonds ging ik nog naar d[ominee]	  
	Schröder waar ik eene mooije toe-	  
25	spraak hoorde over Jesaija 55	  
	vers 6 en 7. Het was stampvol.	  
	Regt dankbaar dat de goede 	  
	God ons allen spaarde en gezond-	  
	heid schonk treden wij het nieuwe	  
	in.	  
		  
	blz. 138	  
		  
1	De 9de jan[unarij] 1877 vertrok ik	  
	naar Deventer en logeerde ik	  
	daar een dag of 12 regt genoege-	  
	lijk bij Fannij van Marle. Op	  
5	heen en terugreis hield ik mij	  
	te Zutphen op en vond alles wel.	  
	De 8ste febr[uarij] ging ik einde-	  
	lijk eens naar Den Haag het-	  
	geen ik lang beloofd had aan	  
10	de familie Gleichman. Ik zag	  
	er alle oude vrienden terug dat 	  
	mij veel genoegen deed. Wij spoor-	  
	den ook eens naar Utrecht en	  
	Rotterdam. De 26ste keerde ik	  
15	naar huis terug maar bleef de	  
	dag in Utrecht stil bij Betsij	  
	Wuijtiers waar Jeane v[an] Issel-	  
	munden en hare kinderen waren.	  
	Dit was een treurig wederzien.	  
20	De 1ste maart 1877 vierde	  
	Erdwin te Epe regt luisterrijk	  
	zijn 25jarig burgermeesterschap	  
	aldaar. Men had gewedijverd	  
	om dit feestelijk te doen. Prach-	  
25	tige geschenken en eenvoudige	  
	muzijk en eerepoorten, eene	  
		  
	blz. 139	  
		  
1	receptie van 3 a 400 menschen,	  
	toespraken, veersen enz. zoo-	  
	dat hij en allen een regt geluk-	  
	kige feestdag had.	  
5	Heden 16 maart 1877 over-	  
	leed onze neef Schneither	  
	in den ouderdom van 82 jaren	  
	 door allen geacht en bemind	  
	zoodat het een gemis voor de 	  
10	familie. Lang bleef hij gezond	  
	en had nu een verval van krach-	  
	ten Nog een goed vriend	  
	van ons overleed gisteren 15	  
	maart Baron Jasper van Zuij-	  
15	len van de Schaffelaar, ook 	  
	zeer betreurd ,in Barneveld.	  
	Palmzondag 25 maart 1877 is	  
	mijn waarde neef Johan Coenraad	  
	Alexander Weerts hier in	  
20	de Fransche kerk door d[ominee] Kienen-	  
	berg bevestigd en de 1ste april	  
	Paaschzerdag zijn wij allen met	  
	haar aan de bediening geweest.	  
	Kort daarna kregen mijn neef	  
25	en nicht van Doorn de treurige	  
		  
	blz. 140	  
		  
1	tijding dat hun Godard, 2de	  
	luit[enant] der Marine in den ouderdom	  
	van 28 jaar is overleden te Padang	  
	in het hospitaal aan de cholera	  
5	de 15de maart. Zeer bedroevend	  
	voor zijne ouders en allen, daar	  
	hij zulk een oppassend jong mensch was.	  
	Het winter van [18]76 en [18]77 bragt ons	  
	weinig koude. Meest altijd regen	  
10	en wind.	  
	De 10de mei 1877 Hemelvaart-	  
	dag overleed mijne hartelijk ge-	  
	liefde nicht Fran‡oise Maria	  
	van Marle geb[oren] Weerts in den	  
15	ouderdom van ruim 76 jaren	  
	te Deventer na eene ziekte van	  
	6 dagen, eene longontsteking.	  
	Door onze veeljarige vriendschap	  
	en de genoegelijke dagen tezamen	  
20	gepasseerd gevoel ik haar gemis zeer.	  
	De 3de junij 1877 had het Ne-	  
	derlandsche volk een groot en on-	  
	herstelbaar verlies te betreuren daar	  
	onze beminde koningin die dag	  
25	ten 1/2 12 uren overleed. Al vele ja-	  
	ren was hare gezondheid wanke-	  
		  
