Testament van de weduwe Maria Catharina Desbarats-Blondel (cica 1758-1814) woonachtig in Zwammerdam 
opgemaakt d.d. 8 oktober 1808.Samenvatting: het grootste deel van de erfenis word verdeeld tussen Johanna Elisabeth Eeftinck Blondel,
zuster of halfzuster van testatrice en het echtpaar Jacob Schattenkerk (1773-1841) met Maria Cornelia Bellij 
(1772-1845), een aangenomen dochter van het echtpaar Desbarats-Blondel. 
Zuster Johanna krijgt van haar helft alleen het vruchtgebruik. Bij overlijden gaat haar deel naar het echtpaar 
Schattenkerk-Bellij.De oudste zoon van het echtpaar Schattenkerk-Bellij, Charles Schattenkerk (1806-1890),
erft het sterfhuijs en een legaat van 5000 gulden. Jacob Schattenkerk en Jacques Marc Fraissinet te Amsterdam 
worden benoemd tot excuteurs. Jacques Marc Fraissinet is vermoedelijk lid van de firma Fraissinet en Van Baak,
agenten voor plantages in de West.

Merkwaardig is dat zij overleed op 25-10-1814 (B.S.) terwijl de akte datum 26-10.1815 is dezelfde datum als de
 registratie in Alphen. Mogelijk is 1814 een vergissing in de gemeentelijke database ! [nog te checken]


==============================================================================
Akte nr. 38 door notaris Brack te Zwammerdam opgemaakt d.d. 8 oktober 1808 , geregistreerd 26 october 1815 

[blz 1] 

1	De testatrice heeft onder
	presentatie van ede ver-
	klaard beneeden vijftig dui-
	zend guldens gegoed te 
5	zijn, zijnde haare nala-
	tenschap voor de helfte
	met fidei-commis belast

	op den 8 october 1808

[blz 2] 

1	Compareerde voor mij Wil-
	lem Brack koning-

[blz 3 tegenoverliggend]

1	lijk notaris te Zwammer-
	dam de nagenoemde ge-
	tuigen:

[blz 4]
	
1	Vrouwe Maria Catherina
	Blondel weduwe en geinsti-
	tueerde erfgename van den heere
	Charles Desbarats wo[o]nachtig
5	alhier mij notaris bekend.

[blz 5] 

1	Te kennen gevende de vrouwe comparante ge-
	negen te zijn over haare na te laatene goederen
	bij testamente disponeeren zijnde daar toe
	vokoomen in staat zoo uijterlijk bleek.
5	Alvorens verklaarde de vrouwe comparante
	te herroepen dood en te niet te doen alle testamen-
	ten en codicillen en andere actens, kragt van uijtter-
	ste wille hebbende bij haar vrouwe comparante 
	alleen met haare overleede man ofte met andere
10	voor dato deezes gepasseerd en verleeden niet willen-
	de, dat dezelve of eenige van dien de meeste kragt
	hebben of bestaan zal
	Ende als nu disponeerende zo verklaarde zij
	vrouwe testatrice te legateeren ende desnoods te
15	pavelegateeren[?] aan Charles Schattenkerk, zoon
	van Jacob Schattenkerk en Maria Cornelia Bel-
	lij egtelieden wonende te Zwammerdam, het huijs 
	en erve tans door haar testatrice aangekogt van
	Jan Wagenaar staande en gelegen op den dorpe
20	van Zwammerdam n. 57 mitsgaders nog in contan-
	ten gelde de somma van vier duijzend guldens
	welk legaat zij testatrice begeerd dat door haaren
	na te noemen executeurs binnen de tijd van zes
	maanden ten behoeve van de gemelde Charles

[blz 6]

