<----- Terug naar de Eeftinck Schattenkerk start pagina
<----- Terug naar de ouders Eeftinck Schattenkerk - Boers

Naar de genealogie Eeftinck Schattenkerk -----> opent in eigen venster

Robbert Eeftinck Schattenkerk

 • Robbert werd geboren in Bandoeng op 5 mei 1874 als zoon van het echtpaar (Eeftinck) Schattenkerk - Boers (4). Vader was Arts. Hij had een ouder broertje die in 1878 overleed en twee zusjes geboren resp. 1876 en 1877. Zijn ouders scheiden in 1881. Zijn vader stierf een jaar later. Het gezin verhuisde uiteindelijk naar Pasoeroean aan de kust ten zuiden van Soerabaja, waar zijn moeder als pensionhoudster in het levensonderhoud van het gezin voorzag.
 • In oktober 1887, hij was pas 13 jaar, verzocht hij de resident van Pasoeroean deel te mogen nemen aan het ambtenaarsexamen. Waarschijnlijk betrof het, een zogenaamde klein ambtenaarsexamen voor lagere ambtenaren ook bruikbaar in het bedrijfsleven.


  Kaart van Oostjava uit 1910

 • In 1891, hij was 17 jaar, woonde hij in Probolingo en in 1896-1897(1895-1896) in Besoeki. Mogelijk werkte hij er of was er in de leer in een van de suikerfabrieken in die streek.
 • Later in 1898 was hij employee van de suikeronderneming Wonoredjo te Pasoeroean.
 • Hij experimenteerde kennelijk met plantensoorten, want in 1899 verzocht hij aan de plantentuin in Buitenzorg zaden van Ricinus communsis die gebruikt worden om Castor olie te produceren.
 • In 1900 en 1902 was hij nog werkzaam bij de onderneming Wonoredjo maar nu op het suikererf te Bangil (iets ten noorden van Pasoeroean).
 • Een gebeurtenis waar hij zeker mee geconfronteerd geweest zal zijn is de uitbarsting van de vulkaan Keloet/Kloet in mei 1901. Grote stukken van het suikererf van Wonoredjo verbrande toen door een hete asregen en 50 werkers vonden er de dood.
 • Hij ontwikkelt zich als een deskundige op het gebied van suikerteelt wat blijkt uit een commentaar op een artikel over het kweken van suikerriet dat samen met dat artikel gepubliceerd werd in het Java-suiker-industrie-Archief van 1901 (2)
 • Robbert had grootse plannen in 1904. Hij verwierf toen de erfpacht op het perceel Kedoengsari (district Wankal/residentie Pasoeroean 74 bouw/53 HA groot) voor de verbouw van Kina als ook van Badjing Oendjoer (in het district Majang residentie Besoeki zie rechterbenedenhoek op de kaart. Het perceel was 149 bouws/107 HA groot) voor Koffie.
 • Kennelijk kon hij daar nog niet van leven want in de periode 1904-1905 werkte hij als tuinemployee voor de suikerfabriek Seloredjo bij Djombang (linkerbovenhoek van de kaart).
 • Uit een bericht in Het Nieuws van de Dag van 5 februari 1906 over de uitslag van een verloting van kunstwerken, door de "Vereeniging tot Bevordering van Beeldende Kunsten" te Amsterdam ten bate van het nieuwe gebouw van Kunstliefde aan de Oudegracht, blijkt dat een R.E. Schattenkerk (4) te Djombang een schilderij van Dekker (waarschijnlijk Hendrik Adriaan Christiaan Dekker) had gewonnen. Dat moet Robbert geweest zijn waaruit blijkt dat hij belangstelling had voor kunst.
 • In 1906 werd hij zowel employee van een suikerfabriek bij Djember als ook ondernemer van het genoemde koffie perceel Badjing Oendjoer. Van het Kina perceel Kedoengsari wordt verder geen melding meer gemaakt. Mogelijk heeft hij het opgegeven.

