Akte 13-10-1814 nts Olzati, nr. 423 ,  6 bladzijden, Archief Amsterdam, scan KLAC01332000536 t/m 539 

Samenvatting: Jacob Schattenkerk, behuwdneef van Johanna Elisabeth Blondel weduwe van Willem 
Eeftinck een maand geleden aangesteld als haar zaakwaarnemer stelt de heren Schoemaker en Sabatthier
aan als beheerders van de plantage Blijgezigt te Demerary in plaats van de heer Willem Prins die van 
voor 1812 administrateur van de plantage was. 

Voor de gebruikte oude juridische termen  Zie... 

===========================================================================================
[blz. 1]

1	No. van het repetoire 423		substitutie

	In het jaar achtienhonderdveertien de dert-
	tiende dag van october zijn voor Jacob Olzati, open-
	baar notaris in de residentie en het arron-
5	dissement van Amsterdam en in tegenwoor-
	digheid der hier nagenoemde en mede onder-
	getekende getuigen gecompareerd
	de heer Jacob Schattenkerk, buiten beroep,
	wonende te Zwammerdam, in kwaliteit als bij
10	procuratie op den veertiende september acht-
	tienhonderdveertien ten overstaan van mij
	notaris en getuigen binnen deze stad gepas-
	seerd den vijftienden daaraan volgenden
	door den heer Croiset alhier behoorlijk ge-
15	registreerd en waarvan de minuut on-
	der mij notaris berust met de klausule
	van substitutie, generalen gemagtigden
	van vrouwe Johanna Elisabeth Blondel,
	weduwe van den heer Willem Eeftinck, buiten
20	beroep wonende op de hofstede Buitendorp
	bij Zwammerdam.
	Dewelke verklaarde te substitueeren en
	magtig te maken de heeren Jacobus Schoen-
	maker en Francois Nicolaas Sabatthier
25	wonende beide in de kolonie Demerarij
	en zulks zamen
	aan wier hij comparant de magt geeft
	om van den heere Willem Prins admin-
	nistrateur van de plantaadje Blijgezigt gelegen
30	in de voormelde kolonie welke door zijn com-
	parants vrouwe principale (voor den jare
	
[blz. 2]

1	achtienhonderd twaalf) tot voormeldenen-
	de is aangesteld en welke procuratie hij compa-
	rant thans intrekt, vernietigd en revoceerd
	met authorisatie op voormelden heeren Schoe-
5	maker en Sabathhier om daar van op een
	legale wijze aan hem heer Prins kennis te
	doen geven en van dezelven te vragen reke-
	ning en verantwoording, inlichting en op-
	gaaf van den staat den zaken van voormel-
10	den plantaadjen en van het bewind en direc-
	tie door hem daarover gehad, gehouden en
	gevoerd of die hij daar over had behoren te
	hebben te houden en te voeren met exibiti-
	en, afgift van alle boeken, brieven, chartres,
15	papieren, documenten en gelden welke een-
	nigzins zullen behooren te worden geexhibeerd
	en afgegeven ten dien einde met der zelve
	te rekenen en likwideren, rekeningen wel-
	bevindende te approberen anderzinds te de-
20	batteren over welke kwestien en verschil-
	len te accoderen, transigeren of kompro-
	mitteren daar van de noodige akten
	met of zonder renunciatie van appel,
	relief of reductie en met of zonder willi-
25	ge condemnatie van hoven van justitie
	of andere regters aan te gaan. Te teekenen
	en passeeren voor alle ontvangen te kwite-
	ren en voor namaning in te staan, cautie
	te stellen en de borgen weder bevrijding
30	te belovenen domicilium te kiezen.

[blz. 3]

1	Voorts om de voormelde plantaadje Blij-
	gezigt ten meesten nutte van de comparants
	principale te regeeren en administreren
	blanke en andere bedienden te commit-
5	teren, dismitteren en naar bevind van
	zaken des wegens te handelen, te zorgen
	dat de producten ten behoorlijke tijden wor-
	den ingezameld wel behandelden aan de 
	consignatie van den comparant herwaards
10	of waar zulks vanwege den substitudent
	qq nader mogt worden aangeschreven af-
	gescheept mitsgaders daarvan behoorlijke
	preadvertentie ten einde de noodige assuran-
	tie zal kunnen geschieden worden gedaan
15	te zorgen dat hij comparant tijdig kennis krijge
	van ´t geen er zoo .... goederen voor bedienen,
	materialen en verdere plantaadje behoeft-
	en noodig is ten einde hetzelve naar ge-
	melde plantaadje te kunnen verzenden
20	wisselbrieven en andere traites te lasten
	van hem comparant qq of zijne principale
	te accepteren en dezelve ten vervaldage te
	voldoen of deselve, is het nodig, te laten pro-
	testeren en daar van de redenen aan de
25	trekker of trekkers te melden. Voorts ook
	wisselbrieven te trekken die te vernegotie-
	ren, disconteren en alle andere wissels ten
	behoeve van den comparant of zijne vrou-
	we principale geremitteerd wordende te ont-
30	vangen en daar voor te quiteren, bij weigering
	

