Bron: FAW


Parijs 14 juli 1812 Brief van Frits de Jongh (29) aan oom Raeber (1761-1825) Frits was daar samen met zijn broers Jan (Johannes) en Wien met zijn vrouw Emilie. Behalve een plezier reisje moest Frits kennelijk ook in beroep tegen de douane.

Verklaring:

Over de familie:
Het feit dat Frits kort na terugkeer van deze reis in Den Haag op 27 augustus 1812 overleed roept verwondering op. Oom Raeber is Mr. Frederik Hendrik Raeber (1761-1825) oom van moederszijde van het gezin de Jongh - Raeber. Hij werkte in die tijd in Den Haag als raadheer bij het Keyzerlijk geregtshof. Wie tante is weet ik niet. Zover mij bekend was hij ongehuwd. Het zou zijn zuster de weduwe A.S.H. Raeber - Roschet (1758-1834) kunnen zijn. Lucie (23) is een zuster de Jongh.

Verder:
- De Nederlander Jan Willem (Guillaume)de Winter (1761-1812) was vice admiraal onder Napoleon. Foto van zijn grafschrift in het Panteon onder de transcriptie.
- Brabant :Grotendeels het huidige BelgiŽ

Vragen:
Wat is de familieband met oom d' Estendran ?


Adres:

Aan de heer Mr. F.H. Raeber 
raad in het keyzerlijke geregtshof 
in het Noordeinde L.F. N 63 in s Hage


Gestempeld: 119 Rotterdam


 
1	                               Parijs 14 july 1812	  
		  
	Hartelijk geliefde oom	  
		  
5	Voor dat wij deze groote stad verlieten konde 	  
	ik niet nalaten u e(dele) weder eenig berigt van	  
	onze welstand te geven. Deze nu is in alle op-	  
	zigten gewenscht, eenige verkoudheid en nu en 	  
	dan kleine ongesteldheden van Emilie uitge-	  
10	noomen. En het is niet te verwonderen het kli-	  
	maat is deze zomer alhier zo veranderlijk, van	  
	schielijk afwisselende hitte in koude, dat de	  
	Parijsenaars zelve zeggen dat het iets zeldzaam	  
	is. En dan komt hier de geheel andere le-	  
15	venswijze bij. Zelden bijvoorbeeld aten wij op de-	  
	zelvde tijd dit was steeds onbepaald en viel van	  
	drie tot zeven en zoms agt uur voor. Veelal	  
	laat naar bed en daags veel beweging. En met	  
	dit al moet ik zeggen dat Emilie zig superbe	  
20	gehouden heeft.	  
	Ons vertrek van hier is nu zonder twijffel op	  
	morgenogtend bepaald ten einde door het	  
	schoon Brabant de terugreis naar Holland	  
	waar te nemen. En denken .. wij tegen den 10	  
25	augustus of daaromtrend weder in Rotter-	  
	dam te zijn.	  
	Met veel leedwezen zagen wij U e(dele) en tante	  
	beide zo krank geweest zijt. Alle deze kwalen	  
	wensch ik zullen dog nu geheel terugblijven	  
30	hoewel waarschijnlijk de zomer in Holland	  
	voor het gestel van u e(dele) en tante ook niet gun-	  
	tig zijn zal. Op oom d' Estendran hebben 	  
	alle deze dingen weinig of geen invloed. Het	  
	is dog nu onbegrijpelijk kras voor zijn dog 	  
35	reeds hooge jaren. Verzoeke onze hartelijke compli-	  
		  
