Bron: Handschriften verzameling Archief Deventer (5928 Dv KB 305 Kl)


Aantekeningen: Na 1863 handgeschreven kopie door Willem Herman Cost Jordens (1799-1875) van het origineel handschrift toegeschreven aan Coenraad Alexander Jordens (1749-1807). Volgens een bijgevoegde notie berust bij Jhr. F. van Beelaarts van Blokland een handschrift van Alexander van Suchtelen dat naar verluid overgeschreven is naar deze kopie van Cost Jordens echter bij deze kopie zijn bijlagen (de drie proclamaties) die alleen bij het origineel aanwezig waren. Informatie over dit handschrift komt voor in een artikel van de hr. J.C. van Slee in VMORG 38, 1921. Coenraad Alexander van Munster Jordens (1785-1863) was zoon van voornoemde C.A. Jordens (van Munster was een grootmoeder) en broer van Theodora de Jongh-Jordens.

Verklaring: • 
  1	Ik heb dit handschrift verkregen uit de boeken van	  
  	wijlen den heer Coenraad Alexander van Munster Jor-	  
  	dens, in leven officier bij de arondisementsregtbank	  
  	te Deventer en aldaar in 1863 overleden. Het is blijk-	  
  5	baar opgesteld door zijn vader Coenraad Alexander	  
  	Jordens, die woonde in het door hem gebouwde hier	  
  	bedoelde huis in de Assenstraat westzijde het derde	  
  	huis vanaf de Bursensteeg.	  
  	                             W.H.C.J.	  
  
  		  
  	                                   blz. 2 	  
  		  
  10	Relaas van het gepasseerde te Deventer	  
  	eenige tijd voor en na de omwenteling van	  
  	     1795 met het gebeurdes	  
  	        te mijner huize	  
  		  
  15	Het was meer dan vier weken voor de nu	  
  	geeindigden revolutie dat er geruchten kwa-	  
  	men van aanmarsch van vreemde troupes	  
  	die deze stad stonden te passeren om	  
  	reden, zo men voorgaf, van een op han-	  
  20	den zijnde vreede, welke eerste geruch-	  
  	ten ook weldra bevestigd wierden door de 	  
  	aankomst van over de 200 Hanoversche	  
  	legerwagens met hunne veldsmederijen,	  
  	artillerijtrein enz. die hier de IJsselkant	  
  25	langs passeerden en verder naar het	  
  	Twente vertrokken. Weldra bespeurde	  
  	men dat de vertellingen van vreede lou-	  
  	tere uitstrooisels waren en deze demar-	  
  	che een begin van algemeene vlugt voor	  
  30	de Franschen was. Omstreeks dien tijd	  
  	arriveerden alhier mede twee wervofficieren	  
  	onder de titel van generaals Hardij en	  
  	d' Autichamp genaamt welke twee jagercorpsen	  
  	                     in	  
  	                          blz. 3	  
  		  
  35	in Engelsche soldij zouden oprichten en	  
  	reeds een hoop vagabonden medebragten,	  
  	die zig echter vrij wel gedroegen, staande	  
  	onder een sterke dicipline. Gelijktijdig	  
  	verscheenen in deze omstreek onderscheiden	  
  40	Corpsen ligte troupen, onder anderen in	  
  	Wilpe het Corps Artillerie Volante	  
  	van de prins van Rohan welks hoovdkwar-	  
  	tier was op het buitengoed van de h[eer]	  
  	Budde, het Zand genaamd genaamd. Heb die rood-	  
  45	rokken met een ongelooflijken snelheid	  
  	hunne maneuvres met het kanon zien	  
  	verrigten. 't Spoedig op en afspringen	  
  	van de paarden geleek eerder na een	  
  	voltigeerspel als na een militaire exer-	  
  50	citie. Weinig tijds hierna zagen wij	  
  	de krijgskasoen van de Engelschen, Hano-	  
  	veranen en Hessen met eenige cavallerie	  
  	geëscorteerd aankomen, welke bij onder-	  
  	scheiden burgers geplaatst wierden. Wel-	  
  55	dra volgden de vlugtende troupes van	  
  	voornoemde natiën en hiermede begon	  
  	de elende. Allerhande soort van militai-	  
  	ren en monteringen zag men verschijnen.	  
  	Eenige zal [ik] er opnoemen: zwaare Engelsche	  
  60	ruiters zijnde capitale manschappen, Dra-	  
  	gonders met zilvere helmetten, ligte cavallerie,	  
  		  
