Bron: FAW
Verklaring:

Brief d.d. 28-11-1818 van Anna Maria (Mietje) Weerts - de Jongh (1782-1830) wonende in Arnhem aan haar zuster Johanna Sophia Lucia (Jansje) van Meurs - de Jongh (1787-1875) verblijvende in huize Hulshorst. Binnenkort verhuizen ze normaal gesproken voor de wintermaanden naar Harderwijk waar Hendrik Frans van Meurs notaris en lid van de raad van Harderwijk en sinds dit jaar Lid van Provinciale Staten van Gelderland. Zij hebben op 14 november hun 3 weken oude dochterje verloren. Mietje en Weerts (ook wel Alex genoemd) hebben op dit moment 2 zoontjes en 3 dochters in de leeftijd van 1 tot 8 jaar.

Andere personen:
 • Anette = ?
 • Gleichman= Familie via het eerste huwelijk van Mietje.
 • Moeder = Mogelijk de schoonmoeder van Jans, Antonia Elzabeth Werdeniers (dan 61)
 • Jan= Waarschijnlijk broer Johannes de Jongh.
 • Betsij= Van Meurs en Jans hebben een ouder dochterje Betsij geboren in 1812.  
  
  	
  
  [blz. 1]
   
  1				Arnhem den 28 november 1818
  
  	Reeds voor eenige dagen had ik het voorneme de pen voor
  	u op te nemen beste zusje maar wierd hier in verhinderd.
  	Heden avond alleen zijnde, want Annette en Weerts zijn uit,
  5	wil ik mijn tijd eens nuttig besteden en U de gevoelens van
  	mijn hart mede deelen. Zoo welmeenend als wij deelgenomen
  	hebben in Ul[ieden] geluk met het zelfde gevoel van diep medelijden
  	vernamen wij Ul[ieden] bittere teleurstelling. Niets is in staat
  	zulk een droefheid te leenigen als reden en Godsdienst
  10	de overtuiging dat er een God is die alles regeert en dat
  	ons geen rampen treffen als onder toever.igt van dien
  	wijzen en liefderijken vader die best weet wat tot bevordering
  	van ons wezentlijk geluk dient al is het dan niet voor
  	dit leven. Alleen deze overtuiging is in staat Ul[ieden] smart
  15	langzamerhand te doen bedaaren. Andere troostredenen 
  	al worden zij ook uit wezentlijke belangstelling gegeven
  	vinden weinig toegang. Ik geef Ul[ieden] alleen de verzeker-
  	ring dat wij met U treuren, want ofschoon wij tot nog
  	toe zoo gelukkig waren geene onze dierbare panden
  20	te moeten missen zoo kunnen wij ons egter de smart
  	van eene scheiding goed vertegenwoordige. De propositien
  	van de Gleichmans is zeer hartelijk maar ik kan zeer goed be-
  	grijpen dat gij[ieden] er geen lust toe hebt. Om die reden hebben
  	wij ook niet gesproken van wat bij ons te komen. Woonden
  
  [blz. 2. De linkerkant is gedeeltelijk weggevallen]
  
  1	[wij] nog op Else dan waart gijl[ieden] wat gemakkelijker hier
  	[naar] over te halen maar nu zeker niet. Was het niet de 
  	[dis]tantie en akelige weg die mij terug gehouden hebbe
  	[dan] waare ik gewis eens bij u gekomen maar dit kon niet.
  5	[Ik r]eken het thans een geluk dat alles op Hulshorst is voorge-
  	[val]le. Nu zijt gij van veel naare visites bevrijd gebleven.
  	[Dan] een klein wandelingetje in de vrije lucht geeft meer
  	[af]leiding dan meenigvuldige visites. Met genoegen 
  	[za]gen wij uit de laatste van Meurs dat gij beste
  10	[Jans]je reeds deeze kleine verkwikking hebt gehadt.
  	[en] daar wij zedert die tijd dagelijks zagt weder hadden
  	[twijf]el ik niet of gij hebt er reeds meermalen van ge-
  	[p]rofiteerd. 'T bijzijn van uw moeder heeft Ul[ieden] vast tot alle
  	[hu]lp geweest en 't doedt mij veel plaisir haar Ede[le] ook
  15	[no]g blijft om te helpen verhuizen. In de Stad komende 
  	[m]oet gij U tog niet te veel van alle menschen afzonderen
  	[er] zijn er vast veele die Ul[ieden] met een oprecht hart be-
  	[bekl]agen en wier bijzijn U dus ook niet onaangenaam zijn
  	[m]oet. Altoos alleen te zitten zou voor uwe gezondheid
  20	[na]deelig kunne worden dewelke gij gelukkig deze
  	[d]agen niet hebt verloren. Ik maakte mij zoo angstig
  	[da]t de droefheid op uwe pas weer toenemende kragten
  	[nad]eelig zou zijn maar door de brief van Meurs wierd
  	[ik] gerust gesteld
  
  [blz. 3]
  
  1	Aanstaande dinsdag komt Jan weer te Harderwijk. Dit 
  	zal gij van Betsij wel gehoord hebben. Heden ontving 
  	ik een brief van hem. Hij neemt ook veel deel in Ul[ieden]
  	droefheid.
  5	Wij zijn alle gezond. Voor enige tijd dagt ik vast dat
  	ik ziek wierd. ik had meest alle nagten koorts. Daags
  	had ik het op de zenuwen en gevoelde mij zoo zwak en
  	onwel zoo als ik mij in lang niet gevoelde maar door
  	het gebruik van kininepoeders heb ik mijne kragten
  10	bijna weer ofschoon ik mij over 't geheel nog zoo sterk
  	niet voel als voor de miskraam die mij zoo als ik nu 
  	merk sterk heeft aangetast.
  	Als U de lust en tijd hebt nu toelaat, dan verwagt ik eens
  	eenige letteren van U. Ik begrijp wel dat het u moeite
  15	zal kosten de pen weer op te nemen dog dit moet gij niet
  	te lang uitstellen en aan mij kunt gij eens met weinige 
  	regelen beginnen. God sterke Ul[ieden] verder beste zusje.
  	Omhelst Meurs en de kleine Betsy hartelijk van uwe
  	liefhebbende en oprecht deelneemende zuster
  20							Mietje
  	
  	Weerts groet Ul[ieden] hartelijk.
  
  
  
  [Adres:]
  
  	Madame
  	Madame A.S.L van Meurs
  	nee de Jongh
        
  	Harderwijk
  
  
  
  Naar brieven index

  <<< Terug <<<
  hdebie45.deds.nl/Genea