Bron: FAW
Verklaring:

Brief d.d. 22 maart 1818 van Lucia Maria Kallenberg van der Bosch- de Jongh (1789-1846) woonende in Den Haag aan haar zuster Johanna Sophia Lucia (Jansje) van Meurs - de Jongh (1787-1875) wonende in huize Hulsthorst bij Harderwijk waar Mr. Hendrik Frans van Meurs notaris en lid van de raad van Harderwijk is. Zoals gebruikelijk in die tijd noemt ze haar man bij zijn achternaam wat ze afkort tot Boschje en die van haar zuster als Meurs. Boschje is ziek en zij heeft recent haar eerst geboren kindje dood ter wereld gebracht waarvan zij nog herstellende is.Ze beviel na 2 jaar van een kindje die wel in leven bleef te weten Cornelia Lucia (1820-1890).

Andere personen:
 • Cappel = de arts
 • Renselaar= naam slecht te lezen. Mogelijk Van Renselaar.

  Vreemde woorden
 • accoucheur (blz 3 regel 10)= accoucheuse is Frans voor vroedvrouw . Zou het een man geweest zijn of een verschrijving ?  
  
  	
  
  [blz. 1]
  
  1							Den Haag 22 maart 1818
  
  	Eindelijk lieve zusje zal ik de pen eens opvatten om uwe
  	lieve brief te beantwoorden. Renselaar heeft UL[ieden] reeds met een woord
  	van de ongestelheid van Boschje geschreven.
  5	Tot mijn groote blijdschap begint hij nu te beteren, dan
  	het is zeker een ligte zinkingkoorts geweest. Hij had veel
  	gevatte koude bij zich en daarbij was de maag ook van
  	streek van de .. dagen was de koorts voor het eerst geheel af.
  	dan tot de negende dag heeft hij dezelve aanhoudend
  10	in een meerder of minder graad gehad. Gelukkig dat het
  	zich zoo ten beste geschikt heeft want de 2 laaste dagen
  	bevond hij zich zeer ziek. Ook vreesde de doctor dat hij een
  	zware ziekte onder de leden had	daar het hem direct zoo slecht
  	aangreep. Dan nu verlang ik mij dat hij wel spoedig in beterschap
  15	en krachten zal aanwinnen. Het verheugde mij hartelijk
  	reeds zoo verre hersteld te zijn om gedeeltelijk mijn lieve
  	Boschje zelve te kunnen oppassen daar ik nog zoo kort ge-
  	leden de bewijzen van zijne tedere liefde en zorgen gevonden
  	had. Zekerlijk hebben wij beide veel stof tot dankbaarheid
  20	aan de goede voorzienigheid die ons leeven zoo gunstig gespaard
  	en het gevaar afgewend heeft. Dan teevens behoef ik u niet
  	te zeggen hoe veel mijn lieve lijdt onder het smartelijk verlies
  	van mijn dierbaar kindje. Voor de eerste maal moeder te 
  	worden en dan na zoo veel geleden te hebben alle die
  25	vrolijke vooruitzichten en zijne .... vurigste wenschen in
  	eens vervlogen te zien. Dit brengt eene wonde toe die al-
  	leen door den godsdienst en de tijd kan slijten en
  	waarvan men zelf de treurige herinnering herinnering zoude blijven
  	behouden. indien ons verlies niet nog eenmaal vergoed
  30	word om deze wensch te bevorderen dien ik mij zelfen zoo
  	veel mooglijk op te beuren om mijne gezondheid niet te be-
  	nadeelen dan buitendien is zelven ook mijn pligt daar
  	het God behaagd heeft mij tegen verwachting uit zulk een
  	groot gevaar te redden zoo dat ons gelukkig huwelijk nog
  35	zoo spoedig niet verbroken is geworden onder al mijn lijden
  	was de liefde van Boschje mij de beste troost. Ook
  	
  	
  [blz. 2]
  
  
  1	genoot ik hierbij zorgvuldige en liefderijke oppassing
  	van ..... die van s morgens tot s avonds bij mij was
  	maar niet in huis sliep en ook het huishouden
  	voor mij waarneemt daar ik mij nog zoo voor de koude
  5	zo achten moet en met het ongunstige weder dat wij ze-
  	dert zulk een geruime tijd gehad hebben nog zoo niet
  	door het huis mag lopen. De ziekte van Boschje heeft
  	mij opnieuw weer aan de kraamkamer verbonden.
  	Ik was ook nog maar slechts om te eeten in de woonkamer
  10	geweest. Behalve dat ik mijn krachten nog niet terug heb
  	en dat ik nog de meeste nachten gedeeltelijk slapeloos
  	doorbreng bevind ik nog thans redelijk wel. De lucht en be-
  	weging zal mijne volkoomen herstelling verder moeten
  	te weeg brengen. ik wil wel geloven dat gijl[ieden] zeer ver-
  15	wonderd waart om mijn bevalling te verneemen wat mij-
  	ne ongestelheid te voren aanging dezelve was in de be-
  	gin niet van dien aart dat men oordeelde dat zulke
  	nadelige gevolgen zoude hebben La Cappel stelde er toen
  	ook geen zwarigheid in daar het in de tijd van eenige
  20	weken geheel ophield en van weinig belang was na verloop
  	van vijf dagen kwam zulke weder terug en Cappel vond
  	het toen nodig om mij te laten daar het ook erger was als
  	de eerste maal. Ik heb mij toen gedurende .. dagen zeer stil
  	gehouden en er was dan geen rede om hierover aan de famille
  25	te schrijven daar zulks meermalen het geval is en daar
  	ik anders gezond was en tot die tijd toe ben ik in de laatste
  	maanden van mijn zwangerschap ook volmaakt wel geweest
  	en iedereen reeds er over dat ik er zoo goed uitzag. Met de
  	.. dagen kwam het onverwacht voor de derdemaal weder
  30	hetgeen 3 dagen voor mijne bevalling is geweest. Het wierd
  	toen zoo erg dat alle middelen tevergeefsch waren om de
  	vloed te stuiten en de laatste nacht dacht ik flauw te
  	zullen worden door het verlies van bloed. Den volgende morgen
  	moest ik de akelige en pijnlijke operatie ondergaan om het
  35	bloed te stuiten er werden mij een menigte van ...... ....
  	plukken in het lijf gestopt waaraan draden hingen om
  	ze weer uit te kunnen trekken en die met een zwagtel om het 
  	dikke van het been vastgemaakt wierd zoo iets hoop ik nimmer
  	weer te ondergaan. Ik was toen reeds zoo verzwakt door het
  