  	                              Blz. 4	  
  		  
  	Kanoniers en jagers te paard en te voet	  
  	allerhande couleuren van Hussaren, Hes-	  
  	sische ruiters en Dragonders mede	  
  65	met casques, alsook infanterie die er	  
  	zeer smerig uitzagen, van de Hanover-	  
  	schen meest infanterie, Engelschen,	  
  	Li lanen als meede een partijtje Berg-	  
  	schotten, weinige zonder broeken. Ver-	  
  70	beeld u nu eenige duizenden van al dat	  
  	volk hier en ten plattenlande verspreid	  
  	en in dat zo een barren en strengen win-	  
  	ter. Duizenden van wagens en paarden stonden dag	  
  	en nagt onder den blaauwen hemel. Allen	  
  75	markten ja zelvs onze aangenaame wan-	  
  	delplaats den Worp was opgepropt. Hier kwam	  
  	bij de ongemeene schaarsheid van brand-	  
  	stof dat al aanstonds gelegentheid gaf	  
  80	dat men op voornoemden Worp de ban-	  
  	ken en omheiningen afbrak en de bomen	  
  	omver hieuw om er vuren van te stoken.	  
  	De hoven en tuinhuisjes er bij gelegen	  
  	leden mede niet weinig last. De wagen-	  
  85	knegten kropen er in. Zommige van	  
  	hun en hunne paarden stierven van	  
  	koude en ongemak. Door onvoorzigtigheid	  
  	raakte het fraaje coupeltje van de	  
  	wed[uwe] Pieterman in den brand en ver-	  
  90	teerde tot den grond. Menigvuldige reeden	  
  	                          ontstond	  
  	                    blz. 5	  
  		  
  	ontstond in dezen stad mede brand als:	  
  	in 't huis van de H[eer] Hagendoorn aan den 	  
  	Berg, in 't stadswijnhuis in een kel-	  
  	der bij 't huis van de wed[uwe] van Keulen.	  
  95	Welke alle echter nog spoedig geblust zijn.	  
  	Op den Brink was het 's avonds bijna	  
  	dag door de onderscheiden vuuren die	  
  	er gestookt wierden. Om de elende	  
  	nu nog te vermeerderen moesten wij het	  
  100	Engelsche hospitaal in onze stad	  
  	zien, dat verdeeld wierd op de burger-	  
  	wagt, in de Waag, stadswerkhuis en	  
  	in de in 1787 geruineerde woning van	  
  	prof[essor] van der Mark. De rampen en pijnen	  
  105	die die schepselen geleden hebben, ben [ik]	  
  	niet in staat te beschrijven. Den een	  
  	bij den anderen stierv op de wagens. Die	  
  	in voorn[oemde] huisen de tol der natuur be-	  
  	taalden wierden door hun landsgenoten	  
  110	als beeste krengen buiten de deur ge-	  
  	smeten. Onder anderen bragt men op 	  
  	zekeren avond eenige doden voor op	  
  	het plein of balcon der burgerwagt.	  
  	's Nagts stijf bevroren stroopte men	  
  115	hun 's morgens de klederen af als een aal het vel.	  
  	In het werkhuis smeet men 't lijk van 	  
  	een bondgenoot op de bleek. 's Avonds	  
  	gebrek aan zitbanken hebbende sleepte	  
  	                              men	  
  	                         blz. 5	  
  		  
  	den stijv geworden Engelschman weer bin-	  
  120	nen en men ging er in rij op zitten.	  
  	Hun doode lichaamen wierden met	  
  	een kar somtijds in opene kisten na	  
  	de kuilen vervoerd daar de vilder gewoon	  
  	is zijn paarden en beesten te begraven.	  
  125	Onlangs vond men nog vijf dooden	  
  	Engelschen in een mestbak en	  
  	een op 't hoofd in een secreet geworpen.	  
  	In alle deze akelige omstandigheden hoorde	  
  	men niets als van roof en plundering van	  
  130	onze geloovs en bondgenoten ten platten	  
  	lande om maar één proef hier van te 	  
  	geven, zal hun handelwijs op een gedeelte	  
  	der reisroute van Utrecht op hier kortelijk	  
  	vermelden. Van Ampsen te Voorthuisen	  
  135	geheel uitgeplundert en 't huis ten gronde 	  
  	toe verbrand, te Milligen het zelvde. Het	  
  	Loo uitgeplundert, de kostbaarste tapijten	  
  	dienden tot dekkleeden der paarden die	  
  	hier passeerden. Appeldoorn , 't Zwaantje	  
  140	't Wezevelt en meer andere woningen	  
  	ledig gerooft ,'t plaatsje van de nu	  
  	oud burg[e]m[eester] Heselenberg Kolkhov ge-	  
  	naamt, uitgeplundert en verbrand. Voorts	  
  	hebben de meeste hieromheen liggende 	  
  145	dorpen het zelvde bitter tot ten deele	  
  	moeten ondergaan als Wilpe , Voorst, Terwolde	  
  	                                 Vaassen	  
  	                           blz. 7	  
  		  