	blz. 141	  
		  
1	lend. Maar nu nam de ziekte on-	  
	verwacht zeer toe. Evenwel kwam	  
	de prins van Oranje nog tijdig uit	  
	Parijs. Men betreurd haar alge-	  
5	meen want zij deed veel goed en	  
	in het buitenland was onze Sophia	  
	Frederika Mathilde prinses 	  
	van Würt[t]emberg zeer geacht.	  
	Zij was de 17de junij 1818 geboren.	  
10	De 20ste was hare begravenis.	  
	Eene plegtige lijkstoet naar Delft	  
	en duizende diepgetroffene toe-	  
	schouwers.	  
	De 5de junij 1877 kwam Alex	  
15	Weerts in gezondheid terug na 	  
	een 2jarig verblijf in Moskou.	  
	De 7de ging ik met hun naar	  
	Zutphen waar ik tot de 12de	  
	zeer genoegelijk bij Dorothee en	  
20	Weiler logeerde en toen door Mi-	  
	tje en De Veije afgehaald werd.	  
	Op het Regelink bleef ik tot	  
	de 27ste heel gezellig en trof	  
	beeldig weder. Soms wat warm	  
25	maar de 25ste afgekoeld door	  
	heerlijke buijen. 's Avonds kwam	  
	ik [in] welstand in Arnhem terug.	  
		  
	Hier ontbreekt kennelijk bladzijde 142/143	  
		  
	blz. 144	  
		  
		  
1	Weiler de kersvakantie.	  
	De derde febr[uarij] 1878 vierden	  
	Erdwin en Jeanette hunne	  
	zilvere bruiloft te Epe. De kin-	  
5	deren waren er allen en had-	  
	den ze des avonds een genoege-	  
	lijk feest. Voor ons ouderen was	  
	het saisoen minder geschikt.	  
	Ook diezelfde zondag 3 febr[uarij]	  
10	toen in het eene gezin vreugde	  
	heerschte werd het andere diep	  
	getroffen door een zeer droevig	  
	verlies. Jeane Barchman	  
	Wuijtiers, weduwe van baron	  
15	van Isselmunden, overleed in	  
	de jeudige leeftijd van 32 ja-	  
	ren aan zenuwzinkingkoortsen	  
	te Utrecht. De 19de dec[ember] was	  
	zij nog een dag bij mij geweest	  
20	toen zij met haar zoontje naar	  
	Doesburg ging. Het trof mij zeer	  
	en is vooral een groot en smarte-	  
	lijk verlies voor hare 5 kinderen	  
	en hare lieve moeder mijne	  
25	oude vriendin. Ik was in die	  
	tijd wat ongesteld en ook mijne	  
	Hanna	  
		  
	blz. 145	  
		  
1	De 21ste febr[uarij] [18]78 kwam	  
	Alex Weerts ons mededeelen	  
	dat hij weder naar Moskou	  
	zoude gaan daar hij van zijn	  
5	vroegere chef voordeelige aan-	  
	biedingen ontvangen had.	  
	Nog wachtte hij op eene tweede	  
	beslissing die tot zijn volgend	  
	levensgeluk zoude medewer-	  
10	ken en dat was of de oude hee[r]	  
	Roelants te Schiedam zijne	  
	toestemming gaf tot zijn enga-	  
	gement met zijne dochter Pau-	  
	line. Vrijdag 22 febr[uarij] kwam	  
15	mijn broeder Erdwin en bragt	  
	die gewenschte tijding mede	  
	maar hij zelf moest zich hier on-	  
	derwerpen aan een kies operatie	  
	daar hij zeer tegen opzag maar 	  
20	goed uitviel. Hij vertrok we[er]	  
	's avonds naar Epe en Alex	  
	kwam terug van Doesburg om	  
	de volgende dag naar Schie-	  
	dam te gaan en maandag 25	  
25	febr[uarij] kwam hij met Pauline hier	  
	om haar aan de familie te presen-	  
	teeren. Wij maakten met genoe-	  
		  
