Aktes uit 1816 betreffende het beheer van de plantage Blijgezicht te Demerarij (Georgetown)

16-01-1816 akten 6 en 7 verleden voor nts Brack te Zwammerdam Comparant is Jacob Schattenkerk, neef 
van wijlen Willem Eeftinck (planter) en sinds september 1814 (nts Jacob Olzati Amsterdam) zaakwaarnemer 
voor zijn tante de weduwe Eeftinck-Blondel.

Samenvatting: in akte 6 worden de bevoegdheden (akte oktober 1814 nts Jacob Olzati) van Jacob Schoemaker 
(administrateur van de plantage Blijgezicht te Demerarij en Francois Nicolas Sab(b)athier (planter) per 
direct ingetrokken. 

In de volgende akte nr. 7 word Jacobus Schoemaker herbenoemd met Gerrit Timmerman in plaats van Sab(b)athier.
Het doel is om van Sab(b)athier rekening en verantwoording over zijn adminstratie en de algemene staat van 
Blijgezicht te vorderen, verschuldigde inkomsten van deze te innen en in het algemeen het beheer over te 
te nemen.


========================================================================
 Transcriptie van de aktes:
Akte notaris Brack 1816 no 6


[blz. 1]

1	Op dingsdag den zestiende january
	achtienhonderd zestien is voor Guillaume 
	Brack, openbaar notaris residerende te 
	Zwammerdam in het kanton Alphen 
5	arrondissement 's Gravenhage provincie 
	Zuid Holland, in tegenwoordigheid van de 
	nagenoemde en ondergeteekende getuigen 
	gecompareerd.-
	Den heer Jacob Schattenkerk eigenaar
10	wonende te Zwammerdam in qualiteit als
	bij procuratie den veertiende september
	achtienhonderdveertien voor den notaris
	Jacob Olzati te Amsterdam in tegenwoor-
	digheid van getuigen gepasseerd, aldaar behoor
15	lijk geregistreerd waar van het afschrift op 
	den negenentwintigste september daar 
	aan volgend bij den heer president van de 
	regtbank van eersten aanleg, zitting 
	houdende te Amsterdam behoorlijk gelega-
20	liseerd aan den notaris is vertoond en da-
	delijks terug gegeven met de clausule van sub-
	stitutie generalen gemagtigde der vrouwe 
	Johanna Elisabeth Blondel weduwe der 
	heere Willem Eeftinck, eigenaresse wonende 
25	op de buitenplaats Buitendorp binnen 
	               de

[blz. 2]

1	deze gemeente.-
	Dewelke bij deze tegenwoordige acte ver-
	klaard te revoceren, intrekken en te ver-
	nietigen de procuratie door hem verleend
5	aan de heeren Jacobus Schoemaker en
	Francois Nicolas Sabathier, beide wonende 
	in de kolonie Demerarij bij acte gepasseerd
	den tienden october achtienhonderdveertien
	voor Jacob Olzati openbaar notaris te
10	Amsterdam in tegenwoordigheid van getuigen
	en behoorlijk aldaar geregistreerd verkla-
	rende te hebben verstaan dat gemelde heren jaco-
	bus Schoemaker en Francois Nicolas Sa-
	bathier in geenerlei manieren zich meerder
15	bemoeijen met de zaken waar voor [hij] hunnen 
	last heeft verstrekt en dat alle acten en
	daden welke zij zullen doen te tekenen
	van heden af uit kracht van bovengemelde
	lastgeving of van eenig ander vroeger bevel-
20	schrift zullen beschouwd worden als niet
	gedaan, krachteloos en blijven zullen zon-
	der eenige de minste uitwerking.-
	Waarvan acte.
	Gedaan en gepasseerd ten kantore van
25	de notaris in tegenwoordigheid van

[blz. 3]

1	Jan van der Geest schoenmaker en Jan de
	Kouville bakker beide wonende binnen
	de gemeente Zwammerdam als getuigen
	daartoe verzocht, die met den heer com-
5	parant en den notaris de tegenwoordige 
	minute die in het bezit en bewaring van
	den notaris is gebleven na gedane voor-
	lezing hebben onderteekend.

w.g.: J. Schattenkerk
	J v.d. Geest
	Jan de Kouville
	G.Brack
	notaris

Geregistreerd te Alphen den zestiende januarij 1816


Aklte notaris Brack 1816 no 7


[blz. 1]

