Oude akten van suikerplantage Blijgezicht in Demerary (Nu Guyana)

NOG IN BEWERKINGSuikerplantage Blijgezicht werd voor 1785 eigendom van Willem Eeftinck en/of zijn echtgenoote Johanna Elisabeth Blondel (geb. circa 1761) een van de kinderen uit de relatie van planter Jan Blondel met Cornelia Appelkrans. Mijn voorouder Jacob Schattenkerk werd in 1814 zaakwaarnemer voor de weduwe Eeftinck-Blondel in Zwammerdam en erfde later de plantage Blijgezigt die hij in 1818 verkocht.

Mijn bron voor onderstaande documenten is Tim Kooijmans (onderzoeker in het team van Professor dr. Abe de Jong professor corporate finance en governance aan de Rotterdam School of Management van de Erasmus Universiteit die hiervoor toestemming gaf.). Tim stuurde mij in de loop van 2015 digitale foto 's gemaakt van documenten uit het archief in Georgetown.

Algemene note: de lijn nummering is door mij toegevoegd om eventuele referentie makkelijker te maken en bovendien als check op vergeten regels. De interpunctie is zoveel mogelijk aangepast aan het huidig gebruik. De spelling is ongewijzigd. Waar het origineel vaag is of waar een in ongebruik geraakte afkorting gebruikt. is heb ik dat zo mogelijk aangevuld en tussen [vierkante haken] geplaatst. Tussen dezelfde vierkante haken kan ook commentaar staan zoals een vraagteken voor onbegrijpelijke woorden] Als het echt onleesbare is heb ik het met ..... aangegeven. Aan het einde van deze pagina staat een lijst met nu minder gebruikelijke termen.

Transcripties:

GNA: AZ 5/ 2 akte 38

1766 25ste van de maand [ ? na mei] Betreft overdracht van 1/3 deel van een stuk land gelegen aan de westwal van de kreek Coerabana waarvan de eigendom is verkregen op 2 mei 1766 van Joseph de la Chau aan Jan Blondel. Jacques Salignac blijft nog eigenaar van een 1/3 deel.

Dit zou wel eens hetzelfde stuk aan de Kreek Coerabana kunnen zijn die in 1783 een rol speelt bij de verdeling van de erfenis van Blondel.[Transcriptie blad 1/1 foto IMG_2231]

				38				123[blz nr ?]

1 	Bekenne bij deze afstand te doen van mijne derde portie van zeker
	[s]tuks lands gelegen aan de westwal van de kreek Co[e]rabana het welke.
	[reed]s gunstelijk geaccodeert was door den weledele agtbare hove van justitie
	[den] dato tweede meij 1766 op het gepresenteert request door ons drie te weten
5	de heeren Jacques Salignac, Jean Blondel en mij ondergetekende 
	[a]an den persoon van Jean Blondel om in volle eijgendom te bezit-
	[t]en, zo voor hem als zijne erven renunttcieerende op de plegtigste
	[w]ijse van mijn regt van eijgendom. Ten teken der waarheijd hebbe ik
	[d]it zelfs geschreven en met mijn gewone handtekening ondertekend.
10	[d]atum alhier in rio Demerarij 25 1766

						w.g. Joseph de la Chau


PRO 116/ 42 folio 143v-144r

1771 5 oktober.Notulen raden van politie Transport van Joseph de la Chau aan Jan Blondel van een stuk land van 200 akkers gelegen bij een nog te graven kanaal bij de kreek Hoebaboe (Hoebabbo) bovenstrooms de Demerary rivier .

Joseph de la Chau kwamen we al eerder tegen bij het afstand doen van zijn deel in een stuk grond bij de kreek Coerabana aan de oostkust en komen we in 1772 weer tegen als medekoper van de plantage Blygezigt.


Kreek Hoebaboe/Hoebabbo aan de westoever boven- strooms in de Demerary rivier . (rechts boven) detail uit kaart 1783 NA-1498B[Transcriptie blad 1/2 foto IMG_5707, onderste 3 regels]

	Joseph de la Chau transporteerd aan Je[an]
	Blondel van zijn gronden in [he]t geproj[ec-]
	teerde canaal bij Hoebaboe twee hon[dert]
	vijftig akkers land aan de oost en west[kant]
	
[Transcriptie blad 2/2 foto IMG_5708, bovenste 3 regels]

	in de selve canaal versoekende dies wiegens
	bij requeste approbatie van deesen hove [he]t
	geen is gaccodeerd.	


GNA: AZ 5/3) Akte 43

1772 04 februari Kopers: Joseph de la Chau en Diederick Paridon Meijer. Verkoper Jean (Jan) Blondel; Plantage Blijzigt; Demerary, Rio Demerary, Oostwal, gelegen tussen de grond van Cornelis Leary en die van Andries Verbiest. Verkoop; bedrag: 40.0000 [guldens] Oude en nieuwe bankier: Jan van Rijneveld en zoonen . Verder word melding gemaakt dat Joseph de la Chau een stuk land groot 250 akkers gelegen in het kanaal dat gemaakt word in Demerarij voor de somma van van vijf duizend guldens verkocht heeft aan Blondel Duidelijk en goed leesbaar schrift.[Transcriptie blad 1/2 foto IMG_2494]

No 43 (in linker marge geschreven)

1	Op heden den 4 febr[uari] 1772 compareerende voor mij
	Michiel Looff, oud raad en asdsistent over de
	colonie en annex rivieren van Essequebo van-
	wegens de Groot West Indi[sche] Comp[agnie] der Verenigde 
5	Nederlanden, resideerende in rio Demerarij pre-
	sent de getuijgens nagenoemt.
	D[e] Heer Jean Blondel welke verklaart verkogt
	te hebben zijne plantagie genaamt Blijzigt, gelegen
	aan de oostwal van Demerarij tussen de Gron-
10	den van Cornelius Leary & Andries Verbiest met
	dezelfs slaven, gebouwen, bepoting en beplan-
	ting, aan d[e] heeren Joseph de la Chau & Diede-
	rich Paridon Meyer voor den somma van veertig-
	duijzend guldens Holl[ands] gout dat de koopers
15	zig belasten met de hypotheecq van den ver-
	kooper ten faveur van de heeren Jan van
	Rijneveld & Soonen te Amsterdam onder de
	zelfde conditien en voorwaarden als de verkoo-
	per met bovengemelde heeren heeft aangegaan
20	beginnende van dato den 27 nov[ember] 1771 de In-
	teresse van de hypotheecq voor de koopers
	reekening te gaan.
	De gemelde heeren Joseph de la Chau & Diederich 
	Paridon Meyer dewelke mede compareerende ver-
25	klaarden gem[elde] plantagie voor de gesegde somma
	van veertig duijzend guldens h[ollandsch] g[out] van gemelden
	heer, invoegen voorz[egt] gekogt te hebben. Verders verklaart
	d[e] heer Joseph de la Chau aan de heer Jean Blondel
	verkogt te hebben een stuk land groot tweehondert
	
