Bron: FAWVerklaring:

Brief d.d. 23 september 1830 van Coenraad Alexander Weerts (*1782) vanuit Arnhem aan zijn dochter Lucia Maria (Lucie; Lie, Piet, *1812) die in Rotterdam bij haar tante, de weduwe Mary de Jongh - Smith (*1790) logeert. Weerts vrouw respectievelijk Lucie's moeder Anna Maria Weerts -de Jongh (*1782) is ziek.

Personen:
Arnold: Arnold Jacob Frans (*1810),oudste zoon van echtpaar Weerts de Jongh.
Luus: Gezien het gebruik van de voornaam zou het een kind of nicht van Weerts moeten zijn, maar wie?
Daan: Daniel (*1814) zoon van het echtpaar Weerts de Jongh.
Betsij Rebenek: ?
Tante Emilie: Aemelia Alida Weerts (*1780), zuster van Weerts, Zij is de tweede vrouw van Erdwin Adrianus de Jongh (*1777) Het echtpaar woonde sinds 1822 in de buitenplaats Lust en Rust aan de Schiedamsedijk te Rotterdam.
Tante Weerts en Alex: Mogelijk Nicola Theodora Weerts - van der Wijck (*1797) met zoon Alexander Frans (*1801)
De Graaf: Verhuizer ?
Tante v[an] d[en] Bosch: de weduwe Lucia Maria Kallenberg van den Bosch - de Jongh (*1789), jongste zus van Weerts vrouw. zij is verloofd met Christianus Petrus Eliza Robidé van der Aa (*1791).
Tante Meurs: Johanna Sophia Lucia van Meurs - de Jongh (*1787), zuster van mevrouw Weerts - de Jongh. Zij woont nabij Harderwijk waar haar man burgemeester is.
De Kopermolen: Buitenplaats van de familie de Jongh bij Apeldoorn gelegen naast hun Koperpletterij.
De kinderen: Er staat de "Kinden". Een verschrijving? Mogelijk de kinderen van Van der Aa die toen twee dochters had van zijn eerste vrouw te weten Anna Cornelia (*1814) en Petronella Johanna Carolina (*1825). Het kunnen ook de kinderen Kallenberg van den Bosch - de Jongh zijn te weten Cornelia Lucia Maria (*1820) en Reyer Jan Anthonie (*1822).
Tante Mary: de Weduwe Mary de Jongh - Smith(*1790). Zij woont in Rotterdam op de Boompjes, een aldaar bekende straat aan de Maas.
Sander: Coenraad Alexander Weerts(*1819) zoon van het echtpaar Weerts - de Jongh.
Daan: Bedoeld is waarschijnlijk Daniel(*1817) zoon van het echtpaar de Jongh - Smith. Mogelijk verblijft Daan de Jongh tijdelijk bij zijn oom en tante Weerts om zijn moeder die recent weduwe werd wat te ontlasten en gaat hij samen met Sander Weerts naar school.

Lelijke zwarte beesten: bloedzuigers destijds gebruikt om de bloeddoorstroming te verbeteren.
Barmen: Plaatsje bij Wuppertal waar de familie Wupperman een familiehuis heeft. Deze familie wordt vaker bezocht blijkens onder andere het journaal van Lucia en is mogelijk verbonden met de famile van Oven, schoonouders uit het eerste huwelijk van mevrouw Weerts de Jongh. Dit onderzoek ik nog.
Panden verbeuren: Spel voor jongelui waarbij eigendommen (panden) zogenaamd verbeurd verklaard werden en alleen door veel kusjes gelost konden worden.


[adres]
		23 september 1830
		Mademoiselle 
		Madme.. L.M. Weerts
		Chez madam le doua[riere] D. de Jongh
		      née Smit
		Boompjes a Rotterdam
  	        [postmerk Arnhem 23 sept[ember]. Rotterdam 24 s[eptember]]

