Nijmeegse akten van de familie's Bielen, Van Rosendael en andere verwanten.


Scans door Ralph en samenvattingen in samenwerking met Henk.


 • 02.12.1879 scannr. xx, akte nr. 870, notaris Halberstadt, obligatiehypotheek aan G.J.J.M. (Jacques) Bielen (1853-1936) door de familie Aernsbergen.

  Gerardus J.J.M.Bielen, fabrikant in gouden en zilverer werken verklaart wegens te leen ontvangen gelden schuldig te zijn aan: Dina en Henriëtte van Aernsbergen, en aan Arnoldus, Matheus en Pierre van Aernsbergen, een som van acht duizend gulden. Tot zekerheid en onderpand dient een huis en erf gelegen Burgstraat Sectie C nr. 3542.

 • 16-08-1894, scannr. 6, bladzijden 2, aktenr. 255, notaris Hekking, koop/verkoopakte van bouwgrond aan de Berg en Dalschen weg door: B.H.F. van Rosendael(1829-1907), G.J.J.M. (Jacques) Bielen en C.A.J. (Carel) van Rosendael(1857-1905) aan J.G.M. (Anna) van Rosendael (1859-1953). Samenvatting:

  Barth. van R, Jacques Bielen en Carel van R verkopen aan Anna van R een perceel bouwgrond tezamen 3/4 deel van een perceel bouwland gelegen aan de Berg en Dalschen weg te Nijmegen kadastraal bekend gemeente Hatert in sectie A nr. 985 groot 6624 m2 door verkopers verkregen bij akte van scheiding voor mij notaris op 22 juli 1889 te Nijmegen. Koopsom F 3.000. (Hypotheekregister deel 378 nr. 97) De lasten zullen vanaf 1 januari 1895 voor de koopster zijn.

  Ondertekend door partijen, kandidaat notaris en twee getuigen.

 • 02-11-1899, scannr. 9, bladzijden 2, aktenr. 397, notaris Hekking, verkoop akte van bouwterrein aan de Berg en Dalscheweg, door B.H.F. van Rosendael (1829-1907) aan J.G.M. (Anna) van Rosendael (1859-1953) en G.J.J.M. (Jacques) Bielen (1853-1936). Samenvatting:

  Verkoop door Barth. van R. van twee percelen bouwterrein gelegen aan de BergenDalscheweg aan resp. Anna van R. (kadaster: Hatert sectie A nr. 2295 (*1), 343 m2, koopsom f 2.338 ) en Jacques Bielen (kadaster: Hatert sectie A nr. 2297 (*1), 357 m2 koopsom f 2.499) De kopers hebben al op 15 augustus van dat jaar bezit genomen van de grond met alle lusten en lasten en de huizen zijn inmiddels in aanbouw.

  Ondertekend door partijen, kandidaat notaris en twee getuigen.

  Opmerking: *1) Kadaster nr A 2295 is onbekend in het huidige kadaster althans in die buurt en anders dan in akte 341 uit 1913 (akte van ruiling in samenvatting door RvW ) waar kadaster Hatert sectie A nr 2296 ( huidig kadaster huis nr. 41 ) oorspronkelijk eigendom was van Anna en Hatert sectie A nr. 2297 (Huidig kadaster nr 43) van Jacques B. Dit klopt met de gevelstenen. Zouden de nummers later opgeschoven zijn of maakte de notaris een vergissing ?

 • 12-01-1900, scannr. 18, bladzijden 3, aktenr. 31, notaris Hekking, obligatiehypotheek aan G.J.J.M. (Jacques) Bielen (1853-1936) door W.J. Beuming. Samenvatting:

  Hypotheek op het huis en erf aan de Berg en Dalschen weg te Nijmegen kadastraal gemeente Hater sectie A nr 2297 als huis in aanbouw erf groot 357 m2 ter dekking van een geldlening door Jacques Bielen groot F 6.000 tegen 4% van W.J Beuming. Het huis is verkregen door de schuldenaar op 2 november 1899 door akte bij mij notaris (hypotheekregister deel 465 nr. 95) heer W.J. Beuming is vertegenwoordigd door de heer L.G Beuming aannemer. Verder een hele reeks bedingingen om de hypotheekgever te beschermen.

  De akte is ondertekend door Jacques Bielen , L.G. Beuming , kandidaat notaris en twee getuigen.

 • 21-09-1900, scannr. 63, bladzijden 4 , aktenr. 331, notaris Hekking, verkoop van bouwterrein door F.P. Thijssen Wethouder te Nijmegen aan B.H.F. van Rosendael(1829-1907), A.M.G. (Anna) van Rosendael (1859-1953) en mejuffrouw H.H.M van der Heijden . Samenvatting:

  Betreft de verkoop van delen bouwterrein kadastraal Hatert sectie A nr. 2094 totaal groot 3560 m2 aan de Pater Brugmanstraat te Nijmegen.

