Bron: FAW
Verklaring:

Brief met rouwrand d.d. 30 november 1828 van Anna Maria Weerts - de Jongh (*1782) van huize Marienberg in Arnhem aan haar jongere zuster Johanna Sophia Lucia (Jans) van Meurs - de Jongh (*1787) Van Meurs is burgemeester van Harderwijk zij wonen in het nabij gelegen huize Hulsthorst.
De reden van de rouwrand is waarschijnlijk het overlijden op 8 mei 1828 van de negenjarige Coenraad Alexander Weerts, zoon van briefschrijfster.

Personen:
Lucie: Op blz. 1 betreft dit de zuster van briefschrijfster de weduwe Lucia Maria Kallenberg van den Bosch - den Jongh (*1789). Later in de brief wordt ze ter onderscheid van dochter Lucia Weerts als L vd Bosch aangeduid.
Lucie, Lucietje: Lucia Maria (*1812) dochter van het echtpaar Weerts - De Jongh
Juff[rouw] van der Aa: Een nieuwe gouvernante voor de kinderen van Lucia KvdB - de Jongh. Is zij familie van dichter/schrijver Christianus Petrus Eliza Robidé van der Aa (*1791)?
Bert:
mevr[ouw] van der Mesch: Kennelijk een referentie voor de gouvernante Van der Aa.
Oude nigt: Waarschijnlijk een nigt uit de van den Bosch familie (Uitzoeken]
Tante en oom blz. 2: Adriana Sophia Henriette Roschet - Raeber (*1758), zuster van moeder de Jongh Raeber. Zij woonde in Utrecht. Oom is waarschijnlijk haar broer Frederik Hendrik (Frits) Raeber (1761-1825) met wie zij samen woonde.
Betzij Sijpkens: Elizabeth Sijpkens (*1813) vriendin van Lucia Weerts
Betzij: Antonia Elizabeth van Meurs(*1812) dochter van het echtpaar Van Meurs - De Jongh
Betzij de Jongh: Elizabeth Maria de Jongh - van Hoytema (*1784), vrouw van broer Johannes de Jongh
Daan:Daniel(*1814), zoon van het echtpaar Weerts - De Jongh.
Arnold: Arnold Jacob Frans (*1810),oudste zoon van het echtpaar Weerts - de Jongh.
M. Afer:
Heer en mev[rouw] Ruijsch:
Jan Sages:


Saarbergen: Een plaats/een huis of een familie ?

Blz. 1		Marienberg den 30 november 1828

1	Dit antwoord komt vast niet zoo als gij het verlangde
	zusjelief maar tog spoediger als ik gewoonlijk van u
	ontvange en nu zet ik mij toe om eens rustig met u te praten.
	Ik begin dan met u voor de bokkum en delicieuse kabel-
5	jauw te bedanken die wij met veel smaak nuttigde in
	gezelschap van eenige famille maar niet Lucie want
	zij was toen druk aan het oppakken en kwam twee dagen
	daarna bij ons eeten. Ik mis haar thans meer dan ooit want
	ga nu zeer weinig uit en dus was mij haar hartelijk bijzijn
10	dubbeld aangenaam en vooral in 't laatst van de zomer zagen
	wij ons zeer veel. Nu zal ik meteen, een punt van uwe brief
	beantwoorde ontrent juff[rouw] van der Aa maar door Bert
	zijt gij reeds eenigzints in een ander denkbeeld gebragt en
	gij weet dus hoe spoedig Lucie zig moest decideeren 't geen
15	anders strijdig is met hare gewoonte en vooral in zulk een
	gewigtig geval. Zij had er mij wel eens te voren over gesproken
	dat zij wanneer zij eene gouvernante nam "zij zeer tot juff[rouw]
	van der Aa zou inclineeren, wanneer die weer gezond was
	en weer een conditie zogt. En daar zig dit nu voordeed en
20	zij reeds met mevr[ouw] van der Mesch in correspondentie was
	was er geen tijd van beraad. En wat de informaties bij u aan-
	belangt zusjelief die waren dunk mij geheel onnodig. Zij
	is te gelijkertijd met haar bij u gelogeerd geweest heeft dus
	alles zelf kunnen beoordeelen en of zij u geviel dit wist zij ook
25	van u. En hoezeer gij haar vertrek betreurd hebt en met haar
	caracter en humeur was zij toen zeer ingenomen. Gij hebt
	dus verkeerd gedaan lieve zusje van Lucie van agterhoudenheid
	te beschuldigen en dit deed haar ook leed. Maar dat
	mevr[ouw] van der Mersch informaties nam was zeer natuur-
30	lijk. Het doet mij plaisir voor Lucie zij iemand neemt
	en dat zij reeds kennis met haar gemaakt hebbende ook met meer

