Bron: FAW


Brief d.d. 6-11-1796 van Daniel de Jongh Adrzn (* 26 oktober 1745), geschreven vanuit het huis van zijn schoonouders op het landgoed "het Loo", aan zijn schoonzuster Adriana S.H. (Jaantje) Raeber ,weduwe Roschet. Zij past in zijn huis te op de Zuidblaak te Rotterdam op zijn kinderen. Daniel's vrouw is enkele maanden geleden overleden.
Verklaring:"Mama": Anna Geertruy de Croll weduwe de Jongh.; "Moeder": Catharina Johanna Baartmans weduwe Raeber. "Antje": een dochter van Raeber; "Wientje": Erdwin Adrianus ,oudste zoon van Daniel; "Erfhuys verkoping" slaat waarschijnlijk op de afwikkeling van de erfenis van vader Raeber (+ 1795).


1	                          't Loo 6 November 1796
	Waarde suster
	
	Daar mijn zoon Daniel den brief begonnen heeft zal
	ik U edele verzoeken hem mijnent weegen dank te zeggen
5	voor zijne goede wenschen omtrend mijn verjaardag gedaan. God
	vervulle deselven ook tot het welzijn mijner dierbaare kinderen.
	Gelieft hem teffens te verzekeren dat hij door het volbrengen
	van zijne goede voornemens niet alleen een voorwerp
	mijner vreugde van Gods zeegen zijn zal maar ook steeds
10	op mijne hartelijke en vaderlijke liefde kan staad maken,
	daar ik niets meerder verlange nog beooge dan het waar
	geluk van hem en mijn andere waarde panden die mij
	nog overig zijn in deze weereld voor al hiernamaals.
	Ik omhelze hem en de andere lieve kleijnen hartelijk in
15	gedagten en smeeke over hun den Godlijken zeegen
	   Niet minder dank ik uw waarde suster voor uwe
	liefrijke deelneming in die dagen. Maar helaas !
	Nimmer heb ik die zoo treurig doorgebragt. Op geene voorige
	heb ik sulk een bitter verlies behoeven te beweenen.
20	De voorzienigheijd hoope ik dat mijn verder mag troosten
	en ondersteunen en onderwerping schenken aan zijne willen.
	    Hoe verheug ik mij over het berigt der welstand
	van U edele, mijne geliefde mama, kinderen en verdere 
	vrienden. En deezen zeegen geniete ik ook nog steeds
25	zoo wel als moeder, Antje, Gerrit, Wientje en uwe 
	verdere bekende alhier die U edele veelmaals en
	hartelijk groeten.
	 Zeer lief is het mij dat de kinderen aan U edele zoo
	geattacheerd en teffens ook zoet en gehoorzaam zijn.
30	Ook dat zij aan mij denken so als ik door het geteekend
	bouquetje van mijn Annemietje gewaar worde. Dat zij
	in dat alles zoo voortgaan en braaf blijve leere.
	Het is mij zeer aangenaam dat U edele met zoo veel
	genoegen bij mijn lieve mama geweest zijt. Gelieft haar edele
35	en alle vrienden van ons aller agting te verzeekeren.
	Suster Antje heeft U edele de Erfhuys verkoping op 29
	deeser en de verdere schikingen allen gemeld dus zal
	ik in geen herhaalingen koomen. Nieuws weet ik
	U edele niet te melden als dat de organist Feltz zal gaan
40	trouwen met de jongste dogter van de Goeyen die men
	zegt dat reeds in een geseegende staad is.
	Dries Oostenwijk als ook zijn vrouw zijn beyden over-
	leden en de jonge vrouw Berghorst.
	Dominee Daverveld is thans bij den Aentuer gelogeert en
45	heeft niet kwalijk genoomen dat het met moeder
	te Harderwijk is afgeraakt.
	  Ik heb een mandje met nooten en al de appelen
	van de moolen (die bedroefd weijnig waaren) aan
	U edele gezonden. Is dat wel ontfangen ? En
50	verpligt voor de huyshoudelijke berigte: hier is voor
	mijn een ton zuurkool ingemaakt. Dit zal ook met nog
	wat andijvie geschieden.
	Zeer wel een nieuwe zak voor de wasch besteld is.
	Weest zo goed maar nieuwe jasjes voor de meysjes te
55	laten maken (met opnaaysels voor de groeij). Ik meen
	dat de kleermaker Pape die altijd gemaakt heeft en
	dat de stoffagie bij Leedeboer gekocht is. Chritsje zal
	dit denkelijk nog beeter weeten als ik. Gelieft het maar
	zoo als thans de mode voor kinderen is en zoo als U edele
60	het beste keurt te laten maaken want om tot
	mijn retour te wagten zoude het te laat aanlopen.
	 Mevrouw Paelie zal best weeten of Mietje voor een
	jas reeds te groot is en wat anders dan in de plaats
	voor haar het beste zoude zijn.
65	  De groeten van Liesbet en Pauwel. Gelieft mijne dienst-
	booden ook te groeten. Is U edele over hun voldaan ?
	 Hartelijk omhelze ik U edele in gedagten en blijve
	met alle liefde en agting.
	
70	P.S. Hier bij een brief van suster      Uw liefhebbende broeder
	Antje aan Mietje. Ook een           Daniel de Jongh Adr. zn
	brief van mijn voor mama, welk
	U edele door Louw of Klaas op ontfangst
	aan haar edele gelieve te zenden.
75	Nog hier bij een brief van Gerrit.
	
	Adres: Mevrouwe Raeber Wed.we Roschet in Rotterdam. P. Couvert

		
Naar brieven index

<<< Terug <<<


hdebie45.deds.nl/Genea