Bron: FAW
Verklaring:

Brief d.d. 7-7-1814 van Anna Maria (Mietje) Weerts - de Jongh (1782-1830) wonende in huize het Elze te Vorden (bij Zutphen) aan haar jongere zuster Johanna Sophia Lucia (Jansje) van Meurs - de Jongh (1787-1875) wonende in huize Hulsthorst bij Harderwijk waar Mr. Hendrik Frans was notaris en lid van de raad van Harderwijk is. Mietje heeft twee kinderen te weten Arnold Jacob Frans (*1810) en Lucia (Luusje) Maria (*1812) en is 4 maanden in verwachting van haar derde. Jansje heeft een dochter, Antonia Elisabeth (Betsij) (*1812).

Andere personen;
Tante Roschet = tante van moederszijde van beide zussen, Adriana Sophia Henrietta Raeber (1758-1834) weduwe van Willem Hendrik Roschet (overl. 1783. Hij was destijds rentmeester van het Loo).
Margo Pillero = mogelijk vriendin van Mietje
Hoine = Mogelijk een arts. (D'Hoine ?)
Van Leen = ??

Moeilijke woorden:
garout = Mogelijk een tuigje om het wrijven in de ogen te voorkomen. [Van garrot].
fatiganten togt= vermoeiende tocht. [van fatique]	N0 2 	Madame
	Madame J.S.L. van Meurs
	Nee de Jongh
	   a Harderwijk
	met een pakje 
	annex

Blz. 1 			Else den 7 july 1814
 
1 	Daar ik U lieve zusje zelf op uwe vriendelijke propositie 
 	wilde antwoorden zal tante hier nu niet bijvoegen 
	maar u vervolgens de bepaalde dag van haar e[dele] komst 
	verwittigen. Hoe hartelijk ik ook verlang u l[ieden] te 
5	zien en eens op Hulshorst te zijn zoo durf ik die
	fatiganten togt niet te wagen en voor weinigen dagen 
	is het voor mij zoo moeilijk met mijn beide kinderen. 
	Men heeft met hun zoo veel te doen dat men er te weinig 
	genot van heeft. Moest ik niet in de kraam dan kwam 
10	ik zonder twijfel maar nu ben ik bang dat mij die 
	groote togt rijens te veel zou fatigeeren vooral daar 
	ik ditmaal tog zoo vlug niet ben als anders en meest 
	een en ander ongemakken voel. Ook moet ik mij vlug houden 
	tegen de tijd van 't verhuizen en eenigen dagen bij u 
15	te blijven zou vooreerst met dat tante Roschet ook 
	dan bij u is vrij druk zijn. Ook verwagt ik spoedig na 
	het vertrek van tante, Margo Pillero met haar beide
	kinderen eenige dagen hier. Zij is nu te Culemburg. 
	Had reeds tegen morgen belet gevraagd maar heb 
20	haar verzogt te wagten tot tante weg was dus kon                             
	ik tog niet langer als twee dagen blijven. Maar nu heb
	ik nog een ander plan, 't geen ik gemaakt had eer gij
	de propositien deedt, dat is dat Meurs en gij met
	Betzij tante kwamen afhalen. Dit was voor u twee
25	minder moeilijk en na verkiezing kunt gij l[ieden] daar


Blz. 2


1	een of meerdere nagten uitrusten dan zegt gij het Elze
	ook nog voor 't laatst eens vaarwel 't geen anders niet
	meer plaats zal kunnen hebben. Een meid kan ik
	ook wel bezorgen. Overweegt dit nu eens rijpelijk
5	met Meursje. Gijl[ieden] moet geen bedenkingen maken
	van reeds zoo dikwijls bij ons te zijn geweest. Dit
	komt onder broeder en zusters niet te pas en
	dan komen wij bij leven en welzijn in 't vervolg weer
	eens dubbel en dan raakt gij mij ook in geen twee
10	of drie nagten kwijt maar[met ?] mijn drie spruiten.
	Ik verwagt nu hier op een gunstig antwoord en
	dan zal tante de dag voor haar E[dele] vertrek naar
	hier bepalen. Maar gij l[ieden] moet volstrekt geen plan
	maken om den volgenden dag weer weg te gaan 
15	want dan was het voor u l[ieden] verveelend om twee dagen
	tusschen de wielen te zitten voor eenige uurtjes
	rustens. Eenen dag moet gij rijker uitrusten en zijt
	verzekert gij ons plaisir doedt met langer te blijven.
	Ik krabbel deze met Lucietje op schoot. Zij heeft
20	het nog bedroefd op de oogjes zoo dat wij hebben moeten 
	resolveren een garoutje op den arm te leggen. Zij is
	er zeer geduldig onder maar 't is tog zeer lastig en
	het staat naar. Hoine denkt het van de tanden
	komt. Arnold springt behendig.
25	Van Leen vertrekt zondag. Wij moeten nu vooral
	de laatste dagen druk werken. Ik moet dus


Blz. 3


1	de pen neerleggen wij [om]helzen u l[ieden] hartelijk in
	gedagten en hopen dit eersdaags in persoon te
	doen en zijt verzekert van mijne oprecht zusterlijke
						liefde,

							Mietje

Naar brieven index

<<< Terug <<<


hdebie45.deds.nl/Genea