Akte 14-09-1814 nts Olzati, nr. 378, 5 bladzijden, Archief Amsterdam, scan KLAC01332000369 t/m 371 

Samenvatting: Jacob Schattenkerk, behuwdneef van Johanna Elisabeth Blondel weduwe van Willem 
Eeftinck, word aangesteld als haar algemeen en bijzondere zaakwaarnemer ter vervanging van 
Joachem Christiaan Otto, koopman te Amsterdam die al van voor 1812 haar algemeen zaakwaarnemer 
was. 

Voor de gebruikte oude juridische termen  Zie... 

===========================================================================================
[blz. 1]

1	No. van het repertoire 378	Procuratie

	In het jaar achttienhonderdveertien, de veertiende dag
	van september is voor Jacob Olzati, openbaar no-
	taris in de residentie en het arrondissement van Amsterdam en
5	in tegenwoordigheid der na te noemene en mede ondergetekeende
	getuigen gecompareerd:
	Vrouwe Johanna Elizabeth Blondel, weduwe
	van wijlen den heer Willem Eeftinck, buiten beroep wonende
	op de hofstede Buitendorp bij Zwammerdam,
10	dewelke tot haren algemeenen en bijzonderen gemagtigden
	heeft aangesteld haren behuwdneef den heere Jacob Schat-
	tenkerk wonende te Zwammerdam 
	aan wien zij de magt geeft om van den heere Joachim
	Christiaan Otto, koopman wonende alhier, welken zij compa-
15	rante (voor den jare achttienhonderd-twaalf) tot haren generalen
	gemagtigden heeft aangesteld en welke procuratie zij comparante
	thans intrekt, vernietigd en revoceert met autorisatie op haren tegen-
	woordigen gematigden om daarvan op eene legale wijze aan hem
	heer Otto kennis te doen geven en van alle anderen welke zulks
20	mogt behoren te vragen rekening en verantwoording, inlichting en
	opgaaf van den staat van haar comparantes zaken en van het bewind
	en de directie door hem of hen daar mee gehad, gehouden en gevoerd
	of die hij of zij daarvan hadden behooren te hebben te houden en te
	voeren met exhibitie en afgift van alle boeken brieven chartres, kopie
25	van documenten en gelden welke eenigzins zullen behoren te worden
	ge-exhibeerd en afgegeven ten dien einde met een ieder te rekenen
	en likwideren, rekeningen wel bevindende te approberen, ander-
	zins te debatteren, over alle questien en verschillen te accorderen,
	transigeren of kompromitteren daarvan de nodige akten met
	of zonder renunciatie van appel, relief of reductie en met of
30	zonder willige condemnatie van hoven van justitie of andere regters
	
[blz. 2]	

1	aan te gaan te teekenen en passeren voor alle ontvangen te kwi-
	teren en voor namaning in te staan, cautien te stellen en den borgen
	weder bevrijding te beloven [en] domicilien te kiezen.
	In het algemeen alle haer comparantes zaken, belangen, reg-
5	ten en geregtigheden waar te nemen, te bevorderen, uit te voeren en
	voor te staan en alom en in alle gevallen hare persoon te representer-
	en tam active quam passive ,alle hare onroerende goederen
	waar dezelve ook gelegen mogen zijn zoo die haer alleen als met
	anderen, zoo in vollen eigendom als bezwaard toebehoren te regee-
10	ren en te administreeren. Ten dien einde alle reeds verschene of
	nog te verschijne huur of pachtpenningen van de respectieve
	huurders of bruikers of die daar over het toezigt hebben onder
	zijne quitante te ontvangen de noodige en vereischt wordende re-
	paraten te laten doen de belastingen op aangebouwde en onbe-
15	bouwde eigendommen, sluis- en molengelden en alle andere lasten,
	hoe ook genaamd, te voldoen en betalen en wijders bij expiratie der
	huren of pachten met de tegenwoordige huurders of pachters
	of met andere personen weder nieuwe huren of pachten aan te
	gaen en te sluiten op alle zulke voorwaarden en voor alle zooda-
20	nige sommen van penningen als de heer gekonstitueerdens goeden 
	raad ten meesten nutte en voordeele der vrouw comparante ge-
	dragen zal, de huur en pacht kontrakten bij autorieke akten
	of onder de hand aan te gaan en te onderteekenen.
	wisselbrieven assignaties, biljetten aan order en andere traittes
25	te accepteren, endosseren, betalen, ontvangen, kwiteren of doen pro-
	testeren, alle producten haar comparante aankomende en behoren-
	de en uit de Westindien of van elders aan de comparante of
	hare consignatie afgescheept te ontvangen, op te teeken of te doen
	opslaan die ten meesten nutte en voordeele van haer comparante
30	te verkoopen of te doen verkoopen de kooppenningen te ontvangen


[blz. 3]
	