  	Vaassen, Nieuwbroek, enz. Uit dit alles is	  
  	ligt te begrijpen, dat ons Deventer met	  
  	inkwartiering als overstroomd wierd. Verschei-	  
  150	den dagen hadden wij meer dan 6000 man	  
  	Engelschen binnen onze muuren en hoe	  
  	dikwers zagen wij de menigte runderen	  
  	en schaapen, onze arme boeren ontstolen,	  
  	door hunne gevloekte roofzieken benden,	  
  155	door deze stad voor hun heen drijven. Ja	  
  	het menschelijk hart ijst als men de 	  
  	gruwelen hoort door hun gepleegt aan	  
  	de koele lugt in een boere wooning niet	  
  	ver van Campen gelegen. Na dese braven	  
  160	landsman met de zijnen nevens zijn	  
  	aanzienlijk aantal vee en paarden in	  
  	een nabij gelegen schaapshok opgeslo-	  
  	ten te hebben stak men het rondsom	  
  	in vlammen. Den bouwman trachtede	  
  165	de woedende pijnen en stikkende damp	  
  	te ontkomen. Men wierp hem terug en	  
  	deed hem met al 't zijnen op de jam-	  
  	merlijkste wijzen omkomen en verteren.	  
  	Ik kan nog mag niet verbergen dat mij 	  
  170	in deze kommervolle dagen zomtijds de	  
  	moed ontzonk en met mijne medeburge-	  
  	ren de bitterste tranen deed storten over	  
  	het rampzalig lot onzer landgenooten	  
  		  
  	                         blz. 8	  
  		  
  	Mijn huis kreeg nu mede zijn beurt van in-	  
  175	kwartiering en moest nevens zoortgelijke	  
  	in een stal verandert worden. Mijn	  
  	billet was voor een commissaris generaal	  
  	van den koning van Engeland Brook Wat-	  
  	son genaamt met zijn geheele gevolg,	  
  180	bestaande in dezelvs secretaris, ordon-	  
  	nance en vrouw die voor kok ageerde, kamer-	  
  	dienaar, taalmeester, rij en lijvknegts.	  
  	Hijzelve was een 70jarige grijsaart met	  
  	één houte been, oud admiraal nu 	  
  185	Pair van Engeland. Een groot heer,	  
  	dog tevens een zeer wellevend en goed-	  
  	hartig man. Wij recipieeerden hem	  
  	in statie. Zeer gracieus waren zijn gezeg-	  
  	dens bij zijn arrivement en het gedrag	  
  190	van hem en de zijnen ten mijnen huize	  
  	roemenswaardig. Hij ontfing mijn kin-	  
  	deren die aan hem presenteerde met	  
  	eene innemende vriendelijkheid en	  
  	deed mij onder anderen nog een notabel	  
  195	plaisir. Een Hessische officier namelijk	  
  	niet ver van mijn buitengoed De Weelen	  
  	in een herberg geinkwartierd zijnde	  
  	liet mij op een gebiedende toon weten [dat]	  
  	ik mijn buitenhuis voor hem moest in	  
  200	ordre brengen om hem en de zijnen	  
  	                         te	  
  		  
  	                         blz. 9	  
  		  
  	te logeren en het nodige voor een goede	  
  	tafel te verzorgen. Ik gaf datelijk van	  
  	dit voorval kennis aan mijnen ouden	  
  	krijgsman die mij ried mijn koetsier	  
  205	te paard na dien Hes te zenden	  
  	en uit zijnen naam hem waarschuwen	  
  	van terug te blijven, mij verders voor	  
  	alles reponderende. Dit had het gewenscht	  
  	gevolg. Hebbende voorts [van] geene Hes vernomen.	  
  210	Intusschen had die inkwartiering vreese-	  
  	lijke inconvenienten. Mijn huis was een	  
  	stal gelijk. Nagt en dag kwamen er lieden	  
  	van allerlei staaten rang om den ouden	  
  	generaal te spreken. Het af en aankomen	  
  215	van expresses was onophoudelijk. Zijn ge-	  
  	volg kookten en braden in onze voorkamer.	  
  	Het vuilste logement kon in vergelijking	  
  	van die kamers zindelijk genoemd worden.	  
  	Hij zelvs met zijn secretaris aten in het	  
  220	wijnhuis. De wagens en paarden tot 	  
  	zijn bagage behorende waren gerangeerd	  
  	van mijn huis tot halvweg den Brink,	  
  	moetende die arme dieren bijna veertien	  
  	dagen dat die inkwartiering duurde.	  
  225	nagt en dag op straat verblijven. Met	  
  	aandoening nam hij van ons afscheid speci-	  
  	aal van mijnen kinderen en verreisde	  
  	na het Hanoverschen. In alle deze treurige	  
  		  
