Bron: FAW
Waarschijnlijk door Daniel Weerts (1814-1894) overgeschreven opstel van Marie van Hoytema (* 1848), dochter van Aleid Johan (1814-1887) en Louisa Amelia de Jongh (1818-1907). Het echtpaar Hoytema - De Jongh waren de laatste van de familie die de Rotterdamsche Kopermolen bewoond hebben. Het opstel van Marie uit 1888 volgt op het overlijden van haar vader A.J. Hoytema het jaar daarvoor en betreft de geschiedenis van haar ouderlijk huis en de kopermolens van de familie de Jongh in Wenum bij Apeldoorn.Aantekeningen: Twee oorspronkelijk voor het maken van papier gebouwde watermolens gelegen aan de Wenumse beek kwamen in 1753 in bezit van Daniel Danielzoon de Jongh (1721-1796) die ze ombouwde tot kopermolens. In 1888 was dat 135 en geen 150 jaar geleden zoals Marie dacht. In 1767 maakte Daniel een Nieuw Kopermolen van een benedenstrooms gelegen korenmolen. Nu weer omgebouwd tot korenmolen en als monument bewaard gebleven. Erfgenaam neef Daniel Adriaanzoon (1745-1809) huwde in 1774 met Lucia Maria Raeber.


1	Oorsprong van den Rotterdamsche Koper-	  
	molen	  
	 (volgens een brief van Marie van H	  
	Rotterdam, Kopermolen 31 augustus [18]88)	  
5	      ---------------------------	  
	Ruim 150 jaren geleden kocht de heer Daniel	  
	de Jongh, koopman te Rott[terdam], een papiermolen in de	  
	nabijheid van Apeldoorn en het Loo op de veluwe en	  
	richtte dien in tot een koperpletmolen.	  
10	Een breede beek, uit de Soerensche bergen achter in de 	  
	buurtschap Wieselt ontsprongen, verschafte in vereeniging	  
	met een tweede beek van denzelfden oorsprong het noodige	  
	water. De eigenaar van dezen molen liet geheel op Hol-	  
	landsche wijze een klein buitenverblijf bouwen, be-	  
15	staande uit een koepelkamer met een kelder er onder	  
	en een zoldertje er boven, een keukentje aan de eene en een	  
	slaapkamertje aan de andere zijde. Een onregelmatige	  
	waterkom is door hem in een vijver herschapen met een	  
	steigertje tegenover de koepelkamer op oud Hollandsche	  
20	wijze. Geen kinderen hebbende was het hem een groot genoegen	  
	den eenigen zoon van zijn broeder, zijn petekind, bij zich te	  
	ontvangen. Terwijl nu in verloop van eenigen tijd het 	  
	optrekje wat te klein werd liet de eigenaar er aan	  
	iedere zijde een vleugeltje aanbouwen gelijk men	  
25	de verschillende daken nog duidelijk kan opmerken.	  
	In het nabuurige park en lustslot Het Loo woonde destijds	  
	in het zoogenaamde Waschhuis de heer Raeber, opper-	  
	jagermeester van Prins Willem V, wiens dochter Lucia	  
	Maria omstreeks het jaar 1770 met de neef van den	  
30	stichter van den Kopermolen huwde. Uit dit huwelijk	  
	werden 4 zoons en 3 dochters geboren. Intuschen was ook	  
	voor Nederland de revolutionaire tijd aangebroken en	  
	de eigenaar van de Rott[erdamsche] Kopermolen week in 1787	  
	uit het land en vestigde zich te Laken bij Brussel op een	  
35	schoon landgoed alwaar hij ook overleden is. De Rott[erdamsche]	  
	Kopermolen met al wat er bij behoorde was nu intusschen	  
	het eigendom geworden van zijn neef en petekind Daniel	  
	de Jongh. Deze bracht met zijne vrouw en kinderen nu	  
	voortaan een groot gedeelte van het jaar aldaar door.	  
40	Hij verfraaide het buitengoed aanmerkelijk, breidde	  
	het verder uit en liet er nog een vijver bijgraven en de nog	  
	dusgenoemde Nieuwe Partij aanleggen. Ook het huis	  
		  