	blz. 146	  
		  
1	gen hare kennis en dineerden	  
	allen bij mij.	  
	De 8ste maart 1878 ben	  
	ik naar Utrecht gegaan	  
5	waar ik 14 dagen zeer genoe-	  
	gelijk bij mijne vriendin Betsij	  
	Wuijtiers logeerde. Het was	  
	wel een treurig terugziens na de	  
	dood van hare lieve dochter mevr[ouw]	  
10	v[an] Isselmuden. ook bragt dit	  
	vele zorgen mede daar zij de 	  
	kinderen bij zich neemt en een	  
	grooter huis zoekt.	  
	In de maanden apr[il] en	  
15	mei hadden we 2 patienten	  
	die veel zorg gaven. Onze nicht	  
	mevr[ouw] IJssel de Schepper die	  
	eene erge soort belroos en koort-	  
	sen had welke haar op de oog-	  
20	leden was geslagen zoodat zij	  
	6 weken blind was. De 2de	  
	pinkst[er]dag 10 junij mogt ik haar	  
	voor het eerst bezoeken en kan	  
	ze weer zien gelukkig herstellen-	  
25	de en onze oude jufvr[ouw] Koch die	  
		  
	blz. 147	  
		  
1	een verval van krachten heeft.	  
	Het is treurig de goede juf zoo	  
	te zien afnemen !	  
	De 14de junij [18]78 is ons nicht-	  
5	je Marie van Ekensteen geb[oren]	  
	Besier te Mulhaussen in den	  
	Elsas voorspoedig bevallen	  
	van hare 2de dochter.	  
	De 16de junij kreeg onze Han-	  
10	na onverwacht eene erge aan-	  
	val van benaauwdheid en was	  
	een p[aa]r dagen zorgelijk. Drie	  
	weken was zij bedlegerig en	  
	herstelde daarna langzaam.	  
15	In die tusschentijd nam	  
	de ziekte van onze goede jufvr[ouw]	  
	Koch ook toe zoodat Dientje	  
	en ik gedurende die warme	  
	zomermaand alle onze zorgen	  
20	moesten geven aan onze 2 zie-	  
	ken. De 13de julij vertrok-	  
	ken Clementine en Christine	  
	Weerts naar Domburg om de	  
	zeebaden te gebruiken. De	  
25	zondag te voren was jufvr[ouw] Koch	  
		  
	blz. 148	  
		  
1	zoo benauwd dat wij vrees-	  
	ten het einde daar was.	  
	De 13de julij 1878 is onze	  
	nicht Loosje van Wassenaar	  
5	Paneras geb[oren] Cramer te Nij-	  
	megen na een langdurig lij-	  
	den in den ouderdom van 42	  
	jaren overleden.	  
	De 13de julij 1878 is de vrede 	  
10	van Berlijn geteekend die 	  
	een einde maakte aan den oorlog	  
	tusschen Rusland en Turkije.	  
	De 25ste julij is onze goede	  
	jufvr[ouw] Koch des avonds ten 11	  
15	uur zacht ontslapen in den	  
	ouderdom van 86 jaren. Zij	  
	was eene trouwe vriendin van 	  
	ons gedurende ruim 50 jaren.	  
	Daarom wenschtten mijn broe-	  
20	der en ik ook dat ze in onze	  
	grafkelder zoude ten ruste ge-	  
	legd worden, dat de 29ste julij	  
	plaats had, begeleid door	  
	broeder Daan, d[ominee] Schröder en mijn	  
25	zwager von Weiler en de heer	  
	Bleckman. Zij heeft veel	  
		  