  	                         blz. 10	  
  		  
  	lotgevallen gebeurde mij twee anecdotes de	  
  230	moeite wel waardig hier in te voegen zijn-	  
  	de echter van zeer verschillende aart. De	  
  	eerste was dat mij, met een menigte	  
  	anderen de nieuwsgierigheid na de IJssel-	  
  	kant dreev om aldaar de continueele	  
  235	beweging der vreemde militairen en	  
  	het afsnijden en aankomen hunnen wa-	  
  	gens te zien. Eensklaps kwamen er zo een overhaaste	  
  	vlugt op de lange brug van rijtuigen	  
  	paarden en menschen stadwaarts aan	  
  240	als [ik] immer gezien heb. Zelvs onze Holland-	  
  	sche soldaten kwamen blootshoofds aan-	  
  	snellen kruipende in de wagt. Hiervan	  
  	geen begrip kunnende maken, te meer	  
  	nog daar de vrees op een ieders aangezigt	  
  245	als geschildert stond, deed mij aan een	  
  	hijgende mij voorbij rennende en nog	  
  	fraai met oranje versierde schipper	  
  	in de haast vragen: wat is er dog te doen?	  
  	Die mij met een zwaare vloek toeduwde	  
  250	G......e daar heb je de Carmagnolen. Deze 	  
  	langsvolle retraite wierd veroorzaakt door	  
  	een wagenknegt op de Worp camperende die	  
  	een wagen met gevangen en gekwetste	  
  	Franschen had zien aankomen en door	  
  255	zijn geroep "daar komen de Franschen aan"	  
  	dit alarm, mogelijk om een grap te hebben,	  
  	maakte.	  
  	                               Die	  
  		  
  	                         blz. 11	  
  		  
  	Die andere was van vrij treurigen aart. Het	  
  260	kleine Cockje, mij zedert den gedenkwaar-	  
  	digen jaar 1787 op alle mogelijke wijze	  
  	gemijd hebbende kwam nu als weleer bijna	  
  	dag aan dag familier inlopen en alle ge-	  
  	ruchten en nieuwstijdingen aanbrengen. Op	  
  265	een morgen komt hij invliegen in grooten	  
  	haast, mij vragende of [hij] zijn	  
  	paarden op mijn stal mogt zetten er bij	  
  	voegende: Ik krijg zo aanstonds een geheele	  
  	partij vlugtelingen van Utrecht met hun-	  
  270	ne rijtuigen. Ik heb geen plaats meer.	  
  	't Welk [ik] dat ventje direct accordeerde.	  
  	Den volgenden dag kreeg ik drie boeren	  
  	uit Welzum, bij mij als zeer braave en 	  
  	weldenkende lieden bekend, mij bidden-	  
  275	de en smekende om hunne paarden voor	  
  	de roofzuchtige klaauwen der Engelschen	  
  	te bergen. De achting welke om voormelte	  
  	reden die eerlijke landlieden toedroeg	  
  280	deed mij zulks datelijk toestaan, waarop	  
  	dienzelven middag een getal van 27 der	  
  	schoonste jonge paarden onder escorte van	  
  	onze Hollandsche cavallerie in mijn	  
  	stal arriveerden. Dan het roekeloose Cockje	  
  285	loopt weinigen dagen hierna gearmt met	  
  	een brutaale Engelsche Officier in mijn	  
  	stal en passant mij toeroepende ik wil	  
  		  
  	                        blz. 12	  
  		  
  	ik wil mijn paarden verkopen. Den Engelsch-	  
  	man zo een een aantal fraaije paarden bij el-	  
  290	kanderen ziende gaf zijne groote verwon-	  
  	dering te kennen en bleef niet in ge-	  
  	breeke omdat aan zijne hier zijnde	  
  	generaals en andere officieren te ver-	  
  	halen. Mijn vrees voor de onberaden stap	  
  295	van Cock was niet ongegrond want	  
  	weinig uuren daarna eischten mij drie	  
  	Engelsche hoofofficieren te spreken	  
  	die mij uit naam van hun generaal	  
  	Abercombrie cathegoriek afvriegen of	  
  300	mij al die paarden toebehoorden, hoe ik	  
  	er aan kwam enz. Waarop [ik] hun na waarheid	  
  	het geval verhaalde en hun tevens mijn	  
  	paarden aanwees. Hierop vertrokken zij	  
  	met een zeer stuurs gelaat mij niet	  
  305	verwaardigende te groeten. 's Avonds ver-	  
  	scheen er [om] circa ses uuren een Engelsche	  
  	commissaris mij nors waarschuwende:	  
  	Ik geen één paard van mijn stal zou 	  
  	hebben te laten gaan mij anders voor	  
  310	mij of 't mijne niet kunnende re-	  
  	ponderen. Dat hij alle de paarden uit	  
  	genomen de mijne en die van Cock,	  
  	die reeds met drie woorden verkogt wa-	  
  	ren, in requisitie stelde. Ik liet daarop	  
  315	datelijk de knegts van de bovengenoemde	  
  	boeren uit hun logement halen om met	  
  	                            die	  
  		  
