Bron: FAW
Verklaring:

Brief d.d. 18-9-1814 (jaartal bepaald uit de inhoud) van de zusters Anna Maria (Mietje) Weerts - de Jongh (1782-1830) wonende in huize het Elze bij Zutphen en Lucia Maria (Luus, Lucie) de Jongh (1789-1846)aan hun zuster Johanna Sophia Lucia (Jansje) van Meurs - de Jongh (1787-1875) wonende in huize Hulsthorst bij Harderwijk waar Mr. Hendrik Frans van Meurs notaris en lid van de raad van Harderwijk is. Mietje heeft twee kinderen te weten Arnold Jacob Frans (*1810) en Lucia (Luusje) Maria (*1812) en is 6 maanden zwanger van haar derde. Jansje heeft een dochter, Antonia Elisabeth (Betsij) (*1812).

Andere personen:
Stor(c)k= Waarschijnlijk een arts

Vreemde woorden:
inquiteren= verontrusten (uit het Frans)
Geertjes = Taps toelopende strookjes stof die gebruikt worden om kleding te modeleren.
fatsoen = model van kleding. (van façon Dus niet onze huidige betekenis van moreel juist handelen)

	

Blz. 1
 			Else den 18 september
 
1	Reeds voorlang had ik de pen eens opgenomen lieve zusje 
	ware het niet dat ik thans  door bezigheden overkropt 
	ben met pakken naaien & daarbij ben ik  over 't 
	geheel genomen zeer onwel zoodat wanneer 's avonds 
5	de kindertjes naar bed zijn ik weinig schrijflust 
	heb en nu voor agt dagen wierd onze lieve Lucietje gans 
	niet wel. Zij was 's nagts zeer onrustig en 's morgens was
	zij vol uitslag en alles blaazen alsof zij met brand-
	netels geslagen was. Wij lieten voort Storck komen, die 
10	zeide het was een netelroos. Wij moesten haar zeer warm 
	houden en schreef haar iets voor om het nog meer uit te 
	drijven. Dog het had dit effect niet want den volgen-
	de morgen was den uitslag meest weg. Zij was die dag 
	zeer vrolijk en ging ook goed slapen maar om 
15	half elf wierd zij wakker en was zeer schor zoo dat 
	wij beneden het naare geluid hoorden. Wij dagten vast de 
	uitslag naar binnen en haar op borsje was geslagen. 
	Waren dus zeer ontsteld en hebben een aakeligen nagt 
	vol doodelijken inquietude uitgestaan. Ik sliep dus 
20	niets. Den anderen morgen was het wat beter. Wij lieten 
	Stork direct komen die ons eenigzints gerust stelde 
	het niet van den uitslag was maar dat het zwaare 
	gevatte koude en slijm was die haar op het borsje vast 
	zaten. Zij heeft toen poeiertjes gebruikt die haar 
25	veel goed hebben gedaan. Ook hebben wij haar zeer warm

Blz. 2

1	moeten houden en drie nagten heeft zij zuurdeeg op
	haar borsje gehad. Zij is nu weer zeer vrolijk maar ziet tog 
	nog bleek en is nog niet volkomen wel. Ik schrijf voor-
	al het sukkelen met de oogjes veel aan het schielijk tanden 
5	krijgen toe want zedert korten tijd heeft zij vier kiezen 
	en een oogtand gekregen. Zij is zeer aardig, praat alles 
	en is vooral zeer aanhalend tegen mij. Arnold is zeer 
	gezond. Wij zijn zeer verlangende weer wat naders 
	van u te vernemen. Wegens de zieken naast u l[ieden] en 
10	wenschen hartelijk gij l[ieden] nu en verder gespaard moogt
	blijven 't is altoos inquittant eene epidimique 
	ziekte zoo nabij te hebben.
	Dit zomer is nu verstreken zonder dat wij het genoegen 
	gehad hebben elkanderen te zien. Ik had wel gewenscht 
15	gij l[ieden] tante Roschet had kunnen afhalen want vreesde 
	wel dat van mijn reis na[ar] Hulsthorst niets zou komen.
	Indien ik niet in de kraam moest had het zeer goed kunnen 
	schikken maar nu was het ondoenlijk. Nu verloopt er 
	vast nog wel een half jaar eer wij bij elkanderen komen 
20	en indien wij het nu zoo slegt met de correspondentie maken
	als dit zomer gegaan is dan verloopt er bijna een derde 
	van ons leven dat wij niets van elkanderen vernemen. 
	Wij zullen daarom niet minder belang in onze weder-
	zijdsche betrekkingen en gebeurtenisse nemen, maar 
25	de correspondentie tussen zusters kan niet te levendig
	zijn en men kan tog altoos nog wel eenige oogenblikjes 

