Bron: FAW
Verklaring: Brief d.d.d 25-06-1820 van A.M. (Mietje) Weerts de Jongh aan haar zuster J.S.L. (Jansje) van Meurs de Jongh woonende in of nabij Harderwijk waar Van Meurs notaris is. Hij is sinds tevens 1818 Lid van Provinciale Staten van Gelderland.

Hoofd onderwerp is de ziekte van "Mama Weerts", schoonmoeder van Mietje. Eva Alexandrina Wentholt (*1740). A.A.(Emilie) de Jongh - Weerts (*1780) vrouw van Erdwin de Jongh, W.T.A.H. (Doortje) Ijssel de Schepper-Weerts (*1778) en J.M. (Tiette) Weerts (*1775) zijn dochters van mama W. Fanny (* circa 1800) is de dochter van een overleden zoon Arnold (1771-1803) en N.Th. van der Wijck. De weduwe van Arnold hertrouwde met de weduwnaar C.A. Verstege. Annette (*1794) is een dochter uit dat eerder huwelijk van Verstege. Adriana Weerts-van de Niepoort (*1777) is de vrouw van een andere zoon van mama W., Johan (*1769) burgemeester van Arnhem. Papa is Arnold Jacob Weerts o.a. oud burgemeester van Deventer en Statenlid (geb. 1740)

Het echtpaar Weerts - de Jongh is bezig met het bouwen van landhuis Marienberg dat in de brief (blz. 4) gekscherend ons bolwerk word genoemd met verwijzing naar de de resten van de Arnhemsche vestingwerken waarop het gebouwd is. Zij hebben op het moment van de brief 6 kinderen te weten: Arnold Frans (*1810), Lucia Maria (*1812), Daniel (*1814), Eva Alexandrina (Santje) (* 1816), Anna Maria (Mietje) (*1817) en Coenraad Alexander (* 1819).

Andere personen:
 • Luus = Mietjes zuster v/d Bosch-de Jongh en haar kind Cornelia Lucia Maria (* 20 april 1820). Het echtpaar heeft een buitenplaats in Zeist.
 • Jan= Johannes de Jongh, broer van Mietje en Jans. Jan is gehuwd met Elisabeth Maria (Betij/Betsy) van Hoytema (*1784). Ze wonen op de Rotterdamse Kopermolen in Apeldoorn.
 • Janus Cremer= zakenrelatie van C.A. Weerts,de man van Mietje.
 • Vader van Oven= Mietjes schoonvader uit eenr huwelijk van haar eerste, reeds overleden man.
 • De genoemde familie Mayboom, de dames Mowehy en mevrouw Lariquere met Susette zijn mij onbekend.

  Vreemde woorden:
 • inquiteeren= ongerust worden
 • fatigant= moe
 • cataralen ziekte= ? Mogelijk is hartziekte bedoeld.


  
  
  	
  
  [blz. 1]
   
  1			Arnhem den 25 juny 1820	
  
  	Gij vergist U zeer lieve zusje dat ik de laatste 
  	brief van U niet beantwoord heb. Ik heb nog over 
  	de gouvernante en verder wegens de brieven van 
  5	suster Betzy geschreven. Ook dat ik van het roode 
  	catoen niet kon krijgen en naderhand ontving gij 
  	nog een klein kladdebelletje dat U er nu nog van 
  	dat roode snoesje te krijge was en voegde er een staaltje 
  	bij met verzoek van spoedig antwoord, dat mij egter 
  10	niet geworden is. Ik begrijp dus dat gij er van afgezien 
  	hebt en al was ik U een antwoord schuldig gebleven 
  	dan kon ik mij nu met alle grond excuseere daar 
  	ik het het nu bijzonder in de laatste tijd vreeslijk druk 
  	had. Zedert veertien dagen mis ik mijne min en 
  15	heb de lieve Alexander moete speenen. Zij kreeg de 
  	koorts en spoedig ondekte het zig dat het eene 
  	geregelde andere daagsche koorts wierd en die haar 
  	sterk aantaste zoo dat zij de goede dag ook gansch 
  	niet wel was. De kleine jonge wierd ook koortsig. Er 
  20	was dus niets anders op dan hem te speenen ofschoon 
  	het wel wat vroeg is want hij is pas 9 maanden. Eerst 
  	schikte hij het zig nog goed maar zedert eenige dagen is 
  	hij zeer ongesteld geworden een violente diaree heeft 
  	hem zeer verzwakt en vermagert. Gisteren begonden 
  25	wij ons zeer te inquiteeren maar tot onze vreugde 
  	is de lieve jongen vandaag wat beter en ook veel vrolijker. 
  