	blz. 149	  
		  
1	geleden en was 4 jaren bij-	  
	na blind door een val. Zij	  
	liet aan mijn broeder en mij	  
	de zorg harer nalatenschap over.	  
5	Clementine gebruikte met	  
	Christine gedurende de maand	  
	aug[ustus] de zeebaden te Domburg	  
	van 5 tot 12 sept[ember] [18]78 heeft	  
	Auguste de Jongh bij mij gelo-	  
10	geerd. Zij trof beeldig weder zoo-	  
	dat wij nog een mooije toer met	  
	Ariane den Tex reden.	  
	Daarna kwamen de 17de mijn	  
	zwager en zuster Besier bij	  
15	mij logeeren. Wij hadden	  
	drukke dagen zoodat zij met	  
	al hunne koffers tot de 29ste	  
	hier bleven. Evenwel gingen	  
	zij nog naar Zutfen intusschen	  
20	en ik vertrok de 26ste naar	  
	Empel bij m[eneer] en mevr[ouw] Cores	  
	de Vries waar ik 12 dagen al-	  
	lergenoegelijkst logeerde en	  
	heel mooi weder trof zoodat ik	  
25	veel genoot van de heerlijke	  
		  
	blz. 150	  
		  
1	lucht en wandelingen op Bun-	  
	gertstein voor mijne gezondheid	  
	die geheel van streek was door	  
	de bezorgingen van jufvr[ouw] Koch	  
5	hare nalatenschap en de ziekte	  
	van onze goede Harmen. De	  
	3 eerste dagen kwam er nog eene	  
	Haagsche vriendin, Constance	  
	Staning, bij dit hof. Heel aardig.	  
10	De 7de oct[ober] retourneerde ik weer.	  
	De 24ste aug[ustus] 1878 is prins	  
	Hendrik hertrouwd met prins-	  
	ses Marie van Pruissen. Men	  
	juicht algemeen dit huwelijk	  
15	toe daar de prins zeer ge-	  
	acht en bemind is. Van alle	  
	standen werden de prins en	  
	prinses prachtige geschenken	  
	aangeboden.	  
20	Mijn 66ste verjaardag	  
	vierde ik allergenoegelijkst	  
	op het Regelink, Dorothee en	  
	Weiler kwamen er ook en de	  
	eerste bleef er nog tot de 28ste,	  
25	als wanneer wij tezamen naar	  
	Zutfen terugkeerden en ik	  
		  
	blz. 151	  
		  
1	Dorothee haar verjaarsdag al-	  
	daar vierde. De 4de nov[ember]	  
	ging ik met Erdwin en Arnold-	  
	je weer naar Arnhem. Deze	  
5	bleven 5 dagen. Daarna kwam	  
	Jeanette een dag of 14 bij	  
	mij logeeren daar Clementine	  
	in die tijd zeer ziek was ge-	  
	worden. De 30ste nov[ember] ging	  
10	zij naar Epe terug en kwam	  
	Caroline bij mij. Bleef 3 we-	  
	ken heel genoegelijk. Wij 	  
	zagen eens mad[a]me Agar	  
	in "De Rodogune". De 21ste	  
15	ging zij naar Doesburg en de 	  
	23ste kwam Alex uit Moskou	  
	hier. De 24ste zijne aanstaan-	  
	de Pauline Roelants. Ik pre-	  
	senteerde de jongelui toen aan 	  
20	de familie en dineerden	  
	25 zeer gezellig bij broeder Daan 	  
	en Clementine waar Johan de 	  
	Jongh logeerde. De 26ste ver-	  
	trokken de jongelui naar Epe	  
25	Het was koud die dagen	  
		  