[Transcriptie blad 2/2 foto IMG_2495]

1	en vijftig akkers gelegen in [he]t canaal dat gemaakt
	word in rio Demerarij voor de somma van van vijf
	duijzend guldens Holl[ands]gout verklaarende de
	heren contractanten ijder in zijn reguard [de-]
5	se hunne conventie ter goeder trouw te hebben[de]
	gegaan, met belofte van het naackomen dese..
	der renunciatie van alle exceptien en verban[d]
	als naar regten.
	Aldus gepasseerd in rio Demarije d..
10	ut supra present: Cox v.H. Vlieland & P.J. Fa[bre]
	als getuigens ten desen versogt
	
	Testes			Verkooper		Koopers
	Corn. V.H. Vlieland	Jan Blondel		Joseph de la Chau
	
	Pieter Jan Fabre	Dorothe Judoca		Diederich Paridon Meijer
				Blondel ghebooren
				le Clercq
		 					Michiel L[oof]

		

GNA: AZ , folio

1772 3 april Hypotheek-akte van de nieuwe eigenaren van Blijgezicht. Hypotheekgever Jan van Rijneveld en Zoonen. De nieuwe eigenaren nemen de in 20 februari 1769 gevestigde hypotheek over van de vorige eigenaar.

Opvallend is de discrepantie met de verkoop akte waarbij 27 november 1771 als startdatum van de hypotheek aangegeven is. Het zou een latere correctie kunnen zijn. Opvallend is ook dat de 1769 datum met een ander handschrift lijkt geschreven.

Het document is in het algemeen moeilijk te lezen vanwege het handschrift en omdat de inkt hier en daar lijkt uitgelopen.[Transcriptie blad 1/4, foto IMG_1218]

No 8

1	Op den 3de April 1772 compareerden
	voor ons Raad en Commisarissen heeren
	Johannis Broodhaagen & Albertus Backer
	de heeren Joseph de La Chau en Diederick
5	Paridon Meyer, ingezetene deser colonie,
	eijgenaren van zekere plantage genaamt
	Blijgesigt gelegen aan de oostkust van
	rio Demerary agter de gronden van d[e] erve
	Cornelius Leary als zijnde de comparanten
10	deselve door koop machtigte geworden van den
	eersten eijgenaar, de heer Jan Blondel, met alle
	deselfs slaven, vandien als ... [?] en dertien. Except 
	de agt volgende slaven met naeme Adam, Codje,
	Blijzig, Kaate, Pieter, Eva, Leen & Susanna de-
15	welken Jan Blondel niet bij voor[noemde] plantagie
	heeft verkogt maar egter voor de heeren com-
	paranten zijn geremplaceerd met een gelijk getal
	genaemt Pamie, Malgré, Michant, Soute,
	Tham, Bootsmary, Asia & America. Treedende 
20	sij heeren comparanten verdens in [he]t hypo-
	theeq dat op voor[noemde] plantagie is leggende
	ten faveure de heeren Jan van Rijneveld & Zoone
	als meede in [he]t geene gem[elde] Jan Blondel aan
	voort[noemde] heeren Jan van Rijneveld & Zoone booven
25	[he]t hypotheeq bevond & word schuldigs te sijn
	ende uijt dien [hoo]fde verklaarde de compa-
	ranten ........ te hebben zo verklaard ..
	g..ti.satie .wel & dwingende .. schuldig te sijn
	aan welgemelde de heeren Jan van Rijneveld
30	& Zoonen .. eene couranteele somma van drie-
	& twintig-duijsend ... drie-honderdt-en-vijf 
	& ses[tig] sijn. Soo veel als gem[elde] Jan Blondel
	heeft opgenoomen op voor[noemde] plantagie volgs.
	hypotheeq daarvan gepasseerd voor den oud Raad end[e]
35	adsistent Michiel Looff in dato 20 februari 1769, welke
	hypotheecq de com[paranten] beneevens soodanige somme
	als gem[elde] heer Jan Blondel booven [he]t selve
	per saldo [op] reekening van voor[noemde] heeren Jan
	van Rijneveld & Zoonen	schuldigd .is, sij comparant-
40	ten als hunne eijge schuld aanemen ter vol-
	komen decharge van gem[elde] Jan Blondel ren-
	nuncieerende de comparanten derhalve van de
	exceptie. Van met aan geteld geld beloovende
	de comp[aranten] de voor[genoemde] somma van drie en

[Transcriptie blad 2/4 foto IMG_1219]