  
  [blz. 2]
  
  1	Dat ik mij geweldig met hem aftob omdat hij nu 't 
  	liefst bij mij is en een mensch minder, geeft ook vast 
  	veel meer drukte. Ik kan het ook niet volhouden want 
  	voor 6 kinderen maar eene meid is niet te doen of 
  5	't een of 't ander moet er dan bij leiden. Ik heb dus wel
  	een vierde meid gehuurd ten minste tot zoo lang 
  	dat Alexander de ergste tijd voorbij is. Ik krijg haar 
  	in deze week. Van de ziekte van mama weerts weet 
  	gij mogelijk ook nog niets. Die is zedert drie weken 
  10	bedlegerig. Heeft een cateralen ziekte dat voor eene 
  	vrouw van 80 jaar aller bedenkelijkst is 't is morgen 
  	veertien dagen dat Emilie hier is. Wij vonden het ge-
  	ruster als dat men somtijds eens buitenstaat gesteld 
  	wierd on bijtijds te kunne schrijven. De ziekte is nu 
  15	tot staan maar de krachten avanceere zeer weinig. 
  	Toen Emilie kwam kon haar moe niet meer verstaanbaar 
  	spreken en kende haar ook niet. Gij kunt nagaan 
  	hoe dit voor Emilie was ! Nu is mama egter present. 
  	Spreekt weer goed maar komt tog niet van bed als om 
  20	even het bed te vermaken. Sluimert bijna de ganschen dag 
  	en is 's nachts meest onrustig. Wij waken bij beurten, 
  	Tiette, Emilie, Adriaane en ik dus om de vier nagten. 
  	't is heden weer mijn beurt. 't is wel wat fatigant (en 
  	altoos eene meid bij ons) en vooral nu voor mij om-
  25	dat ik door de ongesteltheid van 't kind de andere nagten 
  	ook weinig rust heb en daags mij ook veel met hem 
  	vermoei. Ik heb nu egter zedert ruim agt dagen 
  
  [blz. 3]
  
  1	hulp aan Fanny die bij mij logeerd. Dit doedt mij thans 
  	ook dubbeld plaisir. Vanavond komt haar moeder 
  	die egter maar kort zal blijven. Zij verlande om 
  	mama te zien. Ik heb idee dat het met mama 
  5	van langen duur kan zijn zoo de vrouw nog mag her-
  	stellen. 't is er thans zeer treurig in huis gesteld want 
  	papa is melancoliek en wil volstrekt niet uitgaan zoo 
  	lang mama niet beter is en Doortje Schepper heeft 
  	het nu veel meer op de zenuwen om dat zij zig inquit
  10	teerd. Zij gaat met Emilie na Rotterdam dat zeer goed 
  	voor haar is en ook geruster voor de oudelui want die 
  	goede menschen zijn in eene continueele angst. Men 
  	durft haar ook niet alleen te laten en vooral geen 
  	trappen op of af te laten gaan en daar Emilie 
  15	geen kinderen heeft schikt het 't best bij haar. 
  	't is egter niet voor vast. 
  	Gisteren kregen wij een onverwagt bezoek van vader 
  	van Oven. Wij moesten desineeren bij Janus Cremer. 
  	Hij liet zig overhale om mede te gaan. wij waren 
  20	er met de heer en mev[rouw] Mayboom en twee juff[rouwen] Mowehy 
  	van Rotterdam die er gelogeerd zijn. Zaturdag voor 
  	agt dagen verwagten zij mev[rouw] Lariquere met 
  	Susette. Ik vrees dat wij die met hun te dineeren 
  	moeten hebben waarop ik niet zeer gesteld ben.
  25	Vader van Oven was nog niet veel verouderd en was 
  	zeer hartelijk. hij heeft ons zeer instantlijk te logeeren 
  
  [blz. 4]
  
  1	gevraagd ook met de kinderen maar er zal wel niet 
  	van komen. hij heeft nu drie kleine kinderen. 
  	Jan is gisteren op de Moolen gearriveerd. Ik hoop dat 
  	ik hun een kort bezoek zal kunnen geven en dat 
  5	zij ook wat langer bij ons zulle komen en tot 
  	antwoord op Meurs zijn brief. Hij zal ons hartelijk wel-
  	kom zijn egter niet zonder U want gij kunt im-
  	mers zeer goed doen en daaraan evenwel na 
  	Zeist gaan en ik verwagte zeker gij nieuwsgierig 
  10	zoudt zijn om ons bolwerken te zien en verlang 
  	niet weinig U alles aan te wijzen. Wij verwagten 
  	U en Betsij dus zeker weder. Hartelijk dank 
  	voor de gezonden Anschovis wij hebben van de 
  	vorige niet weinig pliasir gehad. Er is thans weer 
  15	heerlijke zalm aan de markt. wij zullen er U 
  	braaf op tracteeren wanneer gij komt.
  	Daan heeft een reisje naar Londen gedaan. Is nu 
  	weer terug. Mary is zwaar verkouden.
  	Zedert Luus en van den Bosch te Zeist zijn hebben wij 
  20	nog niets van hun gehoord. Ik hoor van Emilie 
  	dat het een zeer lief kindje is met donkere 
  	bruine oogjes. 
  	Nu hebt gij braaf wat te leezen. Omhelst Meurs en 
  	Betsij hartelijk voor ons en denk veel aan 
  25			uwe oprecht lievende 
  			zuster Mietje
  
  
  
  Naar brieven index

  <<< Terug <<<
  hdebie45.deds.nl/Genea