  	                        blz. 13	  
  		  
  	die commissaire die vrij goed Hollandsch	  
  	sprak hierover nader te handelen. Waaruit	  
  	dan volgde dat nog dien zelven avond	  
  320	voorn[oemde] boeren door hunne knegts hier	  
  	gebragd wierden en om half elf uuren	  
  	ten mijnen huizen arriveerden, schreien-	  
  	de over deze onaangenaame gebeurtenis,	  
  	hun door de onvergeeflijke onvoorzigtig-	  
  325	heid van Cock berokkend, tegelijk zeer	  
  	wel begrijpende hun paarden nu	  
  	zo goed als gestolen waren. Na allen	  
  	aangewende vlijt en moeite is het	  
  	echter zo verre gebragt dat die braave	  
  330	landlieden hun paarden in verkoop aan- 	  
  	boden en met veel onaangenaamheden	  
  	130 g[u]ld[en] voor 't stuk ontfingen. Met aan-	  
  	 doening zag hun voor mijn stal staan	  
  	toen hun gelievde beesten door het,	  
  335	het Engelsche plunderrot weggesleept	  
  	wierden.	  
  	Van dag tot dag nu vermeerderde de	  
  	aankomst en doormarsch der Engelsche	  
  	troupes zo dat men genoodzaakt wierd	  
  340	de kerken te openen. De Groote en	  
  	Berg waren weldra in paardestallen 	  
  	herschapen en de Fransche wierd een	  
  	victualien magazijn. De zakken met be-	  
  	schuit bedekten zelvs den hemel der 	  
  345	predikstoel. Weldra begon men in	  
  	                         de	  
  		  
  	                        blz. 14	  
  		  
  	de eerstgenoemden de gestoellens en	  
  	banken af te breken en tegen de pilaren	  
  	de schroomlijkste vuuren te stoken. Men	  
  	schoot de glasen in stukken om den	  
  350	dikken zwalm er te doen uittrekken.	  
  	In weinige dagen waren, ofschoon het	  
  	menigvuldige aangebragte hout, de voorsch[reven].	  
  	godsdienstige gestichten geheel geruineerd,	  
  	ons gewezen magistraatsgestoelte ver-	  
  355	brijseld en verbrand geen choorhek. Geen	  
  	predikstoelen waren er meer te vinden. De	  
  	graven wierden geopend. Men verbrande	  
  	de kisten. Heb zelven onderscheiden bekke-	  
  	nelen in de Groote Kerk zien liggen.	  
  360	In de Bergkerk ging het niet beter de	  
  	arme kas wierd er los gebroken en de bekers	  
  	en schotels, tot het Avondmaal gebruikt	  
  	wordende, vertrapt. In beide vond men een meenig-	  
  	te doode paarden . Het scheen voor Enge-	  
  365	lands krijgsbenden bewaard te zijn om	  
  	als geloovs en bontgenoten van onze republiek	  
  	gruwelen uit te richten, die naauwelijks	  
  	door de barbaarste volkeren zouden zijn	  
  	gepleegd geworden. Met de uiterste aan-	  
  370	doening beschouwde [ik] een en ander dan	  
  	al te zeer bewogen verliet [ik] weldra deze wel-	  
  	eer tot Gods eer gestichte gebouwen dan nu tot uitoefening	  
  	van geweld des duivels door Oranjes hulp-	  
  	benden gebrachte hooles. Voorts men bespeurde	  
  	                               in	  
  		  
  	                       blz. 15	  
  		  
  375	in deese stad een algemeene treurigheid	  
  	geen publique en weinig particuliere	  
  	gezelschappen wierden er meer gehouden.	  
  	Intussen kwam de onaangenaame in-	  
  	kwartiering mij mede kwellen. Een En-	  
  380	gelsch Capitein van de Kon. Guarde met	  
  	zijn bediende en paarden kreeg [ik] te logeren,	  
  	een jong vrij wel opgevoed man Heurrai	  
  	genaamd en ter zelver avond zijner komst	  
  	een gantsche troup Hanoversche soldaten	  
  385	en wijven welk in 't eerst schrikverwek-	  
  	kend geval geval zig dus toedroeg. Voor eenige	  
  	momenten mij aan 't huis van een mijner goe-	  
  	de vrienden bevindende wierd mij door mijn	  
  	knegt bericht dat eenigen Hanoveranen	  
  390	met geweld en met uitgetogen zabels mijn	  
  	deur indrongen. Ik ijlde aanstonds der-	  
  	waarts om dien boel zo veel doenlijk op te 	  
  	redderen tot mijn groote verwondering trof	  
  	ik in die lieden niet aan den woesten krijgs-	  
  395	man maar den smekenden reisiger bidddenden om maar	  
  	op eene bos stroo te mogen overnagten, door	  
  	de menigte aangekomen militairen geen	  
  	kwartier kunnende krijgen. Ik accodeerde	  
  	hun dit met hun bijhebbend geselschap	  
  400	bestaande in één hunner waswijven, drie	  
  	gevlugte Velpse boerinnen en 6 Hanoversche	  
  	soldaten. Dit zoodje logeerde t[e]zamen in	  
  	mijn voorkamer en vertrokken den volgenden	  
  	morgen allenskens. Nu retineerden zig den	  
  		  