1	twintigh duijzend drie hondert & vijf en sest[ig].
 	aan voor[noemde] heeren Jan van Rijneveld & Zoonen
	oft aan de geenen [naar] recht oft actie zal zijn
	de wettige houder, dezes te zullen voldoen
5	met alle interest van dien & sest[....] in-
	gaand van den dag der geldschieting tot de voll[e]
	& ofte rieele voldoening tot hunne 
	verbindende de comp[aranten] niet alleen zijns planta-
	ge voor de helfte der waarden van dien & van d[e]
10	nieuwe hypothequatien maar ook voor so-
	danige sommen als sij vervolgens nog op na-
	dere behoorlijke & bij den heer directeur geap.
	propbeerden plan ter deze verbeeteringen
	conform [he]t plan van negotiatie zouden
15	mogen worden ...tactie & voor [he]t geen
	deselve verder bij saldo van reekekening
	schuldig zulle worden en bevonden. 
	Ende laatselijk verklaarde de comp[aranten] 
	zig te verpligte om de gedagte bij hun op te
20	neemene penningen binnen de tijd van thien
	jaaren na dato deeses data [he]t hypot[heecq] van de
	20 februari 1769 [ander handschrift] aan welgemelde heeren Jan
	Rijneveld & Zoonen derselver ondere, oft
	regt verkrijgende, te zullen aflossen in
25	dier voegen dat sij comp[paranten] daer van na verlo[op]
	van de eerste vijf jaaren geduurende welke
	sij comp[paranten] ongebonden zullen zijn eenige
	aflossingen te doen deses ten einde van [he]t sesde
	jaer boven & behalve de voldoening
30	der interessen af te losschen zo c[omparanten] van
	[he]t bij hun comp[aranten] opgenomen capitaal
	zoo voords van jaer tot jaer tot de de volle &
	efte der acte voldoening en zulks wel meede
	uijt de provenu der producten invoegen
35	als bovenge[mel]t voorsoo verre deselve zullen
	komende sulken voorts [he]t tekort
	komende door remises ende tot securi-
	teit der nakoming van [he]t zelve mitsga-
	ders voor de voldoening van alles wat 
40	bij hun comp[aranten] uijt hoofde van alles in
	acte van verbintenisse volg[ende] reek[ening]
	courant jaarlijks aan hun comp[aranten] door de heer-
    en Jan van Rijneveld & zoonen toe te zenden


[Transcriptie blad 3/4 foto IMG_1220]

1	mogt komen te genieten verklaarden de
	comp[aranten] met deesen te verbinden hun comp[aranten]
	jaarsom & goed naar zoo .oenende als .roe
	rende misgaders actien, conditen & gereg-
5	tigheid en hoe ook genaemt dewel[k]e dese ook
	bevonden zouden mogen [onleesbaar] & bovendien
	speciael hunne plantage voorn[oemd] genaemt
	Blijgesigt met alle [d]eselfs slaven , .ae
	..ien gebouwen bepootinge , beplantinge,
10	werktuigen, ma[te]riaelen & verdere als de-
	pendenten hoe [ook] genaamt, mitsgaders
	alle de paeden ten [d]aer op zijnde & die daer
	van verder van tijd tot tijd zullen provenieeren
	& de polissen van assurantie op deselve
15	plantage door d[e] heeren Jan van Rijne-
	veld & Zoonnen te besorgen omme daar aen
	ten allen tijde [he]t verkoop der capitaele
	. .... overgenoomene somma met de ver-
	schuldigde interessen van dien bij parate
20	executie [de]wijl de comp[aranten] zig ten dien opzigte ..de
	van alle rechten houd overwonnen . (en
	voorts ook [he]t saldo van derselver reek[ening]
	te kunnen & mogen verhaelen)
	Renuntieerende de Comp[aranten] sal expresselijk
25	van [he]t employ van alle exceptien zoo van
	onaangetelde gelden als van allen andere
	mitsgaders rekenen & rekenementen
	& verdere hulpmiddelen van regt oft gratie
	welke met den inhoud deeser strijdig	
30	zoude mogen weesen & onderworpende zig
	ten dien eijnde aan alle heeren, hooven
	& regteren & speciaal ook de willige condemna-
	tie van der es[squibo] achtb[are] hooven van civiele en
	crimineele justitie alhier houdende de
35	comparanten [he]t gepasseerde hypotheeq door Jan Blon-
	del op den 20 februari 1769 voor den oud raad en
	adsistent Michiel Looff [ander handschrift] van die kragt & waarde als
	.. te ... hier inne van woord tot
	woorde hier inne waere geinsereerdts
40	gelijk de comparanten zijndelijks ook
	de heeren secretarissen van welgemelden
	hoove authoriseere omme van deese


[Transcriptie blad 4/4 foto IMG_1221]

1	acte van verbintenis, schuld-erkentenis
	& hypotheecq behoorlijke registratie
	in de protocollen hypotheeq.en ter
	secretarije te doen.
	Aldus gepasseerd in rio Essequebo
	actum ut supra
	
	Mr. raaden van politie
	Johannis Broodhaagen 	Joseph de la Chau
	A. Backer		Diederich Paridon Meijer
				Quod atestor

				Pieter Bon Wouters
				secret[aris] ad interim 
GNA: AZ 12/5, folio 229

1772 3 juni Certificaat voor hypotheek ten behoeve van Blygezigt[Transcriptie blad 1/1, foto IMG_9338]
				229

1	Certificeeren ik ondergeschreeven 
	Pieter Bont Wouters secretaris ad inte-
	[rim] over de colonie Essequibo Cu.. amnepis[?]
	Dat op de plantagie Blijgezigt en ..g...gaan ge-
5	leegen aan de oostwalle rio Es zeekust
	van rio Demerary agter de gronden van
	de erven Cornelis Leary eertijds toebe-
	hoord hebbende aan Jean Blondel thans
	aan de heeren Jozeph de la Chau en
10	Diderik Paridon Meyer in secre-
	tary deesen colony geen legaale verbande[n]
	lagen oft geregistreerd zijn dan alleen
	zeeker hypotheeq op den 3 april 1772
	gepasseerd voor raden van politie ten
15	behoeve van d[e] heeren Jan van Rijneveld & Zoone
	a Amsterdam voor een somma van drie en
	twintigh duysend drie hondert vijf en en sestigh
	guldens en beloven na deesen geen andere
	hypotheecquen te te zullen admitieren oft
20	registreeren dan met voorkennis van
	de heeren Jan van Rijneveld en Zoonen a
	Amsterdam de gehypothequeerde in deesen
	ter secretarij rio Essequibo den 3 juni 1772
	w.g. 			Pieter Bont Wouters
				secr. ad interim
	


Opgelet! In de nu volgende documenten hebben de opgevoerde personen soms verschillende petten. Dat is vooral het geval bij Charles Desbaratz. Soms treed hij op voor zichzelf. in één geval aangeduid met privé . Als hij optreed namens zijn vrouw staat er N: ux: (nomine uxoris). maar ook treed hij op als voogd van de minderjarige kinderen van Jan Blondel (*1) en bovendien als executeur testamentair voor de nalatenschap van Jan Blondel. Bij deze laatste twee rollen zal q.q. (qualitate qua) staan of als beide rollen voorkomen word het apart beschreven.