1	Schattenkerk zal moeten worden af gegeeven uijtge-
	keerd en voldaan.
	Vervolgens verklaarde zij vrouwe testatrice
	tot haar eenige en algeheele erfgenaamen in alles
5	haare na te laatene goederen zoo onroerende als
	roerende niets ter wereld uijtgezondert te noemen
	ende te stellen onder de na te melden bepaalingen
	voor de eene helfte haar testatrices zuster Johan-
	na Elisabets Blondel, weduwe den heer Willem
10	Eeftink thans wonende op de Buijteplaats Buij-
	tendorp onder deezen ambachte en bij vooroverlijden
	van dezelve de erfgenaamen hierna voor de weeder-
	helfte geinstitueerd en voor de andere of weer
	derhelfte de heer Jacob Schattenkerk en zijn 
15	. huijsvrouw mejuffrouw Maria Cornelia Bellij
	meede wo[o]nachtig alhier en bij vooroverlijden van een,
	van hier de overgebleevene van dezelve en die meede
	vooroverleeden zijnde als dan hun lieden wettige 
	afkoomeling of afkoomelingen bij plaatsvulling
20	en zulks ten aanzien van de in de weederhelfte gein-
	stitueerde egtelingen en denzelver afkoomelingen
	vrij en met volkomen regt en ... van ..stitutie of
	substitutie dog ten aanzien van haar vrouwe tes-
	tatrice zuster Johanna Elisabeth Blondel niet anders 
25	als met en onder deezes last conditie en verstande
	te weeten dat dezelve haar testratices zuster van
	
[blz 7]

1	het geene zij van haar vrouwe testatrice in kragte
	deezes zal koomen te erven maar alleenlijk haar
	leeven lang geduurende zal hebben trekken en
	genieten de zuivere jaarlijkse vrugten en inkom-
5	sten die daarvan zuijver en na aftrek van alle
	lasten en reparatien zullen worden ontvangen
	en koomen over te schieten dat alles de goederen
	en effecten in voegen voormeld door haar testatrice
	en zuster van haar testatrice te erven geduu-.
10	rende het leeven van dezelven haare zuster zul-
	le moeten zijn en blijven onder de hier na gestel-
	de executeurs en admistrateurs omme daar
	van te hebben de regeering en administratie en
	omme daar van aan meergenoemde haare zus-
15	ter haar leeven lang geduurende regten jaarlijks
	uijt te keeren de zuijvere revenuen en inkomsten
	terwijl na overlijden van haar testatrice voornoem-
	de lasten aller de goederen bij haar in voegen
	als vooren geerfd vrij en buijten alle verdere be-
20	dwang zullen moeten gaan en koomen op en aan
	de heer Jacob Schattenkerk en deszelfs Huijs-
	vrouw Maria Cornelia Bellij en bij vooroverlijden
	van een van dezelve de langstleevende van hun
	en die meeede vooroverleede zijnde de wettige af-
25	koomeling of afkoomelingen der gemelde egtelingen


	
[blz 8]

1	dezelve daar omme alzoo institueerende of substitueerende bij deese
	verbiedende zij testatrice van de goederen hier vooren
	met fidei commis belast de aftrek van trebellianique
	of andere in regten betekende portiene mitsgaders van
5	50, 100, 200 meerdere of mindere penningen reeds
	geconserteerd of nog te conserteeren welke zullen
	moeten gaan gedragen en betaald worden uijt de
	vrugten, rente en interesse en niet van de en uijt
	de capitaalen nog daar uijt gerepeteerd moogen worden
10	nietteegenstaande eenige placaaten, ordonnantien of
	waarschouwingen het tegendeel mogten inhouden of mee-
	de brengen.
	Begeerende zij vrouwe testatrice dat het regt
	op de successie uijt de goederen zelve zullen wor-
15	den betaald etransigeerenn pro parte aangereekend worden aan
	die welke dezelve zal koomen te te acquireeren en
	mitsdien haare fideicommissaire erfgenaam
	daar mede niet belast of bezwaart zal worden
	ende verklaarde zij vrouwe testatrice bij deeze
20	te verzoeken en te comitteeren tot executeur van
	dit haar testament tot voogden over alle minderjaa-
	rige daar inne geinteresseerd en tot administrateurs
	van dezelvener goederen mitsgaders tot administrateur
	van ´t geene haar testatrices zuster Johanna Elis-
	

[blz 9]


