Bron: FAW


Brief gedateerd 7 juni 1811 maar waarschijnlijk van 1812 (*) van A.M. (Mietje) Weerts - de Jongh gehuwd met Coenraad Alexander Weerts wonende in huize het Elze te Vorden nabij Zutphen aan haar zuster J.S.L. (Jans) van Meurs - de Jongh te Harderwijk. Lucie of Luus een jongere zus (Lucia Maria) de Jongh komt op bezoek bij Jans. Verstege , stiefvader van neefjes en een nichtje Weerts is failliet.

Verklaring: * Reden om aan te nemen dat de brief feitelijk van juni 1812 is en 1811 een verschrijving is: Mietjes oudste kind Arnold die in december 1810 geboren is loopt. Dat doet een baby pas na ongeveer 1 jaar. Bovendien vraagt Mietje nadrukkelijk naar baby Betsy. Jans dochter van die naam is echter pas eind januari 1812 geboren. Meurs: Echtgenoot van Jans Hendrik Frans Van Meurs notaris en lid van de raad van Harderwijk Oom Raeber: Mr. Frederik Hendrik Raeber een oom van moederszijde. Mr G.A. Verstege: Zoon van de burgemeester van Zutphen, gehuwd met Doortje v/d Wijk de weduwe van een oudere broer Arnold, van Coenraad Alexander Weerts. De genoemde Arnold (*1797) , Fanny (Fran‡ois *1800) en Alexander ( * 1801) zijn kinderen van Arnold Weerts. Arnold kwam bij Johan Weerts, burgemeester van Arnhem in huis. Ook Verstege had kinderen uit een eerder huwelijk. Zie verder aantekeningen Weerts blz 45. Fatsoenen: Hier in de betekenis van patronen voor kleding.


 
	                               Huize Else den 7 juny 1811	  
		  
	Reeds voorlang zoudt gij tijding van mij ontvangen beste zusje maar	  
	de grote wasch heeft mijn zo lang bezig gehouden die nu langer	  
5	als na gewoonte duurde omdat [ik] een nieuwe meid heb die vrij wat	  
	langzaam is. Ik sal nu de saturdagmiddag eens tot schrijven be-	  
	steden want moet ook volstrekt aan oom Raeber schrijven. 	  
	Ik weet dat er morgen gelegenheid is naar Harderwijk	  
	dus haast ik mij te meer deze klaar te hebben.	  
10	Indien Lucie bij haar plan is gebleven is zij te 6-en op reis na	  
	Utrecht en dus Meurs ook om haar vandaar op te halen. Gij	  
	zult vast zeer naar haar verlangen te meer daar haar komst 	  
	telkens is uitgesteld. Treurig is dat haar 't verblijf in Rott[erdam]	  
	van zoo weinig nut is geweest want volgens haar schrijven 	  
15	moet zij nog niet veel beter zijn. Toen wij vertrokken konde ik	  
	ook geen grote verandering bemerken. Zij heeft weer reden om	  
	nu en dan melancoliek te zijn maar zo veel mogelijk moet	  
	men haar opbeuren want opgeruimdheid is vast de beste	  
	medicijn voor haar. Ik heb haar nog in kort geschreven. Het	  
20	weinige Zutphens nieuws daarin vermeld zal zij u wel mededelen.	  
	De toestand van de Verstege's is alles beklagenswaardig. Zij hebben	  
	nu eene vrijwillige cessie van hunnen inboedel getekend 	  
	en in 't laatst van deze maand wordt alles verkogt, zelfs tot	  
	het huislinnen toe zoo als wij hebben horen zeggen. Tegen	  
25	die tijd moeten zij van Den Bosch af en weten nog niet	  
	waarheen. Verstege zoekt vrederechter en notaris te	  
	Apeldoorn te worden. Twijfel zeer of het hem zal ze..neeren Waar	  
	zij ook komen moeten sij sig weer van alles voorzien en hebben	  
	geen geld en zal nog veel zeer veel te kort komen. Iedereen	  
30	beklaagd Doortje van harten maar hem niet. Vooral dewel	  
	hij zig nu nog zoo ridiecule gedraagd en alles andere .........	  
		  
