Bron: FAS


Brief van L.M. (Luusje) de Jongh-Raeber aan haar man Daniel de Jongh omstreeks vrijdag 3 september 1779 .  Zij is op het moment van de brief vergevorderd zwanger van haar vierde kind ( Johannes * 23/10/1779) en verblijft in het huis van haar vader Erdwin E. Raeber  op het Loo, terwijl haar man nog thuis in Rotterdam is. Vanaf regel 131 is eerst in de boven marge (omgekeerd) en daarna (zijdelings) in de linkermarge geschreven om zo veel mogelijk op het vel papier te krijgen.

Verklaring:
 • "Familie"De kindertjes Wientje (Erdwin Adrianus, 2 1/2 jaar) en Daniel ( ruim 1 jaar) van het jonge paar;
 • "Mama ": De schoonmoeder van Lucie Anna Geertruy de Jongh-Croll (1727-1811).
 • "Moeder": Luusjes moeder Catharina Johanna Baartmans(1727-1808).
 • "Fris": Frederik Hendrik Raeber(1761-1825), broer van Luusje.
 • "Suster Antje": Johanna Catharina Raeber (1752-1798), zuster van Luusje.
 • "Tante Fransje": Waarschijnlijk Johanna Fransina Baartmans (1735-1803) een zuster van de vrouw van Raeber (Catharina Johanna Baartmans 1727-1808).
 • "Oom en tante Anaatje" : Oom Daniel de Jongh met zijn vrouw tante Anna E.E. Gordon Zij woonden in een buitenplaats De  Rotterdamse Kopermolen grensende aan het Loo.
 • "Jannetje van tante Jans": ?
 • " Mevrouw Roschet:": Waarschijnlijk de eerste vrouw van Willem Hendrik Roschet Arnoldina, Elisabeth Wakker (+1780). Hij was de zoon van de vroegere rentmeester van het Loo J.H.Roschet (1694-1762).
 • " Professor Abresh": uit Groningen
 • "Brinkhuys" arts.
 • "van Wijngaerden": huisarts van familie Raeber.
 • "ten Haef": arts te Rotterdam
 • "Claar": Dienstmeid van fam de Jongh in Rotterdam
 • "Neeltje": Mogelijk kinderjuffrouw van familie de Jongh-Raeber
 • "Daer wierd gesmolten": Het smelten van koper bij de kopermolen.
 • "Vrouw Heering": Vrouw van de voorman op de kopermolen.
 • ;"Fam Bosgoet" : Pachters op boederij het Wolhuys.
  
