Bron: FAW


Waarschijnlijk midden September 1779 geschreven brief van Lucia Maria (Luusje) de Jongh Raeber aan haar man, Daniel. Luusje logeert op dat moment met haar twee zonen (Wien ruim twee jaar oud en Daan 11 maanden) bij haar vader op Landgoed "het Loo". Zij zal in eind oktober van dat jaar bevallen van een derde zoon (Johannes)

Verklaring:
 • "mama": De schoonmoeder van Lucie Anna Geertruy de Jongh-Croll (1727-1811).
 • "moeder": haar eigen moeder (Catharina Johanna Baartmans 1727-1808).
 • "suster Jaantje": (Catharina Johanna Baartmans 1727-1808).
 • "broerFrisje": Frederik Hendrik Raeber(1761-1825), broer van Luusje.
 • ""oom": Waarschijnlijk Oom Daniel de Jongh woonachtig op het nabij het Loo gelegen Landgoed "De Rotterdamsche Kopermolen"
  
  
  		
  1		Waardste Schat
  		
  		Met een besonder verlangen zag ik U edele aengenaeme van den
  		11 deser tegemoet. Eensdeels om van U edele welstand verzekert te zijn
  5		en ten anderen mij tussen hoop en vrees bevindende aengaande
  		U edele antwoort op mijn propositie. Nu kan U edele ligt oordelen van mijn
  		blijdschap bij het lesen van den zelven. Allerbezonderst U edele goede
  		gezondhijt benevens die van onse waarde Mama , die ik verzoeke
  		Voor mij hartelijk te groeten en te omhelzen, daer uijt vernemende
  10		en het gene ik mij niet dorst voorstellen, U edele goedkeuring omtrent
  		mijn schikking. Ik had aan U edele geschreven Daantje lief dat nie-
  		mand hier van wist als oom en mijn intentie was wanneer U edele
  		mogt resolveren te komen om iedereen alhier daarmede te ver-
  		rassen maar onze waarde vader die zeer na U edele bijzijn telkens
  15		verlangt heeft hat dit plan ook reets bij zig selven gemaakt
  		en sprak mij er van waarop ik Sijn edele zeijde het reets geschreven te
  		hebben, dat sijn edele zeer bezonder aengenaem was. Wat nu de komst van
  		Sijn edele tot onsent betreft, die zal in het najaar geen voortgang
  		hebben. Voor eerst begrijpt vader zelfs ,half november om de hout-
  20		verkoping weer thuijs moetende wesen, het niet der moeijte waardig
  		zoude zijn om of tot dissipatie of tot nut van Sijn edele waarde
  		gezondhijt te konnen dienen en aen de andere kant zal door
  		de verwagte komst van tante Fransje , vervolgens die van broer 
  		Frisje en U edele de tijt schielijk opkorten en daerom is Sijn edele geresolveert
  25		en heeft het mij vast belooft dese winter dan met U edele terug te 
  		reijsen en ons het plaisir aen te doen dan wat langer bij ons te
  		blijven. Nu hoop ik schatlief gij ook zult resolveeren nog hier te
  		komen indien het weer, welk ik hope, favorabel blijft zal het ge-
  		zond voor U edele zijn en nog een uijtspanning en voor mij een aller-
  30		grootst genoegen en gerusthijt U edele de geheele rijs bij mij te hebben.
  		Maer dan is mijn vrindelijk verzoek U edele ten eersten met oom
  		gelieft te spreken om spoedig na zijn aenkomst te konnen ver-
  		trekken om dat ik ook niet laater als half october de rijs
  		durf te doen en U edele tog een dag of 8 hier dient uijtterusten.
  35		Vader heeft aen tante Fransje geschreven of Hare edele geliefde te
  		maaken den 1 october te Zeijst te zijn om dan met het wagentje
  		van oom en tante hier op het Loo te konnen retourneren. Maer
  		hier op heeft Sijne edele nog geen antwoort. Suster Jaantje zal denkelijk
  		met ons na Rotterdam gaen en daer een weekje of 3 blijven
  40		en dan voor mijn bevalling of na den Haag of na Bodegraven
  		gaen het welk ik met vader overleijt heb zeggende aen Sijne edele wij
  		haer liever met de somer bij ons willen hebben omdat het ter-