	blz. 152	  
		  
1	Mijne schoonzuster blijft voort-	  
	durend sukkelen met koorts	  
	en zenuwpijnen hetgeen heel	  
	treurig is. 	  
5	Oudejaarsavond hoorden we 	  
	eem mooije preek van d[ominee] van	  
	Heewaarden en kwamen met	  
	een stortregen uit de kerk.	  
	Kort daarop erge vorst.	  
10	De 7de jan[uarij] 1879 is Z[ijne] M[ajesteit]	  
	de Koning te Arolsen in het hu-	  
	welijk getreden met prinses	  
	Emma van Waldeck en Pyr-	  
	mont. Het verschil in jaren	  
15	is groot. De Koning 62 en de	  
	koningin 20. Moge de goede	  
	God dit huwelijk zegenen ! De	  
	10de deden zij hunne intrede	  
	in Nederland en gingen naar	  
20	het Loo. In Amsterdam 	  
	en den Haag werden reeds vele	  
	toebereidselen gemaakt om de	  
	Koning en koningin in te halen	  
	toen onverwacht het hof en 	  
25	het geheele land in rouw ge-	  
	dompeld werd door het over-	  
		  
	blz. 153	  
		  
1	lijden van den algemeen	  
	beminden en geachte Prins	  
	Hendrik die de 13de jan[uarij]	  
	1879 te Luxemburg na de	  
5	mazelen aan eene beroerte over-	  
	leed. Hij was 58 jaren en pas	  
	zoo gelukkig hertrouwd met	  
	prinses Marie van Pruissen.	  
	De 24ste is hij te Delft begra-	  
10	ven.	  
	De 15de febr[uarij] 1879 is onze	  
	goede vriend en neef Adriaan	  
	Gleichman te 's Hage over-	  
	leden in den ouderdom van	  
15	68 jaar. In zijn laatste	  
	ziekte leed hij veel.	  
	De 9de mei [18]79 overleed	  
	op den huize Bungertstein	  
	bij Empel mijne goede vrien-	  
20	din Henriëtte Cores de Vries	  
	geb[oren] Vollenhoven in den ouder-	  
	dom van [...] jaren. Nog in oct[ober]	  
	had ik er zoo genoegelijk gelogeerd.	  
	Daarna kreeg zij erge congestie,	  
25	was de gehele winter ziek en	  
	eindelijk een verval van krachten.	  
		  
	blz. 154	  
		  
1	De pinksterdagen 1 en 2	  
	juni 1879 heeft Alex Besier	  
	bij mij gelogeerd. Hij is nu ge-	  
	plaatst als 2de ingenieur voor	  
5	de opmetingen van de Velu-	  
	we en is voorlopig te Apeldoorn	  
	terwijl hij eerst op het punt	  
	stond naar Turkije te gaan !	  
	Het voorjaar is nog guur maar	  
10	de vruchtboomen en het graan	  
	belooven toch een goed jaar.	  
	De 11de junij 1879 had ons 	  
	land en de koninklijke familie	  
	weder een groot verlies te betreu-	  
15	ren daar namelijk de prins	  
	van Oranje die dag om 11 uur	  
	te Parijs in den ouderdom van	  
	40 jaren aan de bronchite is	  
	overleden. Hij was de laatste ja-	  
20	ren meestal buitenlands en	  
	heeft zijn leven niet zoo nuttig	  
	besteed als zijn brave oom	  
	prins Hendrik !	  
	De 14de junij is te Arnhem	  
25	de tentoonstelling van Nijver-	  
	heid geopend zonder eenige	  
		  
	blz. 155	  
		  
1	feestviering door de dood van	  
	den prins.	  
	De 26ste junij is de prins v[an]	  
	Oranje plegtig te Delft begraven.	  
5	Zijn lijk is over Brussel naar 	  
	Den Haag getransporteerd en	  
	eerst had er te Parijs in het ho-	  
	tel van den gezant baron van	  
	Zuijlen eene plegtige lijkdienst	  
10	plaats waar d[ominee] Besier sprak.	  
	Ook te Brussel werd het alle	  
	eer bewezen en toen in zijn ei-	  
	gen paleis te 's Gravenhage.	  
	Daar omringden velen het	  
15	vorstelijk lijk en de kist over-	  
	dekt met de prachtigste kran-	  
	sen. Koning en koningin wa-	  
	ren van het Loo gekomen.	  
	Geene vorstelijke personen volg-	  
20	den als de Koning, prins Alexan-	  
	der en de 82 jarige prins Frede-	  
	rik. Plegtig was de stoet tot	  
	Delft en bij het graf hield	  
	d[ominee] Koetsveld eene ernstige	  
25	gevoelvolle toespraak. En	  
		  
