Bron: FAW


Brief van Lucia Maria (Lucie) de Jongh (21 jaar) d.d. 26 december 1810 aan haar 2 jaar oudere zuster J.S.L. (Jans) de Jongh. Jans was 6 weken daarvoor in huize Het Elze in Vorden nabij Zutphen in het huwelijk getreden met Mr. Hendrik Frans van Meurs en bezig hun nieuwe huis te Harderwijk in te richten. Van Meurs was notaris en lid van de raad van Harderwijk. Lucie help haar zuster Anna Maria (Mietje) Weerts-de Jongh in Zutphen na haar bevalling van haar eerste kindje , twee weken geleden.

Verklaring: Huize Brinkgreve: Huis van de oudelui Weerts te Deventer onder Colmschate. Emilie: Mevr de Jongh-Weerts wonende te Rotterdam. Zuster van Mietjes man en getrouwd met Erdwin Adrianus de Jongh een broer van de zusters. Frits: Waarschijnlijk Frederik Johannes de Jongh (1783-1812) een andere broer van de zusters. Echtpaar van Oven: Ouders van Mietjes overleden eerste man.


 
1	                                 Zutphen 26 december 1810	  
		  
	Zoo spoedig mogelijk voldoe ik aan uw verlangen lieve zusje om	  
	aan u te schrijven. Gij kunt u niet begrijpen hoe vreemd mij alles	  
5	hier, vooral in de eerste dagen was. Meurs zal u zeker wel gezegd heb-	  
	ben dat ik den avond van onze aankomst niet zeer opgeruimd was.	  
	Dit was mij ook niet mooglijk op vreemde kamers. Daarbij Mietje nog	  
	zeer zwak zoo dat ik haar slechts een momentje kon spreeken. Zedert	  
	uw, geruimen tijd aan een levendig en druk huishouden gewoon.	  
10	Dit alles te samen genoomen maakte mij het onderscheid al te groot.	  
	Hierbij komt, zoo als gij weet, en het gans een zwak van ons beiden	  
	is, dat wij ons na eene afwezigheid niet zoo spoedig kunnen gewen-	  
	nen. 's Avonds op mijnen kleine cel (want hier heeft het veel van)	  
	gekoomen zijnde kan ik mijne traanen niet langer bedwingen,	  
15	die ik met zoo veel moeite binnen gehouden had. Ik was nu ook 	  
	zoo geheel aan mij zelven overgelaten en in zwaarmoedige oogenblik-	  
	ken dient zulks voor mij niet. Meurs had mij moeten belooven	  
	dat hij 's morgens nog mij aan bed zou koomen afscheid neemen	  
	zooals hij dat ook deed. Zijn vertrek vernieuwde mijne droefgeest-	  
20	tigheid. Het is toch waarlijk niet te verwonderen dat ik in het begin 	  
	niet opgeruimd was. De stilte van de kraamkamer is niet geschikt	  
	tot opbeuring. Vooral voor mij die geen vrolijk humeur bezit. Het	  
	ongunstige weer heeft al mede invloed op deze zielegesteldheid. Ook moest	  
	ik al mijn goed ingepakt laten daar ik de laagtafel nog niet heb	  
25	en mij dus niet nader konden bezig houden om nu wat te verzetten. De	  
	mede genoomen boeken van Evert verschaften mij nog eenige ver-	  
	strooing. Tot mijn leedwezen hoorde ik den eersten avond dat de 	  
	piano op het Elze was gebleeven daar hij hier de trap niet op konde	  
	gedraagen worden. Gij begrijpt ligt lieven Jans welk eene gevoelige	  
30	teleurstelling dit voor mij was. De muziek verschaft zulk een aan-	  
	genaame ontspanning en ik had mij gevleid in de stad zijnde de	  
	verloorene schade weder in te halen en zoodra Mietje het weder kon de	  
	piano weder aan te neemen en ook mij zelven daaglijks vlijtig te oefenen.	  
	Zie daar weder dit plan in rook verdweenen. Dit is ook de oorzaak 	  
35	dat ik u het muziek niet konde verruilen daar gij tog naderhand hand-	  
	doeken van hier wilt hebben kan ik het te meteen in een rolletje zenden.	  
	Ik verlang zelf zeer om eens op het Elze te koomen om het een en and-	  
	er van mijn goed te krijgen daar ik om veel dingen zeer verlegen	  
	ben. Ik hoop dus het weer schielijk zal veranderen.	  
		  