Blz 1			Marienburg den 23 sept[ember] 1830

	Lieve Lucie,

1	Het verheugd ons regt, hedenmorgen uwe goed[e] overkomst te ver-
	nemen. Gij l[ieden] zijt vroeg genoeg op geweest. Ik had nog de vrees gij [lieden] te laat
	zoud koomen en last van alle uwe pakjes zoud gehad hebben, hetwelk 
	goed schijnt afgeloopen, daar men anders elkanderen verdringt om het
5	zijne het eerst te krijgen. Ik houd van geen zijlen met de stoomboot
	wanneer men veel goed bij zich heeft. Ik had u vergeten te zeggen 
	dat gij op de bood kond dejeuneren. Zulks wind nog uwe tijd uit in het
	logement. Toen gij l[ieden] vertrokken weerd viel mij zulks in gedagten. A[Arnold ?]
	is om halftien geretourneerd en Luus was zeer vermoeijd.
10	Indien mama geheel wel was zoud zij u reeds geantwoord hebben. De
	pijnen in het lijf blijven bij aanhoudendheid in dat mama meer te bedde
	blijft liggen. Gisterennacht sliep [zij] zeer weinig. Heden echter beter en de pijn
	is ook niet erger. Het aanzetten van enige bloedzuigers zal hoopen wij
	helpen. Ik mis u dan wel in de huishouding lieve kind en wanneer het ver-
15	langen daar was of mama erger wierdt moet ik u ontbieden. Gij zijt
	groot genoeg om de rijs alleen te doen en zoude er anders Daan te Utrecht
	tegen zenden dan geene zorg van de tijd. Gij weet ik doe wel zwaartillend.
	Gisteren hadden wij een brief van Arnold uit Barmen die zeer wel was en
	zich meesterlijk amuseerd. Het was hem dusdanig mede gevallen dat wij niet 
20	ongerust moesten zijn als hij eenige dagen later te huis kwam. De meisjes
	bevallen hem daar zeer en reeds was hij bij dees en geene geweest. Hadden
	panden verbeurd zo dat hij regt in zijn noppen schijnt. Bij Betsij Rebenek
	had hij koffie gedronken enz[ovoort].
	Hedenmorgen is per ... uw schoteltje gearriveerd edoch het is niet
25	mooij gevloeijd. De man schrijft het niet goed, te nat, geschilderd was.
	Gij gebruikte te veel terpentijn. Het kond echter weer overgeschilderd en dan
	weer gebakken worden. Gij moet het te huis koomend zel. eerst zien.

Blz. 2

1	Dat tante E[milie] in het huis was verheugd mij. Zulks is een goed teken met
	betrekking tot haar gezondheid daar ik den dag van uw vertrek een briefje
	van haare ontving. Zij vreesde door ongesteldheid niet in de Boompjes
	zoude kunnen zijn.
5	Wij zijn .......... genomen oververmoeid allen wel. Ik moet nu en dan
	nog er eens d[e] trappen op om uw lief Moesken te helpen. God geve
	het van geen langen duur zal zijn. Het is koude krampen en ik weet al 
	niet dat weer de parten speeld.
	Nieuws is hier niet. Wij verwagten alledaag de tijding dat Brussel
10	zal ingenomen zijn. Tante Weerts is met Alex naar D[e] Graaf om op te
	pakken. Zij treffen geen aangenaam weer want het is guur. Mama zal
	hier nog wat onder stellen dus omhels ik u in gedagte. Groet op 't hartelijkst
	tante en ook op Lust en Rust [dan tekening van koekjes ?] Hier nevens een paar andere bestellen
	van die beiden welke gij u zo handig hebt laten ontfutselen doch zorgt gij
15	uw maag daar niet aan overlaad.
	Tante v[an] d[en] B[osch] komt hedenmorgen met v[an] [d[er] A[a] hier. Eerst gemelde om
	commissien te doen. Tante Meurs heeft v[an] d[er] A[a] op d[e] Kopermolen gebragt
	van waar gij weet dat tante v[an] d[en] Bosch hem met de Kinden[kinderen?] afgehaald heeft.
	Zeg aan tante Mary, Daan zeer wel is en met Sander weer na school gaat.

	[volgt een stukje van moeder Weerts - de Jongh] 

1	Lieve Lie! De lelijke zwarte beesten zijn zeer gulzig geweest
	maar hebben mij verligt in de hoop ik morgen nog meer
	te voelen. Het schrijven in bed gaat niet best dus voor ditmaal
	genoeg. Papa heeft ook reeds genoeg geschreven. Spoedig
5	moet gij ons nader schrijven en alles verhalen hoe gij uwe
	tijd besteed en of 't eeten lekker is dat gij en tante kookt. Om-
	helst haar e[dele] en Mary voor uwe hartelijk lievende Moeske
	die 'k in gedagten aan haar hart drukt.
	Dag lieve Piet  
10				 C. Weerts
Naar brieven index

<<< Terug <<<


hdebie45.deds.nl/Genea