	blz. 156	  
		  
1	zoo rust de prins waarop	  
	velen hun oog gevestigd hiel-	  
	den voor de toekomst. Moge	  
	prins Alexander die plaats	  
5	vervullen en in gezondheid ge-	  
	spaard worden !	  
	De [..] julij 1879 kwam de 	  
	tijding uit Natal dat de	  
	keizerlijke prins Napoleon	  
10	die in het Engelsche leger dien-	  
	de de 3de junij door de Zoelo[e]s	  
	op een verkenningstogt is over-	  
	vallen te Isunda en vermoord.	  
	Zijn lijk is naar Engeland	  
15	getransporteerd. Vreesselijk	  
	verlies voor keizerin Eugenie	  
	die nog te Chislehurst is.	  
	De 13de julij 1879 trof ons	  
	allen eene groote droefheid	  
20	vooral aan mijne beste zuster	  
	en zwager Von Weiler. Hun-	  
	en oudste dochter Marie bijna 	  
	29 jaar is die dag op eene	  
	wandeling in den IJssel ver-	  
25	dronken. Zij had van der jeugd	  
	af aan stuipen en toevallen [geleden]	  
		  
	blz. 157	  
		  
1	en was de laatste maanden	  
	zeer gedrukt en was haar le-	  
	ven moede. Hoewel alles aan-	  
	gewend werd haar dit te ver-	  
5	goeden. De 17de is zij op het	  
	kerkhof te Arnhem begraven.	  
	Moge het denkbeeld dat zij	  
	nu rust hare ouders troosten !	  
	De 18de julij 1879 weder	  
10	een treurig verlies in de fami-	  
	lie daar onze waarde neef	  
	Johan van Hoijtema aan de 	  
	de typhus is overleden. Hij	  
	was een krachtig jongmensch	  
15	van 28 jaar nog geen twee	  
	maanden geleden hier ge-	  
	trouwd met Henriëtte Stok.	  
	Kwam de 3de van zijne hu-	  
	welijksreis ziek terug en over-	  
20	leed ten huize zijner schoon-	  
	ouders. Treurig verlies voor	  
	zijn jong vrouwtje en zijne ouders.	  
	24 julij ben ik 8 dagen te 	  
	Zutfen gaan logeeren. Het	  
25	was een treurig wederzien	  
	na de dood van de arme Marie.	  
		  
	hier ontbreekt kennelijk blz. 158/159	  
		  
	blz. 160	  
		  
1	om met mij mede te gaan om	  
	de tentoonstelling te zien.	  
	Dit gebeurde en wij hadden 3	  
	genoegelijke dagen.	  
5	De 11de oct[ober] [18]79 kwamen Keetje	  
	de Meester en hare dochter Ada	  
	ook nog logeeren tot de 17de.	  
	De tentoonstelling sloot de 15de.	  
	Alexander Besier is deze zo-	  
10	mer als ingenieur voor de lo-	  
	caal spoorwegen geplaatst en	  
	heeft zijn verblijf te Apeldoorn	  
	of Almelo en komt dus nog	  
	al eens hier. Zijne ouders zijn	  
15	15 oct[ober] naar Chially in Zwit-	  
	serland gegaan met de kinder-	  
	tjes van Marie. Von Ekensteen	  
	was voor 3 maanden naar	  
	Berlijn gedetacheerd.	  
20	Mijn 67ste verjaardag	  
	passeerde ik zeer stil daar ik	  
	ongesteld was maar gelukkig	  
	spoedig beter zoodat Dorothee	  
	von Weiler met Dororheetje	  
25	de 31ste bij mij kwam logee-	  
	ren en een p[aa]r dagen bleef	  
	en Weiler en Willem haar	  
		  