1	Op dingsdag den zestiende january
	achtienhonderd zestien is voor Guillaume Brack
	openbaar notaris residerende te Zwammerdam
	in het canton Alphen district 's Gravenhage
5	provincie Zuid Holland in tegenwoordigheid
	van de nagenoemde en ondergeteekende
	getuigen gecompareerd.-
	Den heer Jacob Schattenkerk eige-
	naar wonende te Zwammerdam in qualiteit
10	als bij procuratie den veertiende september
	achtienhonderdveertien voor de notaris
	Jacob Olzati te Amsterdam in tegenwoord-
	digheid van getuigen gepasseerd aldaar
	behoorlijk geregistreerd waar van het af-
15	schrift op den negenentwintigste sep-
	tember daar aan volgende bij den heer
	president van de regtbank van eersten
	aanleg zitting houdend te Amsterdam
	behoorlijk gelegaliseerd, aan den notaris 
20	is vertoond en dadelijks terug gegeven met
	de clausule van substitutie generale gemag-
	tiden van vrouwe Johanna Elisabeth
	Blondel, weduwe van den heere Willem Eeftinck,
	eigenaresse wonende op de buitenplaats Bui-
25	tendorp binnen de gemeente.-
	Dewelke bij deze tegenwoordige acte verklaar-

[blz. 2]

1	de te substitueren en magtig te maken de
	heeren Jacobus Schoemaker en Gerrit Tim-
	merman, kolonisten beide wonende te Demerarij
	aan wien hij comparant de magt geeft om te 
5	zamen of ieder afzondelijk van den heer
	Francois Nicolas Sabathier in zijne quali-
	teit als met en benevens de hier voren op-
	nieuw gesubstitueerden heer Jacobus Schoe-
	maker, adminstrateur van de plantagie
10 	Blijgezicht, gelegen binnen de [Gemeente doorgehaald] De-
	merarij, te vorderen rekening en verantwoording
	zijner mede administratie welke hij gehad
	heeft uit krachte van substitutie vernie- 
	tigd door den heer comparant bij acte gepas-
15	seerd den zestiende dezer maand voor den onder-
	getekende notaris in tegenwoordifheid van
	getuigen te Alphen, behoorlijk geregistreerd
	mitsgaders inlichting en opgave van den
	staat de zake van voormelde plantagie,
20	verantwoording van het bewind en directie
	door hem daar over gehad gehouden en
	gevoerd of dien hij daar over had behoren
	te hebben gehouden of gevoerd met exhibitie
	en afgifte van alle boeken, brieven, charters
25	papieren, documenten en gelden welke
	eenigsints zullen behooren te worden gein-
					hi
[blz. 3]


1	hibeert en afgegeven ten deese einde met
	dezelve te rekenen en liquideren, rekeningen
	... ..... dezelve te approberen en andersins
	te debateren over alle questies, te accoderen
5	transigeren of compromitteren daar van
	de noodige [afgifte doorgehaald] actie met of zonder re-
	nummeratitie van appel relief of reductie en 
	met of zonder willige condeminatie van
	hove van justitie of andere regters aan te
10	gaan, te teekenen en passeren voor alle
	ontvangsten te quitteren en voor namaning
	in te staan cautie te stellen en de bor-
	gen weder ...ding te geloven [?] en domicilie
	te kiezen. Voorts om de voornoemde planta-
15	gie Blijgezicht ten meesten nutte van
	des heere comparante principale te regeren
	en administreren. Blanken en andere be-
	diende te committeren, dimiteren en na
	bevind van zaken deswegen te handelen
20	en te zorgen dat de producten ten behoor-
	lijke tijden worden ingezameld en aan den
	consignatie van de heer comparant her-
	waarts of waar zulks vanwegens hem
	nader mogt worden aangeschreven worden
25	afgescheept. Van dezelve afschepingen behoor-
	lijke pro advertentie aan den heer comparant 
					     te 


[blz. 4]

