Testament d.d. 17 maart 1791 van het echtpaar Eeftinck-Blondel opgemaak 
	in Stabroek, kolonie Demerary door D. Wendorp gevonden in de boedelafhandeling 
	na het overlijden van Willem Eeftinck in januari 1802 door notaris Brack te 
	Zwammerdam.  in het Groene Hart archief onder inventaris nr 9100. 

	Jaren geleden heb ik alleen de eerste twee bladzijden overgeschreven 
	(moet tzt nog gefotografeerd, compleet gemaakt worden en gecheckt)

	Willem vertrok overigens pas in april 1794 uit Demaray. Het is wel mogelijk dat
	zijn vrouw en zoontje al eerder gingen


	Voor de gebruikte oude juridische termen  Zie... 

============================================================================

1	Op heden den seventiende maart
	seventienhondert-een-en-negentig des
	s' middags de klokke circa een uuren
	compareerde voor mij
	David Wendorp secretaris der rivier
	en onderhorigen districten van Demerarij
	resideerende binne[n] de hoofdplaatse
	Stabroek ter presentie der nagenoemde getuijgen
	De heer willem Eftinck
	en vrouwe Johanna Elisabeth Blondel
	echtelieden thans staande op hun 
	vertrek na[ar] den vaderlande
	te kenne gevende bij deese
	hun op hande zijnde vertrek in overwee-
	ging te hebben genomen de brooshijd
	van s'mensen leeven de zeekerhijd des
	doods en de onzekere tijd of de uuren
	van dien en niet gaarne van deese 
	weireld willende schijden zonder alvorens
	over de tijdelijke goederen door god
	almachtig genadig aan hun verleend.


1	na gemoede te disponeren dan al een
	daartoe overgaande zo verklaarde hij 
	heer testateur en vrouwe testatrice bij
	deese te revoceeren ....eeren, dood ende
	te niet te doen alle door door hun zo gesa-
	melijk als in het bijzonder gemaakte
	testament, codicille, acten van laatste
	en uijterste wille ofte van wat natuur
	die ook soude mogen wezen willende 
	en begeerende dat deselve of sodanige
	van onwaarde gedecreteerde en geen de 
	minste kracht of effect sorteeeren zullen
	en als nu ter nieuw dispo-
	sitie komende verklaarde hij heer testateur
	en vrouwe testatrice eerstelijk te lega-
	teeren aan de gereformeerde diaconie-
	armen zo hier als elders waar hun
	comparantes sterfplaetze mogte vallen
	de somma van vijf en twintig gulden
	hollandsch eens gevens geld sonder meer.
	Wijders verklaarde de bijde
	comparanten te instueerden het in hun
	lieder huwelijk verwekte zoontje genaamd Jan
	Charles Philip in het gerechtelijk legitieme
	aandeel des boedels kind of kinderen
	na regte compeleerende met de sodanige
	als bij vervolg in hun comparantes
	echt zullen worden geprocreerd

(Onvolledig. In totaal zijn er 5 bladzijden)

===========================================================================================	 


			
			Behoort bij hdebie45.deds.nl/Genea