	                                  Blz 2	  
		  
	werd hem met zijn familie te klein, doch om het genot van	  
	het buitenleven geen enkele zomer te missen deed hij hij twee	  
45	groote massief gebouwde vleugels stichten en woonde 	  
	in het oude gebouw met het voornemen op het jaar daarop 	  
	de nieuwe vleugels te betrekken, het oude te sloopen en	  
	alles gelijkelijk te doen optrekken. Dit plan is evenwel	  
	nimmer ten uitvoer gebracht door verschil met den architect	  
50	en andere min bekende redenen.	  
	De Rott[erdamsche] Kopermolen kwam na de dood van den heer	  
	D[aniel de Jongh aan zijn drie oudste zonen en eindelijk	  
	geheel in handen van den derden, den heer Johannes de Jongh,	  
	gehuwd met mej[ufvrouw] Elisabeth Marie van Hoytema, die de koper-	  
55	pletzaak omstreeks het jaar 1836 of 37 varen liet, meer genoegen	  
	in den landbouw hebbende en ongenegen zijnde om de zaak naar	  
	de nieuwe manier met stoomwerktuigen op zijn vergevorderden	  
	leeftijd te laten inrichten. Geen kinderen hebbende en het	  
	huis met genoegen bewonende heeft hij het vorige plan, om	  
60	alles gelijk te doen optrekken, ook niet ten uitvoer gebracht.	  
	Wel heeft hij nog meer uitgebreid en verbeterd aan de plaats	  
	door geheele streeken moerrassigen en zanderige grond	  
	in bosch en weiland te herscheppen terwijl hij zoowel als zijn 	  
	gade een zegen voor de armen in den omtrek zijn geweest	  
65	en algemeen geacht en bemind ten grave zijn gedaald in	  
	1858 en 1865. De plaats kwam daarna in handen van vier	  
	neven des vorigen eigenaars en ten slotte in het bezit van	  
	één hunner den heer A.J. van Hoytema, die er met zijn	  
	vrouw en kinderen vele zomers aangenaam doorbracht, ook	  
70	veel aan de plaats uitbreidde en verbeterde en er een 	  
	lucifersfabriek {waar in 1876 brand in het gebouw aan den vijver	  
	ontstond dat spoedig weer hersteld werd} oprichtte.	  
	Later werd die fabriek naar Apeldoorn verplaatst en de gebou-	  
	wen toen voor een houtbewerkingsfabriek ingericht en een	  
75	hoogen schoorsteen erbij gebouwd. In mei 1887 overleed de	  
	heer van Hoytema en in juni 1888 verkocht mevrouw van Hoytema 	  
	de plaats aan de de heer van der Lee, nadat die anderhalve 	  
	eeuw in de zelfde familie was gebleven.	  
		  
80	N.b. 5 a 10 minuten gaans van den Rott[erdamsche] Kopermolen	  
	werd toen de koperpletzaak het meest bloeide een tweede	  
	kopermolen aangelegd, de Nieuwe Molen geheeten, welke	  
	echter vroeger is opgeheven en sedert 1858 in vreemde handen	  
	is overgegaan.	  
 

In een tweede getypte versie van deze brief die mijn oom R.Th. de Jongh bij J.J. Pennington de Jongh te Maarsbergen heeft gelezen (mogelijk het origineel) staat hieronder nog:


'Waarde Johan,

Uw opvrolijkend bezoek deed mama en mij zulks een genoegen. Max bleef nog gedurig jankend naar u omzien en was bijna niet aan het touw te houden, zoo als hij trok. Vele groeten ook aan Marie van ons beiden

Rotterd[amse] Kopermolen,
31 augustus 1888

(w.g) T a T Marie v[an] H[oytema]'
Ik vermoed dat de bedoelde Johan, Johan de Jongh (*1852) gehuwd met Maria Wilhelmina Meyer Drees, vader van J.J. Pennington de Jongh is.

<<< Terug <<<hdebie45.deds.nl/Genea