  A) aan Barth. van R. een deel groot ongeveer 637 m2 grenzend aan het perceel nr 2418 ter breedte aan de Pater Brugmanstraat van ongeveer 19 meter. Koopsom F 3.189.50 B) Aan Anna van R. een deel groot ongeveer 602 m2 gelegen ten noordoosten van het verkochte onder A en ter breedte aan de Pater Brugmanstraat van ongeveer 19 meter. Koopsom F 3.164,50 C) Aan mejuffrouw H.H.M van der Heijden een deel groot ongeveer 598 m2 gelegen grenzend aan het verkochte onder B en ter breedte aan de Pater Brugmanstraat van ongeveer 19 meter. Koopsom F 3144,61 De koopsommen dienen te worden voldaan op 2 februari 1901

  Bepalingen en bedingen: 1) De huizen dienen een huurwaarde van minsten F 400 te hebben. De verkoper verbind zich om op de nog resterende gedeelten gelegen aan de Pater Brugmanstraat geen huizen te bouwen of te doen bouwen van een mindere huurwaarde. Er word erfdienstbaarheid gevestigd voor de andere gebouwen. De bouw dient aangevangen te worden voor januari aanstaande en voor januari 1902 voor bewoning gereed zijn. 2) De kopers kunnen hun hun grond aanvaarden op 1 oktober aanstaande. Nog een paar standaard bedingen over lasten etc

  Verder: Barth. van R krijgt de optie om tot begin april 1901 de nu nog resterende gedeelten van gemeld terrein nr. 2094 hetzij geheel, hetzij bij opvolgende aan elkaar grenzende gedeelten voor zich of de zijnen te kopen tegen de prijs van f 5,25 per m2 en op dezelfde voorwaarden als boven vermeld. Als de grond voor de optie datum verkocht kan worden zal Barth. van R. acht dagen de tijd krijgen om tot koop te besluiten.

  Het bouwterrein werd door verkoper in eigendom verkregen bij akte door notaris Courbois te Nijmegen op 1 juni 1891 (Hypotheekregister deel 394 nr. 71)

  Ondertekend door wethouder Thyssen, Barth. van R, Anna van R en H v/d Heijden, Kandidaat notaris en twee getuigen.

 • 16-09-1902, scannr. 3 en 4, bladzijden 2x2, aktenr. 331/332, notaris Hekking, testament van echtpaar Bielen-van Rosendael (*1), partijen: W.J.M. (Mina) van Rosendael (1853-1931) / G.J.J.M. (Jacques) Bielen (1853-1936). Samenvatting:

  Testament van Jacques Bielen die Mina B-van R benoemd tot algemeen erfgenaam behalve degene aan wie een wettelijk erfdeel toegekend zal worden. Dat deel zal binnen een jaar in contanten uitgekeerd dienen te worden. Mina B-van R word benoemd tot executeur testamentair.

  Ondertekend door Jacques Bielen, kandidaat notaris en twee getuigen.

  Gelijkluidend testament van Mina B-van R ten opzichte van Jacques Bielen testamentair.

  Ondertekend door Mina B-van R, kandidaat notaris en twee getuigen.

 • 11-07-1904,scannr. xx, aktenr 232 notaris Hekking, venootschap van G.J.J.M. (Jacques) Bielen (1853-1936) en J.M. (Jacques) Bielen jr. (1881-1935)

  Gerardus J.J.M.Bielen en Jacobus M Bielen verklaren te hebben aangegaan een venootschap ten doel hebbende de fabricage van en handel in gouden en zilveren voorwerpen en aanverwante artikelen. De handelsnaam: Firma Nijmeegsche Goud- en Zilverfabriek Bielen en Zoon. Duur van overeenkomst 6 jaren. De vennoten brengen in hunne arbeid en vlijt terwijl de overige inbreng uit de boeken zal blijken. Jacques Sr wordt belast met beheer en administratie en Jacques Jr met de verkoop en de daarvoor benodigde handelsreizen.

  Bijzondere bepaling; Gerardus (Jacques Sr.) zal het recht hebben om zonder vergoeding zijne winkelzaak in gouden en zilveren voorwerpen en aanverwante artikelen voort te zetten.
  In geval van overlijden van een der vennoten zal de ander de goederen en waarden kunnen overnemen tegen fabrieksprijs, voor werktuigen en machinerieën geldt de taxatieprijs.

