Bron: FAW


Brief van E.E. Raeber d.d. 22 maart 1777 aan zijn schoonzoon Daniel de Jongh te Rotterdam gehuwd met zijn dochter Lucie naar aanleiding van het bericht van de geboorte van kleinzoon Erdwin Adrianus op 20 maart 1777. Het echtpaar de Jongh Raeber had al een zoon genaamd Daniel (1775-1778) .

     E.E. Raeber (1718-1795);IB

Verklaring:
 • "Heuvelman": ??
 • "tante": De vrouw van Daniel Danielzn de Jongh Anna E.E. Gordon (1725-1783) wonend op het naast het Loo gelegen landgoed "de Rotterdamsche kopermolen".
 • "Antje": (Johanna Catharina Raeber 1752-1798) en "Jaantje"(Catharina Johanna Raeber 1758-1834) zijn de andere dochters van vader Raeber.
 • "Moeder": de vrouw van Raeber(Catharina Johanna Baartmans 1727-1808)
 • "papa": Daniel's vader Adrianus de Jongh (1715-1777).
 • "Loose medeborgers":Medebewoners van het landgoed "het Loo".
  
  
  1	 	Veel geerden en beminden zoon,
  		
  		  Hedenmiddag om één uur uit het bosch
  		koomenden vinde ik Heuvelman aan huis en
  		sie uw edele missive op tafel leggen. Deesen is met
  5		een vuurig verlangen geopent en met blijde aan-
  		doening gelesen. God sij gelooft. Den goedheit der
  		Heeren sij gepresen. Mijne bede is verhoort.
  		Mijne wensen sijn vervult. Ik kan en mag mijne
  		soo haertelijk geliefde kinder op nieuwe als blijde 
  10		ouders begroeten en het word mij wederom vergont
  		in het regtmatige en gegronde vergenoegen van
  		een geachte familie een verblijdend aandeel
  		te neemen. Mijn harte erkent dit dierbaare
  		voorregt en traanen van blijdschap doen mij de
  15		penne onder het schrijven van deesen en op dit 
  		oogenblik uit den hand leggen.
  		   God sterke mijne lieve Lucie en schenke spoedige
  		herstelling en segene den klijnen en doe u edele bijde
  		tot in en aan een grijsen ouderdom vreugde en ge-
  20		noogen aan lieve en deugsaame kinder beleven.
  		Moeder vereenigt haare sugten en wensen met de
  		[m]ijne, tante en Jaantje doen het selve en wij alle
  		[o]mhelsen den kraamheer en kraamvroue in gedagten
  		[e]n van ganscher harte en onse Loose medeborgers
  25		[we]nsen u edele heijl, ge(l)uk en seegen door deesen.
  		U edele wensd mijn verblijf niet te kort sij. Ik sal
  		[d]oen wat mij moogelijk is, dog om hier toe eenige
  		  kans te vinden zal u edele soo goed sijn om
  		aan mij te vergonnen dat ik de andere weeke
  30		nog hier verwijle . Ik verwagte den heer Schenk
  		en deselve. Ik denke dan ook het noodigste werk
  		in ordre te hebben en voor het resterende de
  		vereyschde schikkingen te konnen maken en
  		sal dan bij leven en welsijn op heden oover agt
  35		daagen aan u edele melden welken dag in de pasch
  		weeke tot mijn vertrek bepaalen kan. Ik hoope
  		u edele in deesen genoegen nemen sal en alle omstan-
  		digheden sig in dieroongen moogen schikken dat wij
  		alkander in geseegnede welsijn en met
  40		blijdschap moogen ontmoeten
  		  Moeder is nog met rumatique stossen en verswak-
  		kingen in de zenuwen gequelt. Ik hoope en wense spoe-
  		dige en volkoomene herstelling en waar toe een nade-
  		rend voorjaar en eene dagelijkse beweeging met goede
  45		hulpe veel sal toebrengen. Gelijken dierbaaren seeg[eningen]
  		wensd mijn harte aan papa.
  		Wij alle vermelden onser gebiedeningen. Ik omhels
  		nogmaals u edele mijne geliefde Lucie en mijne gelief[de ]
  		Antje en betuige voor al mijn leven te sijn,
  50		               veel geerde en veel geliefde .......
  			
  		Loo den 22 maart	
  		    1777	       U edele .wen liefhebbende v[ader]
  		avonds om 10 uur       	Raeber
  			
  			beantwoord 25ste
  
  
  Naar brieven index

  <<< Terug <<<
  hdebie45.deds.nl/Genea