  	                       blz. 16	  
  		  
  405	de onderscheiden troupes na de kant van	  
  	het Twenthe en lieten ons in de welgegron-	  
  	de vrees voor de arriene guarde. Deze avan-	  
  	geerde dan ook eindelijks tot voor onze	  
  	stad aan de overkant van den Ijssel de	  
  410	grootste gruwelen aan richtende en	  
  	meestal bestaande uit Engelsche Dra-	  
  	gonders en hunne Hussaren van Hompro..	  
  	Dan tot ons groot geluk was hier eenigen	  
  	dagen te bovenen van Zutphen binnen	  
  415	gemarcheerd een regiment Hessische	  
  	infanterie 3000 man sterk, wel bang voor	  
  	de Franschen blijkens zij een schildwagt	  
  	op de omgang van onzen grooten toren	  
  	plaatsten dog anders geschikte lieden.	  
  420	Hun generaal zorgde dat er een sterke 	  
  	wagt aan de IJsselkant was om het in -	  
  	dringen in deze stad te beletten. In-	  
  	tusschen steeg de woede aan de overzijde	  
  	in top. Alles plunderde en roofde men,	  
  425	stak de capitale herberg de Nieuwe Stroo-	  
  	kap genaamd, even over de lange brug	  
  	gelegen, in volle vlam, welk huis ook	  
  	tot den grond toe verteerd is. Hune voor-	  
  	posten zetteden zij voor op de brug op	  
  430	dat niemand ter blussing der brand zoude	  
  	kunnen toeschieten of beletten dat	  
  	zij in hunne gruwelen voortvoeren. Eeni-	  
  	gen hunne hadden de stoutheid om in geringe	  
  	                              getal	  
  		  
  	                       blz. 17	  
  		  
  	getal de brug over te komen en een herberg	  
  435	bij de wagt in een ogenblik te plundereren.	  
  	Nimmer was ons Deventer in grooter cris-	  
  	sis dan dien gedugten morgen. Dan, God	  
  	verhoede het gevaar, de Hessen dreven	  
  	deze laatste geweldenaars en brandstich-	  
  440	ters buiten om de stad heen en de Berg-	  
  	poort uit alwaar zij verder gevlugt zijnde	  
  	hunne godloze handelwijs bleven voord-	  
  	zetten. Weinig dagen na deze schok	  
  	vertrokken ook de Hessen. Ziedaar 	  
  445	onse stad bijna geheel van militairen 	  
  	ontbloot, blijvende eenige weinige	  
  	Hollandsche cavalleristen en soldaten hier liggen	  
  	alle gevangenen van de Franschen. Som-	  
  	ber en akelig was deze tijd. Bijna niemand	  
  450	verscheen op de straat, een dodelijke	  
  	stilte heerschte overal. Men mistrouw-	  
  	de elkander meer dan ooit en een	  
  	ieder verlangde na een beter lot dat	  
  	ook welhaast opdaagde. Echter wist men	  
  455	om deze tijd bijna niets van de nadere	  
  	aankomst der Franschen. Alle post routes	  
  	waren gestremd en bijna alle correspon-	  
  	dentie afgebroken. Onze burgerijen bleev	  
  	intusschen niet onledig met een plan	  
  460	tot een op handen zijnde revolutie te	  
  	maken en zig de nodige wapenen aan	  
  	te schaffen. Dog alles in de uiterste stilte	  
  		  
  	                       blz. 18	  
  		  
  	en zonder weten van iemand buiten hun. Tot-	  
  	dat eindelijk den vroegen maandag mor-	  
  465	gen den 2 februari 1795 deze doodsche	  
  	stilte afbrak. Ik wierd dan met meer	  
  	anderen van onze partij verwittigde	  
  	om gewapend aan het koffijhuis van Siebers	  
  	agter de Waag te verschijnen, bleef niet lan-	  
  470	ge in gebreke en kwam met meer an-	  
  	dere met de Fransche nationale cocarde	  
  	voorzien op de straat, waartoe den jon-	  
  	gen Heiligers reeds het sein gegeven 	  
  	had, rijdende met dezelve versierd	  
  475	door de voornaamste wijken dezer stad.	  
  	Intussen marcheerde een goed aan-	  
  	tal welgezinde burgers tot voor gezeide	  
  	koffijhuis waarbij zig voegden onder	  
  	scheiden braave jongelieden te paard	  
  480	in Hussaren uniformen. Eenige weini-	  
  	ge ogenblikken hierna begaf zig het 	  
  	Committé Revolutionair, na alvorens	  
  	vergadering van Raad en Gemeente	  
  	verzogt te hebben, ten stadhuize	  
  485	en liet door den burger H. van Marle	  
  	weleer predikant te Delft in de	  
  	Raadkamer het hier ingeslotene onder	  
  	No 1, de vergadering der regenten, in	  
  	1787 op het kussen geraakt, voorlezen,	  
  490	die vervolgens met schaamte het stadhuis	  
  	                         afdropen	  
  		  