 • 23-09-1905, scannr. 61, bladzijden 2 , aktenr. 299, notaris Hekking, testament van B.H.F. van Rosendael(1829-1907). Samenvatting:

  Alle vorige testamenten etc worden herroepen.
  Legaten:

  a) Voor Anna van R.
 • 1) het huis hoek Van Rosendaelstraat en Berg en Dalschenweg kadastraal gemeente Hatert sectie A nr. 2639 als huis bergplaats en erf groot 1.010 m2 onder verplichting om daarvoor in de nalatenschap in te brengen de som van F 15.000 en
 • 2)De gehele inboedel in voormeld huis aanwezig onder verplichting om daarvoor in de nalatenschap in te brengen de som van F 3.000

 • b) Voor A.B.M. (Janus) van R. (1852-1924) zonder beroep wonende te New York vrij van successie en andere rechten een lijfrente groot F 200 per jaar te voldoen en 3 maandelijkse termijnen. Dit zal strekken tot voldoening van alle eventuele verplichtingen uit de nalatenschap. Om zeker te stellen dat deze uitkering zal plaats vinden zal een bedrag van F 5.000 of zo veel groter als de executeur testamentair zal goed vinden bij een financiële instelling worden ondergebracht.

  C.A.J. (Carel) van R. (1857-1905) wonende te Nijmegen word benoemd tot executeur testamentair.

  Ondertekend door Barth. van R, kandidaat notaris en twee getuigen

  Opmerking: Beoogd executeur testamentair Carel van R overleed kort daarna op 2 december 1905. Wie nam over? Is er een later testament ?
 • 17-11-1906, scannr. 8, bladzijden 4, aktenr. 437, notaris Hekking, krediethypotheek op 3 huizen, partijen: G.J.J.M. (Jacques) Bielen (1853-1936) /Venootschap onder firma de Nijmeegsche Bankvereeniging van H.C. van Engelenburg en W.H. Schippers. Samenvatting:

  Jacques Bielen verleent het recht van hypotheek voor een som F 27.500 aan de Bank op de volgende panden:
 • 1) Het winkelhuis aan de Groote Markt te Nijmegen kadastraal sectie C-4967, groot 665 m2 door de schuldenaar in eigendom verkregen bij akte door notaris Rijckevorsel van Kessel op 1 februari 1888 (hypotheekregister deel 366 nr. 45). Enige ander hypotheek is bij het Gesticht het Gasthuis te Nijmegen groot F 24.000 d.d. 16 november j.l. (hypotheekregister deel 142- nr.186) 2) Huis en erf aan de Burchstraat te Nijmegen kadastraal sectie C nr 3542 groot 102 m2 verkregen op akte van scheiding door notaris Courbois op 9 april 1877 (hypotheekregister deel 268- nr.37) belast met een hypotheek ten behoeve van heer Matheus Bernardus van Aernsbergen (*1) blijkens akte van notaris Halberstadt op 2 december 1879 (hypotheekregister deel 22- nr.91) 3) Een huis en erf aan de Berg en Daalschenweg te Nijmegen kadastraal gemeente Hatert sectie A nr 2297 groot 357 m2 verkregen voor mij notaris op 2 november 1899 (hypotheekregister deel 465 nr. 95) belast met een hypotheek van F 6.000 ten behoeve van de heer W.J. Beuming akte verleden voor mij notaris op 12 januari 1900 (hypotheekregister deel 111 nr 151)

  Ondertekend door Jacques Bielen , kandidaat notaris en twee getuigen.

  Opmerking: *1) Ralph: Matheus Bernardus van Aernsbergen was een neef van Hendrika van Aernsbergen die gehuwd was met Franciscus Bielen.
 • 13-05-1907, scannr. 11, bladzijden 2, aktenr. 167, notaris Hekking, P van Walsum verkoopt een huis aan J.M. (Jacques ) Bielen jr. (1881-1935) Samenvatting:

  De heer van Walsum, Chef de bureau van het gemeentelijke gas en en waterleiding te Nijmegen verkoopt aan Jacques Bielen jr. een huis en erf aan de Sint Annastraat te Nijmegen kadastraal gemeente Hatert sectie C nr. 1155 groot 383 m2 verkregen voor notaris C.F. P. Böhlingk te Arnhem 1 mei 1903 (hypotheekregister deel 496 nr. 83 ) koopsom F 6.700

  Ondertekend door partijen, kandidaat notaris en twee getuigen.

 • 28-02-1910, scannr. xx, akte nr. 67 notaris Hekking

  De heren Gerardus J.J.M. Bielen, koopman en Adriaan J. van de Laak ; koopman, verklaren met elkander te hebben aangegaan een venootschap onder de naam: N.V. Goud en Zilverhandel voorheen Jacques Bielen.
  Doel: kopen en verkopen, verwerken en verhandelen van alle edele metalen en edelgesteenten alsmede aanverwante artikelen en der daaruit vervaardigde fabricaten in de meest uiteenlopende zin.
  De overeenkomst eindigt 31-12-1939.In een daartoe te houden Alg Vergadering van aandeelhouders, te houden uiterlijk in 1938 kan met meerderheid van stemmen besloten worden tot verlenging van de termijn.