  	
  1	Teder geliefde Daantje,
  	
  	Om mijne brieven ook niet altoos even eens te beginnen zal ik
  	in dese een begin maaken met u edele een wijnigje te beknorren
  	dat ik nog niet eene loftuyting van u edele gehad hebbe wegens de
  5	lange brieven die u edele tot nog toe van mij ontfangen heeft.
  	Maer ik schrijf het hier aan toe, gij zult denken Luusje heeft
  	niet anders te doen. Maer dat is so niet. Ik kom eer tijt te
  	kort als niet te weten wat te doen. Dog zal ik, evenwel als het
  	mij mogelijk is, desen ook weder tragten te vollen.
  10	In de eerste plaatze kan ik nu het genoegen hebben u edele [on]
  	zer aller goede welstand te vermelden en mijne hertelijke
  	vreugde betuygen wegens de goede tijding desaengaande van 
  	u edele mijn waarde schat, mama en alle verdere vrinde ont-
  	fangen. Vader is nu genoegzaem weder wel, maer zints mijn
  15	laasten heeft sijne edele een dag of 3 zeer ongestelt geweest en eene
  	nagt een vrij sware koorts gehat waer op een sterke ontlasting
  	gevolgt is, die sijne edele so spoedig geredt heeft. De heer van Wijgaer-
  	de heeft pillen voorgeschreven, die sijne edele thans gebruykt en
  	oordeelt de lugt verandering in den herfst of winter volstrekt
  20	noodzakelijk, so dat ik hoop sijne edele mij mischien wel thuys
  	zal brengen of in de winter met u edele een tourtje tot onsent
  	doen. Maer u edele weet, vader is niet om lang ten vooruyt
  	iets te resolveren. Onse lieve kindertjes zijn nu so als het 
  	mij toeschijnt fris en gezond en worden, bezonder Wientje,
  25	wild als craayen. Zij zijn niet in huys te houden. Van
  	8 tot 8 is er pas zo veel tijt om te eten of te drinken,
  	of Wientje roept al weer: uytjes dag gaen. Altemets rijt hij
  	het Loo door op een koey. Daer Aerent hem vast hout en
  	een jongetje dezelve, lyt . Zij slaapen des nagts ook heel
  30	gerust en zijn zoet en gehoorzaam al is er papaatje
  	niet bij. Aerent is papa voor Daantje want hij heeft voor
  	niemant meer ontzag. Neeltje heeft het hier bezonder na
  	haer genoegen en zou haer kinderen bij haer hebbende 
  	hier wel altijd willen blijven.
  35	Wij hebben gepasseerde zondag een brief van broer Fris
  	gehat, die in Friesland een goede welstand geniet en én
  	van tante Fransje, daer u edele van de week ook zeker een 
  	brief van gehat heeft om dat haare edele ons melde zulks haer
  	voornemen te zijn.
  40	Mevrouw Rochet is weder gantsch niet wel geweest so
  	dat doctor Westenberg van Deventer gehaald is die, er even-
  	wel geen zwaarigheit in stelt, Maar Brinkhuys stelt het zo
  	ligt niet. Haer edele is nu weder redelijk, so als ook dominé
  	Davervelt die een rijpaert gekogt heeft, daer sijne waardige edele nu da-
  45	gelijks gebruyk van maakt. Juffrouw Koosje van Berken is
  	ook weder aan het zukkelen maer de oude luy zijn
  	welvarende. U edele ontfangt de hertelijke groeten van al die
  	vrinden, als mede van mevrouw van Hamel en haer
  	oudste zoon. Gozewijn heb ik niet gezien. Zo als ik u edele
  50	ook reciproque al de complimenten verzoeke aan die vrin-
  	den daer ik ze van ontfangen hebbe en onse waarde
  	mama hertelijk voor mij te omhelzen als ook voor
  	vader die u edele zulks ook is doende, nevens moeder en
  	suster Antje
  55	Van herten is het mij aengenaam Daantje lief dat gij uw zo
  	wel divorteert. U edele moet maer zo continueeren tot ik wederom
  	kom en ik hoop dat gij niet zulke zwakke buyen hebt als
  	ik. Maer gij zijt ook niet in mijn omstandigheden en
  	konde ik des nagts maer wat beter doorslaapen dan zoude het
  60	ook nog beter gaen. Ik verlang zeer na uwe volgende om tog
  	te weten wie of woensdag en donderdag uwe gasten geweest zijn
  	en hoe u edele hun onthaalt heeft. Om de keuken denkende
  	weest tog zo goed lief, Claar eens, zo het nog niet geschiet is,
  	aen inleggen van snij en princesse boontjes te herinneren,
  65	want ik vrees dezelve met de groote droogte anders te hart
  	zullen worden. Ik hoop u edele haast met een keukmeyt sla-
  	ge zal om dees van die zorg bevrijt te zijn. Zo u edele doctor ten 
  	Haef eens mogt spreken sijne edele te verzoeken occasie hebbende
  	eens te informeren of onse gehuurde minne sig wel com
  70	porteert en mij eens te schrijven hoe of onze Gorge vaart.
