Bron: FAW


Brief d.d. 23-8-1796 van Daniel Adriaanzn. de Jongh uit Rotterdam aan zijn schoonfamilie (vader Raeber was in 1795 al overleden) en zijn aldaar verblijvende oudste zoon Erdwin Adrianus (Wien) naar aanleiding van het overlijden op zondagmiddag 21 augustus van zijn vrouw Lucia Maria Raeber op slechts 42 jarige leeftijd. Zij werd 24 augustus 's avonds in de Groote kerk begraven. Wien duikt nog voor het versturen van de brief op in het huis van zijn vader.


   Verklaring: "Seraf" of "serafijn" is een engel van de eerste rang.	
1	             Hooggeachte moeder 
	             Zeer waarde zusters
	             en hartelijk geliefde zoon
	Mijn brief zaturdag met den post verzonden berigte U edelen de
	droevige toestand, geheel buiten hoop, van mijnen dierbare 
5	Lucie. Den nagt rhuim één uren werd de benauwdheid zo
	hevig dat ik opstond en Dr ten Haeff weder liet halen dien
	ten 2 1/2 uuren mij het ijselijk berigt gaf dat mijne
	zielsvriendin reeds begon te sterven. Dog het duurde nog,
	onder hevige benauwtheden tot zondagnamiddag ten 3 1/4
10	uuren toen nam God haare ziele weder tot zig en daar
	zij met vol vertrouwen geloove in hare godelijke zaligmak-
	er haar eynde, met verlangen zelfs, ten gemoet zag wierd zij 
	zeker toen gelukkig. Maar ik helaas rampzalig.
	Mijne ziele is overstelpt van droefheid. Ik verliese eene dierbare,
15	eene hartlijk geliefde gezellin mijnes levens. Mijn raad, mijnen
	troost, mijn hulp, mijn grootste geluk en vreugde op aarde. Maar 
	gij allen weet het ! Gij kende haar volkomen ! Gij waart haren
	moeder, hare zusters ! En gij haren zoon die haare liefde
	van het oogenblik van uw bestaan op deze waereld op zulk enen
20	treffende wijze ondervonden en genoten hebt waarvoor gij nimmer
	dankbaar genoeg zijn kunt. Ja dit is het zelfde geval met
	alle mijne geliefde zeeven kinderen nu reeds halfweezen. Wat
	verliezen zij niet de allertederste de beste moeder !
	Mijn vooruitzigt is onoverkomelijk want hoewel ik nog mijne
25	dierbaare moeder en beste opregte vrienden hebbe wier hulpe
	mij steeds en in alles ten dienste staad en ik in dien opzigte
	niets meer souden kunnen verlangen. Zo het dog in beiden
	opzigten voor mij onvoldoende en met de beste willen schiet het
	menschelijk vermogen te kort.
30	God alleen kan mij ondersteunen want hij is den hoogste
	Almagt en ik hoope hij zal het in genade doen want hij is
	ook de hoogste goedheid en diegene welke alle engelen aanbidden,
	is de volkomen bevrediger zijner gerechtigheid, zit ook aan zijne
	rechterhand en bid voor ons. Ja ik bespeure ook reeds
35	de hulp des eeuwigen dien goeden vader over alle zijne schepselen.
	Want weltegenstaande alle de volteringen die mijn ziel en lichaam
	reeds zo lang, dog bijzonder in de laatste dagen, hebben
	uitgestaan bevinde ik mij nog al boven verwagting tamelijk wel
	na mijne omstandigheden. Mijne lieve kinderen hoewel g..e[....].
40	hunne vatbaarheid zeer getroffen, zijn dog volkomen gezond en .....
	En mijne dierbare moeder hoewel bitter bedroefd blijft mede nog al
	redelijk. Allen verzekeren mijn van hunne achting en groeten uw zeer
	hartelijk.
	Volgens uitdrukkelijke begeerte van de nu zalige zoo w(o)rd haar
45	stoflijk deel morgen, woensdagavond, in stilte bijgezet om daar te
	rusten tot den dag der opstanding. Dan geve God dat wij allen haar,
	voor sijnen troon verheerlijkt, weder aanschouwen mogen om te
	samen eeuwig zalig met engelen en serafs het driemaal heilig 
	uit te roepen.
50	Ik moet eindigen mijne aandoeningen, ook mijne vele bezighe-
	den laten nu niet toe meerder te zeggen dan dat ik uw
	allen in gedagte omhelze en met achting blijve.
	                            Uw ed[elen] d[ienst]w[illige]n liefhebbende zoon
	Rotterdam den 23 augustus 1796  broeder en vader
55	                            Daniel de Jongh Adr. zoon
	P.S. Wientje is deze morgen
	onverwagt bij mij aan huis gekomen zo als ... ....... .... ....[..-]
	de berigt . Deze mijne brief was gereed en laat hem afgaan
	zoo als die was want ben niet in staat een ander te schrijven.


Naar brieven index

<<< Terug <<<


hdebie45.deds.nl/Genea