  Kapitaal : 50.000 gulden, verdeeld in 100 aandelen van 500,- Comparanten hebben volgestort 48 aandelen waarvan 47 door Bielen en 1 voor Van de Laak. Als verdere storting wordt ingebracht door Bielen de volledige inventaris der zaak die voorheen door hem werd gedreven en waartoe volgens verklaring geen onroerende goederen toe behoren. Voor de eerste maal worden beide comparanten benoemd tot directeuren der Venootschap. Winstverdeling: aan aandeelhouders eerst 5 procent op hun aandelen, vervolgens van de resterende winst 20% aan de directie en 80% aan de aandeelhouders.

 • 30-05-1911, scannr. 12, bladzijden 3, aktenr. 210, notaris Hekking, De gemeente Nijmegen vertegenwoordigd door Burgemeester F.M.A. van Schaeck Mathon en secretaris D.A. van Munster van Heuven verkoopt bouwgrond aan J.M. (Jacques) Bielen jr. (1881-1935) / van de Gemeente Nijmegen. Samenvatting:

  Na besluit van de gemeenteraad op 7 januari en goedgekeurd door gedeputeerde staten van 24 januari 1911 nr. 62 verklaard te hebben verkocht aan Jacques Bielen jr. goud en zilverfabrikant een perceel bouwterrein gelegen aan de Waldeck Pyrmontsingel hoek Staringstraat kadastraal sectie B-4093 groot 416 m2 door de gemeente Nijmegen in eigendom verkregen bij onderhandse akte van ruiling geregistreerd 6 maart 1903 (hypotheekregister deel 495 nr.92) Koopsom F 3.328 Bepalingen: 1) Dat het verkochte bebouwd word met een woonhuis met een huurwaarde van tenminste F 700 per jaar en dat dit huis voor september 1911 ter woning gereed zij (*1) 2) Dat zonder vergunning van B&W geen verdere gebouwen en getimmerde mogen worden toegevoegd etct etc in totaal 11 dergelijke bepalingen.

  Opmerking: *1) Oplevering binnen 3 maanden van de grondaankoop lijkt me onredelijk snel.

 • 22-07-1912, scannr. 10, bladzijden 2, aktenr. 231, notaris Hekking, J.M. (Jacques ) Bielen jr. (1881-1935) verkoopt een huis aan W Kompschutte sr. . Samenvatting:

  Jacques Bielen jr. verkoopt aan heer E.E.J Hamer koopman te Nijmegen als gemachtigde van heer Kompschutte jr. fabrikant wonende te Solingen vertegenwoordiger van heer Kompschutte sr. het huis met erf en werkplaats kadastraal gemeente Hatert sectie C nr. 1155 groot 383 m2 door de verkoper verkregen bij koopakte van 13 mei 1907 bij mij notaris (hypotheekregister deel 534 nr. 82) koopsom F 8.000. (*1)

  Opmerking: *1) zie scan 11 hierboven

 • 20-09-1912, scannr. 56, bladzijden 2 , aktenr. 304, notaris Hekking, soort: testament van C.A. (Guus) Schräder (1869-1931). Samenvatting:

  Anna van R word benoemd tot enige en algehele erfgenaam en executeur testamentair.
  Wel worden de volgende legaten benoemd:
 • 1) Aan de kinderen van zijn broer Bernard en Anna Clerx te Weert elk de som van F 1.000
 • 2) Aan de kinderen van zijn broer Wilhelm en Ida Gabriël in Bildstock bij Saarbrücken elk F 600
 • 3) Aan de kinderen van zijn broer George en Lina Flinker te Neuenhaus provincie Hanover elk F 600
 • 4) Aan Gieltje Berman en Hendrina Cornelia Berman beide te Rotterdam, kinderen van Leendert Berman elk de som van F 750
 • 5) Aan August Stoutjesdijk en Jannetje Stoutjesdijk kinderen van Everhardus Stoutjesdijk en Mina van den Brand te Rotterdam elk de som van F 600
 • 6) Aan elk der overige kinderen van Everhardus Stoutjesdijk en Mina van den Brand voornoemd de som van F 500
 • 7) Aan de kinderen van Huibert Pruyssers en Elisabeth Stoutjesdijk te Rotterdam elk de som van F 500
 • 8) Aan de kinderen van Petrus Buttenaar en Huibrine Stoutjesdijk elk voor F 250.
 • 9) Aan Cornelis Stoutjesdijk zoon van Leendert Stoutjesdijk te Rotterdam de som van F 250
 • 10) Aan Marina Boosten, dochter van Jan Boosten te Amsterdam de som van F 250
  De legaten moeten binnen twee jaar na zijn overlijden worden uitgekeerd.