1	te doen, ten einde de noodige assurantie
	daarvan zoude kunnen geschieden, te zorgen
	om aan den heer comparant tijdig behoorlijke
	kennis te doen toekennen van het geene er 
5	zoo van goederen voor bedienden als materia-
	len en andere plantagie behoeften noodig
	souden mogen zijn ten einde hij daar in zal
	kunnen voorzien als hij zal oordelen te be-
	hooren, wisselbrieven en andere traites ten
10	lasten van hem heer comparant of te zijner
	principale te accepteren dezelve ten ver-
	valdagen met betaling te honoreren of
	indien het noodig is dezelven te laten
	protesteren en de reden daarvan aan den
15	trekker of trekkers te melden. Voorts ook
	wisselbrieven te trekken die te vernego-
	tieeren discompteren in alle andere wei-
	ze .. ten behoeve van den heer comparant
	of te zijner principale geremitteerd wordende
20	te ontvangen en daar voor te quitteren bij
	wijziging van betaling of acceptatie te doen
	protesteren.
	Zullende de heeren gesubstitueerden
	van derzelven verrigtingen van tijd tot tijd
25	aan den heer comparant of zijne principale
	rapporteren en alles verpligt zijn te doen
						wat

[blz. 5]

	
1	wat goede en getrouwe administrateuren aan
	dezelver commissien verschuldigd zijn
	gevende de heer comparant bij dezen aan ge-
	melde heeren last en authoriteit om des-
5	noods in allen gevallen bij onverhoopte
	noodzaak middelen van regten te employe-
	eren ten dien einde te compareeren voor
	alle heren, hoven en regters. Alle ter-
	mijnen van regten te obserderen [?] zoo ei=
10	schenden als ..merenden [?] incorentie en
	recocentrie adressesseren en vonissen te verzoeken
	de voordeeligen ter executie te leggen en
	van de nadeeligen ,des geraden vindende,
	te appeleren, procureurs en advocaten te
15	benoemen van alle acten processen verbaal
	en contracten waar bij de heer comparant
	of zijne principale belang mogt hebben te
	teekenen, paspoort en domicilie te kiezen
	om voorts ter zake voormeld dat alles
20	te doen wat mogt worden gerequireerd, schoon
	in dezen niet voorzien zijnde gevende aan
	voormelde heeren geconstitueerden ten
	fine voormeld de ampelste procuratie tam
	ad negotia quam ad lites zonder eenigen
25	betaling
	En voorts nog alles wat nodig is mede	
					te

[blz. 6]

1	te doen op zodanige particuliere instruc-
	tie en aanschrijvingen als de gemelde heeren
	gesubstitueerden van den comparant of zijne
	principale nu en in het vervolg zullen
5	of mogten ontvangen alle welke particu-
	liere instructieen aanschrijvingen gehouden
	worden alhier te zijn geinserreerd met magt
	van substitutie assumptie en surogatie
	hetzij bij ziekte absentie of vertrek van
10	een of beiden der gemelden heren gesubste-
	tueerden, gelijk ook bij het afsterven van een
	of beiden van hun edoch alles ad interim
	en tot zoo lang het zelve door den heer
	comparant of zijne principale speciaal
15	zal zijn geapprobeerd.
	Zullende de gemelde heeren voor agenda-
	ris genieten als administratieloon ieder
	vijf percent van de maand der producten
	van tijd tot tijd op gemelde plantagie ge-
20	cultiveerd en ingezameld wordende
	En alles eindelijk met belofte van approbatie
	notificatie en verbond volgens de wet
	gedaan en gepasseerd te Zwammerdam ten
	kantore van de notaris in tegenwoordigheid
25	van Jan van der Geest schoenmaker en Jan de
	Kouville bakker beide wonend te Zwammerdam

[blz. 7]

1	als getuigen hier toe verzocht die met den heer
	comparant en den notaris de tegenwoordige mi-
	nute die in het bezit en bewaring van den
	notaris is gebleven na voorlezing hebben 
5	onderteekend

	w.g.: J. Schattenkerk
	J v.d. Geest
	Jan de Kouville
	G.Brack
10	notaris

	Geregistreerd te Alphen den zestiende januarij 1816

	Betekenis van enkele in ongebruik geraakte woorden:
approberen	goed keuren, accoderen
agendaris	vertegenwoordiger
cautie	    stellen van zekerheid
dimiteren    vrij laten, ontslaan.	
discompteren  vroegtijdig verkopen van wisselbrieven met inhouding van disconto	
geinhibeert   gestopt, afgerond	
geinserreerd  opgenomen	
geremitteerd  overgemaakt, kwijtschelden	
inconventie	vordering of claim   
quiteren	door een schriftelijk bewijs ontheven verklaren van een geldelijke verplichting
reconventie	tegenclaim van een gedaagde
relief		herstelling
revoceren    terugroepen	
traite	 	internationaal contract
transigeren	schikken		
	
Behoort bij hdebie45.deds.nl/Genea en met name bij de Demerary pagina