 • Hij huwde in november 1907 te Bangil met Femma Looijé. Hij was toen 33 zij 19 jaar.
 • Op januari 1908 werd door hem de "cultuurmaatschappij Badjing Oendjoer" opgericht met Soerabaja als zetel en een genoemd maatschappelijk kapitaal van 50.000 gulden waarvan 15.000 gulden dat jaar gestort moest worden. Een forse som destijds.
 • Het huwelijk met Femma hield geen stand. In januari 1910 scheiden ze te Djember.
 • Na de scheiding werd zijn vrouw Femma in plaats van Robbert genoemd als ondernemer van Badjin Oendjoer. Ik vermoed dat zij of haar familie er veel geld in gestoken had.
 • Vanaf 1912 tot 1919 werd Robbert nog wel genoemd als administrateur maar daarna heeft een zekere J.J. Weijde zijn plaats ingenomen.

 • In september 1913 huwde hij opnieuw en wel met Margaretha Kõhlbrugge maar ook dit huwelijk hield geen stand en in mei 1915 scheiden ze.
 • Vanaf 1925 tot circa 1930 was hij werkzaam als employee van de suikeronderneming Djambé Gedeh te Kepan(d)jen (ten zuiden van Malang). Deze was in 1929 en mogelijk al eerder in het bezit van de N.V. Suikerfabriek Krian.


 • In 1927 werd Robbert eigenaar van een klein perceel grond van circa 1,25 hectare bij de dessa Gampingan nabij Kepan(d)jen in Pagak (onderdistrict van het district Senggoeroeh,residentie Malang, Java) goed gelegen aan de grote weg naar Malang waar hij zich toelegde op de verbouw van Arabica koffie. In 1930 werd dit perceel weer te koop aangeboden door een verbandhouder (hypotheekgever ? 8) maar kennelijk blijft het toch in zijn bezit. In de loop van de tijd kocht hij aangrenzende percelen grond totdat hij over circa 7 hectare kon beschikken. Met behulp van een overheidslening, sober leven en hard werken wist hij van zijn bedrijf een succes te maken. Hij werd een voorbeeld voor werkeloze planters in de moeilijke jaren 30. (6) Zie verder.. • Google kaart 2011  Omgeving en pasar van Kepandjen

 • Robbert leefde in die tijd samen met zijn dochter in een eenvoudige bamboe hut. Een stenen huis was in augustus 1934 nog in aanbouw. Helaas heeft hij er niet van kunnen genieten. Hij overleed op 24 october 1934 in Malang (5) en is op 28 october in kleine kring begraven. Door een misverstand is aan zijn overlijden geen ruchtbaarheid gegeven (7). Zie verder..


 • Begin 2011 ben ik via een internetforum met Diana Lammers in contact gekomen die mij schreef dat haar moeder Elisabeth (Elise) Eeftinck Schattenkerk een dochter is van Robbert en een Javaanse vrouw genaamd Siti Asia. Het was in de familie bekend dat Robbert een dochter had bij een Javaanse vrouw. Ik heb toen Diana en haar moeder ontmoet bij welke gelegenheid ik de gelegenheid kreeg om een akte van erkenning van Robbert een doopakte en een trouwakte van Elise in te zien (en te fotograferen). Andere documenten dan de mij getoonde papieren, zoals foto's of enige memorabilia waren niet aanwezig. Ze vertelde dat ze tijdens de reis papieren in zee gegooid had maar het waarom werd niet duidelijk. Ikzelf had oude foto's van mijn overgrootmoeder bij me maar er zijn helaas geen waar de naam Robbert bij staat.
  Wel wist ze veel te vertellen over haar vader maar dat kon ik op mijn beurt niet checken.

  Dit is het verhaal van Elise:

 • Robbert kreeg een op een nog onbekend moment een relatie met genoemde Siti die uit de Kraton van Jogjakarta stamde. Uit deze relatie is zij in 1925 geboren. Moeder Siti overleed al in 1928 en Elise herinnert zich haar niet. Alleen vaag een deel van het begrafenis ritueel waarbij zij onder de op stoelen gezette kist moest kruipen.
 • Hij maakte zich medio 1933 zorgen over de toekomst van zijn dochter, erkende haar officieel en regelde dat ze, indien hij niet meer voor haar kon zorgen opgevangen zou worden in het katholiek pensionaat te Malang waar Elise al door de week verbleef. Zij moest dan wel eerst katholiek worden gedoopt wat gebeurde.
 • Uit de akte van erkenning d.d.. 21-5-1933 te Malang: ".........Robbert Eeftinck Schattenkerk, oud 58 jaar, van beroep kleinlandbouwer, wonende te Gampingan, district Pagak (Malang), die mij verklaarde, dat op de vierden september negentien honderd vijf en twintig, des voormiddag te vier uur te Kanigore (Gondanglegi), residentie Malang, is geboren een kind van de vrouwelijke kunne uit de inlandsche vrouw Siti Asia, sedert overleden, aan welk kind is gegeven de voornaam van Elisabeth en hetwelk hij bij deze voor het zijne erkende.........."
 • Als Robbert overlijd (Elise meent dat het 1935 was) is zij nog geen 10 jaar.
 • Op haar doopbewijs is later door de scribent in Latijn bijgeschreven " Confirmata in Malang die 26 Maje 1935 ".  Het lijkt een bevestiging dat ze toen officieel in de katholieke kerk is aangenomen. Of dat ook de datum is dat ze in het katholieke pensionaat als wees is aangenomen weet ze niet.
 • Na het overlijden van haar vader erfde Elise volgens haar zeggen onder andere zijn land met het huis en kreeg bovendien tot haar 18de levensjaar een wezenpensioen.Hiervan zijn geen papieren.
 • In de jaren die volgen groeide ze relatief beschermd op in het pensionaat. Ze hoefde niet naar een Japans interneringskamp en kwam de bezettingstijd en de jaren die daarop volgden ondanks de algemene problemen goed door. Ze doorliep de middelbare school, ging naar de kweekschool en werd onderwijzeres.
 • Op enig moment is zij door haar Europese familie benaderd of zij met hun naar Nederland mee wilde maar zij koos om te blijven. Zij herinnert zich niet wie dat waren.
 • Na de oorlog, in 1948 trouwde zij in Malang met Jozef Antonius (Jo) Lammers. Hij 26, zij 22 jaar. Jo was toen amanuensis en leraar boekhouden op de HBS. Ze kregen 5 kinderen waarvan Diana de oudste is.


 • Foto: Elise (34) circa 1959. Coll. Lammers-ES.
 • In 1960 vertrok het gezin Lammers-ES naar Nederland. Het huis en land van haar vader liet ze al eerder, om onteigening na de onafhankelijkheid te voorkomen, aan haar Javaanse familie. Bij aankomst in Nederland is er geen contact met de Nederlandse familie.
 • In 2010 is Elise samen met dochter Diana terug geweest naar Java. Naar verluid is het "landje" van haar vader was nog steeds in bezit van haar moeders familie maar het huis was verdwenen na een overstroming.


 • Na bekijken van de in mijn beheer zijnde familiefoto's uit de collectie Jarman (2de echtgenoot van mijn overgrootmoeder) tijdens mijn bezoek in 2011 kwam Elise tot de (aarzelende) conclusie dat Robbert er op een aantal voorkomt. De Javaanse vrouw die op deze foto's voorkomt zou Siti kunnen zijn gezien haar positie in het gezelschap maar Elise heeft onvoldoende herinneringen aan haar voor een positieve identificatie.  Geen van de personen in de ander foto's herkende ze. De vraag is ook bij de wel herkende foto's of de wens de vader van de gedachte was. Ook als haar vader er op voor komt dan nog is hij circa 15 jaar jonger dan de man die ze zich zal kunnen herinneren. Jammer dat zij zelf geen enkele foto had ter confirmatie.


  Foto's: collectie Jarman circa 1916. Hein Jarman is de man met de snor Robbert (42) zou de andere kunnen zijn. De vrouw in het midden van het zwembad is onbekend.