GNA: AZ 5/5 akte 17

1776- 27 juni Door de authoriteiten bekrachtigde schikking tussen Jan Blondel en zijn 3 kinderen uit de relatie met zijn overleden vrouw Cornelia Appelkrans over hun moeders erfdeel. Jan Blondel is inmiddels hertrouwd en de kinderen Blondel-Appelkrans zijn dat hun erfdeel verloren gaat. Charles Desbarats gehuwd met een van hen, de circa 18 jarige Maria Catherina Blondel die door haar huwelijk meerderjarig is geworden , is als vertegenwoordiger van zijn vrouw en de twee andere nog minderjarige kinderen partij. De twee minderjarigen vallen ook nog onder de weeskamer die toestemming moeten geven (*1). In de akte word vastgelegd dat de kinderen Blondel-Appelkrans de helft van plantage Blijgezigt (Blyzigt), gelegen aan de kust ten oosten van de Demerary rivier, toekomt inclusief de opbrengsten.[Transcriptie blad 1/4 foto IMG_9079 ]	
				
[In linkermarge:						Nr. 17
 	..egt.ad tetes ter Secretarij
	... Demeraije den 28 junij 1776
	 ... ter kennisse
	[onleesbare handtekening]
	bijgemaakt voor de heer
	....Blondel
	..ditto gemaakt
	... Desberatz]
 
1	De ondergeteijckendens de heer
	Jan Blondel te voorens weduwnaar 
	wijlen juffrouw Cornelia Appelkrans ter
	eene en juffrouw Maria Catharina
5	Blondel (wel vooraf abuisiev genaamt
	geweest Maria Cornelia) geassisteerd
	met haar man de heer Charles Desbe-
	ratz ter andere zijde, beide woonende
	onder rio Demerarij, te kennen gevende
10	dat tussen den ondergetekende ter eene
	en voorn[noemde] Desbaberatsz (nomine uxoris) eenige
	duijsterheeden en deficulteijten resideerde
	over de moederlijke portie welke voorn[oemde]
	Desberats sijne voorn[oemde] huisvrouw en sijne 
15	vrouwe suster en broeder als drie nage-
	late kinderen uit het huwelijk van
	voorn[oemde] Blondel en Cornelia Appelkrans
	geprocreert. Competeerde als ook omtrent
	de accorden, taixatien en ander actens
20	daar van gemaakt sodanig dat er dis-
	puiten questien of oneenigheden uit
	te resulteeren stonden. Dan om alle
	deselve te prevenieeren soo zijn door tussen-
	komst van goede mannen de voornoemde
25	ondergeteijckendens in hunnen respective
	qualiteijten in de minne overeen gekomen
	en veraccodeert namentlijk dat geen
	reflectien geslagen zullen worden op eenige
	contracten of testamenten welke Blondel
30	met wijlen zijne voorn[oemde] huisvrouw mogt
	opgeregt hebben nog ook geensints daar-
	na op eenige accorden, contracten, trans-
	actien inventarissen, p..satien, acten 
					..

[Transcriptie blad 2/4 foto IMG_9080]

1	van bewijs of diergelijke welke deselve
	bij later huwelijk ten respecten en tot
	securiteijt van zijne voorn[oemde] drie kinderen
	heeft aangegaan en met wien dat ook
5	mogte wezen gecontracteert moge hebbe[en]
	als alle deselve door het beramen van
	deese voor geannulleert en van geenen
	der waerden houdende maar in plaats
	van dien op nieuws daar omtrent con-
10	tracteerende soo bekende en verklaard[e]
	den ondergeteekende ter eene bij en mits
	deezen aanstonts soodra hierop de 
	appprobatie ten opzighten der twee weez[en]
	in deezen zijnde van mijnheeren de
15	regenten van de weeskamer alhier vers..
	en goedgunstiglijk geaccordeert zal zijn
	aan en ten behoeven van de onderge-
	teekende (nomine uxoris) ter andere zeij[de]
	soo voor hem als voor sijne minderjarig[e]
20	vrouwe broeder en suster voor hunne 
	moederlijke legitime oft erfportie
	sal extradeeren over en afgeven de
	gereghte helvt van de geheele plantage
	Blijzigt, gelegen aan de oostwal alh[ier]
25	met alle desselvs slaven gebouwen
	bepoting en beplanting, meubelen,
	gereedschappen en vee. Mitsgaders van
	alle de producten en gewassen welke soo
	in den Vaderlanden mogte aangekomen
30	daarna toe gedestineert en die zig op
	de plantage nog bevinden als alle die
	daar van nog onverkogt en ongelevert
	mogte wezen en eijndelijk alle voor en
	nadeelige preetensien in en uit schulden,
35	acten en crediten, gelden, gereede en
	 

[Transcriptie blad 3/4 foto IMG_9081]

1	ongereeden goederen en wat eenigsints
	aan dezen boedel welke den ondergetee-
	ende ter eene tot op dezen huijdigen
	dag bezit, competeert of mogte toe-
5	behooren, sonder requard te nemen uit
	welke oorsaken hem eenige aangekomen
	sijn, behalven maar uitgezondert
	de kleederen en kleijnodien die tot den lijve
	van hem en sijne tegenwoordige huijsvrouw
10	competeeren, desnoots en gerequireert
	wordende onder expurgatie van leven af
	te geven en dese extraditie te doen
	gelijk hij daar ook tegens aan sijne
	voorn[oemde] drie kinderen hunne kleederen
15	en klijnodien meede onder expurgatie
	als voor gehouden zal zijn af te geven.
	Ten welke eijnde parthijen contractanten
	met en benevens die geene welke door
	voorn[oemde] mijnheren regenten van de 
20	weeskamer voor het interest van de 
	minderjarige gequalificeert sullen zijn
	of worden den geheelen staet en massa
	des boedels voor soo veel mogelijk
	in twee egale portien sullen verdeijlen
25	en schikken waarvan de eene helvt
	in eijgendom zal zijn en blijven van
	voorn[oemde] ondergetekende ter eene en
	de wederhelvt voor den ondergetekende
	(nomine uxoris) ter andere zeijde
30	en voor sijne vrouwe broeder en suster
	sonder dat de eene den anderen naderhand
	in hunne aan te komen portie eenig
	het minste hinder, empeschement of
	letsel direct of indirect sal mogen toe-
35	brengen nog gedogen dat zulex gedaan sal
	worden in reghten of daar buijtens.


