Bron: FAW
Verklaring:

Brief d.d. 22 mei 1830 van Erdwin Adrianus de Jongh vanuit Rotterdam aan zijn zuster Anna Maria Weerts -de Jongh (* 23-05-1782 te R'dam) ter gelegenheid van haar verjaardag. De brief is mede ondertekend door Erdwin's 2de vrouw Aemilia Alida (Emilie) de Jongh - Weerts (*1777), tevens zuster van Anna Maria's echtgenoot.

Personen:
Broeder Johannes: Johannes de Jongh (*1779), broer van briefschrijver en Anna Maria.
Mary: Mary de Jongh - Smith(*1790). Haar echtgenoot Daniel de Jongh (een andere broer van briefschrijver en Anna Maria), is begin 1830 overleden.
Lucie: Lucia Maria Weerts (*1812), dochter van het echtpaar Weerts - de Jongh
De dikke Erdwin: Mogelijk Erdwin Frederik Alexander (*1821), zoon van het echtpaar Weerts - de Jongh.

De Nieuwe zaal: Kennelijk een nieuwe aanbouw aan het huis van Weerts, Marienberg te Arnhem.
[adres]	De weldedel geboren vrouwe
	Mevrouw A.A. Weerts
	        geb[oren] De Jongh
	op den huize Marienberg
		Bij 
			Arnhem
	per post
	de 22 meij
	1830		
	[Postmerk Rotterdam 22 mei]

Blz 1	Hartelijk geliefde broeder, zuster,
	
1	Daar het morgen eenen feestdag op Marienberg zal zijn willen
	wij van onze zijde onse deelneming aan dezelve door deezen
	regelen betoonen en feliciteren met opregte harten onze ge-
	liefde zuster Maria met de verjaaring der dag haarer geboorte.
5	De goedertierende God die haar tot heeden spaarde voor het 
	geluk van eenen braaven echtgenoot en van haar lieve kin-
	deren zij verder haaren zeegenende vader en schenke haar
	steeds in ruime maate al dat geene hetwelk haar leeven 
	hier veraangenamen kan. Hij doe uw vreugde aan alle uwe 
10	kinderen beleeven en mogt het hem behaagen uwe gezondheid 
	bestendiger te doen worden, zulks zoude eene vreugde voor ons
	allen zijn. Wij hoopen deezen dag vrolijk en na genoegen zal
	aflopen en de inwijding der zaal onder een deel houraas
	zal geschieden. Wij zullen ulieden met een glaasje extra in-
15	dagtig zijn. Waaren wij digter in de buurt, wij zouden met
	vreugde aan uwen disch aanzitten.
	De beste Emilie is thans redelijk wel en in de volle drukte van
	het schoonmaken zo dat zij 's avonds moede is. In de volgende 
	week wagten wij broeder Johannes ten eijnde de inventarisatie
20	bij Mary in zijne presentie te doen. Welk eene meenigte forma-

Blz. 2

1	teiten zijn er thans niet in agt te neemen zodra er minderjarigen
	in eenen boedel zijn. Men word er zelf ouder. Nogmaals beste
	vrienden  amuseer uw morgen goed. Wilt onze hartelijke groeten
	aan Lucie en de overige kinderen meededeelen en den dikken
5	Erdwin. Kus voor ons zo-even en gelooft ons onveranderlijk te
	zijn.			u e[dele] liefh[ebbende] broeder, zuster
						        E.A. de Jongh
	Rotterdam 22 meij			E.A. de Jongh - Weerts	
		1830


Naar brieven index

<<< Terug <<<


hdebie45.deds.nl/Genea