Referenties van geraadpleegde kaarten van Demerary
Algemeen: Nationaal Archief, Den Haag tenzij anders aangegeven. Zoeken bij verzameling Buitenlandse Kaarten Leupe, nummer toegang 4.VEL , inventarisnummer xxxx Hieronder alleen inventarisnummers opgegeven Zie ..

Mijn eigen aantekeningen zijn onderstreept.

 • Jaar:1759 175x, inventarisnr. 1494 - 1494B Caerte van de rivier Demerary van Ouds Immenary, gelegen op Suyd Americaes Noordkust op de Noorder Breedte van 6 Gr. 40 Min. 1759. Koperdruk Groot 0.44 - 1.00 El. Vervaardigd door Laurens Lodewyk van Berchyck
  De namen Blondel Eeftinck of Desbarats komen niet voor op de naamlijst noch de plantage namen Blijgezicht of L' Heureuse Avanture


 • Jaar: 176x inventarisnr. 1495 Paskaart van Demerary en Essequebo met zyn voornaamste plantagien, opgegeven van Pieter Stechman en in 't licht gebragt door: Manusvestigdecript Groot 0.32 - 0.395 El. Vervaardigd door Johan Diedr. Trock in Alkamton?
  Niet erg nauwkeurig lijkende maar wel decoratieve kaart. Op de globale locatie van Blijgezicht op de oostkust bij de monding van de Demerary rivier is nu wel de naam Blondel aangegeven.


 • Jaar:1767 1514 Kaart van tien Plantagien, gelegen aan de Oostwal van de rivier Demerary. 1767. Manuscript Groot 0.325 - 0.48 El.Vervaardigd door P.L. de Saffon. Demerary.Met acte van meetinge enz.
  Kaart van de oostelijke monding van de Demerary rivier met een stuk grond voor Blondel aangegeven


 • Jaar:1776 175x, inventarisnr. NL-HaNA, Kaarten Leupe, 4.VEL, inv.nr. 1510 Kaarte van de Plantagien geleegen aan de Westwal van de Rivier Demerary van den mond der rivier af tot aan de Kreek Hobabo. 1776. Manuscript Groot 0.50 - 0.40 El. Vervaardigd door C.W. Desbarets. H.v. Cooten. Gezw. Landm. Met de namen der planters, der plantagien en den grootte, benevens aanteekeningen.
  L' Heureuse Avanture (59 akkers groot) is aangegeven ten zuiden van kanaal 1 met Desbaratz (Desbarats) als planter


 • Jaar:1783 1497A - 1497B Plan topographique de la Colonie de Demerari dans la Guyane Hollandaise etc. 1783. Manuscript Groot 0.57 - 0.50 El.Vervaardigd door Pechon. Ing. Geogr. Des Colon.Met aanwijzingen.
  Bij de plantages staan namen maar er is geen groote aangegeven. De naam Blondel komt voor bij Blijgezicht en een plantage meer naar het oosten. De kaart lijkt alleen hetvestigde gecultiveerde stuk van de concessie aan te geven met indicatie van de gebouwen.


 • Jaar:1784 NL-HaNA, Kaarten Leupe, 4.VEL, inv.nr. 1498B Carte de la Colonie de Demerary. 1784. Manuscript Groot 0.55 - 0.475 El.Met de namen der planters.
  Bij Blijgezicht staat Desbarats (gehuwd met Maria Catharina Blondel).


 • Jaar:1786 Zie ..UVA Kaart van de Colonie Demerary. Beschrijving: De kolonie Demerary strekte zich uit aan beide oevers van de rivier en langs de kust aan weerszijden van de riviermonding. De percelen wijzen langwerpig landinwaarts. Alle zijn ze genummerd, sommige zijn van een naam voorzien zoals 'Vrindschap', 'Belle Vue' en 'Goed Fortuin'. Vier tabellen vermelden de namen der eigenaren, die corresponderen met de nummers van de percelen. Ter verdediging wordt de monding van de Demerary geflankeerd door een fort en een redoute. Signatuur UBM: Kaartenzl: 102.18.03 Periode onderwerp 1786 Periode vervaardiging 1786 Locatie onderwerp Guyana Demerara Afmetingen 59 x 47,5 cm Schaal ca. 1:110.000
  Hier is Ettink of Eftink (juiste naam Willem Eeftinck) in plaats van Desbarats aangegeven bij Blijgezicht