Blz. 3

1	uitvinden om wat letters op het papier te brengen vooral
	als men zig over schrift en stijl niet behoeft te geneeren. 
	Dus Jans lief van nu af aan beterschap belooft. 
	Ik denk wij over groote 14 dagen het Else quitteeren. 
5	Luus, de kinderen en ik gaan dan voor een dag of drie 
	na[ar] Zutphen, intussen brengt Weerts de laatste vragt
	na[ar] Arnhem, maekt daar het noodzakelijkste in 
	order op dat wij leggen en eten kunnen en komt 
	ons dan afhalen. Dien togt na Arnhem zal mij nog 
10	sterk vermoeien want het rijen hinderd mij veel. 
	Hier nevens de borstrok waarover Luus u zal schrijven 
	en een popje 't geen ik voor Betsij op de Zutphensche 
	kermis heb gekogt. Ik vond het zoo aardig. Lucietje 
	heeft er ook een en speelt er heel lief mede. De 
15	kermis is al lang voorbij maar heb maar gewagt
	het met de borstrok te verzenden.
	Ik hoop dat Meurs weer wel is met de borst en gij l[ieden] 
	verder gezond zijt. Omhels hem benevens Betsij 
	voor allen. Weerts groet u l[ieden] hartelijk en antwoord 
20	nu spoedig aan . Uwe oprecht lievende zuster Mietje
21	Ik zal een paar woorden hieronder voegen om u den uitslag 
	van de borstrok mede te deelen zusjelief. Ik had al gedacht u dezelve
	eerder te ....... zenden. En ziet bij slot van ...keuring heb ik de
	borstrok nog onverandert terug gekreegen. Ik was zeer teleur gesteld.
25	de breidster liet mij zeggen dat zij het op alle manieren bedacht had 
	maar dat zij deze niet kon veranderen zonder ze half uit te trekken 
	want dat zij met die geertjes er in te snijden geen 2 staaken hoe-
	vende om te beginnen. Ik begrijp wel dat het zeer moeilijk zou

Blz. 4


1 	zijn om dat de geertjes er geheel in het schuinse zoo moeten aan-
	gemaakt worden daar ik dacht eerl.... dat het mogelijk werd. Zij 
	zeiden mij het fatsoen van de borstrok te zullen bederven maar dat 
	zij het zeer goed kon doen aan de nieuwe om er geertjes uit te snijden.
5	Ik zend u hier een ...lle mijne om te passen. Dan ze is uw zeker te 
	nauw vooral op de borst en wanneer ik er voor mij weer nieuwe 
	laat brengen wil ik ze zeker met geertjes hebben zoo als aan een cor-
	chet want zonder dat kunnen ze niet goed passen want om den 
	borst te verwijden kan men ze onder tog zoo ruim niet hebben ook 
10	niet om het lijf. Antwoord mij nu eerst spoedig of gij wilt dat ik er
	er een zoo zal laten breyen. Verders hetzelfde fatsoen alleen met deze
	verandering. Of gij het niet wil wagen om dat gij het nu niet pas-
	send vint. De breidster is zeer handig en ik denk dat het wel goed zal 
	uitvallen. Gij kunt mij dan verder precies opgeeven wat aan de 
15	mijne te nauw is. Ik geloof dat men de uwe in te heet water gewas-
	chen heeft want die van mij zijn bijna niet gekrompen zedert 
	ik ze draag. De wol heb ik bij Van Slooten in het postkantoor ge-
	kocht. Nog iets voor een getrouwde vrouw is het fatsoen in het geheel 
	niet goed want ... gij 't. eens weder in een gezeegende staat be-
20	vind kunt gij ze volstrekt niet dragen om dat ze voor en achter 
	toe zijn. Dit bevalt mij er tog niet best aan omdat bij het minste 
	dat ze krimpen of dat ... iets dichter word de borstrok direct 
	onbruikbaar word. Schrijf mij uw gevoelens hier omtrent hoe of gij het 
	hebben wilt en dan tog daadlijk met een broek zoo als ik u verzocht heb 
25	want anders kan ik u ze onmogelijk voor ons vertrek terug bezor-
	gen. Nu audieu zusjelief in groote haast dog welmeenend 
	word gij in gedacht met Meursje en de kleine Babet omhelsd 
	door uwe
		oprecht liefhebbende zuster Lucie


Naar brieven index

<<< Terug <<<


hdebie45.deds.nl/Genea