  N.B. In najaar 2013 werd de aanwezigheid van een dochter nogmaals bevestigd door een tweetal artikelen die ik in De Indische Courant van 1934 (6&7) vond. Hierbij werd melding gemaakt dat deze bij Robberts overlijden 9 jaar was en dat moeder in of na 1928 was overleden. Ook dat hij zijn dochter voor zijn overlijden aan de goede zorgen van de R.K. pastorie toevertrouwde.  Noten:
  1) De meeste informatie stamt uit de Indische adresboeken. Een vermelding is minimaal het jaar daarvoor opgegeven daar heb ik standaard voor gecorrigeerd. Lastiger is dat een vermelding soms ten onrechte langere tijd bleef staan als een wijziging niet doorgegeven werd. Een voorbeeld is dat er in de adresboeken tot 1910-1927 Robbert vermeld wordt als erfpachter van Badjing Oendjoer samen met F. Looijé als zijn vrouw terwijl ze al in 1910 gescheiden waren.
  Een andere bron van informatie zijn de "Regeeringsalmanaken Grondgebied en Bevolking", met name het deel over de erfpacht (ref. de almanakken van 1905, 1907,1908,1912,1913 en 1920)
  2) Arendsen Hein (S. A.). Het planten van suikerriet met één oog zonder kweekbeddingen. Archief Java-suiker-industrie IX (1901) 738. Opmerkingen van R. E. Schattenkerk (4) over vorenstaand Opstel.
  3) Documenten getoond tijdens mijn bezoek aan Elisabeth in februari 2011:
 • Een uittreksel uit het 2de bijregister van geboorten van Malang (nr.17/1933) met de akte van erkenning opgemaakt 21 april 1933. Hieruit valt o.a. de woonplaats Gampingan district Pagak residentie Malang en toenmalig beroep als kleinlandbouwer van Robbert op te maken. De genoemde naam van de moeder van Elisabeth is Siti Asia. Die achternaam kan bedoeld zijn als generieke aanduiding. Getuige Antoine Louis ten Cate oud 46 jaar was in 1912 Hoofd van het plaatselijk bestuur van Loema(d)jang ten zuiden van Probolingo en was mogelijk een vriend van Robbert. De akte is bekrachtigd op 5 oktober 1933 met de volgende tekst: Het in deze acte bedoeld kind Elisabeth Schattenkerk is gewettigd bij besluit van den Gouveneur-Generaal van Nederlandsch indie de dato vijf en twintig Augustus negentien honderd drie en dertig hetwelk in het betrekkelijk register van den Burgerlijken stand te Malang is ingeschreven onder acte nummer zeventien van het jaar negentien honderd drie en dertig. De dienstdoend assistent resident van Malang (naam onleesbaar) (4)
 • Een katholieke doopakte d.d. 2 februari 1934 met bevestiging op 26 mei 1935. Aanname van het Katholieke geloof was voorwaarde voor plaatsing in het pensionaat.
 • De huwelijksakte uit 1948 met Lammers. In deze akte word melding gemaakt van een bijgevoegde akte met verklaring van bekendheid in plaats van een overlijdensakte van Robbert maar deze heb ik er niet bij aangetroffen. (4)
 • Na het verhaal van Elise blijf ik toch nog met vragen: (a) Bestaan er nog documenten van haar erfenis en de latere overdracht van huis en plantage aan haar familie. Wanneer was dat. (b) Is de plantage na de dood van Robbert gexploiteerd en zo ja door wie ? (c) Welke papieren gooide Elise weg tijdens haar overtocht naar Nederland en waarom ? (d) Elise vertelde over bezoeken met haar vader aan familie in of nabij Bandoeng in de laatste jaren voor zijn dood (in 1935) en familie die haar naar Nederland wilde meenemen na het overlijden van haar vader. Wie waren dat ? Robberts beide zusters waren al eerder naar Nederland vertrokken en zijn oudste zuster was in 1930 overleden.
  4) Een aantal maal tekende Robbert met R.E. Schattenkerk ook in kranten werd hij zo aangeduid. Deed hij dit om het kort te houden of gebruikte hij bewust Eeftinck als een voornaam zoals het historisch ooit bedoeld was ? Dat laatste lijkt waarschijnlijk omdat in de akte van erkenning zijn dochter de achternaam Schattenkerk kreeg zonder de toevoeging Eeftinck. Die toevoeging komt weer voor in haar huwlijks akte met Lammers van 1948 en gebruikt ze nog steeds.
  5) ref. www.roosjeroos.nl : Overledene: Robbert Eeftinck Schattenkerk overl.: 24-10-1934 Geboren in: Bandoeng Plaats overl.: Malang Leeftijd: 60 Aktenummer: 51 Filmnummer: 1357951
  6) Artikel over de opbouw van zijn koffieplantage in Kepadjen.De Indische Courant van 30-08-1934
  7) In memoriam R.E. Schattenkerk in De Indische Courant van 30-10-1934
  8) Soerabaijasch handelsblad 01-03-1930. Het oorspronkelijke landje in de dessa Gampingan word te koop aangeboden. Het eerder genoemde district Pagak is een de dessa in het district Senggoeroeh ligt terwijl bij de erkenning van zijn dochter van het district Pagak sprake is. • <<< Terug <<<


  Behoort bij de genealogische homepage van Henk de Bie: hdebie45.deds.nl/Genea