[Transcriptie blad 4/4 foto IMG_9082]


1	En zal ook aanstonds immers soodra
	voon[oemde] approbatie gratienselijk zal zijn
	geobtineerd bij voorn[oemde] passage en schik[ing]
	alle gemeenschap van verdere winst	
5	en verlies cesseeren. Verbindende zij
	partijen contractanten in hunne respectiev[e]
	qualiteijten hunne persoonen en goederen
	present en toekomende geene uitgesonder[t]
	deselve stellende ten bedwangen en ter efec..
10	als na reghten tevreeden sijnde en he.
	mits deezen onderwerpende aan de judica[ie]
	en voluntaire condemnatie van dezen
	edele achtbaren heren raden en hove[n]
	van justitie omme hun in den inhoude
15	van deezen vrijwillig te doen en laten
	condemneeren daar toe onwederoepe..
	constitueerende den postuland Anthony
	Glaviman[?] soo om de condemnatie te
	versoeken als den postuland Coeberg
20	omme daar in te consenteeren resp..
	alles ten kosten en lasten van de ontva[ngende]
	partije en zal deeze ter secretarije
	alhier tot narigt ad acta worden gele[gt]
	met authorisatie op den secre[tarij om daar
25	met copien voor soo veel nodig en gereq[i-]
	reert te depescheren.
	Aldus gedaan en verleeden binnen rio
	Demerarij op heeden den seven en twin-.
	tigsten junij seventien hondert seven [en]
30	seventig ter presentie en in bijweezen van
	den weledele gebore get[uige] heere S. C.
	van Berch-Eijck oud raad van rio Essequ[ebo]
	en J.P la Lauze als getuijgens hier toe
	versogt

 w.g.
		X Dit is het handmerk		Jan Blondel
		van Maria Catherina 
		Blondel, verklaart niet		 	Ch[arles] Desbaratz
		te kunnen schrijven.
	
	S.C. 	Bercheijck
	
	J.P La Lauze
	

GNA: AZ 5/ 6 Akte 69

1780 22 maart. Jan Blondel is in 1799 overleden en schoonzoon Charles Desbaratz, is nu belast als executeur testamentair en voogd van de minderjarige kinderen uit het huwelijk Blondel-Appelkrans, zoals vastgelegd in een codicil d.d. 21 juli 1777. De huidige weduwe Blondel, Maria Cornelia van Elzen is naast de kinderen Blondel-Appelkrans, de enige andere erfgename volgens opgave d.d. 12 februari 1780. Zij word vertegenwoordigd door heer Buttler. Desbarats zelf is is mede erfgenaam via zijn vrouw.

De kinderen bezaten, sinds een schikking d.d. 27 juni 1776 (zie boven), de helft van de plantage Blygezigt waarvan de andere helft aan vader Jan Blondel behoorde. Maar de helft van de kinderen bleef onder beheer Jan Blondel als voogd. Naast Blygezigt bezat Blondel een stuk grond ten oosten van Blygezigt bij de monding van de kreek Coerabane. Er is d.d. 19 augustus 1799 een afspraak (conventie) opgesteld tussen de erfgenamen over de verdeling van de erfenis. Na kennis genomen te hebben van alle feiten stuit de uitwerking van deze conventie echter op bezwaar van de kinderen. Vader Blondel blijkt hun deel van Blygezigt als onderpand gebruikt te hebben voor leningen en ook geen gebruiks- vergoeding voor zijn kinderen opzij gezet. Dat is geheel tegen de afspraak van 1776. Deze feiten worden in dit document belicht met een voorbesproken oplossing welke ter bekrachtiging voorgelegd word aan de autoriteiten.

Het komt er op neer dat schulden en rentes gecompenseerd moeten worden en dat de plantage Blygezigt in volledige eigendom komt van de kinderen Blondel. Helaas ontsnappen de details van de uiteindelijke oplossing zich nog ten dele aan mijn waarneming. De digitale bron foto 's van deze akte zijn deels zeer onscherp en er zijn veel doorhalingen bovendien is het origineel zichtbaar aangetast. Hierdoor was niet alles leesbaar en zijn transcriptie foutjes niet uitgesloten.

Hierbij mijn poging:[Transcriptie blad 1/6 foto IMG_2931]

				69

1 	Op heden den 22 maart 1780
	compareerde voor mij Anthonij Meertens eerste
	clerq van policie der revier en onderhorige districten
	van Demerarije:
5	Den heer Charles Desbaratz in qualiteit
	als executeur van boedel en voogd over de minderjarige 
	kinderen van wijlen de heer Jan Blondel volgens
	codicillaire dispositie daarvan getekend en gepasseerd
	voor agt getuijgen in dato den 21 july 1777.
10	welke acte alhier ter secretarij is berustende en met de
	dood van den heer Jan Blondel geconfirmeerd.
	En den heer Eijre Buttler in qualiteiy als gene-
	rale en speciale gemagtigde van sijne huijsvrouwe
	mejuffrouw Maria Cornelia van Elzen als proparte
15	erfgename van voorgenoemde Jan Blondel volgens
	procuratie voor den adsistent L.....ns[?] Havick, pre-
	sent getuijggen alhier, gepasseerd den 12 februarij deses
	jaars ten andere zijde.
	Welke comparanten te kennen geven dat wegens
20	de aportee van den comparant ter eene en andere 
	zijde n[onime] ux[oris] een conventie is verleeden voor den laatstge-
	melden adsistent L.....ns Havick, present getuijgen,
	den 19 augustus 1779 waar aan word gerefereerd
	dat ingevolgen dezelve conventie door comparant
25	ter andre zijde n[onime] ux[oris] tot voldoening zijner aportee z...den

