Bron: FAW


Brief van E.E. Raeber d.d. 29 juni 1779 aan zijn schoonzoon Daniel de Jongh en dochter Lucie . Zij is op dat moment 5 maanden zwanger van haar vierde kind ( Johannes * 23/10/1779).

Verklaring:
 • "De lieve jongetjes": De twee in leven zijnde zonen uit het gezin De Jongh-Raber, Erdwin Adrianus(*1777) en Daniel (*1778).
 • De geboorte dagen in Augustus": De verjaardag van Prinses Wilhelmina van Pruisen op 7 augustus.
 • "Mevrouw Roschet" : Waarschijnlijk de vrouw van Willem Hendrik Roschet Arnoldina, Elisabeth Wakker (+1780). Hij was de zoon van de vroegere rentmeester van het Loo J.H.Roschet (1694-1762).
 • "Oom en tante als buren": oom Daniel de Jongh (1721-1796) met zijn vrouw Anna E.E. Gordon (1725-1783). Zij bewoonden het naast het Loo gelegen landgoed "de Rotterdamsche kopermolen".
 • "De heer Davervelt": is Dominee.
 • "Zuster Fransje": waarschijnlijk Johanna Fransina Baartmans (1735-1803) een zuster van de vrouw van Raeber (Catharina Johanna Baartmans 1727-1808).
 • "Oom en nicht Baartmans": slaat waarschijnlijk op de Rotterdams regent Nicolaas Baartmans (+1783) en zijn ongetrouwde dochter Margareta (1742-1806);
 • "Mama": De schoonmoeder van Lucie Anna Geertruy de Jongh-Croll (1727-1811).
  
  
  		Wel Edele Heer
  		De Heer Daniel de
  		Jongh Adriaanszoon
  		Franco 	   te
  		Utregt	   Rotterdam
  
  
  		
  1		Veel geachte en veel geliefde zoon en dogter,
  		
  		Ik kan wel betuigen sedert lange geen
  		schrijven ontvangen te hebben wiens inhoud
  		voor mij soo aangenaam geweest als die
  5		van u edele laasten. Ik sie eene gonstige schik-
  		kingen om aan mijn haertelijck verlangen te
  		voldoen en ik erkenne in deesen eene wer-
  		kelijke blijken van genegene liefde van een 
  		dierbaaren zoon die ten genoegen van sijn
  10		oude vader wel wil medewerken en de goedheit
  		heeft van sig ten dien opsigte aan min of meer 
  		den gene voor eenige tijt te onderwerpen.
  		Dan ik haertelijken dank sij u edele voor deese gonste
  		gesegd en wij alle sullen uwe komste lieve Lucie
  15		benevens u lieve jongetjes met een hijgend verlang-
  		gen afwagten en u met eene gemoedelijke vreugde
  		ontvangen. Soo als dan ook u edele geliefde en waarde
  		zoon vervolgens en altoos gelijke tedere gevoelens
  		bij u edele komste tot onsent ondervinden sal. Intuschen
  20		bidde God om sijne genade deese schikking en voor
  		nemen tot een onderling vergenoegen te sijner
  		tijt kan en mag ter uitvoer gebragt worden.
  		Wat nu mijn voorgenoomen rijsje belangt ben
  		ik daar omtrent nog volstrekt in het onseker. Den
  25		heer van der Bosch die den dag voor eergistern op 
  		het Loo gepasseert heeft meend wel te weeten
  		de geboorte daage van de maand augustus niet in
  		den Haag geviert sullen worden dog of het hof
  		voor die tijt naar het Loo of wel naa Soestdijk
  30		gaan sal durfd hij niet bepaalen. Dien heer is
  		gisteren morgen naa den Haag terug gegaan en
  		voor vast aangenoomen om mij terstond te verwitte-
  		gen wanneer iets sekers in deesen vernemen sal
  		en ik sal niet wel vroeger eenig besluit
  35		konnen opmaken. Meld die tijding dat het hof
  		niet hier komt dan sal het mijne verpligting sijn
  		om den 7 augustus mijne opwagting het sij in den
  		Haag of te Soestdijk bij welsijn te maken en
  		soo ik de versekering krijge het Hof eynde juli
  40		nog hier soude koomen dan diene ik hier te blijven.
  		Ook soude het der moeite geensints waardig sijn
  		om voor eene soo korte tijt van hier te gaan.
  		Hoe het hiermede nu ook sij, ik verbinde mij ten
  		vooruit u edele sal op dien dag die vervolgens nader
  45		tot de aankomdte in utregt bepaalt sal worden 
  		een goed en gemakkelijk rijtuig ter ophaaling aldaar
  		in gereedheit vinden. En van Rotterdam naar Utregt
  		heeft u edele de keuze van de gemaklijkste wijse. Selfs
  		soude eene nagt tuschen beyden te Bodegraven
  50		konnen uitgerust worden.
  		Onsen goeden docter Brinkhuis is sedert vrijdag
  		aan heevige koortse bedlegerig. Ik hoope en wense
  		goede en spoedige herstelling. Mevrou Roschet be-
  		gint lang saamerhand te beteren, dog sal nog wel
  55		voor lange tijt sig ten allen opsigte moeten wagten
  		en sal dus eene laaten komste van het Hof nog als
  		een bijsonder voorregt konnen dienen. Den heer Da-
  		verveld is tegenwoordig redelijk wel. Alle deese vrien-
  		de vermelden een veelvuldig compliment aan u edele. Soo als
  60		ook juffraue Hoursant die deesen morgen wederom 
  		van ons vertrokken is soo dat wij ons nu wederom een-
  		saam onder en meisser vinden en ons verheugen
  		oom en tante als buurman te kennen, hoopende
  		in elkanders gezelschap nu en dan een aangenaam 
  65		uur te passeren
  		Ik denke suster Fransje bij den ontvangst van dee-
  		sen bij u edele sal aangeland sijn ik versoeke dierhalven
  		om onse groeten en omhelsing mede te deelen hierbij 
  		geve in bedenking of tante konde of wilde
  70		resolveren om bij u edele overkomste van deese goede
  		gelegenheit en geselschap tot de retour naa het 
  		Loo eenig gebruik te willen maken dog wil ik daar 
  		omtrent aan haar edele geene gene aanbrengen dus gelieve u edele als
  		uit eijgene beweeging dese bedenking te opperen.
  75		U edele gelieve aan mama eenen kus van agting en
  		liefde van mijnentwegen te geven en der mijnen ge-
  		biedenisse te vermelden. Wij alle omhelsen u edele en
  		de lieve jongetjes haertgrondigst en ik versekere
  		met onveranderlijke gevoelens te sijn en te verblijven
  		
  		Loo den 29 juni	     u edele tedergenegene en liefhebbende
  		1779	                   vader Raeber
  			
  		Wij versoeken om onse haertelijke groete
  		aan oom en nigte Baartmans
  
  
  Naar documenten index

  <<< Terug <<<


  hdebie45.deds.nl/Genea