	                                   blz. 2	  
	menten aan zijn e(dele)	  
	Alles wat in Parijs merkwaardigs te zien is heb-	  
	ben wij bezigtigd en ik kan u verzekeren dat	  
	men hier ten volkomen twee maanden nodig 	  
40	heeft. Heeden den laatsten dag van ons verblijf	  
	alhier gaan wij nog naar het Keyzerlijke me-	  
	daillonkabinet en naar de werkplaatzen	  
	van twee der eerste schilders Dus U e(dele) ziet wij	  
	om zo te spreken het laatste ogenblik nog 	  
45	besteden.	  
	De inrichting van het Binnenhof in Den Haag 	  
	tot een militair hospitaal is helaas maar al te	  
	waar. De heer Apolius heeft mij zulks verzekerd.	  
	Hedenmorgen ga [ik] nog bij zijn e(dele) ten einde te	  
50	horen of [hij] ook iets te bestellen heeft. Mevrouw is	  
	voor eenigen tijd naar Holland vertrokken	  
	alsmeede de heer en mevrouw Schimmelpennink.	  
	Nieuws is hier tot nog toe van van weinig belang. Ook	  
	zoude ik dienaangaande niets durven schrijven.	  
55	Men moet tegenwoordig zeer voorzichtig zijn.	  
	Mijn zaak bij de Douane is geheel ten 	  
	mijner nadele getermineerd. Ik ben alles kwijt	  
	en zulks alleen doordat de voorige directeur 	  
	generaal mijn driemaal herhaalde reclame 	  
60	stil heeft laten liggen en er niets aan gedaan	  
	heeft. Het is zeer onaangenaam dog wat zal 	  
	men er aan doen ?	  
	Het is important wat in deze hoofdstad 	  
	gebouwd en omvergehaald word. Vooral het laatste	  
65	want men maakt zelden iets af. Zedert 32 jaren	  
	timmert men aan het Pantheon en nog is	  
	zulks op verre na niet volendigt. Dit schone	  
	gebouw word voor een begraafplaats van groote	  
	mannen ingerigt. Wij woonden de begravenis	  
70	van den admiraal de Winter bij. Dezelven was 	  
	pragtig. En aan de Louvres heeft men nog tien	  
	jaaren werk en voor dat alles waar aan men	  
		  
	                                blz. 3	  
		  
	bezig is zijn volending [heef]t zal men wel 1870	  
	schrijven. Toen de koning van Wurtenberg in Parijs	  
75	was gaf hij een aardige replique toen de keijzer 	  
	hem vroeg "comment trouvez vous Paris ?" Sire	  
	was zijn antwoord " je trouve votre capitale un 	  
	grande attilier"	  
	De keyzerin Josephine vertrekt aanstaande don-	  
80	derdag 16 dezer naar Milaan ten einde haar	  
	schoondogter de onderkonigen van Italien in	  
	het kraambed te assisteren. La reine Hortense	  
	bevind zich steeds te st Leu, een alleraangenaamst	  
	en schoongelegen buitengoed vier uren buiten	  
85	Parijs.	  
	Van harte wensch [ik] dat het gebruik der baden 	  
	gunstigen eenigen gunstigen invloed op den heer 	  
	Sijpken hebben zal en hij gezonder in Den Haag	  
	retourneren zal als hij onze plaats verlatende 	  
90	was. Zo hoop ik ook dat de Gelderschen 	  
	lugt de beterschap van de lieve Lucie zal	  
	vermeerdert hebben. Jan heeft gedurende 	  
	onze reis ook bedroeft gesukkeld. Hij heeft	  
	gedurig er koorts gehad.	  
95	Hare e(dele) ontvangt waarde oom veele complimenten 	  
	van Wien en Emilie waarbij wij nog de onze aan	  
	tante voegen. Kort naar ons retour in Rotter-	  
	dam hoop ik het genoegen te hebben u e(dele) te	  
	koomen zien. Tot daar bevind mij in ued 	  
100	liefde en aandenken . Omhelze u e(dele)in gedagten	  
	en blijven met achting.	  
	                     u e(dele) .willigen neef	  
	                     F.J. de Jongh	  
		 
Het Panteon
Opschrift bij de grafkelder van vice admiraal de Winter in het Panteon
Naar brieven index

<<< Terug <<<


hdebie45.deds.nl/Genea