Bron: FAW


Verklaring:

Brief d.d. 6 maart 1819 van F.H. (Frits) Raeber (1761-1825) lid Hoog Militair Gerechtshof vanaf 1814 woonachtig in Utrecht aan H.F. van Meurs(1780-1864), notaris en sinds 1818 Lid van Provinciale Staten van Gelderland, gehuwd met Johanna Sophia (Jansje) de Jongh (1787-1875). Frits Raeber is een oom van moederskant van Jansje. Een deel gaat over een juridische kwestie die mij niet duidelijk is. Oom Frits is de dag tevoren kennelijk in Den Haag geweest en heeft Lucia Maria (Lucie)(1789-1846) een jongere zuster van Jansje met haar man, de rentenier J.A. Kallenbergh van den Bosch, daar opgezocht. Lucie heeft begin 1818 haar eerste kindje verloren tijdens een moeilijke bevalling.(Zie een brief van Lucie aan Jans van 22 maart 1818)

Andere personen:
 • Vitringa = Mogelijk Mr. Campegius Lambertus Vitringa (1786-1864) zoon van Herman Hendrik, advocaat te Arnhem. Daarna griffier bij het kantongerecht te Aalten en Harderwijk.
  Vreemde woorden:
  proporieren ?


  
  [blz. 1]
   
  1		Utrecht 6 maart 1819
  
  	Waarde neef,
  
  	Ik kom zeer gaarne ongelukkige menschen te 
  	hulp en gij behoeft nooit complimenten ten 
  5	aanzien van commissies dienaangaande te 
  	maken. Maar het spijt mij altoos wanneer 
  	ik niet volkomen aan het verlangen van zo-
  	danige ongelukkigen kan voldoen en dit was 
  	nu het geval vooral ten aanzien van den 
  10	spoed welke de zaak volgens uw schrijven 
  	schijnt te vorderen. Ziet dan hoe de h[ee]r Schouten,  
  	die in den Bosch woont en die ons de eerste ver-
  	klaring bezorgd heeft, heeft dat toen welis- 
  	waar zeer vriendschappelijk en goed gedaan 
  15	maar heeft er nu tog verbazend lang naar 
  	laten wagten eer ik het bekomen heb en 
  	dit durfde ik dus niet weer wagen. Zelve ken 
  	ik te Bommel geen sterveling en dus ten 
  	einde raad heb ik de concept verklaring aan 
  20	mijnen vriend Vitringa gezonden. Deze zal 
  	zeker wel als Arnhemsche zaa. zijn en deze 
  	zomer nog lang te Bommel in commissie zijnde 
  	geweest zoo ik hoop en vertrouw daar wel 
  	eenige relatie hebben om het verlangde te 
  
  [blz. 2]
  
  1	kunnen effectueren. Andwoord heb ik nog niet 
  	van hem kunnen bekomen. Ik heb egter niet 
  	langer willen uitstellen U te antwoorden 
  	ten einde bij U niet te schijnen in ru.t.. 
  5	te zijn. Ik hoop datgij nog het doodbewijs
  	uit Frankrijk krijgen zult en dat alles 
  	nog beter dan gij denkt voor het arme meisje 
  	mag uitvallen. Of de Bommelsche notarissen 
  	gehoren zijn weet ik niet. Ik heb natuurlijk 
  10	in allen gevallen aan Vitringa resitutie 
  	der kosten moeten beloven want broeklappen 
  	en het garen toegeven is niet te proporieren. 
  	Ik feliciteer U en onze lieve Jansje zeer met 
  	de voltooying van Uw buitenverblijf en 
  15	wensch van harten dat gij er lange jaren 
  	met genoegen de zomersche dagen 
  	moogt doorbrengen. Wat mij aangaat om daarvan 
  	getuige te zijn. Dat aanbod is allervriendelijkst 
  	dan de tijd van reizen is voor mij om meer 
  20	dan eene reden voorbij. en ik zeg U even 
  	hartelijk dank voor Uw lieden beider gul 
  	aanbod als ik UL[ieden] voor het genot zelve be-
  	danken zoude ot lieden er toe besluiten .a. 
  	is mij onbewust. De tijd zal dat ontwikkelen 
  25	maar wat mij aangaat lieve vrienden die 
  	er belang instelt van mij te zien moet zich 
  	de moeite getroosten van tot mij te komen 
  
  [blz. 3]
  
  1	en gij l[ieden] behoort natuurlijk onder die gene 
  	welke daartoe het gemakkelijkst kunnen 
  	overgaan daar gij l[ieden] maar één kind hebt
  	het geen reeds zoo ver is dat het zonder 
  5	last voor de ouders mede van de reizende 
  	partij kan zijn en in allen gevallen zo gij l[ieden] 
  	eens Hollandsche vrienden gaat bezoeken 
  	ligt Utrecht in het midden van Ul[ieden] weg. 
  	Hier is ook al het gerugt geweest dat het
  10	Harderwijksch Atheneum gesupprineerd. 
  	zoude worden. Dat de oude heren professoren 
  	gepensioneerd en de jongere op de drie aca-
  	demien a la suite gehaalt zullen worden 
  	om bij vacatures in te vallen. Om de waar-
  15	heid te zeggen veel zoude Harderwijk er niet 
  	bij verliezen dan de huishoudens dier en-
  	kele professoren want zoals ik hoor 
  	studenten zijn er tog niet. 
  	Onze Haagsche tijdingen waren gisteren zeer 
  20	gunstig. Lucie begon merkelijk te vorderen 
  	in kragten en wierdt over 't geheel beter. 
  	Het is zeker voor haar ene allertreurigste te-
  	leurstelling dat haar kind verloren is. Intu-
  	schen hebben en zij en wij reden om God te 
  25	danken dat zij het dreigend gevaar waarin 
  	zij verkeerd heeft zelf ontkomen is. Ik wil 
  	niet ontveinzen schoon ik het natuurlijk 
  	voor haar verzwegen heb dat ik van den
  	
  [blz. 4]
  
  1	beginne af zwaar tegen die kramerij heb opge-
  	zien en wat mij betreft wel lijden mag daar 
  	de eerste proef zo deerlijk mislukt is dat 
  	het er maar bij blijft. 
  5	Gij l[ieden] weet mischien nog niet dat zij tot ver-
  	zet van haar leed een reisje naar Duitschland 
  	en Zwitserland (en wie weet als hun dat 
  	bevalt of het daarbij blijft) gaan doen. Zij 
  	hebben hun buitenverblijf te Zeyst met meu-
  10	belen en al in de courant te huur gezet en 
  	zullen daar wel liefhebbers toe vinden. Er 
  	hebben er zich al twee aangemeld. Ook hoor 
  	ik dat er een koets en koetzier van de ...
  	ten was aangelegd nog wel. Of het evenwel 
  15	goede houding voor een man heeft niets 
  	te doen niets tot l..tentatie van het huwe- 
  	lijk aan te brengen en het zeil dan enkel 
  	van vrouwtjes geld zoo hoog in top te halen.
  	Dog zoo als gezegd het zijn mijne zaken niet 
  2o	en ik kan ook op mijn beurt ter u ver-
  	klaren nimmer ergens over geconsulteerd 
  	te zijn waarmede ik ook kostelijk te-
  	vrede ben.
  	Ik omhelze U l[ieden] beide en U l[ieden] lieve meisje 
  25	in gedagten en blijve met opregte gene-
  	genheid 	Uwe liefhebbende oom 
  				F.H. Raeber.
  
  
  Naar brieven index

  <<< Terug <<<
  hdebie45.deds.nl/Genea