  Ondertekend door Guus S, kandidaat notaris en twee getuigen.

  Opmerking RvdW: Voor duidelijkheid m.b.t. de familiaire betrekkingen onder 1 t/m 3 :zie de Parenteel Bernard Schräder. De onder 4 t/m 9 genoemde verkrijgers zijn allen nazaten van de halfbroers en halfzusters van Marina Giljaam zie de Parenteel van Adriana Giljaamse
  De onder punt 10 genoemden lijken na uitgebreid onderzoek geen familiare betrekkingen te hebben met Marina Giljaam, vermoedelijk is Marina Boosten naar haar vernoemd en petekind. Mogelijk dat Marina Boosten enige tijd in Amsterdam woonde na een vertrek uit Rotterdam aar de familie wel werd getraceerd.

 • 20-09-1912, scannr. 65, bladzijden 2 , aktenr. 305, notaris Hekking, testament van: J.G.M. (Anna) van Rosendael (1859-1953). Samenvatting:

  Vroegere testamenten etc worden herroepen.

  Tot enige erfgenaam en executeur testamentair benoemd zij haar toekomstige echtgeOpmerking C.A. (Guus) Schräder (1869-1931) .
  Legaten (*1):
 • 1) Aan haar zuster Wilhelmina van R de som van .....
 • 2) *2).Lombaers dochter van haar zuster Engelina ......
 • 3) [ Aan Jeanne ].... van Rosendael dochter van haar broer Karel van R. en Bertha van der Heijden F 1.000
 • 4) Aan Adriaan, zoon van haar broer Adrianus en Anna van Herpen F 1.000
 • 5) Aan haar nicht Jeanne Hemmelder weduwe van Eilard Janzen te Arnhem F 500
 • 6) Aan haar neef Albert van R. en bij diens vooroverlijden aan zijn echtgenote Maria Stam F 500
 • 7) Aan Anton Hemmelder te Deventer en bij diens vooroverlijden aan zijn echtgenote Marie Peperkamp F 500
 • 8) Aan Augusta en Regina van R. kinderen van haar neef Justus van R. en Anna Ingenhuls elk F 500
 • 9) Aan het klooster van eerwaarde zusters Dominicanen te Voorschoten F 100 vrij van rechten en kosten.
  Alle legaten moeten binnen twee jaar na haar overlijden worden betaald

  Ondertekend door Anna van R., kandidaat notaris en twee getuigen.

  Opmerking:
 • *1) Een deel van de rechterkant van de legaten 1 t/m 3 is helaas onleesbaar door een wit uitgebeten vlek op het origineel.
 • *2) Hier wordt w.s. Adriana Lombaers bedoelt die gehuwd was met Bernard Schräder, Adriana's zus Elizabeth was toen al overleden.

 • 20-09-1912, scannr. 54, bladzijden 3 , aktenr. 303, notaris Hekking, huwelijkse voorwaarden van: C.A. (Guus) ook genoemd August Clemens Schräder (1869-1931) wonende te 's Gravenhage en A.M.G ook genoemd J.G.M. (Anna) van Rosendael (1859-1953). Samenvatting:

 • 1) Alle gemeenschap zowel de algehele als die van winst en verlies en elke andere beperkte gemeenschap wordt uitgesloten.
 • 2) Er zal tussen de echtgenoten geen gemeenschap bestaan noch van zodanige goederen roerende of onroerende als ieder van hen bij de voltrekking van het huwelijk al bezit of aan ieder van hen staande het huwelijk bij erfenis, legaat of schenking toevallen.
 • 3) De schulden voor het huwelijk gemaakt komen ten laste van degene die ze gemaakt heeft.
 • 4) De comparante behoud het recht van vrij beheer van al haar bezittingen en het vrije genot van haar inkomsten.
 • 5) Aan de kosten en lasten van de huishouding en persoonlijke behoeften zullen de echtelieden bijdragen zoals zij onderling afspreken.
 • 6) De kleren, het lijflinnen en de lijfsieraden als bij ontbinding van het huwelijk in gebruik zullen ieders eigendom blijven en in plaats treden van dien welke bij het huwelijk zijn ingebracht of verkregen.
 • 7) Van goederen door Anna van R. staande het huwelijk door erfenis, schenking etc verkregen zullen indien indien daarvan uit authentieke stukken blijkt behoorlijke staten worden opgemaakt en door beide echtgenoten ondertekend worden onverminderd het recht der vrouw of hare erfgenamen om bij gebreke daarvan haar persoonlijk recht van eigendom te bewijzen
 • 8) Anna van R. of haar erfgenamen zal/zullen de haar persoonlijk toebehorende zaken voor zover die nog in natura aanwezig zijn terugnemen en overigens daarvoor vergoeding ontvangen waarvoor de goederen van de man aansprakelijk zullen zijn.

