Bron: FAW


Brief d.d. 4-12-1804 van Daniel (Adrzn) de Jongh te Rotterdam aan zijn dochter Anna Maria (Mietje) (22). Mietje is sinds mei van dat jaar weduwe van H.C. van Oven. Kennelijk verblijft zij in het huis van haar schoonouders die kort daarvoor naar Düsseldorf verhuisden.
Verklaring: . "de Moolen": Buitenplaats van de fam. de Jongh "De Rotterdamsche kopermolen" nabij Apeldoorn. Daniel (26 jaar), Johannes (25) , Frits (Frederik Johannes. 21), Jans ( Johanna Sophia Lucia; 17) en Lucie (Lucia Maria ; 15) zijn broers en zusters van Mietje, "Doortje" Theodora Jordens (26) is de vrouw van Erdwin A. de Jongh (27) ook een broer van Mietje. Luus (4) en Sander (1) zijn hun kinderen. "Grootmama" de dan 77 jarige Anna Geertruy Croll , moeder van Daniel (Adrzn) . "mijnheer uw vader": Schoonvader van Oven. "Ridder van Kinsb." : De destijds bekende admiraal Jan Hendrik van Kinsbergen (1735-1819) die ten tijde van de brief in  Apeldoorn woonde. "Mevr Roschet": de weduwe Adriana Sophia Henriette Roschet-Raeber een zuster van Daniel's overleden vrouw.

1	                     Rotterdam den 4de december 1804
	
	Dierbaar & hartelijk geliefde dochter,
	
5	Daar ik uwen lieven eersten brief een dag of zes na den ont-
	fangst op de Moolen reeds beantwoord had en Frits en Jans uw
	daarbij ook geschreven hebben, welke brief door de heer van Walien
	zelfs {volgens zijn verzeekering aan mijn} zeer secuur op zijn tijd
	te Zutphen aan het postcomptoir bezorgd is, zoo verwonderde
10	het mij ten hoogsten uyt uwe waarden 19 november aan mij geschreven
	te zien dat gij die nog niet ontfangen had. En nog veel meer
	dat ik hier komende door Doortje, uyt uw brief aan haar van 26
	november, vernam dat gij toen zelfs nog geen tijding van mijn had
	bekoomen. Dan moet zeeker mijn brief aan uw op de post
15	verlooren geraakt zijn. Dit doed mij des te meer gevoelig
	leed om dat ik vreeze dat gij uw daar over ongerust zult
	gemaakt hebben. Maar mijn lieve kind laat dit uw in
	het vervolg tog tot eene leere verstrekken om uw nimmer te
	ontrusten als gij de brieven door uw verwagt eens niet ont-
20	fangt daar het meermalen voorvalt dat een brief op de
	post opgehouden word en zelfs geheel verlooren kan geraaken.
	Dus moet gij uw daar over waarlijk nooijt ongerust maaken.
	     Hoe hartelijk het mij verblijde uwe voortdurenden welstand
	& en die der vrienden v(an) O(ven) te moogen verneemen, zal ik uw wel
25	niet behoeven te zeggen. Dog het doet ons zeer leed te zien 
	dat de moeder van mevr(ouw) v(an) O(ven) te Dortmund overleeden is. Gelukkig
	dat haare , haare moeder nog gepasseerden zoomer heeft
	moogen zien. En ik kan dog wel begrijpen dat het mevr(ouw)
	zeer zal getroffen hebben. Gelief de famielle
30	uyt ons allen naam zeer te condoleeren en alle
	ondersteuning & vertroosting toe te wenschen.
	 Het is mij regt lief dat het schip met de meu-
	belen wel is aangekomen en gij met de vrienden
	nu reeds in hun eijgen huys zult zijn nu zal
35	het uw alles lieve Mietje daaglijks meer en meer
	meedevallen & vergenoegd doen zijn.
	 Gij hebt mijn veel plaisir gedaan met mijn over
	een & ander omstandig te schrijven want wat van
	uw komt is voor mijn interessante. Maar daar ik
40	de handen vol hebt zoo zal Lucie uw met ..legde
	een en ander van ons schrijven. Ook gaat hierbij
	een brief van Daniel. Doortje zal uw bij een 
	volgend occasie antwoorden als zij weet hoe het
	laaken van uw japon naar Düsseldorp te zenden. Dit
45	weet ik volstrekt niet maar wij zullen ons best 
	doen om daaromtrent te informeren. Dog ik 
	vrees het zeer moeylijk zal zijn en 't was best
	geweest dat mijnheer uw vader v(an) O(ven) het uw had op-
	gegeeven & dat door uw aan Doortje geschr(even) was.
50	 De heer van Walien had een brief voor uw aan
	Jans meedegegeeven dog zij heeft die bij haar
	goed in 't schip gepakt. Nu vriest het zo sterk
	dat ik niet weet wanneer ik de bagagie hier zal
	krijgen & dus kan ook die brief voor uw nog lang
55	wegblijven.
	 Voorleede donderdag zijn wij van de Moolen op Voorth(uizen)
	vertrokken. Vrijdag vandaar op Utrecht & zaterdag
	3de deeses op Rotterd(am) & zijn hier 's avons voor 5 uren aangek(omen)
	allen in goeden welstand & hebben met weg en weeder
60	het op reys heerlijk getroffen & alle vrienden hier wel-
	vaarende gevonden. Grootmama beeter als ik ver-
	wagte dog blijft zwak in 't hoofd en van tijd tot
	tijd nog verwaaning van koorst. Uw broeder (&) suster(s)
	kleijenen, Luus en Sander zijn alle volkomen wel.
65	Ook jufr. v(an) H(..) . Allen groeten uw op 't hartelijkst.
	De vrienden op Apeldoorn doen allen hetzelfde. Bijzonder
	den ridder van Kinsb(ergen) & Mvr. Roschet. die wij allen
	gezond gelaaten hebben.
	Verzeekert van onze agting uwe oud(ers), sust(er) & broed(er).
70	Bijzonder mijn dierbaar kind verzeeker ik uw van
	mijne bestendiege liefde & affectie, drukke uw in
	gedagten aan mijn hart & blijve soo lang ik leeve
	                            Uw hartelijk liefhebb(ende) vader
	P.S. Volgens de laatste berigten         Daniel de Jongh Ad.zoon
75	zijn de vrienden in Den Haag
	en uw broeder Johannes te Amst(erdam)
	meede zeer welvarenden .                  Vaart wel lieve Miet
	Hierbij nog een brief van Prof. Vinck voor mijnheer uw vader.
	

Naar brieven index

<<< Terug <<<


hdebie45.deds.nl/Genea