Brieven aan Dirk de Brauw. Bron:FAdJ Documenten/Mappen de Brauw/ Map-3-doc


Brief d.d. Den Haag 11 december 1876 van Albertine de Brauw met rouwrand. Jacoba Albertine (1845-1901] de Brauw is de weduwe van R.V. Heijliger (1829-1875). Ze heeft een dochter Maria Albertina Jacoba Catharina (Marietje *circa 1864) en een zoon Albert Victor (* 1866) en verblijft nu in Den Haag. Albertine is verontwaardig dat broer Dirk zoo lang niet geschreven heeft. Dirk, die officier is, verblijft in Noord Sumatra en is betrokken bij de Atjeh oorlog. Ze vertelt dat haar vermogen recent een flinke knauw had door een vordering van de compagnon van haar overleden man, ze zal daarom kleiner moeten gaan wonen en dochter Marietje binnenkort van de kostschool moeten halen.
 • (Kota) Tebing Ting(g)i = een stad in Noord Sumatra

 • 
  pag. 1/4
  
  01	 's Hage 11 december 1876
  
  02	Lieve Dirk,
  
  03	Uwen brief ontving ik
  	in den beste welstand
  05	en was mij zeer welkom
  	eens iets bericht van u te
  	vernemen. Gij schrijft
  	mij dat gij mij uit
  	Tebing Tingi geschreven 
  10	hebt. Of gij vergist u of
  	ik heb uw brief nooit 
  	gekregen want deze
  	brief die ik u ga beant-
  	woorden is de eerste
  15	brief na mijn uit Indië
  	die ik van je ontvangen
  	heb. Met deze schreef ik u.
  	Er van heb ik geen antwoord
  	op gekregen. Zelfs met de
  20	dood van Heyliger hebt
  	gij mij niet gecondoleerd.
  	Nu dan enfin dat is nu
  	gepasseerd het is nu toch 
  	al weer bijna 2 jaar dat 
  25	ik Heyliger verloren heb.
  	
  
  pag. 2/4
  
  01	Ik kan 't mij soms niet begrijpen
  	als ik aan de avonden denk
  	die wij zamen zoo gezellig
  	met Marie en Antoinette
  05	passeerden in ons voorgallerijtje
  	op Kramat hoe toch in
  	betrekkelijk zoo korten tijd
  	zoo veel veranderd is. Zoo
  	als gij aan mijn brief kunt
  10	merken ben ik noch steeds in
  	de rouw. Het is hier de 
  	gewoonte van drie jaren
  	te rouwen. Ofschoon het mij
  	hier in Holland beter bevalt
  15	dan in het begin regreeteer
  	ik Indië noch zeer. Het meest
  	wat hier erg drukt dat is het
  	eeuwige alleen zijn en ik
  	....... er voor iemand in
  20	huis te nemen tot gezelschap
  	want men moet erg met
  	elkaar kunnen symphathiseeren
  	wil dat altoos goed gaan.
  	Ik heb hier ook weinig kenissen.
  25	De menschen zijn niet 
  	toeschietelijk en dan maakt
  	men als vrouw alleen zoo
  	moeilijk kenissen. Daarom
  	heb ik het Antoinette zoo
  
  pag. 3/4
  
  01	afgeraden naar hier te gaan
  	als men geen geld heeft dan
  	is men beter in Indië en 
  	dan heeft Antoinette in
  05	Indië meer kans om een
  	tweede huwelijk te doen als
  	hier vooral als weduwe
  	en de oorlog, een kind en
  	geen cent op de wereld.
  10	Zij is toch noch zoo jong. Het is 
  	toch niet aan te nemen
  	dat ze haar leven lang
  	weduwe zal blijven.
  	Marietje is van verleden
  15	jaar january op kostschool
  	maar ik denk dat zij met
  	het volgende jaar mei weer
  	thuis komt wanneer[??] ik
  	heb een groote klap in mijn
  20	fortuin gehad en kan
  	dus het dure kostschool
  	niet meer voor haar betalen
  	Met mei ga ik hier ook
  	uit het huis en ga mij
  25	verkleinen. Van de Valle
  	een vroegere associe van
  	Heyliger kwam daar met
  	eene pretentie van 35/..
  	die hij noch uit de firma
  
  pag. 4/4
  
  01	moet hebben. Dat heb 
  	ik helaas moeten afstaan
  	en als men al niet zoo
  	bijster veel heeft en men
  05	moet van noch zoo een
  	groote som er af nemen
  	blijft er niet veel over.
  	Ik doe hier twee portretten
  	van mij.Een is voor jou en
  10	een geeft ge voor mij aan
  	mevr[ouw] de Eerens. Ik heb haar
  	een paar maanden geleden
  	geschreven en haar beloofd
  	een portret van mij te zenden.
  15	Zoo ge soms deze brief in
  	Atjeh ontvangt stuur
  	het haar dan met een
  	klein briefje van en tot
  	geleide . En nu beste 
  20	Dirk ga ik eindigen na
  	u alle mogelijke heil
  	en zegen in het nieuwe 
  	jaar te hebben toegewenscht.
  	Zoo ge noch lust hebbe
  25	om mij te schrijven zal mij
  	dat altoos recht aangenaam
  	zijn iets van de Bataviasche
  	kenissen te kunnen lezen.
  	stel alle mogelijke ideen
  30	van rouwen uit mijn hoofd
  	van je liefh[ebbende] zuster
  		Albertine