Bron: FAW


Brief d.d. 22-9-1806 van de Nederlandse oud luitenant admiraal J.H. van Kinsbergen (71 jaar) wonende te Apeldoorn om een niet bij naam genoemde dame te bedanken voor een geschenk.
Verklaring: Waarschijnlijk is met "Moulin" het buiten van de familie de Jongh "De Rotterdamsche Kopermolen" nabij Apeldoorn bedoeld. Mogelijk was de bedoelde dame de weduwe Roschet-Raeber een schoonzus van Daniel de Jongh. 

(>>Klik hier voor achtergrond informatie>>)Ik realiseer me dat mijn vertaling niet vlekkeloos is. Bovendien is het origineel moeilijk te lezen , in ouderwets Frans met mogelijk fouten. Diegene die denkt het te kunnen verbeteren stuur ik met plezier een scan van de brief op.


 
		  
1	Madame et cher amie, 
	[Mevrouw en beste vriendin,]	  
		  
	On ne pouras être plus agréablement surpris Madame
	[Men zou niet aangenamer verrast geweest kunnen zijn mevrouw] 
	que ne fut votre ami quand il ouvrit ce matin votre
	[dan uw vriend was toen hij deze ochtend uw ] 	  
5	charmant et agrèable cadeau (accompaqnée de
	[charmante en aangename cadeau opende ,vergezeld van ]   
	votre interessant et spirituel billet contenant 
	[uw interessante en spritueel briefje inhoudende ] 	  
	les sentimens d'amité) d' ont vous m' honnorez
	[gevoelens van vriendschap, waarmee u mij eert]  
	et ce que vous avoir se tournée, se joliment auroalogue
	[en dat als men het omdraait zo aardig uitstraalt]   
	aux couleurs de le bouile. Touchez de l'un et en
	[in de kleuren van het gezicht. Ontroerend aan de eene en ] 	  
10	enchanté de lautre. Mon amie vous m'aviez
	[betoverend aan de andere kant. Mijn vriendin u heeft mij duidelijk gezegd]   
	mis dans un situation a vouloir être poëte pour
	[in een situatie geplaatst waarin ik poetisch wil zijn voor]   
	vous exprimer mes sentimens senties en poésies,
	[u en mijn sentimenten wil uitdrukken in gedichten ] 
	mais malheureusement je trouve que n'ai pas ] 
	[maar ongelukkigerwijs vind ik dat ik niet] 	  
	l'esprit de vous mon amie. Ainsi peu d.is bongré 
	[de gave van u heb mijn vriendin. Dus weinig ..... met ]  	  
15	ou malgré de envi i renoncer, non en sentimens de
	[of zonder achting voor vrienden moet ik afstand doen, niet voor het gevoel van het] 
	coeur pour vous mon amie, mais a la façon de ] 
	[hart voor u mijn vriendin, maar van de wijze om ] 	  
	pouvris l'enoncer enver. Mais pour retournez pourtant 
	[het te kunnen vermelden . Maar om terug te keren uitsluitend ] 	  
	quelque choqe enver de retour. Permettez madame
	[iets in retour . Sta mij toe mevrouw] 
	a l'amite de vous presenter le ci- joint ouvrage avec
	[op de vriendschap om u deze te presenteren. Daaraanverbonden] 
20	les sentimens senties d'amité de celui qui a l'honneur
	[de gevoelens ...... van vriendschap van degene die de eer] 
	d' être.   Avec bien d' estimene et amitée 
	[heeft te zijn.   Met achting en vriendschap. ] 
	Apeldoorn                    Madame
  							[Mevrouw] 
	le 22 sept 1806       Votre tres humble et tres obeisant serviteur
	[22 sept 1806       Uw nederige en gehoorzame dienaar] 
	Bien de compliments        J.H. de Kinsbergen
	[Complimenten          J.H. van Kinsbergen] 
25	a tous les habitans de Moulin.
	[aan alle bewoners van de Molen. ] 

	


		
Naar brieven index

<<< Terug <<<


hdebie45.deds.nl/Genea