	                                               blz. 2	  
		  
40	Door Meurs zult gij zeker mondeling een omstandig bericht van	  
	de toestand van Mietje vernoomen hebben. Hiernevens hoort gij zulks 	  
	nader uit de brief aan de oudelui. Zij is thans over het geheel beter. Ook	  
	begint het zich met het zog te schikken en met het water gaat het thans	  
	natuurlijk. Dit laatste is vooral een groot geluk. Met de nader om-	  
45	standigheden bekend zijnde kan ik ligt bezeffen hoe veel zij in haar 	  
	kraam moet geleeden hebben. Jufr. Weenink vertelde mij, zoo ook de	  
	baker, dat zij het nimmer zoo erg hadden bijgewoond. De eerstge-	  
	noemde is den anderen dag ziek geweest. Na zulk eene moeijlijke	  
	verlossing kon men niet verwachten dat zich alles naderhand	  
50	zoo gunstig zou schikken. Zij is echter nog zeer zwak . Van achteren	  
	beschouwd is het waarlijk zeer goed dat ik niet voor die tijd ben	  
	teruggekoomen. Mietje zeide mij zulks ook nog. Het zou ook niet ten	  
	verwonderen geweest zijn indien ik door schrik en aandoening zelf	  
	ziek ware geworden. Voor mevrouw Weerts was het insgelijk een	  
55	zware post om Mietje bij die gelegenheid te assisteeren.	  
	De zondag na mijne komst liet mevrouw van Hamel belet vragen	  
	om Mietje voor een oogenblikje te zien hetgeen niet kon zijn daar	  
	Mietje zich te zwak gevoelde om haar haar af te wachten. Dan gehoord heb-	  
	bende dat ik terug was wilde zij gaarne bij mij koomen en heeft	  
60	dan ook thee bij ons gedronken. Riet van der Meulen kwam mij	  
	ook die middag een visite brengen en mevrouw Weerts kwam ook	  
	om afscheid te neemen daar zij den anderen dag weder naar Brink-	  
	greve vertrok. Toen dit gezelschap gescheiden was ontvingen	  
	wij nog een bezoek van jufr. Weenink en naderhand bleef Clode	  
65	nog een geruime tijd praten. Dus drukte genoeg die middag. Maan-	  
	dag morgen kwam de lieve Sophie van de Meulen mij di-	  
	rect opzoeken. Zij was zeer hartelijk tegen mij en informeerde zeer	  
	naar u. Zij presenteerde mij nu en dan 's avonds gezelschap te	  
	koomen houden. Ik denk ook van dit aanbod gebruik te maken daar	  
70	ik het bijzijn van dit lieven meisje boven dat van iemand anders hier	  
	verkies en ik haar ook het familiaarste ken. Zij vleide zich schie-	  
	lijk een bezoek van mij te krijgen. Dan ik geloof niet dat ik spoedig	  
	zal kunnen resolveeren om uit te gaan. In de laatste dagen heb ik ook	  
	altoos een gegronde verschooning om liever bij Mietje te willen blijven	  
75	echter zal mijnen eerste uitgang zeker bij van der Meulen en kraam-	  
	vrouw van Hamel zijn die mij eensgelijk verzocht om bij haar	  
	te koomen. Dien middag hadden wij docter Home ten eeten die met	  
	de wagen van Brinkgreve gekomen was en met mevrouw Weerts	  
	weder vertrokken is. De rede van zijne komst was dat Mietje eene	  
80	sterke begeerte had om hem eens te spreeken daar zij zich nog	  
		  
