Bron: brievenalsbuit.inl.nl 

Door de Britten buitgemaakte brief uit 1780 vanuit het Eiland Borssele in de 
Demerary rivier door de planter Willem Eeftinck  (1746 Arnhem-1802 Zwammerdam) 
aan zijn ouders in Arhem via zijn zwager George Schattenkerk te Amsterdam.
Kennelijk heeft Willem trouwplannen maar vind de voogd van zijn geliefde hem 
een te arme, partij.  De geliefden zijn echter voornemens het huwelijk door te 
zetten. Het lijkt erop dat er over deze afwijzing geprocedeert word.
Vermoedelijk gaat het over zijn latere vrouw Johanna Elisabeth Blondel (circa 1761 
Demerary-1816 Zwammerdam). Hieruit: Jean Charles Philippe Eeftinck (circa 1788 
Demerary -1806 Zwammerdam). Willem keert in 1794 definitief naar Nederland waar 
hij zich in Zwammerdam vestigt. Op het moment van de brief is Willem katoenplanter. 
later werd hij eigenaar van de suikerplantage Blygezicht in wat nu Georgetown is.

Algemene note: de lijn nummering is door mij toegevoegd en de interpunctie zoveel
mogelijk aangepast aan het huidig gebruik. De spelling is in principe ongewijzigd 
maar waar voor de leesbaarheid noodzakelijk geacht heb ik dat zo mogelijk aangevuld 
of aangepast en tussen [vierkante haken] geplaatst. Een onleesbaar deel is met ..... 
aangegeven. uEd= Uw edele, een in die tijd gebruikelijke beleefheidsvorm. heb ik 
bewust zo laten staan.
[Adres]

1	Mijnheer
	De heer Georg[e] Schattenkerck op het
	[s]ingel over de druckerij Van Cr.eder
	tot Amsterdam
5	Verders aan Jan Eeftinck in de Weeverstraat
	tot Arenthem [Arnhem] in Gelderlant
	per captijn Hijde
	D:G:G
[blz 1]
1	Zeer geliefde vaader
	& moeder

	Dient deese om uEd te adviseeren
	alsdat [ik] door gods goethijd altijt nog
5	gezont ben geweest in hoop dat
	uEd deesen in volcoome welstant
	sult ontfangen. .ij het neevens-
	gaande zal uEd sien mijn vrijagi[e]
	waarover [ik] reet[s] so lang heb geprosed[e]ert
10	hetwelck d[enk] ik nu ten eynde zal
	zij[n]. De reede[n] die haar vo[o]gt het laa[t]s[t] voorgaf [is]
	dat sijn te rijck van middele[n] was
	en dus [een] rijcker huwelijck kon doen
	waartoe ze tans aanbieding geno[e]gt
15	toe had. Egter zeeder eenege tijt,
	malkaanderen daagelijcks konnen-
	de zien zijn wij zoo bondig aan
	malkandere verlooft dat de
	juffrou[w] van haar kant, alzoo
20	min als ik, zin zal hebbe om 
	van het huwelijck af te zien
	schoon de goede trou[w]belofte die
	ik haar heb gegeve[n] [ge]loof ik nog nie-
	mans bekent zijn.

[blz 2]

1	Alles hoe een en ander gepas-
	zeert is a[ls] de sack ten eijnde
	is zal [ik] uEd als dan mijn heele
	pro[c]es oversende[n] met den heer
5	die barage had. Dat zal een goede
	tijtkorting weesen voor uEd om
	te leesen want het is meenig
	bla[d] pampier. Ik hoop uEd en
	den hoog edelen geboore heer
10	Bouwericieus sullen mijn
	voorege brieven hebben onfang[gen].
	Ik kan nu ge[e]n tijt afbreeke om
	het duplica[a]t af te schrijven.
	Ik heb een wissel getrocke Van 91:[gulden]
15	d[e]nkende katoen te kunne ge-
	laade krijge[n] egter misluck[t]
	als meede nog een voor 63-gulde[n],
	bijde voor seketarij-leegens in de-
	selve niet konne worde[n] beta[a]lt.
20	Laat ze pro[t]e[st]esteren om reede
	geen advi[e]s gehadt. Men [k]an
	geen andere betaaling op seketarij
	geeven. Het gaat mijn voorspoe-
	dig met de plantage ik d[e]nck
25	dat ik tussen nu en n[ieuw]jaar wel

[blz 3]

1	zesduijsent pont katoen zal plucke[n].
	Ik d[en]nck in een jaar tijts als de Heere
	wil en ik leeve, naa[r] den Vaaderlande
	te koome Want sal dan d[e]nck [ik]
5	een vrou[w] konne meede brenge[n].
	Met eer[s]t volgende schip zal [ik] melde[n]
	hoe De sack is afgeloope[n]. Alzoo
	nu niet kan doen. Groet voor-
	al van mijn den hoog edelen
10	gebooren heer En mevrouwe
	Bouwericius en deszelf hoog
	edelegeboore fammielije,
	de hoog edelegeboore familije
	Fullekens en alle andere vrin-
15	de[n]. Verso[e]k van Kesteren mij tog
	weegens die wissel van 1800
	schrijf [?] die [ik] aan hem gezonde[n] heb hoe [het] daar
	meede is. Met [de] volgende sal [ik] hem over
	saake[n] schrijve[n]. Groet alle goede
20	vrinde[n]. Ben met alle eerbiet
	zeergeliefde vaader & moeder.
	Ik verwaght van uEd voor mij een broede[r]
	uEd gehoorsame zoon.	Wm Eeftinck

[in de marge]
	Eijlant Bors-
	zelen 26 Septem[ber]
	1780 

Note:
  • blz 2 regel 5 Barage is een (water)versperring. Vermoedelijk is met de heer die barage had de voogd van de dame bedoeld.
  • blz 3 regel 22 heeft waarschijnlijk te maken met het 2de huwelijk van Willems vader met Marijke Rijswaar in februari van dat jaar. Echter uit dat huwelijk zijn geen kinderen bekend. Vader hertrouwd weer in 1785. Klik hier voor een deelgenealogie Eeftinck  • Behoort bij hdebie45.deds.nl/Genea en met name bij de Demerary pagina