Bron: FAW
Verklaring: Een allegorie (symbolische boodschap in dichtvorm) gericht aan A.M. de J... waarbij gezien de bewaarplaats Anna Maria (Mietje) de Jongh bedoeld zal zijn. Gezien het gebruik van haar meisjesnaam was ze toen niet gehuwd.

De niet ondertekende of gedateerde allegorie lijkt een liefdesgedicht en zinspeelt op een (fris en schoon) maar losgerukte klimop die weer steun krijgt van een jonge sterke stam als vervanger van de stam die ze verloren had. Dat lijkt te duiden op toenadering van een weduwe die steun aangeboden krijgt van een jonge man. Het meest waarschijnlijk is het van de hand van C.A. Weerts die in 1809 met de weduwe van Oven - de Jongh huwde.


Blz 1

1	   Allegorie 
	    aan
	   A. M de J....

5	Het toeval bragt mij onverwagt
	  aan eenen schoonen oord. 
	Geen stiller dal had ooit mijn oog
	  met meerder kragt bekoord. 
		     -------
	't was alles lieflijk om mij heen.
10	  Rust heerschte hier alom. 
	Het kwam mij voor als waarde ik
	  in scheppings heiligdom. 
		     -------
	Het schaapje graasde vergenoegd,
	  den vogel zong met lust. 
15	Den mensch versleet zijn levenstijd
	  der zorgen onbewust. 
		     -------
	Ik doorkruisde met een zagt gevoel
	  de kronkelenden paden 	
	en zag alom den schoonen halm
20   met vrugtbaar zaad beladen. 
		     -------
	Mijn waadend oog ondekt eensklaps
	  bij eenen heldren stroom, 
	die ruisschenden het dal bevrugt,
	  een schoonen jongen boom 

Blz 2

1	omslingerd door een klimopplant
	  van blad zo frisch als schoon.
	Deez aanblik stemden mijne ziel
	  in eene zagten toon.
		     -------
	Ik zag om mij heen en deezen oord
	  kwam als bekend mij voor. 
	Ik dagt voor eenen langen tijd
    ging eenmaal ik hier door. 
		     -------
	Een held're straal scheen in mijn ziel.
	  Ik bezon mij ja het was
	op deeze plaats waar daar klimop
	  verlaten lag in 't gras.
		     -------
	Wat ik daar wenschte is vervult
	  zij heeft zig opgericht
	geslingert om een jongen stam
	  die voor geen stormen zwigt.
		     -------
	Nu bragt ik 't gunstig tot mijn dank
	  ik vond bij haar gehoor.
	Klimop heeft weer opnieuw den steun
	  dien eenmaal zij verloor.


Naar documenten index

<<< Terug <<<


hdebie45.deds.nl/Genea