  Ten huwelijk aangebracht door Anna van R:
 • I) huizen, erven en uitwegen gelegen onder Nijmegen kadastraal bekend gemeente Hatert sectie A nr. 1456, 1457, 2042/45, 2295, 2663/5, 2637/38, 2646/6, 4046, 2296 samen groot 4.062 m2 en gemeente Nijmegen sectie C nummers 307, 3096 en sectie B nummer 1113 samen groot 872 m2
 • II) Meubelen, huisraad en verdere boedel waarvan de comparanten hebben bepaald dat de ten huwelijk aanwezige inboedel geacht zal worden in de plaats zal zijn getreden van die welke door Anna van R ten huwelijk zijn aangebracht.
 • III) Een vordering wegens geleend geld met hypotheek ten laste van hr. P.ter ... te Nijmegen groot F 1.000 rentende tegen 4,5% per jaar.

  Hypothecaire schulden ten bedrage van :
 • a) De naamloze venOpmerkingschap Rotterdamsche Hypotheekbank voor Nederland te Rotterdam groot F4.000 rentende 4% per jaar
 • b) Mevr. weduwe Frederik Hoffman te Soerabaja groot F 8.000 rentende 4%
 • c) mejvr. A.J. Brücher te Nijmegen groot F 8.000 rentende 4%
 • d) Het gesticht de Ellendige en andere ge...de Broederschappen te Nijmegen groot F 12.000 rentende 4% per jaar
 • e) Mevr. weduwe ..eden te Ooi groot F 6.000 rentende 4% per jaar
 • f) Mevr. weduwe Hoffman voornoemd groot F 12.000 rentende 4% per jaar
 • g) Notaris Hekking te Nijmegen groot F 7.000 rentende 4,5% per jaar
 • h) Fam. Dobbelman te Nijmegen groot F 18.000 rentende 4,5% per jaar
 • i) Het gesticht Het Cellenbroederhuis te Nijmegen groot F 5.000 rentende 4,5% per jaar
 • j) De fam. van Rosendael groot F 5.000 rentende 4% per jaar
 • k) De firma Ferwerda en Tieman te Amsterdam groot F 3.000 rentende 4,5% per jaar
 • l) Het gesticht Het Cellenbroederhuis voornoemd groot F 3.000 rentende 4,5% per jaar

  Verder bestaan de lasten van Anna van R uit krediethypotheken te weten; - Twee van de naamloze venootschap de Geldersche Crediet vereniging te Arnhem samen F 10.000 waarvan is opgenomen ongeveer F 3.000 - Zij is schuldig aan de zusters Dominicanen te Voorschoten F3.000 rentende 5% per jaar

  Ondertekend door Guus Schräder, Anna van R, kandidaat notaris en twee getuigen.

  Opmerking: Uit niets blijken hier de bezittingen van echtgenoot Guus. Het zal zo zijn dat al het niet genoemde per definitie van hem is. Anna was dus een onroerend goed investeerster/huisjesmelker en de Van Rosendaelstraat is misschien wel naar haar vernoemd en niet naar Barth. van R. Enfin ik kom alles optellende voor Anna op het bezit van 19 huizen en een schuld van rond de F 96.000 of circa F 5.000 per huis. Dat is circa 53.000 euro/huis in geld van 2015. Onbekende factor is de relatieve waarde van huizen in die tijd en hun kwaliteit maar ze lijkt met haar bezit bepaald niet onder water te staan. Stel dat de huizen nu gemiddeld 250.000 euro waard zouden zijn dan zou haar bezit in huidige termen tegen de 4 miljoen belopen. Wie het beter weet mag het zeggen.

 • 12-09-1913,scannr. xx, aktenr 7206 notaris Courbois.Comparanten: 1 : Nicolaas Rudolph Alexander Dreesmann (dir. NV Nijmeegsche Manufacturenhandel van V&D) , 2. Anton Caspar Rudolph Dreesmann (commissaris der N.V.) en 3. Gerardus J.J.M Bielen, koopman.

  Comparanten 1 en 2 verklaren in ruil te hebben afgestaan: Twee huizen en erven aan de Groote Markt en Broerstraat kad. Bekend C 5385. Comp 3. Verklaart in tegenruil te hebben gegeven een huis en erf aan de Groote Markt kadastraal bekend sectie C nr 4967 met een toegift van 20.000 gulden.

 • 03-10-1913,scannr. xx, aktenr. 341 notaris Hekking. Comparanten: 1. Anna Maria Geertruida ook genaamd Johanna Geertruida Maria van Rosendael e.v. August Clemens ook genaamd Clemens August Schräder ,zonder beroep en 2. Gerardus J.J.M Bielen, koopman.