	blz. 161	  
		  
1	2 november afhaalden.	  
	3 nov[ember] kwam broeder Erdwin	  
	met de Staten een dag of 5.	  
	De 16de nov[ember] [18]79 overleed freu-	  
5	le 'd Aulnis na lang sukke-	  
	len in de ouderdom van 71	  
	jaren. Zij was eene regt hartelijk	  
	vriendin sedert ik haar leerde	  
	kennen.	  
10	Reeds half nov[ember] begon de	  
	vorst en werd het een zeer stren-	  
	ge winter. 1 dec[ember]. De 65ste ver-	  
	jaardag van mijnen broeder Daan	  
	reed ik erheen om de koude en	  
15	de gladheid waardoor ik al eens	  
	gevallen was en passeerde die	  
	dag gezellig met hen en de 	  
	2 jongelui.	  
	De 3de werd mijne Dien-	  
20	tje ziek en niet weinig daar	  
	zij koorts kreeg en het zeer pijn-	  
	lijke St. Antonie's vuur.	  
	Heden 26 dec[ember] 1879 is het	  
	al 3 weken en zit zij nog bo-	  
25	ven. Heeft vrij veel pijn in het	  
	been. Hoewel het toch beter gaat.	  
		  
	blz. 162	  
 		  
1	Hanna en ik houden ons tot	  
	nu toe gelukkig goed zoodat	  
	wij haar kunnen blijven oppas-	  
	sen. Het is anders een vrees-	  
5	selijke strenge vorst. De rivieren	  
	zitten toe en gedurig valt er	  
	veel sneeuw. De kersdagen die	  
	ik natuurlijk stil te huis door-	  
	bragt waren minder koud.	  
10	Uit Epe ontving ik eene	  
	goede tijding namelijk dat Caro-	  
	line Weerts de 21ste ge-enga-	  
	geerd is met den heer Jan	  
	Meesters uit Steenwijk. Zeer	  
15	tot genoegen van allen.	  
	De 3de jan[uarij] 1880 ging ik 	  
	voor het eerst weer uit om de 	  
	Rhijn te zien vol drijfijs. Een 	  
	mooij gezicht. De 28ste dec[ember] on-	  
20	der kerktijd begon het onverwacht	  
	te regenen welke aanhield en	  
	een spoedige dooi veroorzaakte.	  
	Tot nu toe nog geene ongelukken	  
	met de rivieren. Ik kon oudejaar	  
25	niet naar de kerk gaan tot mijn	  
	leedwezen daar Dientje nog steeds	  
		  
	blz. 163	  
		  
1	ziek en zeer pijnlijk is. Onze	  
	goede d[ominee] Schröder heeft ook	  
	niet kunnen preeken daar hij	  
	de dag te voren door de gladheid	  
5	is gevallen en zich aan de heup	  
	bezeerd had.	  
	26 jan[uarij] 1880 is Caroline Weerts	  
	bij broeder Weerts komen logeeren	  
	om haar aanstaande, Jan	  
10	Meesters uit Steenwijk, aan de 	  
	familie te presenteeren en	  
	bleven zij 8 dagen hier. De aan-	  
	staande neef beviel ons zeer	  
	goed. Ik kan hem niet eens een	  
15	dag vragen daar Dientje nog	  
	steeds ziek en boven is.	  
	De Rhijn en andere rivieren	  
	zijn voor de 2de maal vast-	  
	gevroren het is een strenge en	  
20	langdurige winter en zijn er	  
	veel zieken.	  
	12 febr[uarij] . Gisteren is de Rhijn	  
	losgegaan. d[ominee] Schröder werd	  
	beter en D[ientje] hoewel nog boven	  
25	heeft toch minder pijn en neemt	  
	in beterschap toe. Hanna	  
		  
