Aktedatum: 22-03-1828 Notaris: J.j. Ooykaas; Alphen

 Beschrijving (bron: www.groenehartarchieven.nl):    
Jacob Schattenkerk, eigenaar, en Maria Cornelia Bellij, echtelieden, te Zwammerdam. 
Maria Cornelia Bellij is de erfgenaam der nalatenschap van wijlen Maria Catharina Blondel, 
weduwe Charles Desbarats, overleden te Zwammerdam op 25-10-1815, testament van 03-10-1808 
voor notaris Willem Brack te Zwammerdam. De echtelieden machtigen in deze zaak Arend Hendrik 
Walstab, te Demerarij. Het betreft met name een hypotheek ten laste van wijlen François 
Sabathier, gevestigd op de Plantage l' Heureuse Avanture, aan de westkust van de rivier 
Demerarij, in het Kanaal nr. 1, zuidzijde, groot 60 akkers, benevens nog 500 akkers aan 
de noordzijde van het Kanaal, blijkens akte van 06-04-1790 te Demerarij. Getuigen zijn 
Willem Snel, tuinman, en Willem Vermeul, dienstbaar, beiden te Zwammerdam.
Toegangsnummer: 112.2.01 Archieven van de notarissen residerende te Alphen, 1668-1935 
Inventarisnummer: 80Transciptie: Helaas is het me niet gelukt om alle woorden te oncijferen maar de betekenis is duidelijk.

========================================================================


[Blz 1]
	

1	No 23 		Afschrift afgegeven

	Voor Johannes Jacobus Ooijkaas
	openbaar notaris in het canton van Alphen dis-
	trict 's Gravenhage provincie Zuid Holland te Alphen
5	residerende en in de tegenwoordigheid van de na te noemen
	getuigen zijn gecompareerd.-
	Den weledele heer Jacob Schattenkerk, eigenaar
	en vrouwe Maria Cornelia Bellij, echtelieden	
	wonende te Zwammerdam canton Alphen voornoemd.
10	Zijnde de vrouwe comparante met haar voornoemde
	man ge..sirreerd en tot het teekenen en passeeren dezer
	behoorlijk geauthoriseerd in kwaliteit en ..latig als
	eenige erfgenamen der nalatenschap van wijle vrou-
	we Maria Catharina Blondel in leven weduwe
15	van den heer Charles Desbarats gewoond hebbende
	en den vijf-en-twintigste october achttienhonderd-
	vijftien te Zwammerdam overleden blijkens test-
	tament in dato den derden october achttienhonderd
	acht voor den notaris Willem Brack en getuigen
20	te Zwammerdam gepasseerd te Alphen geregistreerd
	waarvan de quitantie de volgende is geregistreerd te
	Alphen den zesentwintigste october 1815, 2 vel
	f 19 .. ontvangen in guldens met .. ver-
	hoging geteekend de Crane en aan mij notaris
25	..teekend.
	Dewelken verklaarden .n hunne voor... kwali
	teit en ... tot hunnen bijzondere gemachtigden en
	constitueren en aanstellenden den weledele heer
	Arent Hendrik Walstaf wonende te Demerary
30	speciaallijk  en voor hun en hunnen naam het
	zij publiek of uit de hand te verkopen, transporteren
	en in vollen vrijen eigendom te a.eeren eene preten-
	... met regt van ... hypotheek ten lasten van nu
	wijlen de heer François Sabbathier gevestigd op de
35	plantagie 'l Heureuse Avonture, gelegen aan de west-
	kust van de rivier Demerary in het canaal numero
	een, zuidzijde  groot zestig akkers benevens nog
	vijfhonderd akkers aan de Noordzijde en het canaal
	blijkens ..te in dato den zesden april zeventienhon-
40	derd-negentig voor den gezworen eersten klerk en ge-
	tuigen te Demerary gepasseerd en zulks aan een-


[blz. 2 ]

1	nige persoon of personen voor zoodanige somma
	en onder alle zulke conditieen en bepalingen als den
	heer geconstitueerde ten meeste voordele van de com-
	paranten zal kunnen overeenkomen. Voorts de koop-
5	penningen daar van te ontvangen en daarvoor kwitan-
	tie te te geven tot het einde alle benodigde ..
	te passeren en teekenen en verder alles ten dees opzichte
	te doen en verrichten wat nodig zal zijn of verricht
	worden zal zonder dat hiertoe eene ampele volmagt
10	zal behooren gegeven te worden met belofte van
	approbatie en ratificatie en onder verband als naar 
	de wet, [links bijgeschreven: alle met de magt van substitutie]
	Gedaan en gepasseerd ten huize van den heer en
	vrouwe comparanten op den twee-en-twintigste maart
15	achttienhonderd-agt-en twintig in de tegenwoordigheid van
	Willem Snel, timmerman en Willem Vermeul
	dienstbaar beide te Zwammerdam woonagtig als
	getuigen hiet toe verzocht die de sui... dezer bene-
	vens den heer en vrouwe comparanten en mij notaris
20	na gedane voorlezing hebben ondertekend en welke
	in het bezit en bewaring van mij notaris gebleven ..

	w.g. 	J. Schattenkerk
		M.C. Schattenkerk geb. Bellij	
		Willem Snel
		Willem Vermeul
		J. Ooijkaas

	Geregistreerd te Alphen den vijf-en twintigste maart agtien-
	honderd-agt-entwintig deel zeven, folio negen-en-tagtig verso vak vijf
	ontvangen tagtig centen voor regt, tien en een halve cent voor opcenten
	en tien en een halve centen voor het sijndikaat met den renvooijen
							De ontvanger