Bron: FAW
Verklaring:

Brief met rouwrand d.d. 2 mei 1830 van Anna Maria Weerts - de Jongh (*1782) van huize Marienberg in Arnhem aan haar jongere zuster Johanna Sophia Lucia (Jans) van Meurs - de Jongh (*1787) Van Meurs is burgemeester van Harderwijk zij wonen in het nabij gelegen huize Hulsthorst.
De rouwrand heeft waarschijnlijk te maken met het overlijden van broer Daniel de Jongh eind februari 1830.

Personen:
Jan: Johannes de Jongh (*1779), broer van briefschrijverster. Gehuwd met Elizabeth Maria (Betzij) van Hoytema (*1784)
L[ucie] v[an] d[en] B[osch]: de weduwe Lucia Maria Kallenberg van den Bosch - de Jongh, zuster van briefschrijster. Zij bezit een buiten in Oosterbeek genaamd De Hemelsche Berg.
Betzij: Antonia Elizabeth (*1812) dochter van het echtpaar Van Meurs - De Jongh.
Lucie: Lucia Maria (*1812), dochter van het echtpaar Weerts - de Jongh
Arnold: Arnold Jacob Frans (*1810),oudste zoon van echtpaar Weerts de Jongh.
Mary: Mary de Jongh - Smith(*1790), schoonzus van briefschrijfster en recent weduwe geworden.


Booien:Huispersoneel
 [Adres}
			Mevrouwe
		Mevrouwe J.S.L. van Meurs
	  	  geb. de Jongh
			te
		   Harderwijk

[Poststempel: Arnhem 3 mei]


Blz. 1			Marienberg den 2 meij 1830

1	Het schijnt wel dat indien ik iets van u zal horen ik alweer de 
	pen moet opnemen lieve zusje. Twee brieven hebt gij van mij die 
	nog onbeantwoord zijn en daarna schreef Weerts nog aan Meurs be-
	treffende eene propositie waarop wij dagelijks eeen gunstig antwoord
5	tegemoet zien. Weerts had de lieve attentie gehad aan Jan schrijvende 
	hem te proponneeren om den 23 hier te komen om mijne verjaardag
	bij te wonen en tevens dan de zaal, die tegen die tijd kant en 
	klaar is, in te weiden waarvan ik niets wist als toen het antwoord
	kwam dat hij het gaarne aaneemt indien er niets in de weg
10	komt. Natuurlijk wierd toen ook voort van u l[ieden] gedagt die tog
	nog eerder eens van huis te krijgen zijn. Wat W[eerts] hier over ge-
	schreven heeft weet ik niet, hebbende de brief niet gelezen.
	Maar daarom vond ik het nodig u nog eenige explicatie
	te geven 't geen ik ook nader aan Jan deed want de heeren schrijven
15	wat kort en bondig. 't spreekt van zelf er niet aan gedagt wordt
	om op een dag heen en weer te komen maar wel de dag te
	voren, of des verkiezende, vroeger. En niet voor den 24 [mei] weer weg.
	Dit schreef ik aan jan zoo als gij wel begrijpt, daar ik van
	u verwagt dat gij wat langer blijft, te meer nog daar L[ucie] v[an] d[en]
20	B[osch]tegen die tijd ook reeds op den H[emelsche] B[erg] is. En wij dan van het
	nu helaas ! maar vijftal meer! Met ons vieren zullen zijn.
	En wie geeft ons de verzekering dat wij niet zoo te samen
	kunnen komen. Ik ben er anders zeer tegen om mijne verjaar-
	dag zoo huiselijk te vieren en vooral nu daar onze bijeen-
25	komst tog met eene zeer treurige herinnering verbonden is
	aan onzen lieve broeder die wij allen betreuren. Maar ik erken
	het als een lieve attentie van Weerts die ons op die wijzen eens
	regt hartelijk te samen brengt en dus hoop ik dat zig nie-
	mand verontschuldigt. Wij verwachten u met Meurs en Betzij.
30	Indien die egter onverhoopt nog niet vrij van koorts was en dus
	niet mogt mede komen dan verwagten wij haar direct wanneer
	haar die lastige plaag verlaten heeft. Zij moet volstrekt eens
	verandering van lucht hebben. Geloof mij dat haar dit zeer

blz 2

1	veel goed kan doen en luister hierin eens na onze raad. Wij zullen
	alle zorg voor haar hebben en hebben hier ook een zeer kundig
	doctor en de vrolijke Lucie zal vast alles aanwenden om het
	haar genoegelijk te maken. Zij spreekt er dagelijks van en verheugd
5	zig in 't vooruitzigt dus zusjelief alle bezwaren weggeruimd,
	ook wanneer Betzij die maakt, want wij verwachten haar zeker.
	Aan Jan heb ik ook geschreven dat Betzij volstrekt moest mede 
	komen maar met hunne komst vleije ik mij niet voor dat
	ik hun voor mij zie staan. Arnold komt ook over, die lieve
10	jongen teld reeds de dagen. Hij krijgt haast zoo goed als het
	heimwee. Nu verwagt ik ten spoedigste antwoord van u.
	Gij kunt hier allen logeeren dat is al zoo goed als gearrangeerd.
	Den juf[rouw]-kamer hebben wij tegen die tijd leeg want zij gaat
	een Duitsch reisje doen bij eene famille daar zij vroeger geweest
15	is en zal wel 6 a 7 weken uitblijven. Wij zullen haar wel missen
	en vooral Lucie die hare plaats moet vervangen, maar zij
	mag wel eens eene uitspanning hebben. Ik hoop maar zij
	weer regt verggenoegd huis komt, daar het somtijds wel eens 
	anders is.
20	Mary komt spoedig met twee kinderen op den H[emelschen] Berg logeeren
	en de twee anderen komen dan bij ons. Ik hoop dat die goede
	vrouw maar 't grootst gedeelte van de zomer uit de stad zal
	kunnen zijn. Haar booien behandelen haar infaam, hebben
	niets geen respect. Zelfs heeft zij de werkmeid al moeten laten
25	gaan uit hoofde van inpertinentie en die keikenmeid heeft
	er al jaren gewoond. Gedurende dat zij uit is geeft zij hun
	kostgeld want durft hun niet alleen in huis te vertrouwen
	te meer daar zij met nov[ember] weggaan.
	Ik ben thans redelijk wel vooral zedert de warmte en voeg
30	hier verder niets meer bij daar ik u spoedig hoop te zien en
	te omhelzen, nu nog eens in in gedagten, veel groeten aan
	allen van allen. Steeds uwe hartelijk liefhebbende zuster
	                        Marie
						


Naar brieven index

<<< Terug <<<


hdebie45.deds.nl/Genea