  Comp. 1 is eigenaresse van huis en erf Berg en Dalseweg , kadastraal bekend Gemeente Hatert (anno 2016 Nijmegen) sectie A nr 2296.
  Comp. 2 is eigenaar van huis en erf Berg en Dalseweg , sectie A nr. 2297 Comparanten verklaren aan elkaar in ruil af te staan genoemde huizen en erven beiden met een toegekende waarde van 8000 Gulden., de ruiling vindt plaats zonder enige toegift. De geruilde goederen worden geleverd vrij van hypotheek.

 • 03-10-1913,scannr. xx, aktenr 342 notaris Hekking obligatiehypotheek van J.G.M. (Anna) van Rosendael (1859-1953) aan Stichting Cellenbroederenhuis.

  Anna Maria Geetruida van Rosendael, bijgestaan door haar echtgenoot August Clemens Schräder, verklaart wegens ter leen ontvangen gelden schuldig te zijn aan het Gesticht Het Cellenbroederenhuis gevestigd te Nijmegen, een som van 5000,- gulden. Tot zekerheid en voldoening strekt het Huis en erf gelegen aan de Berg en Dalseweg sectie A nr 2297.

  Opmerkingen:
 • In het document zijn de nodige bepalingen opgenomen m.b.t. rente etc.
 • Opmerkelijk dat voorafgaand aan deze akte dus eerst een ruiling plaats vond van panden, beiden schuldenvrij en dat vervolgens het geruilde pand van Anna meteen met een hypotheek van 5000,- gulden wordt belast.
 • De Stichting Cellenbroederenhuis is een van oorsprong middeleeuwse charitatieve instelling. Het was een kerkelijke broederschap die zich in de Middeleeuwen bezighield met de opvang van pestlijders en krankzinnigen. Die werden omstreeks 1412 ondergebracht in een zogeheten Dolhuis aan de Pijkestraat. Dat Dolhuis kwam in 1592 in het bezit van de gemeente en de katholieke broeders verdwenen uit beeld in deze tijd van Reformatie. Raadsleden van de gemeente namen de taken over, voerden de administratie en een speciale opzichter werd belast met de krankzinnigen. Die situatie bleef bestaan tot begin 1800. Toen werden verschillende broederschappen met de Cellenbroeders samengevoegd tot één instelling. Dat werd voornamelijk ingegeven door de slechte financiële positie van de Cellenbroeders.

 • 01-04-1914,scannr. xx, aktenr. 7310 notaris Courbois

  G.J.J.M Bielen verkoopt aan de N.V. Vroom en Dreesmann huizen en erf aan de Scheidemakersgas sectie C nrs. 1642, 1643 en 4021 , grot 84 centiaren tegen een bedrag van achtduizend en acht honderd gulden. Een der bepalingen : de aanvaarding kan dadelijk plaats hebben en wel van het nog tot den eersten Mei 1915 verhuurde perceel onder genot van huur.

  Opmerking: De Scheidemakershof is nu een bevoorradingshof tussen de bebouwing aan de Grote Markt en aan Plein 1944. Vroeger was het de langste gas van de stad: hij verbond de Houtstraat met de Grote Markt. De toegang aan de Grote Markt lag ter plaatse van de dienstingang van de V&D. Halverwege maakte de Scheidemakersgas een dubbele knik en liep hij naar beneden, richting Houtstraat. Door twee kleine steegjes, het Beijnumsgasje en de Oude Trom was de Scheidemakersgas ook nog met de Broerstraat verbonden. Het eerste gasje kwam in de Broerstraat uit tegenover de huidige doorgang naar het Kerkegasje, de Oude Trom nabij de ingang van de V&D.

 • 0-06-1914, scannr. 57, bladzijden 1 , aktenr. 228, notaris Hekking, testament van J.G.M. (Anna) van Rosendael (1859-1953). Samenvatting:

  Anna van R herroept vorige testamenten en benoemd Guus S tot enige erfgenaam van haar gehele nalatenschap en executeur testamentair.

  Ondertekend door Anna van R, Kandidaat notaris en twee getuigen

 • 19-08-1914, scannr. 5, bladzijden 2, aktenr. 290, notaris Hekking, G.J.J.M. (Jacques) Bielen (1853-1936) verkoopt Burchtstraat nummer 6 aan Gustav O.M. Fehrs. Samenvatting:

  Jacques Bielen fabrikant van goud en zilveren werken verklaart te hebben verkocht aan heer Fehrs, koopman uit Amsterdam het huis en erf gelegen aan de Burchtstraat nummer 6 te Nijmegen sectie C nummer 3542 groot 102 m2 door de verkoper verkregen bij akte van scheiding 9 april 1877 voor notaris Courbois te Nijmegen (Hypotheekregister deel 269 nummer 37.) Koopsom F 21.750 . Grondrente F 4,80 per jaar voor de gemeente en F4,20 per jaar voor de kerk van de heiligen Dominicus in de Broerstraat. Koper kan het pand direct aanvaarden. De grondlasten zijn vanaf 1 september voor rekening van koper. In het verkochte mag gedurende vijf jaar geen goud of zilverwinkel worden gevestigd of uitgeoefend op verbeurte van een boete van F 4.000. Bij verdere verkoop dient die bepaling doorgegeven te worden aan de volgende eigenaar.