  	                       blz. 19	  
  		  
  	afdropen welke dan ook zonder dat	  
  	hun of iemand van hun partij in het	  
  	minste of geringste nog met woorden	  
  495	nog met daden eenige beledediging hoe	  
  	ook genaamd is aangedaan na hunne	  
  	huizen konden terug keren. Geheel	  
  	anders dus als mij en mijne mede	  
  	regenten op den beruchte don-	  
  500	derdag den 20 september van den	  
  	jaare 1787 wedervoer, toen wij door	  
  	een opgeruid gepeupel eerst van 	  
  	onze kussens met publiek geweld	  
  	gejaagd wierden en even met be-	  
  505	houd van ons leven in onze wonin-	  
  	gen, onder het gestadig vloeken 	  
  	en schelden als gedreven wierden	  
  	en naderhand aan de verregaandste	  
  	insultes ja plundering en ruine-	  
  510	ring van onze bezittingen dag aan	  
  	dag ongestraft blood gesteld waren.	  
  	Dan laat ik liever het gordijn voor	  
  	dit schandtoneel laten vallen en	  
  	de bewerkers er van aan hun nu	  
  515	knagend gewissen overlaten en mijn 	  
  	relaas vervolgen. Na dat dan het	  
  	stadhuis van de zig noemende "wel	  
  	edele hoog achtbaare heeren" met	  
  	                     dezelven	  
  		  
  	                      blz. 20	  
  		  
  520	dezelven ministers en het corps van	  
  	de gezwoorne gemeente verlaten was,	  
  	wierd de nationale vlag van het 	  
  	balcon van 't raadhuis uitgestoken	  
  	en het Committe Revolutionair ver-	  
  525	scheen aldaar gelijktijdig. Waarop den	  
  	burger van Marle het stuk onder	  
  	No 2 aan een verbazende toegevloei-	  
  	de menigte voorlas, 't welk met	  
  	een algemeen "hoeze[e] vivat de vrijheid "	  
  530	beantwoord wierd, zettende de ge-	  
  	wapende burgerij hunne hoeden	  
  	boven op de bajonetten hunner ge-	  
  	weren. Even hierna kwamen de nieuwaange-	  
  	stelde representanten op voorn[oemd] balcon	  
  535	en na des den jongen commandant Hei-	  
  	ligers welker installatie onder No 3 te 	  
  	vinden is. Het vreugde gejuich wierd ver-	  
  	scheiden reisen herhaalt onder het gesta-	  
  	dig spelen der klokken. Alles liep dus met	  
  540	alle mogelijke bedaardheid in 20 verzen	  
  	ten einde zonder hulp der Franschen	  
  	troupes waarvan nog niets vernomen wierd.	  
  	Dan den volgenden dingsdagmorgen	  
  	kwamen eensklaps meer dan 300 Fransche	  
  545	Hussaren in vollen ren en onder het gejuich	  
  	van honderden menschen de lange brug over 	  
  	                              en	  
  		  
  	                      blz. 21	  
  		  
  	wel in de drie poorten aan de Ijsselkant ge-	  
  	lijktijdig inrukken. Een gedeelte er van ver-	  
  	namen hier [dat] een troep Keizerlijken te 	  
  550	Gorssel tussschen Zutphen en hier aan het 	  
  	plunderen waren. Vlogen er "en galoppe" met	  
  	één stuk kanon na toe, hen aanstonds op	  
  	de vlugt jagende. Zie daar nu ons aloude	  
  	Deventer voor het eerst zedert deszelvs	  
  555	stichting in Fransche handen, na meer	  
  	dan hondert jaren geen buitenlandschen	  
  	vijand binnen haar muuren gezien te heb-	  
  	ben. Dan laat ik de Franschen niet met	  
  	den hatelijken naam van vijanden noemen	  
  560	daar zij ons aanstonds de hand van vriend	  
  	en broederschap toereikten en niet handel-	  
  	den als de Pruisschen in den gedenk-	  
  	waardigen jaare 1787 die onder den schoon-	  
  	schijnenden naam van de rust te komen	  
  565	herstellen, de onrust en slavernij met	  
  	alle geweld aanbragten.	  
  	Thans billetteerden men nu de vrije	  
  	Franschen bij de burgerije en ten mij-	  
  	ner huize den jeugdigen generaal Regner	  
  570	met zijn aide de camp, beste lieden [die] twee dagen	  
  	na de komst der Hussaren arriveerden en	  
  	twee regimenten Fransche infanterie met	  
  	een fraaie bende musikanten aan 't hoofd.	  
  	Men begon nu mede te denken om den boom	  
  575	den vrijheid alhier te planten, 't welk op	  
  		  