  	Ik sta zeer te kijken van Jannetje van Tante Jansje mae[r]
  	tante Anaatje zegt dit geen nieuws is en het wel weer
  	bijgelegt zal worden.
  	Ik bedank u edele zeer voor het gezondene mandje dat ik [.....]
  75	dag wel ontvangen hebben en vader bedankt zeer voor de
  	tabac, u edele hebt dunkt mij lekkerder snuyf als ordinaer
  	gezonden om mij eens te tracteeren.
  	Nu zal ik u edele op je ontbijt met de vertelling, hoe ik mijn 
  	tijt zints mijn laatsten doorgebragt heb, amuseeren hoop ik.
  80	Zondag heb ik na kerk tijt een uurtje of 2 bij mevrouw van
  	Hamel gepasseert en maandag middag met oom en tante
  	en mijnheer en juffrouw van Berken bij haer edele ten eten geweest
  	en zeer vrindelijk ontfangen na den eten moest vader en moe-
  	der Berkens na Kootje en Gilletje. Zo als tante zijde moest
  85	met haer edele boodschapjes op het dorp gaen b...even en sus-
  	ter Antje die mede daer was moest eens een visite aen Do-
  	miné doen, zodat ik alleen bij mevrouw bleef en met haer edele
  	zat te keuvelen. Ik vinde haer edele niet zo afgevallen als ver-
  	wagt hadde. Dingsdag heeft Brinkhys bij ons gegeten en
  90	's avonds heb ik met Antje gewandelt. Woensdag [o]gtent
  	met Wientje in het park gewandelt daer ik uytgeroepen
  	weird, om dat professor Abresch van Groningen aen huys was,
  	die om half 1 weder vertrok. Wanneer de heer van Wijngaerde
  	met zijn vrouw arriveerde, die het middagmael bij ons hielden,
  95	na de eten wandelden en om half 6 weder vertrokken.
  	De kindertjes waren met Neeltje bij Herman te visite en
  	des maendags zijn zij na Eikbergen bij de jager Moor ge
  	weest. Des avonds heb ik nog weder met suster Antje gewan-
  	delt. U edele ontfangt zeer het compliment van de gasten van
  100	dien dag.
  	Donderdag zijn Antje en ik met de kindertjes, Liezabet en
  	Noeltje op de molen bij tante geweest. En oom reet met het
  	wagentje na het Loo terug om de middag bij vader te
  	passeeren, Daer wierd gesmolten, dat voor de meyden iets 
  105	raars om te te zien was. En die vervolgens met vrouw Heering
  	met haer 6 kinderen met de onse en de meyden van tante
  	alles bezagen en al het volkje gongen bezoeken en dat
  	avonds op chocolade onthaalt wierden. Terwijl wij met
  	tante een booterhammetje met vrugten gebruykten en
  110	om 9 uur na huys keerden. Zijnde de kleyntjes allerliefst
  	geweest. Gisteren zijn oom en tante bij ons ten eten ge-
  	weest. Wientje is haer edele met tante Antje met het wagentje
  	wesen afhaelen en heeft met ons een wandeling tot agter
  	Louizenburg gedaen vervolgens heeft vader oom en ik
  115	nog een partijtje ombre gespeelt.
  	Hedenmorgen ben ik met de chaise na hetWolthuys geweest
  	en heb de menschen daer alle wel gevonden, uytgezondert vrouw
  	Bosgoed die maer even van de stoel op het bet kan komen.
  	Het was gelukkig als het mensch stierf want heeft nu
  120	een naer leven. Ik heb haar een fles witte wijn gegeven
  	daer zij trek toe hat. Met Berent heb ik een wandeling van
  	een paar uur gedaen. De nieuwe velt allee groeyt schoon
  	als ook het elze bosje dat u edele heeft laten poten en het
  	starere bosje dat hij in het voorjaare bepoot heeft zijn al
  125	stekpen van 4 voet in .De wip van de put op Sprenkeler
  	was vergaen en daer zou hij een van de oude berg roeden
  	toe gebruyken om een nieuwe te maken. De boer van
  	Sprenkeler had hem nog 40 gulden aen saetpagt gebragt, die
  	hij aen de heer van Hamel gegeven hat, zodat hij daer van nu 
  130	niet meer als 32 stuivers schuldig was. Op 4 na heeft oom al de 
  	hoenders van het Wolhuys ontfangen, maer Bosgoet heeft nu een broey-
  	se hen, die zou hij in de plaats van aenstaende voorjaar laaten broey-
  	en dan hat gij dese winter daer komende jonge hoenders. Mij dukt da[t]
  	dit goet was, maer schrijft mij uw gedagten daer over. En de boer van Spren-
  135	keler hoeft je nu nog ... je die wilt ....ieren, tot je komt. Nu zult gij als
  	in een doolhof moeten zoeken om desen te lesen. Ik omhels uw 1000
  	maal in gedagten hoopenen alltoos te blijven uw tedere liefhebbende vrouwtje
  	L.M de Jongh geboren Raeber
  	
  	beantwoord 7 september 1779
  	
  
  		
  
  
  Naar brieven index

  <<< Terug <<<


  hdebie45.deds.nl/Genea