	blz. 164	  
		  
1	is dikwijls ook zeer onwel ge-	  
	weest maar ik ben gelukkig	  
	gezond gebleven. Broeder Ar-	  
	nold in Keulen souffreerde se-	  
5	dert Kersmis aan spit in de 	  
	rug en rhumatiek in de heup.	  
	Nu ook herstellende.	  
	De 15de maart 1880 heeft Ar-	  
	nold te Keulen het ongeluk ge-	  
10	had te vallen en zijn linkerbeen	  
	onder aan de kuit te breken da-	  
	delijk werd hij naar zijn kamer	  
	gebragt en de volgende dag naar	  
	het Maria hospitaal waar het been	  
15	gezet is. Wij ontstelden zeer bij	  
	de eerste tijding	  
	De 28 en 29 maart, de Paasch-	  
	dagen is Daan met Alexander	  
	naar Keulen gegaan om Arnold	  
20	te bezoeken. Hij had daar beste	  
	oppassing. Het been was goed ge-	  
	zet en zijne gezondheid en stem-	  
	ming ook naar wensch alsmede	  
	bezoek van goede vrienden.	  
25	De 27ste maart ben ik naar	  
	Utrecht gegaan om eenige da-	  
	gen bij mijne vriendin Betsij	  
		  
	blz. 165	  
		  
1	Barhman Wuijtiers te logeeren.	  
	Eene regt genoegelijke tijd en	  
	gingen wij hare kinderen op	  
	Vliet en Voorn ook eens bezoe-	  
5	ken. De 5de april keerde	  
	ik terug en deed de reis met	  
	Keetje de Meester en zoon en	  
	dochter uit Harderwijk. Voor	  
	de gezondheid van Hendrik	  
10	van Meurs had de prof. een	  
	verblijf van 2 maanden in 	  
	Zwitserland aangeraden.	  
	18 april. Heden is Dientje	  
	voor het eerst sedert 4 maanden	  
15	eens weder naar hare moeder kun-	  
	nen gaan hoewel nog veel pijn	  
	in de armen enz. hebbende. Ook	  
	ik was ziek. Dadelijk na mijne 	  
	terugkomst uit Utrecht geworden	  
20	doch gelukkig niet lang. Han-	  
	na ook maar redelijk en Cle-	  
	mentine die dag ook minder wel.	  
	Onze broeder Arnold bleef	  
	2 maanden in het hospitaal	  
25	werd toen weder naar zijne ka-	  
	mers getransporteerd en kon	  
	na een maand weer gaan. Goed 	  
	genezen.	  
		  
	blz. 166	  
		  
1	Mijn neef Otto Wupper-	  
	mann uit Düsseldorp kwam	  
	in april een dag en nacht bij	  
	mij logeeren dat mij veel genoe-	  
5	gen deed. In vele jaren niet gezien.	  
	Mijn zwager en zuster	  
	Besier zijn de 15de junij [18]80	  
	uit Zwitserland teruggekeerd.	  
	Hebben in Mulhausen alles	  
10	opgepakt en moesten daar af-	  
	scheid nemen van Van Eken- 	  
	steen en de kindertjes van Marie	  
	die nu te Berlijn wonen. San-	  
	tje en Besier hebben een huis-	  
15	je in Nijmegen gehuurd waar	  
	hun zoon Alex als ingenieur	  
	werkzaam is. Zondag 11 julij	  
	ging ik er met broeder Erdwin	  
	en Arnoldje die bij mij lo-	  
20	geerde een dagje heen en	  
	de 15de kwamen ze een dag-	  
	je hier daar Santje eene opera-	  
	tie in de mond moest ondergaan.	  
	Nogal goed afgeloopen.	 
Einde van deel 3 van het journaal van Lucia Weerts

<<< Terug <<<hdebie45.deds.nl/Genea