Blz. 2

1	zekerheid kan verwagten zij haar zal voldoen en na vroegere
	beschrijving geloof ik dat Lucie ook een lief gezelschap aan
	haar zal hebben. Zij was deze zomer dikwijls zeer neergedrukt
	de dood van de oude nigt heeft haar ook diep getroffen zij
5	verliest met haar ook veel deelneming en hartelijkheid.
	Uwe verwondering kan ik zoo begrijpen lieve zusje toen gij
	vernaamt dat ik in Utrecht was en misschien kwam ook
	wel de gedagten bij u op de gezondheid van M[arie] is tog beter als
	men denkt anders dorst zij het niet te wagen en kwam
10	zij dan ook maar eens bij ons maar wat heeft mij na een
	lang beraad doen resolveeren: Gevoel van pligt. Zedert
	vier jaren had ik tante niet gezien en kon haar e[edele] denken
	dat wij na de dood van oom minder hartelijkheid betoonde.
	Ik nam dus de resolutie om met Lucie belet te vragen
15	en teven Betzij Sijpkens, die van ons vertrok, na Utrecht
	te brengen. De nagt voor ons vertrek was ik weer zoo naar
	en hevig pijnlijk dat ik niet anders dagt als 't huis te moeten
	blijven. Tegen de morgen bedaarde het en toen nam maar,
	hoewel niet zonder angst, het besluit om te gaan want het
20	kon tog niet meer afgeschreven worden. Het ging vrij goed
	op reis maar natuurlijk met onze gemakkelijke caleche en
	nu en dan wat gesterkt door droppels. Zoo kwam ik dan te
	Utrecht. Regt hartelijk van Tante ontvangen en ben er vijf
	dagen stil geweest en gelukkig in die tijd vrij redelijk geweest
25	en heb het heerlijk met het weer getroffen. Dit deed mij ook
	goed daar koud en guur weer veel invloed op mijn gestel heeft.
	En de terugreis vermoeide mij veel minder omdat ik ik de
	vorige nagt goed geslapen had en wat was ik voldaan over
	mijn uitstapje! Ik vond de goede tante weinig veranderd ten-
30	minste in haar doe zoo dat ik somtijds met verwondering haar e[dele] aan-
	zag en dagt is dat iemand van 70 jaren? Het figuur word net
	als van grootmama dit frappeerde mij maar hoe lief hartelijk
	en voldoende was die goede vrouw! Lucietje was er ook met veel