  Ondertekend door Jacques Bielen, hr. Fehrs, kandidaat notaris en twee getuigen.

 • 01-06-1915, scannr. 58, bladzijden 4 , aktenr. 125, notaris Hekking, krediethypotheek door C.A. (Guus) Schräder (1869-1931). bij De Geldersche Credietvereeniging te Arnhem. Samenvatting:

  Als onderpand dienen zes huizen en erven gelegen in Rotterdam in kadaster aldaar bekend sectie G nr. 1053,413,829 sectie JL nr. 2250, Lb nummer 1202 en sectie a nr 3523 samen groot 495 m2 welke in eigendom werden verkregen door Mevr. Marina Adriana Giljaam echtgenote van debiteur eerder weduwe van de heer Adrien François Henri de Kuyper:

 • -sectie Lb nr. 1202 bij akte van 14 september 1901 voor notaris Mees te Rotterdam (hypotheekregister deel 1203 nr. 83).
 • -sectie G nr. 413 bij een veiling voor Kandidaat notaris Molenaar waarnemend voor notaris van Alphen te R'dam op 6 en 13 september 1906 (Hypotheek register deel 1345 nr. 18.)
 • -Sectie G 829 bij akte van ruiling op 1 maart 1898 voor notaris Lambert te R'dam (Hypotheek register deel 1096 nr 96)
 • -Sectie G nr 1053 bij akte van ruiling op 18 augustus 1902 voor notaris Klootwijk te R'dam (Hypotheek register deel 1229 nr. 89)
 • -Sectie A nr 2523 bij een veiling voor notaris Helback te R'dam 19 en 26 september (Hypotheek register deel 1206 nr 23)

  Ondertekend door Guus Schräder kandidaat notaris en twee getuigen.

  Opmerking: de kadaster sectie letters waren niet altijd goed te lezen

 • 24-08-1918 , scannr. 59 , bladzijden 5 , aktenr. 317, notaris Hekking, verkoop van een bedrijf door G.J.J.M. (Jacques) Bielen (1853-1936) wonende te Den Haag aan J.H.A. (Joop) Rossing (1888-1955) wonende te Nijmegen.

  De gehele tot dusver door Jacques B gedreven zaak omvattende fabricage van en de grossierderij in goud en zilverwerken en aanverwante artikelen waaronder begrepen de gehele aanwezige voorraad grondstoffen, de in bewerking zijnde grondstoffen, machinerieën, werktuigen, boekvorderingen, kasgelden, saldi rekenringcourant, schulden aan leveranciers en anderen, uit te betalen lonen aan werklieden een en ander volgens de balans de eerste juli j.l. opgemaakt waarvan een afschrift aan deze akte is gehecht, benevens het recht van de firmanaam: Nijmeegsche Goud en Zilverfabriek Bielen en zoon te voeren. Deze verkoop is geschied tegen de som van F 15.000 en met de volgende bepalingen:

 • 1) De overdracht word geacht te zijn ingegaan op 1 juli j.l.
 • 2) De koper erkent al het overgenomenen volgens de gemelde balans te hebben ontvangen en is verplicht alle op die dag bestaande schulden voor zijn rekening te nemen en te betalen.
 • 3) de koper is verplicht om boven en behalve gemelde koopsom en na te melden renten aan de verkoper uit te keren 10% van het bedrag dat in enig jaar meer dan f 5.000 winst gemaakt is en wel binnen 2 maanden na het opmaken van de balans hetgeen ieder jaar op de 1ste juli dient te gebeuren en dat totdat de gehele koopsom zal zijn voldaan.
 • 4) De verkoper heeft zolang de koopsom niet geheel is voldaan het recht te allen tijden inzage te nemen of te doen nemen van de boeken van de koper en van de daarbij behorende bescheiden

  De koper betaald 5% per jaar aan rente over de resterende koopsom. De hoofdsom zal overigens niet opeisbaar zijn tenzij de rente of aflossing niet voldaan word, indien hij overlijd, in staat van faillissement word verklaard , ophoud met het bedrijven van de zaak of indien hij niet voldoet aan een van de ander verplichtingen van deze akte. In dat geval zal het verschuldigde met het lopende jaar rente terstond en zonder opzegging opeisbaar zijn.

  Ondertekend door Jacques Bielen sr., Joop Rossing, kandidaat notaris en twee getuigen.