	
[Transcriptie blad 2/6 foto IMG_2932]

1	verkrijgen een stuk land gelegen aan de oost...
	deeser revier in de creecq Courabane met zijn ap[- en]
	depedentien vandien bij voornoemde Contracten b[eter]
	omschreven en onder de sil..ctaan [??] daarbij ver[meld]
5	Dat nogtans de comparanten over eenige pa[ssages]
	van dezelve conventie verschil hebben gekreegen va. [om-]
	trend de selve zijn .w..ngegeko.men in man.......[??]	
	Eerstelijk dat de schulden welke tot lasten [van]
	plantagie Blijgezigt alsmeede op de grond gelegen [in]
10	Courabane zijn gemaakt en generaale alle lasten ....
	tot lasten van den boedel van Jan Blondel l[eggende]
	tot op passeren van [tekst doorgehaald] door de notaris ....
	Howard zullen worden opgemaakt en daar van [een]
	behoorlijke lijst geformeert.
15	Ten tweede dat tot voldoening dezes vers....
	[tekst doorgehaald] mitsgaders tot betalen [van]
	interessen van het hypotheecqlasten de plantag[ie Blyge-]
	sigt en de interessen van het kinderlijk bewind v[an]
	Jan Blondel ten behoeven van sijne voorkinderen ..
20	seerd ten somma van een en dertig duijzend gul[den]
	zullen zijn verbonden alle de producten welke ..
	plantagie Blygezigt en van het stuk land gele[egen]
	in Courabane zullen profiteeren en genieten ..
	tot de tijd deselve schulden [tekst doorgehaald] [voor ?]
25	[tekst doorgehaald] passeren .e.e. gemaakt
	[tekst doorgehaald] zullen zijn voldaan. Gelijk meede de inte[ressen]
	welke geduurende de voldoening derselven legende

[half blad rechterzijde

1	

[Transcriptie blad 3/6 foto IMG_2933]


1	zoo op het hypotheeqlasten en de planten-
	schulden der andere comparante ter andere zijde van .. toe.
	.. Blygesigt als op het kinderlijk bewind sullen
	beloopen als ook de nodige onderhoud van slaaven deser t...
5	... en verdere benoodigheden van de plantagie Blyge-
	zigt en de gronden in Coerabane geduurende de tijd
	der voorg[enoemde] voldoening van de loopende schulden en
	interessen.
	Ten derden dat na afbetaling van voorg[enoemde] loopende
10	schulden aan den comparant ter ander zijde n[onime] ux[oris]
	zal vorderen in vollen zijner eijgendom getransporteerd
	de voorg[noemde] grond gelegen in Coerabana met de. ...
	....... op bevondende [tekst doorgehaald]
	zijn de verdere ap- en depentien van dien met ....	
15	....... [tekst doorgehaald] zijnde deselve gevonden slaven bij het
	contract der dese adsistent secre[taris] L.....ns Havick den
	19 augustus 1779 gepasseerd, breeder omschreven 
	en woord aan woord gem.f.rmeerd.
	Ten vierden sal den comparant ten andere zijde
20	n[onime] ux[oris] voor het aanstellen van een bekwaam directeur
	op de gronden in Courabana zoo lange de schulden 
	[tekst doorgehaald] gemaakt nog niet zijn voldaan ......... ....
	eene somma van agthondert guldens Hollands gout
	aan de ondergenoemde heeren bijstaan .zooge... den
25	aan te stellen directeur met het vol... ... te .... 
	ont.... [tekst doorgehaald] van aan dat land van den comparant ter ander zijde
	 


[Transcriptie blad 4/6 foto IMG_2934 + 2935 links ]

1	oogenblikelijk .... ende bekwaam persoon ..t.
	genoegen van gedagten heeren ..ten worden ge.....
	..de
	Ten vijfden zal deselve voldoening de hen vervang...
5	schulden mitsgaders betaling der interessen ...
	het onderhoud der plantagie Blygezigt en van de gro[nden]
	in Coerabana mitsgaders de versendingen en afs[cheping van]
	producten moeten geschieden onder het appro.... [en]
	met toestemming van den hoog edelen geboorene
10	h[eer] secret[aris] .aad doch voor ..... B...
	Goe.... .. Raad fiscaal deser revier en de we..
	getuigen d[e] heren Cornelis Overbroeck Raad d..
	present en Dirk Hendrik Kaerd Secretataris .ag...
	alhier voor de comparanten aan welge...
15	heeren zodanige ampele magt als vereijscht ..
	...ie te handelen zoo als bij dit articq.....
	constracten.
	Ten sesden zal op deesen contracte word..
	versogt de willige condemnatie van den edele acht[bare]	
20	hove van justitie deser revier of weled[delen] heeren
	commissarissen uijt den selve als meede de app[roba-]
	tie van hunne hoogmogende de heeren Staaten
	Generaal der Vereenigde Nederlanden ver...


[Transcriptie blad 5/6 foto IMG_2935]

1	De comparanten mede .........te constitueren
	................. raad .... van hoog gemelde
	hebben hoog.................. ten einde .... den
	Approbatie ter ..ficatie of con.... te versoecken
5	en daarin te consenteeren, respecteren
	Ter ......gde het verbondende con....
	...........................als na regten
	Gepasseerd Raden van .......................
	.......tie van de heeren Qurinnis Havick en
10	Willem Hendrik Rink als getuigen.......


w.g. 	Qurinnis Havick		Ch[arles] Desbartaz
	Willem Hendrik Rink	Eijre Buttler
			
				Mij Present
				A. Meertens
				secet[aris] 


[vervolg tekst in ander handschrift]

1	Compareerde voor de ondergenoemde 
	edel achtbare heeren Raden commisarissen
	uit de edelen hove van justitie der rievier
	en onderhoorige districten van Demerary
5	de heeren Charles Desbaratz en Eijre Buttler
	in qualiteit als bij de vorenstaande acte op
	heden voor den eersten Klerq Meertens, pres-

[Transcriptie blad 6/6 foto IMG_2936]

1	sent getuijgen, gepasseerd breeder omschreven ..
	welke comparanten aan ons commissarissen
	overhandigde [tekst doorgehaald] vorenstaande cont[act]
	versoekende in den inhoude van dien te mog[en]
5	worden gecomdemneert, consenterende daar..
	ne respective.
	Gehoord welk versoek en consent mitsgaders
	geexamineert hebbende vorenstaande Con-
	tracte zoo hebben wij commissarissen d[at ge-]
10	requireert gecondemneert zoo als wij ..
	condemneren mits dezen in den inhoud
	en nakomen van voorschreve acte z[ijn als]
	versogt is.
	Gepasseerd in Demerary voornoemt p... te
15	staan van de heeren Willebordus Raemacker [en]
	Mr. D.H. Macaré als Raden Commissarissen [den]
	twee en twintigste maart 1780.

w.g.

