Betekenis van enkele in ongebruik geraakte juridische termen (?? wanneer het een gok is):

appelleren	 	in hoger beroep gaan
approberen		goed keuren
assignatie		assignatie schriftelijke opdracht tot betaling van een geldsom 
aditie			aanvaarden
biljet aan order 	Schuldbrief aan toonder 
bruiker	    	gebruiker (pachter of anderszins) van een boerderij met landerijen
cautie	    	stellen van zekerheid
chartre			officieel stuk, verklaring, belofte, oorkonde etc.
disponeren		beschikken over
endosseren		een wissel o.i.d. overdragen door op de rugzijde te ondertekenen en te dagtekenen 
engagementen		samenwerkingsverbanden ?? engageren = inwikkelen
enunciatie		(rechterlijke) uitspraak
geinserreerd  	opgenomen
indemniteit		schadeloostelling
in kas van		?? in het geval van 
institueeren		te benoemen
Kompromiteren/
compromitte(e)ren 	toezeggen
konsenten		toestemming
pretentien		eisen, aanpraak, verlangens
provoceren		uitdagen
qq			qualitate qua
quiteren		schriftelijke ontheven verklaring van een geldelijke verplichting
quitante		kwitantie ??
relief			herstelling
renunciatie		hernieuwe (rechterlijke) uitspraak
revoceren    	terugroepen	
repudieren		verwerpen 
tam ad negotia quam 	
lites		    ?? zowel om te onderhandelen als om te debateren 
tam active quam passive ?? zowel actief als passief
tam quam 		als
traite	 		internationaal contract
traittes     	?? internationale wisselbrieven
transmiteren		verzenden
transigeren		schikken
vermening		van mening zijn
willige condemnatie 	een vonnis op de overdracht van partijen, wederzijds herroepbaar gedaan			
			Behoort bij hdebie45.deds.nl/Genea