	                                     blz. 2	  
		  
	behalven zig zelven de schuld van zijn ongeluk geeft. Hij zal de	  
	staat van zijn zaken in 't licht geven dan kan iedereen oordelen	  
	of hij niet in alles goed heeft gehandeld. Verbeeld u welke zotteklap. Weerts	  
35	is dinsdag op Den Bosch geweest en heeft hem in bedaardheid duchtig 	  
	de waarheid gesegd . Doortje trekt zeer zijn partij dat thans vooral	  
	zeer prijselijk is van die lieve vrouw. 't is natuurlijk dat zig de	  
	famille Weerts zeer voor die drie ongelukkige kinderen interres-	  
	seert. Arnold gaat naar Arnhem. Weerts aldaar heeft goeden ge-	  
40	legenheid hem op een bureau te plaatsen daar hij nu nog	  
	enige jaren voor niet moet werken maar dog aperentie heeft	  
	om in 't vervolg enig fortuin te kunnen maken ten minsten	  
	zo veel men op het tegenwoordige kan rekenen. Hij is bij Weerts	  
	 in huis. De ouders hebben dus niets als voor zijn kleding te zorgen.	  
45	Hanna heeft geproponeerd Fanny bij zig te nemen dog die wil	  
	Doortje volstrekt niet missen. 't is ook zeer gevoelig voor haar, alle haare	  
	eigen kinderen te moeten missen daar die van Verstege tog bij 	  
	hun blijven. Dog zij moet ook inzien het tog tot wesentlijk	  
	geluk van die kinderen is. Want wat zal anders in 't vervolg	  
50	van hunne opvoeding worden. De lieve Fanny is zoo sterk aan	  
	hare moeder geattacheerd als men weinig van een kind van die 	  
	jaren vind. Verbeeld u zij is te Amsterdam bij eene eigen zuster 	  
	van Doortje die getrouwd is met Sluiters gelogeerd daar 7 kinderen 	  
	zijn. Daar heeft zij ook gezelschap. Dog die menschen zijn verpligt	  
55	haar terug [te] zenden zij kunnen haar niet vervrolijken. Altoos	  
	vinden zij haar alleen zitten huilen en zij heeft een aller melan-	  
	colieke brief aan Doortje geschreven. Zij komt dus terug om- 	  
	dat men bang is zij anders ziek wordt. Dog Arnold heeft ook reeds	  
	veel gevoel. Weerts vond hem ook neerslagtig. De Gouveneur 	  
60	blijft nog tot september en dan zullen er ook wel arangementen	  
		  
	                                         blz. 3	  
		  
	omtrentAlexander gemaakt worden. Ik heb Doortje nog niet	  
	gezien en heb menigmalen plan haar te schrijven en dit is er	  
	ook nog bij gebleven. Indien ik voorheen met haar had gecorres-	  
	pondeert ware het niet zoo embarassant voor mij geweest dog	  
65	nu zie ik er tegenop. Vooral omdat hare eige zuster Leytje mij	  
	gezegd heeft men zoo voorzigt moet zijn om geen schijn te	  
	geven men Verstege beschuldigd en aan bloot ongeluk kan men	  
	het niet attribueeren. Verstege weet Doortje zoo superbe te bepraten	  
	dat zij alles aanmerkt als dat hij alleen te goed van vertrouwen	  
70	is geweest en iedereen hem heeft bedrogen. Dit is veelal waar	  
	wat de Fabriek aanbelangt maar waarom zegt hij zelfs de 	  
	kunde niet te krijgen. Hij liet alles op andere aankomen.	  
	Hollerman heeft hem wat mooi mede genomen maar Verstege	  
	heeft tog veel .ottive. gedaan onder anderen het verbouwen	  
75	van zijn huis toen hij reeds vol schuld zat en 't niet kon	  
	betalen. Zij beschuldigen nu iedereen dat zij hun ongeluk	  
	zoeken te vergroten en zien allen over 't hoofd die zig alle	  
	moeiten geven om hun nog van veel onaangenaamheden	  
	te behoeden en hem vooral van 't crimineelen. Want dan	  
80	was hij voor altoos ongelukkig. Ik heb je wat breedvoerig	  
	over dit sujet geschreven omdat [ik] dagt het u tog wel zal	  
	intereseeren.	  
	Gij zult hoop ik de twee .erendigjes aspergies gebruikbaar	  
	ontvangen hebben. Men kan zo weinig op de postwagens	  
85	op aan Jufr. Kornlein heeft mij eene ledige doos gezonden	  
	moet gij die terug hebben of kan die blijven staan tot gij	  
	hier komt ? Zoo het wat verder komt kan ik er u wel 't een 	  
	of ander van hier in zenden.	  
	De kleine Arnold is ruim 4 weken vrij van stuipjes gebleven	  
90	en heb vanmorgen tot mijne hartelijke blijdschap het tweede	  
	oogtand[tj]e sedert dien tijd gevoeld. Hij wordt nu weer zeer ...-	  
		  