	                                          blz 3	  
		  
	steeds zwak bevondt en ook weinig in krachten aanwon. Hierbij gevoelde	  
	zij hare zenuwen in disorder hetgeen ook al komt van de warme dran-	  
	ken die zij nu gebruikt en waarvan zij geheel is afgewend. Daar zij	  
	zich zondag minder wel gevoelde maakte dit haar neerslagtig en gaf zij	  
85	aan Weerts te kennen dat zij gaarne had dat docter Home van de 	  
	gelegenheid gebruik maakte om met het rijtuig van Brinkgreve huis	  
	te koomen daar hij tog haar gestel beter kende dan Clode. Weerts	  
	schreef dus ook direct. Home vond haar, hoewel zwak, echter vrij wel	  
	en na zijn komst schijnt zij nu ook veel geruster. Ook is zij werke-	  
90	lijk beter. Ik vleye mij, dat zoo alles zoo gelukkig blijft voortgaan,	  
	dat zij spoedig mag herstellen. De docter vroeg mij of gij reeds getrouwd	  
	waart en verzocht bij gelegenheid zijne complimenten aan u.	  
	Gisterenmorgen kwam Floortje Doornink bij mij, van Sophie van 	  
	der Meulen mijne komst vernomen hebbende. Zij was ook zeer	  
95	lief en vriendelijk. Vervolgens kwam Klein nog. Alle deze visites	  
	hebben mij al mede verhindert om u eerder te schrijven. Ook zit ik 	  
	gedurig bij Mietje. Vooral wanneer de baker omlaag is. Dan ik kan	  
	nog weinig met haar spreken. Zoodra zij weder op de been is zal het	  
	zeker hier in huis vrolijker weezen. Echter wil ik trachten mij zoo veel	  
100	mogelijk op te beuren vooral ook om Weerts die zich om mijne terugkomst	  
	verheugd. Ik begin mij nu ook al wat te gewennen. Ik zal het nu	  
	ook weder druk krijgen met het afmaken van de doopjurk. Ik heb	  
	reeds een briefje aan mevrouw Klein geschreven om dezelve nog	  
	eenige dagen ter leen te verzoeken. De afgemaakte rok is door M. van	  
105	Hamel en anderen aan wie Mietje ze heeft laten zien zeer goed .i-	  
	reerd. Dit doet mij nog genoegen daar ik er zoo veel moeite aan gehad heb.	  
	Het jurkje dat Emilie gezonden heeft is ook beeldig , lief en netjes	  
	zoo gij in het vervolg iets dergelijk van nooden had kon ik hierna	  
	wel een model neemen. Wat zegt gij hiervan ?	  
110	Vergeet niet in uw antwoord het adres van Frits te Roomen in	  
	te sluiten. Weerts heeft hem nog geen communicatiebrief gezonden	  
	daar hij het adres niet had. Ik wil dan ook meteen een brief voor	  
	hem meesluiten daar het reeds zoo lang geleeden is dat ik hem niet	  
	heb geschreven. Nog een tijding moet ik mededeelen die u zeker	  
115	onzachelijk zal frappeeren. Eergisteren ontving Weerts een brief van	  
	Dusseldorff van den ouden heer van Oven waarin hij het overlijden 	  
	van mevrouw melde. Weerts had in een vorige reeds vernomen dat	  
	zij ziek was echter voelde meneer toen gegronde hoop op haar herstelling	  
	haar toestand moet dus schielijk verergerd zijn ook stond er in de comme-	  
120	nicatie dat zij nu plotselinge dood had gehad zij was slechts 51 jaar	  
		  
	                                              blz 4	  
		  
	oud. Welk een treurig sterfgeval is dit weder voor Antje en vooral 	  
	voor Tijs die nu wel te beklagen is. Deze famille ondervindt ook veel	  
	tegenspoed. Het bericht van dit sterfgeval trof mij insgelijks zeer. Gij kunt	  
	begrijpen dat zulks aan Mietje zal verzweegen worden tot hare volkoo-	  
125	men herstelling daar dit anders in staat zou zijn om haar weder te doen	  
	instorten. Zij zal er zeker zeer over aangedaan zijn. Ook was mevrouw	  
	van Oven eene lieve zachte vrouw. Zij zal ook wel van Antje melan-	  
	cholique brieven ontvangen.	  
	Bedank Meurs uit mijn naam nog wel voor zijn vriendelijke	  
130	geseide maar zeg hem tevens dat ik mij steeds als zijne schulde-	  
	naresje blijf beschouwen zoo lang de reiskosten tusschen ons	  
	beiden niet verrekend zijn. Apropos van geld gesproken ik heb vergeeten	  
	de laatste brief aan de meid te betalen. Gij zult deze kleinigheid wel	  
	voor mij voldoen.	  
135	Ik ben nieuwsgierig om te verneemen of gij reeds uw eigen	  
	wooning betrokken hebt. In de eerste dagen zal het het u zeker zeer	  
	vreemd zijn. Meld mij tog spoedig en naauwkeurig daar mij alles	  
	interesseert en welke visites gij ontvangt. Den dag van mijn ver-	  
	trek zult gij niet vrolijk doorgebragt hebben. Dan de afwezigheid 	  
140	van Meurs was slechts van korten duur daar hij om half	  
	acht was hier vertrokken is zal hij reeds vroeg te Harderwijk	  
	geweest zijn . Ik zit deze op de kraamkamer te schrijven en met	  
	regt in petit jour want ik kan te naauwernood zien. Zoo even wierd	  
	ik geroepen om een kopje koffy te schenken daar jufr. Weenink hier	  
145	uit de kerk kwam. Thans moet ik de pen nederleggen. Mevrouw	  
	Versteege is zoo ook bij Mietje geweest. Gij kunt niet verbeiden	  
	hoe die vistes telkens ophouden. Ik heb in die dagen nog niet	  
	veel kunnen uitvoeren. Gijlieden ontvangt de hartelijke compli-	  
	menten van Weerts en in het bijzonder van de kraamvrouw.	  
150	Ik beloof u gedurig te zullen schrijven. Vooral zo lang Mietje	  
	nog niet geheel hersteld is maar ik verwacht dan ook spoedige en	  
	omstandige antwoorden. Zoent Meurs hartelijk voor mij en geloof	  
	mij steeds.	  
	P.S. zeg aan Evert dat ik den      Uwe oprecht liefhebbende	  
155	portefeuille en brief den begin     zuster Lucie	  
	avond aan Van der Meulen	  
	heb laten bezorgen.	  
		  
		  
		  
Naar brieven index

<<< Terug <<<


hdebie45.deds.nl/Genea