	Mij Present		Willebordus Raemacker
	D.H. Kaert
	secret[aris] jur.	D.H. Macaré		
			

Eind 1783. Serie van 4 transporten vrijwel zeker als resultaat van het contract van 1780 rond de voormalige gronden van Blondel in de monding van de kreek Coerabana gelegen ten oosten van de rio Demerary en de plantage Blygezigt . Het land is gelegen tussen de landen van Bellot en Hendriksen.

Het kennelijk doel is door uitruil van stukken land tot een geloten plantage te komen voor Cornelia van Elzen weduwe van Jan Blondel gehuwd met Eijre Buttler zoals te zien is bij vergelijking van de kaarten uit 1783 die de oude situatie zal weergeven en 1784 de nieuwe situatie. Op deze kaart staat de naam Buttler op het de vroegere plantage van Blondel vermeld en de naam Desbarats bij Blygezigt.

Opvallend is dat uit de bovenste regel van akte 39 blijkt dat de plantage genoemd La petit Fortune in 1780 opgemeten was voor Willem Eeftinck (Efftinck). Het moet dus naast land van Blondel zijn dat hij zijn katoenplantage had waarover hij in zijn brief uit 1780 sprak en waar hij mogelijk in contact kwam met Johanna Elisabeth Blondel toen circa 19 jaar. Het stuk land is in 1783 in bezit van Buttler.

Op een kaart van 1792 (NA-1499B) heeft de plantage van Buttler (dan nr. 53) alweer een andere eigenaar te weten de heer A. Granch die voor de hele plantage de naam La petit Fortune gebruikt.


Kreek Coerabana detail uit kaart 1783 NA-1497 en rechts kaart NA-1498B uit 1784 1784-NA-1498B-det

NA: AZ 3/ 2 akte 36

Bellot transporteerd 125 of 225 akkers gelegen tussem hem en Hendriksen aan de erven Blondel[Transcriptie blad 	1/1 foto IMG_0731]


... gemeten op dato den 24 dec[ember] 1783

1	Compareerde voor de e[dele] achtbare
	heeren Joseph Bourda en Cornelis
	Overbroeck.
	Raden commissaressen uijt den E[del] acht-
5	baren hove deser revier
	d[en] heer Mattheus Bellot planter
	binnen dese colonie
	dewelke verklaerde te cedeeren, trans-
	porteeren en in vollen vrijen eijgendom
 10	over te geven aen en ten behoeven van
	de erven wijlen d[e] heer Jean Blondel
	[1 of 2]25 akkers land gelegen in de mond van de
	creecq Courabane tussen de gronden van hem
	comp[arant] en de wed[uwe] wijlen C. Hendriksen
15	met deselves ap- en dependentien van dien
	belovende dit transport te sullen
	vrijen en waren voor alle op en aan-
	spraak onder verband van de. comp[arants]	
	persoon en goederen als na regten
	en compareerde h[eer] Ch[arles] Desbaratz privé & q.q. der gem[elde] boedel
	dewelke verklaarde dit transp[ort] in voege voorz[egt] te accepteren 
	Actum dio Demerary den 15 dec[ember]
	1783

w.g.  Als Raden commisarissen
	Joseph Bourda			M Bellot
	C. Overbroeck         Ch. Desbaratz
		
	My present 	
	Anthonij Hoyck
	adsistent
	den secret[aris] .....


1783 24 december. Desbaratz transporteert 100 akkers tussen het land van, Van Baggen en Grovestino genaamd La Bagatelle aan Buttler. Deze plantage lag wat meer bovenstrooms aan de kreek Coerabane ten oosten van de locatie waar de andere 3 transporten over gaan. In de kaart van 1783 staat Desbaratz genoemd als eigenaar. In de kaart van 1784 (NA-1498B) word bij die locatie vermeld Compt [Compagnie ?] land.[Transcriptie blad 	1/1 foto IMG_0732 akte 37]

.... gemaakt

1	Compareerde voor de edele achtbaare
	heeren W. Rampkoo.[Raemackers?] en Cornelis Over-
	broeck Raden commisssarissen uijt den
	e[dele] achtb[are] hove deser revier
5	Den weled[ele] gestrenge heer Ch[arles] Desbaratz
	dewelke verklaerde bij deesen te cedeeren, trans-
	porteren en in vollen vrijen eijgendom over te gee-
	ven den einde ten behoeve van d[e] h[eer] Eijre Buttler
	zeker stuk land groot circa honderd akkers,
10	gelegen in de creecq Courabana tussen de gronden
	van D.O van Baggen en L.J.D. van 
	Grovestino
	genoemd la Bagatelle. Alles involge con-
	tract daer van gepasseerd voor den secr[etaris] J.L.C.
15	v[an] Baerle en get[uijgen] de 21 nov[ember] l. waer aen
	werd gerefereerd belovende hij comp[arant] dit
	transport ten allen tijden te sullen vrijen
	en waren als regt is onder verband als na
	regten.
20	En compareerde ten deesen meede den heer
	Eijre Buttler dewelke verklaerde dit transport
	te accepteren en daer mede volkomen genoegen
	te nemen 
	Aldus getransporteerd in rio Demerarij ten
25	overstaen als boven den 24 [of 2de] dec[ember] 1783

w.g.  C. Overbroeck	 	Ch. les Desbaratz

	W. Raemackers		Eijre Buttler
				nom[ine] ux[oris] 
	Mij present
	J.L.C v[an] Baerle
	secr[etaris]


Buttler transporteert 125 akkers genaamd La Petit Fortune namens zijn vrouw (de vroegere weduwe Blondel) gelegen tussen land van Bellot en Hendriksen aan Desbaratz [in privé ?] Is dat een ruil met La Bagatelle van akte 37 ?[Transcriptie blad 	1/1 foto IMG_0733 akte 38]

