Bron: FAW
Verklaring:

Brief d.d. 19-2-1817 van Anna Maria (Mietje) Weerts - de Jongh (1782-1830) wonende in Arnhem aan haar zuster Johanna Sophia Lucia (Jansje) van Meurs - de Jongh (1787-1875) wonende in huize Hulsthorst bij Harderwijk waar Mr. Hendrik Frans van Meurs notaris en lid van de raad van Harderwijk is. Mietje en Weerts hebben op dit moment 4 kinderen Arnold 6, Lucietje 4, Daan 2 en Santje (Eva Alexandria) van nog geen jaar. Jans en Meurs hebben 1 dochter de vijf jarige Betsij.

Andere personen:
 • Lucie= Lucia Maria de Jongh (1789-1846) een jongere zuster gehuwd met J.A. Kallenberg van der Bosch. Het echtpaar heeft nog geen kinderen.
 • Arnold Wentholt= zoontje van ?
 • Anneke= dochter van ?  
  
  	
  
  [blz. 1]
   
  1	                       Arnhem den 19 februari 1817
  
  	Indien ik zusjelief maar weer de pen niet opneem kun-
  	nen er nog weken verlopen dat wij niet van elkanderen
  	vernemen want het schijnt dat gij in [he]t geheel geen lust meer
  5	tot schrijven gevoeld. want indien ziekte er de oorzaak van
  	was kregen wij ten minste eenig berigt van Meurs. Met
  	onze lieve kinderen zijn wij zedert eenigen tijd aan [het]t sukkelen
  	zij hebben alle de kinkhoest [he]t is met Arnold begonnen
  	nu wel 6 weken geleden dat hij sterk begon te hoesten maar
  10	de B... flatteerde ons lang het maar zwaare verkoudheid was
  	maar toen Lucietje ook begon en hij het een regt hoorde be-
  	kende hij tog het kinkhoest was. Arnold is nu veel beter
  	maar de andere hoesten nog sterk en Lucietje is er zoo
  	benauwd bij dat men haar met moeite vast kan houden
  15	voor enige dagen was ik met de kinderen alleen en had Santje
  	op schoot om aan te kleeden Lucietje kreeg een vlaag van
  	hoesten. Ik hield haar in mijn arm maar van benauwdheid
  	rukt zij zich los valt op de grond en tegen de schoorsteen
  	een groote buil aan haar hoofje. Gij kunt denken hoe ik
  20	schrikte want dagt wezentlijk dat het kind stikte en
  	wist het kleintje niet zoo schielijk waar te laten en lei
  	haar maar plat op de grond in haar bed gaat zij regt op staan
  	en zou er zoo uitvallen zoo men haar niet goed vast hield
  	Zij staat ´s nagts voor ons bed en met haar en de anderen die
  
  [blz. 2]
  
  1	wanneer zij beginnen te hoesten alle moeten geholpen worden.
  	Is vrij wat te stellen. Ik slaap geen eene nagt goed en daags
  	heb ik ook weinig rust want als kinderen niet wel zijn en
  	vooral aan een zoo lastige ziekte zijn zij meest verdrietig ik
  5	heb een Engelsch middel van Rotterdam gekregen om hun mede
  	op de maag te wrijven en dit moet alle avonden voor de hete
  	kachel geschieden het mede verloopt wel en eer dit
  	is afgelopen en dan zweet ik er van en heb meest hoofpijn
  	ik ga dus ook bijna niet uit om .. het mooie weer wat
  10	wandelen.
  	Krijgt gij nog al druk brieve van Lucie ? ik kan nog al
  	niet klagen maar zij heeft ook nog weinig te doen ik
  	heb de geheele winter nog een kleine logeergast bij de mijne
  	Arnold Wentholt net zoo oud als mijn Arnold die klantje[s]
  15	kunnen wij het hoofd wel eens warm maken in .. mag
  	mijn Arnold al zedert zes weken niet school gaan.
  	Wij hebben een onverwagt bezoek van Anneke gehad maar
  	voor ene nagt. Zij zag er vrij goed uit en liep ook goed. zij vroeg
  	mij of gij het overhempje ontvangen had. hebt gij haar daar
  20	voor niet eens bedankt ? Zij komt in [het]t kort weer eens bij
  	ons logeeren in de maand may hoop ik nog het uitstapje
  	na Rotterdam te doen zoo wij door geen ziektens verhinderd
  	worden want daar ik in de naazomer mijn vijfde spruit
  	verwagt moet ik voor die tijd het nog eens wagen. Ik had het
  
  [blz. 3]
  
  1	zoo gaarne het lieve getal van twee jongens en twee meisjes
  	gehouden maar wat zal men er tegen doen. Ik had
  	het met plaisir aan Lucie overgelaten die er vurig na
  	verlangd van mary zult gij ook wel weten dat die met
  5	may moet kraamen niet in Arnhem is is het ook zonder
  	ophouden. ... verwagt haar tweede in july. Alle
  	menschen willen dat Ariaane ook weer moet kraamen.
  	Ik wensch hartelijk voor haar van neen.
  	Gaat gij dit winter weer weer zoo veel uit als het vorige
  10	Hier is het van [he]t jaar zeer stil vanavond is eerst
  	het tweede bal.
  	Nu leg ik de pen neer en verwagt ten aller spoedig-
  	ste antwoord van u. Hoe maakt het de lieve Betsij ?
  	Is zij gezond ? Lucietje spreekt nog dagelijks van
  	haar en als ik spreek van uit rijden te gaan dan
  	wil zij nergens anders na toe als na nigtje Betsiij.
  	wij omhelzen Ul[ieden] regt hartelijk in gedagten
  	en ben steeds		uwe oprecht lievende
  				        Mietje
  
  	
  
  [Adres;]
  
  	Madame
  	Madame A.S.L van Meurs
  	nee de Jongh
        
  	Harderwijk
  
  
  
  Naar brieven index

  <<< Terug <<<
  hdebie45.deds.nl/Genea