Aktedatum: 08-11-1820 Alphen

 Beschrijving (bron: www.groenehartarchieven.nl): 
Jacob Schattenkerk en vrouwe Maria Cornelia Bellij, echtelieden te Zwammerdam, erfgenaam 
van vrouwe Maria Catharina Blondel, weduwe van Charles Desbarats, overleden 25-10-1815 te 
Zwammerdam, testament van 03-10-1808 voor notaris Willem Brack te Zwammerdam, stellen aan 
als hun gemachtigde Arend Hendrik Walstab te Demerarij, om uit de nalatenschap van François 
SabathierL' Heureuse Avanture te Demerarij. Getuigen zijn Jan van Leeuwen Janszoon, arbeider en Joseph Dehaijnin, 
schildersknecht, beiden te Alphen.
Toegangsnummer:112.2.01 Archieven van de notarissen residerende te Alphen, 1668-1935 Inventarisnummer: 72 
 

Transciptie: Helaas is het me niet gelukt om alle woorden te oncijferen maar de betekenis is duidelijk.

========================================================================

[blz. 1 ]

1 	N 154 g 1820 het afschrift afgegeven

	Voor Johannes Jacobus Ooijkaas
	openbaar notaris in het canton van Alphen district 
	's Gravenhage provinicie Zuid Holland te Alphen, residerende en in 
5	de tegenwoordigheid van de na te noemen	getuigen zijn gecompareerd
	den weledele heer Jacob Schattenkerk, eigenaar
	en vrouwe Maria Cornelia Bellij, echtelieden wonende te 
	Zwammerdam canton Alphen voornoemd. Zijnde de vrouwe 
	comparante met haar voornoemde man van goed verstand en tot het
10	teekenen en passeeren dezes behoorlijk geauthoriseerd in qualiteit
	en relatie van eenige erfgenamen der nalatenschap van wijlen
	vrouwe Maria Catharina Blondel in leven weduwe van
	den heer Charles Desbarats gewoond hebbende en op den vijf-
	en-twintig october agttienhonderd vijftien te Zwammerdam 
15	overleden, blijkens testament den dato den derden october agttien-
	honderd-agt voor de notaris Willem Brack en getuigen
	te Zwammerdam gepasseerd, te Alphen geregistreerd waar-
	van de kwitantie de volgende is geregistreerd te Alphen den
	zes-en-twintigsten october 1815, 2 vol, f 19.0 1 en 2 ontvangen
20	drie guldens  met de verhoging getekend De Crane en 
	mij notaris vertoond.
	Dewelken verklaarenden, in hunne voorschreve qualiteit
	en relatie, tot hunne algemeenen en bijzonderen gemachtigde
	te constitueeren en aan te stellen den weledele heer Arend
25	Hendrik Walstab wonende te Demerarij.
	Specialijke om van heeren executeuren of andere bewind
	hebbende in den boedel en nalatenschap van wijlen de heer
	François Sabbathier en mede wijlen zijne echtgenote te vorderen
	en im..., zoodanige termijnen van aflossing en interesse
30	als verscheenen zijn op ... contract ...tend en t een
	hypothecaire schuld ten laste van de voornoemde heer François
	Sabbathier en ten behoeve van wijlen de voornoemde vrouwe

[blz. 2]

	
1	Maria Catharina Blondel weduwe der heer Charles Desbarats
	ofte hare nalatenschap gevestigd op de plantage genaamd
	L'Heureuse Avanture en gelegen te Demarij, de gelden ont-
	vangende daar voor te kwiteeren, de nodige acten te ....eeren
5	en bij wanbetaling dezelve executeuren bewindhebbende ofte wel
	de nalatenschap van voornoemden heer François Sabbathier en wijlen
	zijne echtgenote door middelen van recht daartoe te const.geeren
	en mitsdien bij het hof te Demerarij voornoemd de nodige
	Condemnatie tot verkoop der voorgemelde plantage ingevolgen de
10	inhoude van het voorschreeve contract of hypotheek  te verzoeken
	en zuks geobtineerd hebbende weder met de expentie voor te
	gaan tot den einde toe te vervolgen en voorts generalijk al
	dat geene te verrichten wat tot verkrijging des voorschreve ..nte
	nodig zal zijn verricht mogt worden en de comparanten
15	zelve .... zijnde  zoude kunnen mogen of gehouden
	zijn te doen schoon ook tot het een of ander ampele volmacht
	nodig was die de ....... houden voor alhier ...
	alles onder de magt van substitutie en onder belofte van ....
	en ratificatie als naar rechten
20	Gedaan en gepasseerd ten kantore van mij notaris op den
	agttien november agttienhonderd-en-twintig in de tegenwoordigheid
	van Jan van Leeuwen  Janszoon, arbeider en Jozeph Dehaijnin
	schildersknegt beiden te Alphen woonachtig als getuigen hiertoe
	verzogt om de minuute dezer benevens den heer en vrouw com-
25	paranten en mij notaris na gedane voorlezing hebben onderteekend
	en welke in het bezit en bewaring van mij notaris gebleven is.
	
	w.g.  	Jan van Leeuwen
		J. Dehaijnin 
		J. Schattenkerk
		M.C Schattenkerk geb.Bellij
		J. Ooijkaas notaris


	
Verticaal in linkerkantlijn:
	Geregistreerd te Alphen den tienden november 1820 3de
	104 r.C/ t J. Ontvangen negen en vijftig cents , de verhoging
	daar onder begrepen zonder renvooijen De Crans
	

========================================================================