Bron: FAW
Verklaring:

Ongedateerde brief geschreven omstreeks oktober 1827 van Anna Maria Weerts - de Jongh (*1782) van huize Marienberg in Arnhem aan haar jongere zuster Johanna Sophia Lucia (Jans) van Meurs - de Jongh (*1787). Van Meurs is burgemeester van Harderwijk. Een dochterje van haar zwager is overleden. Over de rampen die deze familie Weerts- van der Niepoort trof zie egodocumenten Weerts. B.v. het Journaal van Lucia Weerts blz 44 e.v.

Onderbouwing van de datering: Genoemd overlijden van Nichtje Florentine Weerts vond plaats op 27 september 1827 en de eveneens genoemde (Johan George) Gleichman, een relatie uit een eerder huwelijk van briefschrijfster overleed op 30 september 1827.

Personen:
 • Jetse
 • Jans (Gleichman)= Johanna Maria Gleichman-Cremer. Weduwe van de zojuist overledene.
 • mijn lieve Alex= Waarschijnlijk de echgenoot van Mietje Coenraad Alexander Weerts
 • Arnold: Arnold Jacob Frans (*1810),oudste zoon van het echtpaar Weerts - de Jongh.
 • Lucie = de weduwe Lucia Maria Kallenberg van den Bosch - den Jongh (*1789) een zuster. Kinderen: Keetje *1820 en Reyer *1822.
 • Post= Een tuinman ?
 • Betzij: Antonia Elizabeth van Meurs(*1812) oudste kind van het echtpaar Van Meurs - De Jongh

  Vreemde woorden:
 • geinquitteerd= ongerust gemaakt
  
  [Blz. 1]
  
  1			Donderdag avond
  
  	Zoo in 't moment komt van Jetse ons zegge hij mor-
  	gen na Harderwijk vertrekt en vraagt of wij iets te zeg-
  	gen hebben. Met weinige woorden wil ik tog onze 
  5	welstand mede deelen (wij hopen hezelfde van U l[ieden] te 
  	vernemen) en dat juffr[ouw] van Galen ook weer hersteld is. 
  	Uit de courant hebt gij vast wel gezien het ongeluk dat 
  	opnieuw de ongelukkige familie Weerts trof en dat 
  	wel eene van die lieve tweelingetjes die thans nog 
  10	hunne eenigste vreugd waren. Want zij waren zoo regt 
  	vrolijk en waren altoos bij en met elkanderen en nu 
  	loopt dat eene kind zoo geheel verlate men ziet haar 
  	niet of mist de andere. Dit is nu het agste kind dat 
  	zij na 't graf zien brengen 't is ijslijk wanneer men er 
  15	aan denkt. Weerts is akelig bedaard en de ongelukkige 
  	moeder verkwijnt onder 't lijden. Ik kwam er weinige 
  	oogenblikken na 't sterven en kan U niet beschrijven 
  	hoe ik de ongelukkige ouders vond. Woorden tot troost 
  	waren niet te vinden. Zulk een een opeenstapeling van ram-
  20	pen ! Ik was ook diep getroffen in gevoel. Wil nadenken [over]
  	de gevolgen. Maar in zulke momenten mag men niet aan zig 
  	zelve denken. Mijn goede Alex heeft ook weer 
  	al de treurige beschikkingen moeten maken hoevele 
  	heeft hij na deze grafkelder gebragt. 
  25	En de dood van Gleichman heeft ons niet minder getroffen. 
  	Wij wisten hij deze zomer gesukkeld had maar Jans schreef 
  	mij in haar laatste hij veel beter was en zij schenen 
  	zig zelfs niets geinquitteerd te hebben dus kunt gij denken 
  	hoe wij waren bij den ontvangst van de cominicatiebrief
  30	van zijn overlijden. Emilie schreef zij gehoord had Jans
  	 hem 's morgens dood in het bed gevonden. Hoe ontzettend !
  
  [blz 2]
  
  1	De gedagten aan zulk zon zon plotselijke dood geeft aan ieder 
  	dubbelden stof tot nadenken. God geve ik er voor bewaard blijve 
  	wanneer men zoo treffend aan de vergangelijk van dit 
  	leven wordt herinnerd hoe kan men dan nog geheel op 
  5	tijdelijk geluk en voorspoed bouwen dat ons in zoo weinige 
  	oogenblikken kan benomen worden 
  	Wij hebben ons reisje met genoegen volbragt. Hier
  	over schriftelijk of nog liever mondeling nader. Maar 
  	hier mede flatteer ik mij niet. Arnold is zeer gezond 
  10	ziet er regt goed uit en was regt hartelijk verheugd 
  	van ons te zien en wij niet minder. Hij heeft de hartelijke 
  	complimenten verzogt. Ik heb mij bijzonder goed gehouden 
  	beter als na mijn retour maar de treurigheid waar ik oog-
  	getuige van was heeft vast hier toe bij gedragen 
  15	Post is bijna 14 dagen bij ons om het .... voor het huis 
  	te veranderen ..t het leggen van de Amsterdamsche 
  	straatweg. Het zal waarlijk brillant worden. Hij steld 
  	er zelf eer in en doet dus al wat hij kan
  	Gisteren heb ik Lucie gedineerd zij is met hare kinderen 
  20	wel. Komt tegen de helft van de maand op de Kopermole 
  	dan zult gij haar nog wel eens zien. 
  	Ontvangt met Meurs en Betsij onze welmenende groeten 
  	met hartelijkheid steeds    uwe liefhebbende zuster 
  						Maria
  
  [Adres]
  
  	Madame
  	Madame J.S.L. van Meurs
  	nee de Jongh
  	Harderwijk
  
  
  
  Naar brieven index

  <<< Terug <<<


  hdebie45.deds.nl/Genea