 • Jaar:1792 NL-HaNA, Kaarten Leupe, 4.VEL, inv.nr. 1499B Kaart van de rivier en zeekusten van Demerary; de rivier strekt tot de hoogte van 't vierde eiland; de Oostelijke zeekust tot de Kreek Mary en die ten Westen tot de Kreek Boerasirie. 1792. Koperdruk Groot 0.58 - 0.94 El. Vervaardigd door H. van Cooten. Gesw. Landm. Demerary. Met de namen der eigenaren en plantagien.
  Genummerde plantages met lijst van eigenaren en de naam van de plantages. Blijgezicht gespeld Blij Gezigt staat Wm Eftinck als eigenaar. Sabathier word nu als eigenaar genoemd van de voormalige plantages van Desbarats


 • Jaar:1798 Zie .. Carte genérale & particulière de la Colonie d'Essequebe & Demerarie : située dans la Guiane, en Amérique Beschrijving Deze geheel in het Frans gestelde kaart werd ten tijde van de Bataafse Republiek in Amsterdam uitgegeven. De kaart is het resultaat van de vele opmetingen die in de voorafgaande decennia hebben plaatsgevonden in het gebied van de Demerary en de Essequibo. Zowel een overzicht (inzetkaart) als de details van het in cultuur gebrachte gebied worden geboden. In 1816 werden deze gebieden aan de Britten afgestaan, waarmee deze kaart uit 1798 één van de laatste mooie gedrukte overzichten van de Nederlandse situatie biedt. Een tweedelige lijst van plantages, hun eigenaren, de respectievelijke oppervlakten en de voortgebrachte tropische gewassen vergezelt de kaart. Vervaardigers Cartograaf Friederich von Bouchenröder Graveur Jacobus Turpin Type orgineel Kaart Trefwoorden Kaarten (geografie) Signatuur UBM: Kaartenzl: 100.16.03 Periode onderwerp 1798 Periode vervaardiging 1798 Locatie onderwerp Guyana Suriname Afmetingen 62 x 97 cm Referenties Koeman, Bibliography printed maps Suriname, no. 273; Catalogue of books, maps, plates, on America, part III, Amsterdam, Frederik Muller, 1875, no. 2276. Schaal ca. 1:236.000
  Blijgezicht gespeld Bly Zigt met Willem Eftinck als eigenaar. ten oosten grenzend aan Bel-Air van Joh Haslin en ten westen aan The Ketty van van Ths. Cuming. Sabathier aan de oostkust tussen Abarie en Mahaicouni met een katoen plantage van 255 akkers en aan de westkant van de rivier koffieplantage L' Heureuse Avanture 150 akkers en iets meers westwaards aan de noordkant van het kanaal met een koffieplantage van 250 akkers.


 • Jaar:1802 door A.P Swaen. Zie schatkamers.bibliotheek.rotterdam.nl.. Kaart der Rivier en Colonie Demerary strekkende van de Sandberg boven in de Rivier tot de Kreek van Bourasirie aan de Westkust en de Abary kreek aan de Oostkust met aanwijzing eeniger noodsakelijke werken zo tot verdediging als verbeetering dier Colonie


 • Jaar:1803? NL-HaNA, Kaarten Leupe, 4.VEL, inv.nr. 1502 Origineele kaart van de Colonie en riviere van Demerary. Als ook de Oostelycke en Westelycke zeekusten van dezelve met de plantagien en gronden en aanleggingen tot coultuure derzelver kusten. Manuscript Groot 0.65 - 0.96 El.Vervaardigd door J.C. von Heneman. Beëd. En geadm. Ing. En Insp der Bat. Colon. In America.
  Gezien het feit dat de kolonie al in 1796 in handen viel van de Engelsen met een interval in 1803 vermoed ik dat deze ongedateerde kaart uit dat jaar stamt. Duidelijke kaart maar lijkt wel vereenvoudigd wat betreft de vorm van de plantages. Namen van de plantage zijn aangegeven, Blijgezicht gespeld Blij Gezigdt staat erop en aan de westkant van de rivier te zuiden van kanaal 1 L' Heureuse Avanture. De andere plantage van Sabathier zou hier op kunnen sttan onder de naam Constancia en/of Maria Eugenia
  Kaarten in de het NA archief gemaakt of mede gemaakt door Charles Desbarats
  Algemeen Nationaal Archief, Den Haag, Verzameling Buitenlandse Kaarten Leupe, nummer toegang 4.VELH (supplement) inventarisnummer xxxx Hieronder alleen inventarisnummers opgegeven