Blz. 3
	
1	genoegen en riep telkens uit wat is tante toch lief! En 't heeft
	haar zoo veel genoegen gegeven wij er geweest zijn. Dit heeft zij
	ook nog aan L[ucie] v[an] d[en] Bosch gezegt, dat ik ten uiterste voldaan
	ben van die goede tante te hebben bezogt. Volg nu mijn voor-
5	beeld maar zusjelief maar gij zult het nu wel tot het voorjaar
	moeten uitstellen. Maar van u is het anders minder te excuseeren
	daar gij wat uwe gezondheid aanbelangt niets hebt te menageeren.
	Weerts is vrijdagmiddag met Daan na Crefeld vertrokken.
	Hij had Arnold beloofd hem voor de winter nog eens te
10	bezoeken ook om dan mondeling nog van hem te horen
	of hij geheel tevreden is. Ik verlang regt hartelijk na hunne
	terugkomst dat op woensdag bepaald is en dan in allen op-
	zigten door goede tijdingen verheugd te worden 't is voor Daan
	ook een aardige toertje hij zal nu morgen zijn verjaardag te
15	Crefeld vieren.
	Wat is het tog vreemd dat Betzij de Jongh haar nigtje
	niet kan afwagten omdat zij een grote wasch heeft. Mij dunkt
	in haar geval zoude ik geantwoord hebben gij komt net van
	pas om te kunnen helpen want voor meisjes zoals Betzij
20	en Lucie geneerd men zig dog niet.
	Gij zult ook wel uit de courant gezien [hebben] dat de ongelukkige
	M. Afer tog haar oudste zoon verloren heeft. Diep
	medelijden heb ik met die arme moeder daar ik door
	eigene herinnering aan mijn onvergelijke lieveling
25	mij hare smart zoo levendig kan voorstellen en dan
	nog daar hij op die leeftijd! Hebt gij ook van die treurige
	sterfgevallen uit Rotterdam gelezen. Van de heer en mev[rouw] Ruijsch
	die binnen de agt dagen twee volwassene meisjes verloren
	eene van 25 en de jongste van 18. Nu hebben zij nog eene 
30	over. Zij zijn aan zware koortsen gestorven. Wien heeft
	die ongelukkige ouders trouw bijgestaan. Zelfs is de jongste
	dochter in zijn armen gestorven want tog lag de moeder ook door

Blz. 4

1	koortsen aangetast, misschien meer door smart. De eenige
	dochter zat voor haar bed en Ruijsch kon niet meer van
	aandoening en vermoeidheid. 't was zulks een gelukkig huis-
	gezin en ouders die geheel voor hunne kinderen leefde !
5	En nu missen zij bijna alles en moeten tog in Gods bestuur
	berusten !
	Ik heb van Lucie al eenige regelen van Saarbergen ontvangen.
	Bert is is weinige oogenblikken na haar gearriveerd.
	Dat huis is mij goed bevallen. Gij weet dat wij er eens
10	gegeten hebben, Zij moeten het verlaten wat is het aan-
	genaam voor de meisjes dat Bert dit winter bij hun is.
	Ik geloof dat zij regt lief onder elkanderen zijn Ik heb onzen
	Lucie eene zeer mooie mantel gekogt, groen en zwart-
	geruid maar zeer zagt en lief groen en mooi fijn goed.
15	Er is hier geen een zoo in de stad zij had ze ook nodig.
	Nu moet zij nog een winterhoed hebben. Wat heeft Betzij?
	De juff[rouw] en kinderen zijn gezond. Wat mijzelve aanbelang[t]
	dit mogt wel beter ik souffreer dagelijks en zoek het
	voor mijne huisgenoten zoo veel mogelijk te cacheeren,
20	behalve voor W[eerts]. Ik had gehoopt dat onze nieuwe
	doctor door wat anders te beproeven het had geraden
	maar twijfel of hun kunst zoo ver gevorderd is om zulke
	inwendige kwalen te genezen. Geniet 't geluk van
	gezondheid nog lang met de uwen. Van alle de
25	onze de vriendelijkste groeten ook aan Meurs en Betzij
	en geloof mij.             Uwe altoos liefhebbende 
					zuster Marie
	Zoo even maandagmorgen
	was Jan Sages hier. De famille
30	  is wel
	Nog iets Tante Roschet kon onze Lucie bijna niet. Zij had haar
	ook in geen 6 jaren gezien. Haar hartelijkheid beviel haar zoo goed.	
	
	
	
Naar brieven index

<<< Terug <<<


hdebie45.deds.nl/Genea