1	en daarvoor te kwiteren, de vereischte akten te teekenen
	ook in kas van tijdige preadvertentie daarop de noodige onder-
	hande assurantien te laten doen.
	Alle erfenissen besterfenissen, legaten en makingen, haer
5	vrouwe comparante reeds aanbestorven of nog op te komen, ook leven-
	wegen waar te nemen opening van alle dispositien van uitersten
	wil te vragen, te assisteren bij het maken van inventarissen, de boedels en
	makingen zuiver en eenvoudig of onder beneficie van inventaris te
	aanvaarden of die te repudieren, de noodige akten met de ver-
10	eischte assistentie van prokureurs uit te brengen in kas van aditie
	de boedels te helpen redden en tot likwiditeit brengen, onroerdende en roe-
	rende goederen daar toe behorende te verkoopen, de vereischte akte pro-
	ces verbaal van profesioneele of finale toewijzing te teekenen en
	passeren, de kooppenningen te ontvangen en daar voor te kwiteren
15	konsenten tot vermeming op taxatie van roerende en en onroerende
	goederen te verleenen, alle vereischte scheidingen te provoceeren of
	daartoe te kontuneren hetzij voor den regter hetzij in de min,
	loten te helpen formeren die te trekken de aan haer comparante
	te beurt vallende te accepteren en ontvangen de overige af te geven
20	en generaal in alle ...es zaken hare belangen waar te nemen,
	alle haer comparantes uitstaende pretentien te innen , vor-
	deren en ontvangen daarvoor quitantien te teekenen, passeren en ge-
	ven en de ontvangene gelden, van welke aard ook, voor zo verre de
	comparante daarmee zelve niet disponeert ten meeste voordeele van
25	de comparante te beleggen, het zij door aankoop van publieke
	effecten of vaste goederen of zoo als anders haer comparantes aanwij-
	zing of die ontbrekende de goede raad van de heer gekonstitueerden
	medebrengen zal.
	Ook op de bloote aanwijzing der comparantes, slechts bij
30	eene misive uitgedrukt, alle haar comparantes vaste goederen en
	
[blz. 4]
	
1	effecten, die zij comparante thans in eigendom zoo alhier als in
	de kolonie Surinamen of elders is bezittende als ook die zij bij
	aankoop of in eene andere wijze mogt verkrijgen, te vercoopen, aan
	den kooper of koopers van dien te transmiteren, kooppenningen te
5	innen en ontvangen, quitantien te passeren, vrijwaring te beloven, dezel-
	ve ook te beleenen, verpanden, belasten en bezwaren, de noodige
	engagementen en akten daaromtrent te teekenen en passeren inschrij-
	vingen op kantoren van de heren bewaarders der hypotheken te
	laten doen te consenteeren in en de handopheffing te doen tot royement
10	of reductie van gedane inschrijvingen, alle betalingen welke
	de comparante ook ordononneren zal tegen quitante te effectueren
	en alle andere betalingen die noodig zijn ook zoodanig te doen.
	Wijders om in kas van nood tegen een iegelijk in regten te ager-
	ren eischende of verwerende te dagvaarden en verschijnen vooral
15	de vredegeregten, regtbanken en hoven, zich met de debiteuren te
	bevredigen zoo zulks doenlijk is, zoo niet zich te opposeren en
	de vorderingen der comparante behoorlijk te institueeren en vervol-
	gen arresten en vonnissen te verzoeken, de voordeelige vonissen ter
	executie te leggen van de nadeelige (als geraden vindende) te
20	appelleren, prokureurs en advocaten te benoemen en alle akten
	processen verbaal en kontrakten waar bij de comparante belang
	mogt hebben harer wegen te teekenen en passeren.
	En om wijders generalijk omtrent de beheering en admini-
	stratie harer zaken alles meerder te doen en te verigten wat noo-
25	dig zijn en vereischt worden zal en zij comparante zelve present
	zijnde zoude kunnen mogen en moeten doen.
	Al ware het dat daar toe eenigen naderen of uitdrukkelijke
	last wierdt vereischt, die gehouden wordt voor alhier geinsereerd.
	alles met magt van substitutie en de belofte van approbatie
30	en indemniteit voor alle onkosten en verschotten, al blijft de ge-
	
[blz. 5]


1	konstitueerde van zijne zijde van zelve verpligt tot het doen
	van rekening en verantwoording van de werkzaamheden en ad-
	ministratie uit de tegenwoordige volmagt voortvloeijende,
	alles onder verband volgens de wet.
5	Gepasseerd in Amsterdam voornoemd ten huize van
	mejufrouw Barendina Eeftinck op de Prinsengracht no
	179 in presentie van de heeren Johannes Lambertus van
	Laar, kantoorbedienden en Christiaan Voordendrift
	schilder, beide mede alhier de eerste in de Kerkstraat no
10	245 en de tweede op de Spiegelgracht no 4 woonachtig, als
	getuigen hiertoe uitdrukkelijk verzocht en hebbende com-
	parante getuigen en notaris na gedane voorlezing de tegenwoor-
	dige minuut geteekend, welke onder de bewaring en in het
	bezit van de gemelden notaris Olzati is gebleven.

	w.g. Weduwe Eeftinck, J.L. van Laar, C. Voordendrift
	J. Olzati
	 notaris


	
	Geregistreerd te Amsterdam den vijftiende september 1814 f.
	179 no L 1 als met de  ... twaalf stuivers ...

===========================================================================================	 


			
			Behoort bij hdebie45.deds.nl/Genea