  	                      blz. 22	  
  		  
  	donderdag den 5 feb[ruari] bepaalt wierd. In	  
  	den agtermiddag, welk met de navolgen-	  
  	de statie verricht wierd. De nieuw aan-	  
  580	gestelde gewapende burgerije van het	  
  	kerkhov voor het stadhuis naar den	  
  	Brink gemarcheerd zijnde, volgde een	  
  	halv uur daarna de trein in dezer voege:	  
  	1. Het corps jonge burgers te paard in 	  
  585	Hussaren uniform.	  
  	2. De vier nieuw aangestelde bodens dra-	  
  	gende de roeden van Justitie.	  
  	3. De oudste dochter van den burger	  
  	representant Cost, hebbende in de 	  
  590	eene hand een speer waarop een roode	  
  	Jacobijne muts en in de andere hand	  
  	een driecouleurige driehoek ten	  
  	zinnebeelde van vrijheid en gelijkheid.	  
  	4. De municipaliteit of burgerre-	  
  595	presentanten met hunne drie	  
  	aangestelde nieuwe secretarissen	  
  	Cramer, G.J. Jacobs en N.J. Jordens.	  
  	5. Een capitale bende Franschen mu-	  
  	ziekanten.	  
  600	6. De jongste dochter van Mevr[ouw] de	  
  	Wed[uwe] Jordens, dragende een groote	  
  	Jacobijne muts die op den vrijheid-	  
  	boom stond gezet te worden.	  
  	                           7	  
  		  
  	                      blz. 23	  
  		  
  	7. De oudste dochter van den burger Weste-	  
  605	nink, dragende de nationale vlag.	  
  	8. Den ouden bevenden grijsaart Hensen	  
  	omringt door vier kindertjes die	  
  	gebroken ketenen in hunne handjes	  
  	droegen, ten bewijze der nu geëindigde	  
  610	slavernijen. Welke ketenen in de kuil	  
  	daar de vrijheidsboom in stond opge-	  
  	richt te worden geworpen wierden.	  
  	9. Een reij van meer dan hondert jonge	  
  	meisjes van allerlei staat en rang in	  
  615	't wit gekleed met nationale cocarden	  
  	en linten versierd tusschen hun	  
  	houdende een girlande die om den boom	  
  	stond gevlogten te worden.	  
  	10. Een detachement Fransche Hussaren.	  
  620	Deeze trein op den Brink gekomen zijnde	  
  	wierd de vrijheidsboom statig opgewerkt en	  
  	vastgezet onder een superbe musiek en	  
  	onder het gestadig gejuich van de zamen-	  
  	gevloeide menigte. Vervolgens wierd den	  
  625	gewonen rondedans om dese boom verricht	  
  	en een korte aanspraak door den secretaris	  
  	G.J. Jacobson aan den alhier commanderen-	  
  	den Franschen officier gedaan. Vervolgens	  
  	ging de trein wederom terug na het stad-	  
  630	huis alwaar door de jonge meisjes den	  
  	dans in de groote zaal gerepeteerd wierd en	  
  		  
  	                      blz. 24	  
  		  
  	en verder alles in de beste ordre ten einde liep.	  
  	Korte tijd hierna gaven de alhier in	  
  	garnisoen zijnde Fransche officieren	  
  	een festijn en bal op het stadhuis	  
  635	dat meede vrolijk en vriendelijk tot in	  
  	den morgen voortduurde. Door het 	  
  	spoedig vertrek der troupes wierd men	  
  	buiten staat gesteld om van onze kant	  
  	soortgelijke fête wederom te geven.	  
  640	Ik zoude hier nog kunnen bijvoegen een 	  
  	journal van de telkens af en aankomen-	  
  	de Franschen alsmeede van de verdere	  
  	billettering ten mijne huize dan dit	  
  	zoude te seer in het eentonige vallen en 	  
  645	dus vervelen. Alleen zegge nog dat [ik] op	  
  	mijn buitengoederen ter gelegentheid	  
  	der continuaale inkwartiering geen	  
  	aanmerkelijke schaade geleden heb als	  
  	alleen aan de allee langs de Zutphensche	  
  650	weg te Gorssel welke fraaje eiken-	  
  	bomen meest omgehakt zijn.	  
  		  
  	 
   
  

  <<< Terug <<<  hdebie45.deds.nl/Genea