	                                blz. 4	  
		  
	lijk slaapt eet en drinkt goed. Loopt veel beter en wordt	  
	ook dikker. Ik kan hem nu niet in huis houden in 't kleine	  
	kamertje ligt zijn petje en wanneer hij niet wil gaat hij het	  
95	halen, ook mijn hoed en beduid mij dat wij uitgaan moeten.	  
	Wanneer alle deuren in de gang toe zijn loopt hij daar [te] spelen	  
	en verbeeld u eenige dagen geleden vind Weerts hem op	  
	de tweede trap naar boven staan. Ik begrijp niet hoe	  
	hij er is opgekomen. Gisteren zijn wij te voet na 't nieuwe	  
100	huis geweest. Zij waren wel 4 weken buiten. Van Hapelt was	  
	in de stad. Tot mijn genoegen vond ik er Jeane Grasveld 	  
	die 's morgens van de stad was komen wandelen en dan	  
	twee heeren. Wij hebben ons niet weinig verveeld. Het kindje	  
	van Antje is zeer lief geworden is bijna zoo dik als	  
105	Arnold en heeft een mooi gezigje vooral zeer fijn. Dog ik	  
	vind.. het kindje van 'Op ten Noort' nog veel mooier. Van	  
	dat kind gaat een roem door de geheele stad. Zij laten	  
	het schilderen door een nieuwen schilder die hier 	  
	is en zeer goed treft. De halve stad wordt door hem ge-	  
110	portreteerd. Hij heeft gezegd nog nooit zoo een mooi kindje	  
	te hebben gezien. 't is in een singuliere smaak bijna	  
	levensgroote naakend liggende op een canap‚ of iets	  
	dergelijks grijpende naar eene capel. Ik ben nieuwsgierig	  
	het te zien. Caldenbach barst bijna uit zijn vel van ijver-	  
115	zugt om dat die man zoo veel te doen heeft.	  
	Ik hoor met veel genoegen dat Betsij zoo goed groeit. Luus	  
	zal haar vast veel veranderd vinden. Is zij al in de korte 	  
	kleren ? Denkelijk ja. Dan hebt gij tog veel te naaien	  
	gehad. Door Jetjes zult gij wel goede fatsoenen hebben	  
120	Gij moet mij tog altoos veel van haar, namentlijk Betsy, schrijven.	  
	[Hebt] gij ook in kort wat van Truitje vernomen. Heb gehoord	  
		  
		  
		  
	Heij.o.n. haar 400 gulden had gelegateerd benevens Pieter	  
	en Dientje dog men was niet zeke[r] of er wel zoo veel	  
	te vinden was omdat hij niet vrij o[v]er alles kon disponneeren.	  
125	Laat Luus mij de naalden benevens .... urgentie wanneer	  
	zij het nog gekregen heeft maar i. .... [p]akjes zenden om	  
	't eerts genoemde ben ik zeer ver.....	  
	Eergisteren ontving ik een brief van Dientje van Teylingen.	  
	Margo is zeer voorspoedig geweest. Gij weet tog zij bevallen	  
130	is. Net met den veertiende dag was zij weer beneden.	  
	't zuigen gaat ook goed. Jacques blijft nog even ellendig	  
	't is nu 8 maanden hij bedlegerig is en vreeslijke pijnen	  
	uitstaat. Hij heeft nu twee wonden. Dirk heeft een	  
	Postje gekregen en gaat eindelijk met november	  
135	trouwen. De oom van Pillere te Maastricht is overleden.	  
	Dit verbeterd hunne omstandigheid veel zij gaan er	  
	van de zomer voor 2 a 3 maanden na toe.	  
	Nu moet ik de pen nederleggen. Moet de kleine jongen	  
	uitkleden en dan nog aan oom Raeber schrijven, ten 	  
140	minsten zoo er tijd over blijft dit epistel is eenmaal	  
	lang genoeg. Omhels Meurs en Lucie van ons	  
	gelijk u in gedagten doet.       Uwe oprecht lievende	  
	                                zuster Mietje	  
	Weerts groet u ook hartelijk.	  
		 


Naar brieven index

<<< Terug <<<


hdebie45.deds.nl/Genea