 • Jaar:1776 inv.nr.577A - 577C "Kaarte van de plantagiën geleegen aan de west-zeekust van Demerary tuschen de kreek Boerasirie en den mond der rivier Demerary" (quater). 23 Februari 1776 Gekleurde teekening. Groot 37-62 cm Schaal 1 : 58.000. Vervaardiging: "Op ordre van de Edel Achtbaare Heeren den commandeur P. van Schuylenburg en B. Albinus, gecommitteerden uit den Edel Achtbaaren Hove van Demerary, door de ondergeteekende geswoore landmeeters opgemeeten en gekaarteerd, Demerary den 23 Februari 1776, Ch. Desmarestz, H. van Cooten." "Gecopijeert en op klijndere schaale gebracht door C.C. Kanne, geadmitteerde landmeeter bij den Hove van Hollandt." Gemerkt: "Depot des cartes, plans et journaux de la Marine."


 • Jaar: 177x ? inv.nr.578 1e exemplaar Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen. Vervaardiging: Geteekend door Ch. Desbaratz, H. van Cooten op order van B. Albinus en Joseph Bourda, Demerary. Gemerkt "Depot des cartes, plans et journaux de la Marine." 2e exemplaar
 • Jaar:1776 inv.nr. 579A - 579C "Kaarte van de plantagiën geleegen aan de westwal van de rivier Demerary van de mond der rivier af tot aan de kreek Hobabo" (ter). 1 Maart 1776 Gekleurde teekening. Groot 37-52 cm Schaal 1 : 58.000 Vervaardiging: Geteekend door Ch. Desbaratz, H. van Cooten op order van B. Albinus en L.J.D. van Grovestins, Demerary. Gemerk "Depot des cartes, plans et journaux de la Marine."

  Algemeen: Nationaal Archief, Den Haag tenzij anders aangegeven. Zoeken bij verzameling Buitenlandse Kaarten Leupe, nummer toegang 4.VEL, inventarisnummer xxxx Hieronder alleen inventarisnummers opgegeven


 • Jaar:1775 inv.nr. 1508 Kaarte van de Plantagien geleegen aan de Westwal van Demerary, tusschen de Kreeken Hobabo en Camoeny enz. 1775. Manuscript Groot 0.53 - 0.38 El. Vervaardigd door Ch. Desbarets. H.v. Cooten. Gezw. Landm. Met de namen der planters, der plantagien en den grootte, benevens aanteekeningen.


 • Jaar: inv.nr. 1510 .Kaarte van de Plantagien geleegen aan de Westwal van de Rivier Demerary van den mond der rivier af tot aan de Kreek Hobabo. 1776. Manuscript Groot 0.50 - 0.40 El.Vervaardigd door C.W. Desbarets. H.v. Cooten. Gezw. Landm. Met de namen der planters, der plantagien en den grootte, benevens aanteekeningen.


 • Jaar:1776 inv.nr. 1512 Kaarte van de Plantagien geleegen aan de Westzeekust van Demerary, tusschen de Kreek Boerasirie en den mond der rivier. 1776. Manuscript Groot 0.41 - 0.285 El.Vervaardigd door Ch. Desbarets. H.v. Cooten. Gezw. Landm. kopie van inv.nr. 1510/1511.


 • Jaar:177x? inv.nr. 1522 Kaart van de Plantagies toebehoorende den heer B. Albinus, geleegen op de Westpunt aan den mond van de rivier Demerary. Manuscript Groot 0.40 - 0.50 El. Vervaardigd door C. Desbaratz. H.V. Cooten. Gezw. Landm. Kopie door H.v. Cooten. 1770.