1	Compareerde voor de edele achtbaare
	heeren W.Raemaker, Cornelis Overbroeck
	Raden commissarissen uyt den e[dele] achtbare
	hove van justitie deser revier
5	den heer Eijre Buttler als in huwelijk heb-
	bende mejuff[rouw] Maria Cornelia van Elzen l..
	dewelke verklaerde bij deesen te cedeeren, trans
	porteeren en in vollen vrijen eijgendom over te
	geeven aen ende ten behoeve van den wel[edel-]
10	gestrenge heer Ch[arles] Desbaratz seker stuk
	land groot een hondert en vijf en twintig akkers
	gelegen in de creeq Courabane tussen de gron-
	den van d[e] h[eer] M. Bellot en de we[duwe] wijlen C.
	Hendriksen, genaamd La Petit Fortune met
15	alle deselvs ap- en dependentien van dien 	
	alles ingevolge contract daer van gepasseerd
	voor den secret[aris] J.L.C. van Baerle en get[ijgen] bin-
	nen dese revier de 23 novem[ber] .. waar aan
	werd gerefereerd.
20	Belovende dit transport te sullen vrijen
	en waren voor alle op en aanspraak onder ver-
	band als na regten.
	En compareerde ten deesen mede den heer
	Ch[arles] Desbaratz dewelke verklaerde dit trans-
25	port in manieren voorz[eid] te accepteeren en daar
	mede volkomen genoegen te neemen.
	Aldus getransporteerd in rio Demerarij
	ten overstaen als boven den 22 dec[ember] 1783

	w.g. 
	C. Overbroeck			Eijre Buttler
	W. Raemackers			nom[ine] ux[oris] 

	my Present
	J.L.C v[an] Baerle
	secr[etaris]

1783 22 december. Debaratz transporteert nu namens de erven Blondel La Petit Fortune weer terug aan Buttler en zijn vrouw.[Transcriptie blad 	1/1 foto IMG_0734 akte 39]
	
.. gem[eten ?] voor de h[eer] Efftinck dato 27 april 1780 

1	Compareerde voor de edele achtbaare
	heeren W Ramaker en Cornelis Overbroeck
	Raden commissarissen uijt den edele achtb[are]
	hove van justitie deser revier
5	den weled[del] gestrenge heer Charles] Desbaratz, q.q.
	de erven wijlen d[e] h[eer] Jean Blondel,
	dewelke verklaerde bij deesen te cedeeren, trans
	porteeren en in vollen vrijen eijgendom over te
	geeven den ende ten behoeven van d[e] heer Eijre
10	Buttler nom[ine] ux[oris] 
	een hondert en vijf en twintig akkers land ge-
	leegen in de creecq Courabana tussen de gron-
	den van d[e] h[eer] M. Bellot en de we[uwe] wijlen C.
	Hendriksen genaamd la petit Fortune met
15	alle de selven ap- en dependentien van dien alles in
	gevolge [van] contr[a]ct daar van gepas[seerd] voor den secrt[aris] J.L.C. V[an] Baerle en get[uijgen] binnen...
	belovende dit transport te sullem vrijen en waren
	voor alle op en aanspraek onder verband
	als na regten.
	En compareerde d[e] h[eer] Eijre Buttler dewelke
20	verklaerde vorengen[oemde] transport en maniere
	voorz[egt] te accepteerem en daer mede volkomen
	genoegen te nemen.
	Aldus getransporteerd in rio Demerarij
	ten overstaan als boven den 22ste decem[ber] 1783

	C. Overbroeck			Ch[arles] Desbaratz
	W. Raemackers			    qq
					
	my Present			Eijre Buttler
	J.L.C v[an] Baerle		nom[ine] ux[oris] 
	secret[aris]
 • *1) Weeskamer De weeskamers moesten voorkomen dat familieleden aan de haal gingen met de nagelaten bezittingen van de ouder van een minderjarig kind. Ten tijde van de weeskamers (tot 1810) werd onder het begrip wees niet alleen een minderjarig kind dat beide ouders had verloren als wees (vol-wees) aangemerkt maar ook kinderen waarvan één ouder was overleden (half-wees). De leeftijd waarop kinderen meerderjarig werden, verschilde per periode en gewest. Vaak werden jongens van 25 als meerderjarig beschouwd en meisjes wanneer zij 20 werden. Zodra een jongen of meisje trouwde, was hij/zij automatisch meerderjarig. Als er niets geregeld was voor de kinderen, dan benoemde de weeskamer de voogden en hield vervolgens toezicht op het beheer dat de voogden over de boedel uitoefenden. De voogdij werd meestal toegekend aan de overlevende echtgenoot. Daarbij werd dan een tweede voogd, meestal een mannelijk familielid van de overledene, aangewezen. • In ongebruik geraakte woorden:

  actum ut supragedaan als boven
  ad actabij de stukken opbergen.
  aporteeMogelijks van het Frans apportée = voorzien
  cesserenopgeven
  competeren berekenen
  constitueren bepalen
  consenteeren overeenkomen
  depescheren versturen
  empechement verhindering, beletsel
  expurgatie Zuivering, schrapping
  extraditie uitlevering
  geapprobeerde degene die vergunning gegeven is
  gerequireert verzocht
  geprocureert voortgebracht
  gratiëren genade voor recht laten gelden
  judicatiebeslissing
  nomine uxoris in naam van de echtgenote
  postulantdegene die de wens te kennen heeft gegeven
  prevenieerenvoorkomen
  provenieerenuit voortvloeien
  provenuopbrengst
  qualitate quain de rol van ..; afkorting q.q.
  rekenmentenopheffen
  renuntierener van af zien
  residerenwonen of verblijven
  requardachting
  voluntaire condemnatiewillige rechtspraak  Behoort bij hdebie45.deds.nl/Genea