1	zabets Blondel weduwe van heere Willem Eefting
	kragte deezes zal koomen te erven den heer
	Jacob Schattenkerk meergenoemd en de heere Jaques
	Marc Fraissinet [Fraissenet ?] wonende te Amsterdam
5	geevende en verleenende aan dezelve zodanige
	ample magt en gezag als executeurs voogden
	en adminstrateuren toekomt en na regten en
	costuijmen deezer lande kan off mag gegeeven
	worden en speciaale omme bij haar afsterven
	in haaren boedel of sterfhuijs te breeken, op haare
10	begraving als anders de wonige ordre te stellen
	den boedel te doen inventariseeren en dezelve
	tot effenheid in liquiditeit te brengen ten dien eijndes alle
	actien van alles en een ijgelijk onder hunnen quitanties te
	ontfangen met een ijgelijk te reekenen, liquideeren
15	accorderen transigeeren off de zaak te compromit-
	teeren ook in regten te mogen ageeren ende fondeer-
	ren. Verders de goederen onroerende en roerende 
	des geraden vindenden te kunnen of mogen verkoopen
	´t zij publiek of uijt de hand en aan de koopers
20	van dien op draagen en transporteeren vrij en bruij-
	ten alle last en verband de kooppenningen te
	ontvangen en daar voor de quiteeren mitsgaders
	voor namaaning haar testatrices boedel en nala
	

[blz 10]

1 	tenschap te verbinden des last de penningen voor zoo
	veel het fideicommis aangaat ende effecten daar uijt
	te beleggen of aan te koopen koomen en .l..tie van
	dien en zijn van dezelven ne.tie.i. zonder tot al
5	´t zelve eenige ontslaging van den souverijn van
	den lande eenige decreet of authorisatie van
	hoven magistraten, gerechten of van ijmand anders
	te be.oe.en of van nodes te hebben alles met
	magt van assumptie en surrogatie. successievelijk
10	te geduurend ten eijnde hunnen commissien toe
	Oc[c]ludeerende zij vrouwe testatrice
	uijt haare natelaate boedel alle weeskameren
	weesmeesters en gerechten en speciaal van die
	plaatse alwaar haar testatrice sterfhuijs
15	zal koomen te vallen eenige goederen geleegen
	of minderjarige wo[o]nachtig zullen zijn. [??]
	Eijndelijk verklaarde zij vrouwe testatrice
	aan haar te willen behouden het regt en
	vermoogen om dit haar testament te veran-
20	deren hetzelve met legaten en pavelegaten [?]
	te amplieeren de gemaakte te vermeerderen
	verminderen of geheel te vernietigen andere
	en meerdere excuteurs voogden an administra-

[blz 11]

1	teurs aan te stellen en de gestelde weeder te ont-
	slaan alles zoo	... en dier voege zij vrouw tes-
	tatrice na dato deezen te raade zal worden, be-
	geerende dat alles ´t geene alzoo bij haar vrouwe 	
5	testatrice nader gedisponeerd en verklaart zal
	zijn van zodanige kragt en waarde zal moe-
	ten zijn en gevonden worden als of het zelve
	van woorde tot woorde in deze zoude vervat.
	Alle het geene voorgeschreven staat verklaarde
10	de vrouwe testatrice te weezen haar testa-
	ment, laatste en uijterste wille begeerende
	dat het zelve zal bestaan als testament,
	codicie of zodanig iemands uijterste wille
	best naar rechten zal kunnen of mogen bestaan
15	verzoekende het meeste benefitie te mogen genie-
	ten.
	Gepasseerd in tegenwoordigheid van Pieter
	van der Voort en William Huntzen als getuijgen.
 
w.g. 	wed. C. Desbarats
	P van der Voort
	W.H. Huntzen
	W Brack
	notaris

	Geregistreerd te Alphen den Zes en twintigste
	october 1815 ===============================================================================
Betekenis van enkele in ongebruik geraakte woorden:
amplieeren 		vergroten
fidei-commis: 		vastgezet kapitaal dat later op een ander dan de vruchtgebruiker vervalt.
fideicommissaris    uitvoerder van de fidei-commis
trebellianique: 	kwart van de fidei-commis toekomend aan de uitvoerder (ingetrokken 1811) 
connserteren: 		Overleggen
costuijmen:      (Waarschijnlijk) gewoonten
quitanties 		kwijting verlenen
transigeeren 		schikken
fondeeren 		vestigen
Occludeeren 		Toesluiten
surrogatie 		vervanging