Bron: FAW
Verklaring:

Onvolledige brief d.d. 20 februari 1828 van Anna Maria Weerts - de Jongh (*1782) vanuit haar huis Marienberg in Arnhem aan haar jongere zuster Johanna Sophia Lucia (Jans) van Meurs - de Jongh (*1787).

Personen:
Alexander: Coenraad Alexander (1819-1828), zoon van het echtpaar Weerts - de Jongh.
Tilanus: Huisarts.
Proff[esor] Zuurman: Ook wel Suurman genoemd in ander brieven. Kan de huisarts bijstaan.
Santje en Daan: Eva Alexandria (*1816) en Daniel (*1814), kinderen van het echtpaar Weerts - de Jongh.[adres:		Mevrouwe
	Mevrouwe J.S.L. van Meurs
		geb. de Jongh 
		Harderwijk   
Postmerk: 	Arnhem		]

Blz. 1			Marienberg den 20 februarij 1828

1	Met verlangen zult gij wel weer eenig bericht van ons
	tegemoet zien zusjelief! 't laatst schreef W[eerts] aan Meurs
	en heeft u als toen gemeld ik nog aan zware hooftpijn leed.
	Of hij daar ook bij schreef het laatste en voldoende middel
5	was vier bloedzuigers aan 't hoofd die mij een geheele
	dag plaagden en braaf wat afzogen. Maar gelukkig ook de
	pijn, evenwel na eenige dagen. En de volgende dag moest
	Alexander er twee op de borst hebben. Dit agiteerde mij nog 
	meer als van mij zelve en maakte mij zeer neerslagtig. Want
10	daarbij was ik die dag tog zeer slap. Wij vleijen ons dat het
	de lieve jongen ook goed doet gedaan heeft want na die tijd
	is hij wat gebeterd. En nu gelukkig in veertien dagen zonder
	koorts want wij vreesde met veel grond dat hem die de krach-
	ten zoude ondermijnen. Hij was weinig dagen zonder. Ook
15	begon Tilanus het zeer bezwarend in te zien en daarop
	besloten wij Proff[esor] Zuurman te vragen om over te komen
	om in consult met Tilanus hem te zien. Maar de voorzien-
	nigheid verhoorde onze beden! Hij is aanemelijk beter
	ziet er veel beter uit en word ook sterker. Hoesten blijft
20	hij altoos nog doen maar minder en losser. En nu beginnnen
	wij ons te vleijen dat wanneer 't heerlijke voorjaar aankomt
	hij dan misschien geheel herstelle. Maar hij zal tog
	nog lang zeer lang met alle soine moeten behandeld 
	worden. Dat wij dankbaar zijn aan God die hem tot
25	nu toe spaarde zult gij ligt begrijpen. En dat ik mij
	nu gaarne getrooste de angstvolle en treurige winter
	die ik passeerde. Want 't is tog nu 4 maanden hij  boven
	huist en daarbij af en toe andere patienten. Maar nu komt
	nog iets dat u vreeslijk zal frappeeren. Santje is weer de
30	ongeluksvogel geweest gepasseerde zondagmorgen zat Daan 
	en zij op de leeskamer naast elkanderen te tekenen. Zij begon-
	nen eenige gekheid te maken. S[antje] gaf Daan een klapje die

[De rest van de brief ontbreekt helaas]	
Naar brieven index

<<< Terug <<<


hdebie45.deds.nl/Genea