  
  [blz. 3. De rechter zijkant is wat beschadigd]
  
  
  1	verlies van bloed en door dat pijnlijk middel om het zelve te sluiten
  	en de schrikken die ik veel tevoren gehad had waren mij[n]
  	zenuwen al geheel in wanorde geraakt. Gelukkig hield [de]
  	vloed toen op en dien zelfden avond kreeg ik reeds de pi[jn]
  5	waarna Cappel en ..... zo zeer verlangden daar zij ..
  	vreesden dat ik nog dood zoude bloeyen en na de verloss[ing]
  	hier voor ook nog beducht waren. Dan de goede God en
  	mijn gezond gestel hierbij gevoegd heeft het gevaar gelaten
  	doen wijken zoo dat de verlossing geheel natuurlijk ge-
  10	weest is. Accoucheur en doctor beiden verwonderden zeer
  	dat de natuur in alles bij mij mede werkt als mede da[t]
  	mijn gestel zoo gezond was Cappel zeide zulks nog van ..
  	bloed na de lating. Mijn lieve kindje stikte hiervan oo..
  	ten bewijze. Want niet alleen dat het zeer welgemaakt en volg[ens]
  15	het zeggen van al de geenen die het gezien hebben een
  	knap en mooy kindje was zoo was het zeer vetjes en
  	3 vierde el lang, want .... heeft de maat genom-
  	en, volgende het gevoelen van de meeste geheel voldrag[en]
  	Ik ben zeker eene maand vroeger zwanger geweest als ....
  20	ik gedacht heb de laatste .. had ik die zeker ook ...
  	slechts 2 dagen gehad waarna het geheel weg ble....
  	en ... ... bij mij plaats heeft. Dan Cappel zei ...
  	dat ik hierop niet moest rekenen daar zulken .. .oorge..
  	Na mijn bevalling heb ik ook ont..telijk veel in mijn .. gele..
  25	De zog koortsen en de zenuwen die zoo bij mij ontste.......
  	werkten alles op het zelve. Hierdoor waren de nachten ... verschrik.
  	lijk akelig in de tijd van .. dagen heb ik bijna letter[lijk g]een oog
  	toegedaan en na die tijd ook niet als in de ........de baker
  	zeide mij ook dat ik zeer goed zou hebben kunnen ....
  30	Als ik alles nadenk zusjelief hoe gelukkig ik had ku.... moeder
  	en hoe geheel onverwacht alle die genoegens voor mij ver...
  	dan kan ik somtijds niet nalaten om diep treurig te ...-
  	wel kracht ik zoo wel mooglijk om gelaten te onderworpen..
  	wil te berusten die zekerlijk mijn wezenlijk geluk bedoelt
  35	hoop ik nog eenmaal dit treffend verlies voor mij vergoed ..
  	mijn lieve Boschje valt het ook zeer smartelijk daar zijne [vader]schap
  	... mijn behoud was best geschikt om hem te troosten
  	angstige dagen zal hij niet ligt vergeten daar Cap......
  	k... gaf van de gevaarlijke toestand waarin ik mij....
  40	hij dacht niets anders dan mij te zullen verliezen [nu] zusje-
  	lief moet ik deze eindigen daar he. de eerste maal is da[t] ...
  	zoo lang achtereen in .eiden heb ik weder echt nu ook .....
  	brief van u gedurende de gehele winter heb ik geen lett...
  	ontvangen als na mijn kraam daar ik echter
  
  [blz 4. linker kant is ten dele onleesbaar]
  
  1	...aankomst alhier omstandig geschreven heb derhalve had
  	... de laatste tijding ervan ons wat dit betreft ... liep moet
  	.... toos de oorzaak bij .. zoeken en daar denk famille zoo uitge
  	... is kon van den Bosch aan te .erken zoo omstandig en
  5	....niet elke postdag schrijven zoo als men het bij die gelegenheid
  	.... zouden wenschen ..... als ... van elkander verwijdert is
  	... en volgend heb ik nog stof genoeg voorhanden da .....ik
  	... hierbij laten. Renselaar is gisteren vertrokken ik heb aan hem
  	[ver]zocht om voor .............. te gaan daar Boschje zulks
  10	[niet] doen kon uit hoofde van zijn ziekte . Ik voege hierbij de hartelijke
  	[gr]oeten aan Meurs terwijl ik nog steeds .....
  				uwe oprecht liefhebbende zuster Lucie
   	
  	
  
  
  
  [adres:] Madame
  	Madame J.S.l. van Meurs
  	ne de Jongh
  	Donkerstraat
  	Harderwijk
  
  
  
  
  
  Naar brieven index

  <<< Terug <<<
  hdebie45.deds.nl/Genea