  		wijl ik in de kraam leg niet goet convenieerde. Maer hierop heeft
  		Jaantje nog niets geschreven als dat zij graag voor november thuijs
  45		wilde zijn zo dat ik nog niet zeker weet of zij met ons mede gaen
  		zal. Dat U edele nog geen brief van tante gehat heeft komt dat
  		Hare edele niet wel geweest is, zijnde gelaten en een spaanse vlieg
  		geset. Maer is nu weder beter om welke reden vader ook liever
  		hat Hare edele thuijs kwam.
  50		  Over broertje Frisje zijn wij zeer ongerust geweest want zatuurdag,
  		so als U edele gemeldt hebbe te Deventer zijnde, vertelde ons de hospes
  		dat er een aanstekende ziekte te Harlingen regeerde zodat er 
  		op enen dag 27 menschen en des zondags 17 begraven waren.
  		Maer een brief van Sijne edele ontfangende melde ons dat het de rode
  55		loop was waer aen dagelijks 10 a 12 storven en hij daerom met
  		Gratema de stadt verlaten en na Franeker vertrokken was waer 
  		hij een goede welstand genoot. Zedert hebben wij geen schrijven
  		maer wagten hem haast thuijs omdat den 28 de vakantie uijt is.
  		Hebbe U edele niet eerder geschreven om uw niet ongerust te doen
  60		zijn.
  		Ik geniet met moeder suster Antje en onse lieve kindertjes door 's
  		Heeren segen een goede gesondhijt maer vader is weder een dag of
  		wat ongesteld geweest dog denke dat het nu wel weder schikken zal.
  		Nu ga ik over ter verder beantwoording van uw lieve brief verzoeken-
  65		de uw mama wel zeer te bedanken voor de genomene moeijte in het
  		huuren van de meijt. Ik ben blijde Hare edele nu van die last bevrijt is
  		en hope het goet zal uijtvallen en dat mama daer over geen
  		bekommernis hebben mag, want zo het al tegen viel zou Hare edele
  		het niet konnen helpen en men is er niet aengetrout. Maer
  70		schrijf mij dog eens of se wat goet van humeur is en hoe out.
  		 Ik ben blijde dat mijn lieve Blauwoogje zo welopgepast wort.
  		Maar kan ik er wel staat op maaken ? Want vrees al was het
  		anders gij dog aen mij niet klagen zout. Ik hope wanneer het
  		weer mogt veranderen gij U edele dog met kleden en dekken wel
  75		verzorgen zult. Voornamentlijk indien gij op rijs gaet. Hoor je
  		liefje dat ik er vast staat op maak !
  		Weest zo goed en schrijf mij dog eens hoe of onse gehuurde minne
  		het maakt en hoe of Gorge vaart en of je ook iets van Bernardus
  		van Berken gehoort hebt.  Daer moet iets met hem gepasseert zijn
  80		daer oom over geconsulteert is maer die hout het heel stil.
  		 De heer en mevrouw van Wijngaarden zijn na Rotterdam
  		vertrokken en hebben mij gezegt U edele een visite te zullen
  		geven. U edele zal wel zo goet goet zijn Hunne edele af te wagten om dat ik
  		daer beleefthijt genoten heb.
  85		Mijn journaal zal U edele in een volgende bij welzijn mede-
  		deelen omdat ik nu niet wel tijd heb. Onse waarde 
  		ouders en suster Antje vermelden de hartelijke groetenis
  		aen U edele. Ik omhelze U edele 1000 maal in gedagten en wen-
  		sche levenslang te verblijven.
  90		                 Waardste schat.
  		                            U edele hartlijk liefhebbende
  		                            vrouw L.M. de Jongh
  		P.S. U edele moest de heer Ozij eens zeggen dat
  		hier een gedreseert hertje, dat aen het hof voor een wagentje 
  95		gelopen heeft, te koop is. Sijne edele zou daer zomtijds wel toe incli-
  		neeren. Uw gewenschte kleijne meijt houd zig redelijk zoet.
  		Adieu Daantje lief vaart wel.
  		
  		
  		
  		beantw: 21 Sept 1779
  
  
  Naar brieven index

  <<< Terug <<<


  hdebie45.deds.nl/Genea