[blz. 4]


1	van betaling of acceptatie die te doen protes-
	teren.
	zullende de heren gesubstitueerden van den
	zelver verrigtingen van tijd tot tijd aan den
5	heer comparant of zijne vrouwe principale rapor-
	teeren en alles verplicht zijn te doen met
	goede en getrouwe administratering en aan
	derzelver committenten verschuldigd zijn
	gevende de comparant qq aan beide ge-
10	melde heeren last en authoriteit om des-
	noods in alle gevallen bij onverhoopte nood-
	zaak middelen van regten te emploijeren
	ten dien einde te compareren voor alle
	heeren hoven regteren en geregten, alle ter-
15	mijnen van regten te observeren, zoo eischen-
	de als verweerende in conventie en reconventie,
	arresten en vonissen te verzoeken, de voorde-
	lige ter executie te leggen en van de nade-
	lige, des geraden vindende, te appele-
20	ren, prokureurs en advocaten te benoe-
	men en alle akten processen verbaal en
	kontracten waarbij de comparant qq of zijne
	principale belang mogt hebben te tekenen
	en passeren, domicilium te kiezen
25	en om voorts ter zaake voormeld dat alles
	te doen wat moge worden gerequireerd,
	schoon in dezer niet voorzien zijnde, geven-
	de aan voormelde heeren geconstitueerde
	ten sine voormeld de ampelste procura-
30	tie tam ad renegotia quam ad lites zonder
	

[blz. 5]


1	enige limitatie.
	en voorts nog alles wat nodig is mede te
	doen op zodanige particuliere instructien
	en aanschrijvingen als de gemelde heer
5	gesubstitueerden van den comparant of
	zijne principale nu en in ´t vervolg zullen
	of mogten ontvangen alle welke particu-
	liere instructien en aanschrijvingen gehou-
	den worden alhier te zijn geinsireerd met
10	magt van substitutie assumptie en surro-
	gatie hetzij bij derzelver ziekte of absentie
	of vertrek van een of beiden der
	gemelde heeren gesubstitueerde van voor-
	noemde colonie gelijk ook bij het afsterven 
15	van een of beide der gemelde heeren edoch
	alles ad interim en tot zoo lang het zelve
	door den comparant of zijn principale
	speciaal zal zijn geapprobeerd.
	Zullende voormelde heeren voor agenda-
20	ris of administratie loon ieder genieten
	vijf percent van de waarde der producten
	van tijd tot tijd op gemelden plantaadje
	gecultiveerd en ingezameld wordende.
	en alles eindelijk met beloftem van appro-
25	batie, rectificatie en verband volgens de wet.
	gepasseerd in Amsterdam voornoemd ten 
	kantore van de gemelden notaris in pre-
	sentie van de heeren Johannes Lambertus
	van laar kantoorbediende en Christiaan

[blz. 6]

1	Voordendrift schilder beide mede alhier de eer-
	ste in de Kerkstraat no 245 en de tweede op de
	Spiegelgracht no 4 woonachtig als getuigen
	hiertoe uitdrukkelijk verzocht en hebben
5	de comparanten getuigen en de notaris na ge-
	voorlezing deze tegenwoordige minuut
	getekend welke onder de bewaring en in het
	bezit van den gemelde notaris Olzati
	is gebleeven.

	Aproberende de doorhaling van vijf woorden

	w.g. J. Schattenkerk J.L. van Laan C. Voordendrift 
	J. Olzati
	notaris


	

	Geregistreerd te Amsterdam den veertiende october 1814 f
	25 L 4 ... met de  .. van vierentwintig stuivers  ...
	Gerestitueerd twaalf stuivers den 21ste novem-
	ber 1815 zie D 10 f 228 .............
	
===========================================================================================	 

			
			Behoort bij hdebie45.deds.nl/Genea